Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1908, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    9
V
Karel Jonáii
Rozpustilá paní
Román z outanho flvota
áífe
"íéjí )'HtlC Sktí 1 " llsllllilll HC
vdova "li nice eestoii doeelu při
rozenou iJovolítedi vysvétlím
vmi jejieli tajemství"
"To hV-li pnmíl!"
Jol "ovň odhrnula kadeř jež si'
jí smekla iih éelo h ziiřiila pak
klidné vyprávěli jak vehnala p
JViitschkii do úzkých Mluvila
líše heze všerh ziislňvek a efekt
ních kudrlinek jakíily vykládala
nějakou složitou obchodní nntiti
pulaei Kkýsl patřil tni ní upjaté a očí
jeho se rozfeplovnly l'ří tom v
líbivé jeho vznikalo eosi diileké
ho iieiiréílřho nejasného éemu
sám nebyl n to po rozum (-ti ale co
Nikterak iihi přece nepřekáželo v
tom aby moli) řež mladé paní po
zorní' sfnpnviiti
Najednou se v iiéin le) úplné
prolomil a on přerušil paní líni
éovoo výkřikem: "Ale vy jMe l
ehvtíe vymydlila - opravdu chy
tře !" a zdřevěnělým obličejem
kmitlo se mu krátké zvlnění ja
koby NC pol(OUŠe O llého ÚMlIlév
náhlé spokojenosti
"Tedy dáte ouéeh pátiiáel ti
síe?"
' Nil ovšem! — 1'atnáet íísíel
— IVavda hezký to peníz ale
proti devadesátí — " A natáhl
ruku jakoby chtěl paní lioléové
stisknniiti pravící "ISudii vám
opravdu do smrlí povdééen ne
skonule povdééen" - děkoval o
lra vdově - "ani netušíte co jste
pro nás vykonala" Ale v tom
ne zariizil ii o'í jeho opět ochlad
ly "Jen že skuteéné nemohu se
domyslili proé jutě ne pro mého
Hyna tak obětavé namáhala 1"
"IVoéf" zasmála se paní Hol
éová - "protože je můj přítel!
JYo nic jiného !"
"Tol vzácný případ!"
"Ale jen v ("'echách! Tady sláh
nemáme jeslé dosti HinyHlu pro
přátelství Neilovedeiiie se vzá
jemné podporovat a hobé pomáhat
A pomůžeme li přece jeden druhé
mu hned ne v lom hledá jakési po
zadí ~"
'Má sám jsem takový!" zahni
'cl Skýsl — "také jsem myslel
že tu cosi jest -— — Zvlášť když
syn o vás tak nadšené horoval
"Ne toho se nebojte!" odl lišila
rozmarné vdovu — "nic tu po
dobného není Itylo mne ho líto
foť vše! Ale teď by bylo radno
kdybyste In přiměl k nějaké prá
ci aby neměl čas na hlouposti — "
Obchodník povzdychl
"ťo jsem se ho už napnedl co
nakázal aby něco dělal — ale vše
Nadarmo!" doznával "Na cesty
jsem jej poslal do škol jsem ho
dal do obchodu — a výsledek po
řád nicotný! Krev je v něm špat
ná krev! Jen utrácet rozhazovat
— nic jiného už nedovede! Nu
ii eo bych vám to tajil dcera je
rovné ttiková! IVnézi plývt je
ko peckami Co vidí to musí mít
koupí si dnes látky klenoty pia
no a zítra vše už rozdá nebo roz
prodá za babku Někdy se jí do
konce zdá že maji v Hamburku
nový 'klobouk ona se probudí a
už neusne burcuje muže vy
pravuje mu o krásném tom Klo
bouku už do rána a při toni ehy
ftá i-e již na cestu Och kdy by uli
to nulu!"
"A proč y neukroéite m-bo
vaše pani V
"Isllie slabí k dětem" zašeptal
Kajícně " iiesinít ně slabí Mé o
statné obchod lak zaměstnává že
se liko nudní éiiovat 1'odilié
kdeto liltt Krt boe ItHllkl! Til
by ihtelu ilitll podědili Košili! A
pi i lunt blmioí o tmu iihv s o si
Wtd in" jiiKnii wiK Šeutni tlamu jen
% ni linu ! Vídvť deeril dlbl in
i iiivi ji n prolit iuiiť v itiU mi
sb i Mii S plil' 'liklil !"
"M lklliu e I" bvlo lutmlit jsi
kdvbv dust il vi pftU VU 'lol e
in tk li koti irtoiiiiii pro iIi IimI
In mu mioI pň-ee hUvu nupni
vU!"
"('o by Oilie Iv kul" lite j'lií
lo bvrh st neplál Ab svou
mmiit Ikitl b h iml pk Kiil
-HUtnl A Jl lo lif Jen l ne
V tilutnb se ii%mi ťlolt k re ''I"
wi m r# si tb'puii
Jmed osolu " A Urý pAa
NiknliK i-kíinJiki"! od tli
l'K td jdlHi Siyl jukxby
V)titd blii!tkib intékul 4i
tll blSmi tMAul lei1 Ktpít Kyiu
MIM t"ir "Tř'b4 I bul
"Ano Vy složíte patnáct ti
síe
"1'nlnáct tisíc ovsem !"přísvěd
oval Hkýsl a vytáhnuv notes mi-
psal do něho nějaké cifry
A na to lítali vzduchem samé už
jen poély směnky úpisy jako pří
uzavíraní významného obchodu
XXV
Té doby jiří jela do Prahy z
rodného města paní Ooléové nová
osobnost Jmenovala se Klára Klo
ri-mová a byla dcerkou zadlužené
ho maloměstského dřevařc jenž
nedávno se znovu oženil
Macecha hned po svatbě naléhá
li na to aby se Klára sama živila
"('hodila do pokraéovací školy
tedy a ť své vědomostí nějak zpe
néží" vykládala eo den uvémil
mužovi -- "takhle nám pomáhá
jen ujídat jmění A to nestřílím''
Hřevař byl téhož náhledu a tak
Klárloi byla nucena opustili svňj
domov
"Pojedeň do Prahy" pouéjl jí
otec "a dokud si nevynajdeš při
měřené zaměstnání můžeš zůstá
val ii llajské Dopíšu jí ihned"
Najská byla r Praze pradlenou
Kdysi před lety sloužila na ven
liové ii Klárcínýcb rodiéíí a pa
Iříla už jaksi k rodině ftíkalo se
o ní dokonce že je velmi stará a
že o Klni-ciiiú vvtrvá věrné až do
své smrtí Ale najednou se do
kázalo že její věk byl přeceňován
it dfiknz ten provedl šibalský
kovářský tovaryš který však i
hned na to zmizel z mésteéka ja
koby ho země pohltila Ilajská
div si nezoufala Na šlěslí pan
Flórem ještě v éas jí vysvéilil že
podobná nehoda vyvolává sice na
venkově poplach ale v Praze že
se jí nikdo ani nepovšimne
Služka si z hluboká oddychla
Poděkovala pánovi za krásnou tu
útěchu vybrala si své úspory ii
odstěhovala se do hlavního města
A uvízla tam jíž Najala sí na
janském náměstí malíéký sluchli-
nou páchnoucí pokojíéek jenž
sotva slaéíl pro ní a její pokřivené
lílé Ale ona v tomto sevřeném
prostoru vynašla ještě místo kde
postavili se daly baehralé) necky
v kterých éervené rozprýskané
její ruce den eo den se rvaly se
spoustou špinavého dělnického
prádla Tak živila sebe a své cho
robné robě — --
A k této ubohé ženě poslal [Ulil
Morem svojí dceru
Pradlena přijala jí laskavé po
pošla od li -k poeelovala děvée
na éele i krku a pak se hlasité
rozplakala
"Vílám tě vítám dceruško"
zašeptala horom-ně a prohlížela si
ji iislzenýuiH oěiniii jako drahoccii
nou památku "Hezká jsi tuze
hezká — však pro tebe najdu prá
ci však najdu — "
Ale v tom jakoby se zalekla že
už mnoho éasii uvítáním prome
skala vypustila širokými ústy
chraplavý výdech a zapadla zase
do horkých štiplavých oblaků
jež vznážely se nad neckami
"Ditě mi spí pak li je úkážu!"
aiiiiimlabi utahaným hlase jenž
téměř splýval s dunivým hukotem
kovové desky o kterou právě dře
la umazanou dělnickou bluu
"A eo myslíš najdu jislé ně
jaké místečko?" táalo se děvče
poveda jí'- tmavé něj k oslilénni
opukanému si ropu
"Kli ohlídneine se" prohodila
'(mi a Ilja Li tlii rukou nový kus
hlilbťho prádla "Nedávno s" miit
pttda sle'-mi loiidnvi nevinili o
lnb iiié Která bv i lit Id K nim do
sKIrtbi "
"Do jrtkť-lni sldldit'" oprtt ilrt
kvHié ii dvfhtive Klát Krt
"hiohy tam mají romány
Ale e a )tk Je dál o Imii bv ti
(Miiédilrt sb-tiiil srtliia'' v Kra!
Kytli piislávkrtih vvkladtbi ody
i luiiič plinlb liil " W't t le K ní
diVtbl "
"li-l jeli tníslo K liliHlf"
(iilltMtbt tbvée
"V bil rtl Si dlouho litOltUt š
VtlO írtlílil 'u bude Oslnlnř e
siiiiot přt-sv i -tl-U
"A kd' je lf boiikov ?"
"Msrši kb- IluU iisobrt
l'i ro Jt pfolo ' M lo kily pí lib' "
KlárKit iiiiiyliU V Idobí
ni h j ji tbise ťSVdl se Itsknv'
lU' "lile máš it eo ř I"
ukviio-' To li rdi in Ihjski!"
Put vvrid ji i-rt "t le h-IhU jt j
Miku Iilllá! l-ttoU
"Naé myslíš?" otázala se jí jiá
hle pradlena
"Kh jen tak Tedy veéer
(líljdeui k té sleéné ?"
"Píijdcm a te' se poohlédni
po Praze! Máš na to dvé hodiny
éasii!" podotkla vybízí vř Ilajská
a prildee zaiiiáehala V neckách
"Ale nezabloudí někde!"
Klárka se usmála ! "Však ne
jsem už holéiěka!" a jiohodila
mrštné rameny Na to upravila nt
oběma rukama klobouk na sto
éenýeh vrknějeli a hlasitým po
zdravém se rozlouěílH
Bloudila pak pražskými ulicemi
a ohlížela pyšné výklady Ale mo
zek její nepracoval současně s o
íma ~ slále ji přenášel do daleku
v malé zastrčené město kde ne
bylo bohatých krámů s vysokými
skleněnými tabulemi Viděla v
duchu olee jak stojí na dvoře a
pře se s dělníky kteří přivezli z
bahnitých lesfi pokácené kmeny
"Taky se se mnou tak přel --
stále přel" vzpomněla si ti smut
né se pousmála "ííeknii mil to
přijede-li sem Ale on nepři-
jede macecha nepřivolí — Taky
lobře budu aspoň samostatná"
A tato slova jakoby jí rázem od
halila smysl příštího života a u
tvrdila její poměr k celé lidské
společnost i
"Samostatná samostatná" o-
pakovala sí uvnitř několikráte a
lo s jíslou zálibou "A vždycky
jsem myslila že budu až do smrti
na někom závíslá že musím být
Vždyť mi to macecha slále tvrdila
Ta macecha!"
A přimhouřivší jiskřivý zrak
ředslavila sí ji okamžité před se
hon jako živou s bledýma vodo
výma oéimii tučnou v prsou a pase
a ustavičně rukama šermující
'Nebyla zlá jsou horší matky ale
že nikoho nikdy nemilovala ani
mého otce proto je taková ledová
prázdná nepřítulná a odpudil vá
Ostatně mnoho je takových
Klárka bezděčné popatřila ko-
em sebe zda smol někde v hemží-
ím se zástupu matku svou nevy
pátrá Ale pohled její zachytil
jakýsi mladík jenž zazubil se na
ni bílým chrupem a vykroutil
mlsné knírek pod koutkem list
Zapálila se až po krk a kvapila
rvehle dále
Teprve v třeli ulicí se zastavila
a z hluboká sí oddychla "Nesmím
e tak hloupé díval na lidi" při
pomínala ní a vesele I rhala tělem
Mííh ví eo by si o mne myslili
snad bych mohla taky něco po-
pojíst ? Dojisla -- hlad rodí špat
nou náladu četla jsem kdesi - -
škoda že se nedá hlad zahnal ra
nou - pistole -~ jak by se pomohlo
idstvii"
A rnzjařcna tímto nápadem
vrazila do blízkěho pekařského
krámku
XXVI
O sedmé ve'-er vrátila se k Háj
ské Ta ji už očekávala zabalenu
lo dlouhého šátku
"Kam jsi dala dítě'" ptala se jí
'lárka
' K sousedce ! Ale teď už aby-
lioni šly Nemá ni času nazbyt
Klárka přikývla a za chvíli jiz
hvátaly šerými ulicemi
"lc lo daleko?" prosepllo ne-
loěklivě děvée mezi eestmi
"Ne ještě pár kroku ll jsme
ji ni ujišťovala ji pradlena
Ale trvalo to přece dobrou pul
lodiiiil než se ustavily před zu-
eiiialýui iiihekýiu domlciit a
i-šly do klenutého jeho pruji du
osvětleného slamu vUifí lampou!
i-z Kdsi oářovald patrně rost
ilv poUo)
llnj-Ká akbpalrt lelmlin o
ifviii tlvťře a současně je nlcvivlrt
ZASTAVTE SE A UVAŽTE I
Vy všichni východní farmáři n
Nájemci kteří žijete na drahých
pozemcích na kterých těžilo málo
a nikdy více pcž zde na pozemcích
v Kíovva (Jo ve východním (Jolo
radu ktefé můžete osadili anebo
zři koupit i za (í00 až za akr
Kíovva Po jest nejlepšíiii místem
l uložení kiifulálu v pozemcích u
jest lu vyhlídku tm nejle vnější do
movy ve Hpoj Hiátech Pěny io-
zemki se zdvojnásobily a vstoupa
jí každým dnem Domoviny osa
zovány jsou tu velmi rychle Při
jďte hned a biidele si mocí vybra
li Ideální podnebí dobrá voda
dobrá společnost n sousedstvo
Olý velký řetčz imičlýeli jezírek
umístěn jest v jižní éíslí okresu
pouze 8 míl jižné od Klidu okresní
íio to sídla li vy biidefa se tu cítili
jako na břehu moře nehol! vlivem
tobolo okolí krajina tato pobřež
ním zátiším býlí se zdá Výpary
těchto jezer ii Velikého množství
za vodnčných pocmkfi mi jihu a
západě způsobují větší zavlažení
než v kterékoliv jiné časli východ
ního Colorada Tato jezera mají
pobřeží Vt mil a jsou hluboká nsí
!)0 stop Jsou plná ryb a v seoné
léta nad nimi mnoho husí a kachen
a lak skýtá se lu nejh-pší příleži
tost k lovu i rybaření My zejmé
na usazujeme osadníky na vládní
pozemky Nemeškejte a přijďte
chcete-li mílí dobrý n laciný do
mov anebo dobré a b-vné pozemky
Veškeré dotazy o bližší podrob
ností budou ochotné zodpověděny
COLORADO REALTY COM
PANY EAD8 COLORADO
Zástupce J F Tříska :?)tf
Gtěné hospodyňky ! :
CTierie II dolii-ý žitný chleb: tittfl
s ii Vuveho jfroeerlMly uh
Českou žitnou mouku
ne yiníiiikoii ''tthký Lí" NnjlepMÍ IDií patiiliií inoiiks Jest VICTOR
mlýnu TUK íKKTJí MlblH rrete Sci vclkoolicliiMlnltl
V Oimz niijl nAslodiiJlcI groceristé mouku tu na sklad: licí
loóm k M'il Williani ni rilebiňl a Koulský l2 jíž l'l til
I' M Ht'mi Ym již IX ní Diiis 1 KnlíAhV 1 10 1 Williioa ni
1 II Mteíiícr 1117 WÍIIíhiii ni IViok Hvolioiln )W již- IU ul (i H
JliifliiiK liliu') jíž 1't ni W "Ai-miMU Um )ií„ 'I ni les Vopňlkd
roli u VVUliioii ul V ř Vr in] jíž Kl a! '
V Uouth Omahas Ihrhfirk BOIU l ni H P Hinlil íiO 1 7 H ul
Friink JviNík jíž 21 ul 3m lluxuloj W u W ul Ion hkiiwk
V) ii W ul Hmiňck ii llrilíi-íui 27 u I ul
'ivicfon UomkImx iw KLÁL uKUbt 44 Mchola Street
Ccslujlcí Jcdinitel JOS J LANtíKK
KiAkiiiiii a Irviialívai fiilliiimi iiiult-
Ikon j'll lljÍNli
r— — f
Zfaíé snubní
prsteny
Mftm frn sklioU- velký vfhír u víedi
velkosti jiik hiiIiiÍ''Ii tuk I ríiřtýcli
(irnliekioiiV "k rííleiiýi li rlei 0
I'AMATUJTB: Na ksž-lý fťulwH
a mne kfinieiiý vvryjii Vňui edjaýai
idwaiiui jimiik upln zdarriia Hjrii v
khm leniínek a jiných kďiinlli Věnuji
Velikému i""ni"St Zu veíkeré 'boží
ručím vžly ii knfilčiini 2Htř
A CECIÍA
12 18 Ho Mth lit Oirmlm Nb
SEVERO-NEMECKY LLOYD
Pravidelná {loltuvůl a jinropluvchul doprava
z Baltimoro cio Brómen
přímo po novýiili dvouťroubových poKUvuteb ynruU:ieb od 7500 do
10000 tun looinoati:
RhciD Main řteck ar Cassel Iíreulati
Koeln Hannover Frankřu rt Brandcnburg Cbemnits
II k u lit z llaltlirioro tUt Hrcrsien od $5250 nahoru
Tyto parníky wi m jí poua J!ilnu tři do kojutub jel ožnutou Juat jak
If kajuta
Vy Jinova4 jairníky jsou vhr adné nova vjrMiié řbudovaní a aaloBy
mtUiihtt pokoj ku Jut ní na paluba Y liklrbkí oavtli:ní v vínch proatorick
PiiKI rprivy podává jl generální Jednatelé
A MCJf UMACUKJC & CO No 7 8 Ony St IJaltimore Mil
fl CLATJ8KNJI8 & CO % UearJhorn Blr Chicaffo lila
neb jejich zaatupni ▼ ZfiDil
g Co
TCZ-acjrOIT lit
13
t f t 9 Ul 1 1 tO t iŘMtt Ul li itJLtlt I tflUfJ JJ % tlA i
Jl ESTA U KANT A
HOSTINKO
5 ED MAUEERA
v tttm 1300 Fnrnum ul j
m Pravá iiiiiiortovun4 piva na řfpu Flzefiaká t MřífunakíLo pivová-
J m r l'1ni T Ctu-nánb ilokraa Municb Iiavarla pivo Pivo Anueutor- t
liuirli a avétornárná Fauat clakalo rezaáblou reputaci {
Kavárna pro dámy nalézá a ca drubé podlaw 40tí {
S $ a a a a a i a rt a a a T1 i r i #'
Veřejné rilravotnlctvi
'e t i7ilil ÓIhIi-iii léto vědy
pistauli n lo li v méil'
vierKv oilpiidiiV l'l rvi lile H
dokliidlie oiUl rain nv lielmť nli V
jxol In ji ii nkliidijii'e e ntlil
Vliji Vďlill i idll il VW"l'VOt
O- nim I 1'láve lnU jako II kiidé
lei $ lni' tlíte V lile odpadkv
putna) ň ony V iis oliiivl Mdiliii
ťiOjlc je pldVldillo Imdt ti- i i la
í llrtVVlnl Tilitii tlkcl Hii Tnoi
fdVii é le lloké lli" lil' I"
lÁ Hittntdi V'lill't 0'llejl l
fici rtilVii siltrtVtl k pltlVldil
llA pr'i'í tt llrtili dk H l"lt Hedu
Voli ttliV se V lile liiloltrolioMddv
lu ú loit M killiě odpttdkv
ik jesl pili v lle vlie illlle
ikliit V íÍhIm Ii lo Imf k jídlu
!ounl l-uttur ldvv laliiiť Tri
in rútu l tví llořkí Vlno punoW-
Vád) kdtl lirttrtlo- íliihrt V plit
vid Inini iiiivrtnt V Ukarioieli
J Tno r di- i '' So AdtUtol
t linulo ll
3
8
li
I
I
I
8
Sevcrovy Hodinné léky jsou zaručeny dle národního zákona
o čisloté potravin a léků - Nepřijímejte jiných
'll ""'i""ttwfř(5
le A X MIM -
i i m
I" U
:!!
(lwwi
trn—
( m t"Oi
i"
llll
Pro všechny druhy kašle
Aliyste se liiivílí kiisle ať (olio t onoho druhu od toho něj
ncpiil rnéjáílio iiiisliiení už do onoho snědého trhavé stilého luišle
Iderý vede k souchot iinuii není-li nveiis vylééeu — užívejte Zlllí
liií osvědčený lék
Severův Balsám
pro plíce
Nen hrávejte si s tím kašlem Ovhidiiétc io dříve neli h oll
pevné zakoření!
"Minulou zimu nastudil jsem se v práci v továrně tak že ne
mohl jsem nékolík dní pracovatí Po upotřebení jedné láhve Vašeho
Balsárau pro plíce byl jsem opét zdráv jako před tím Proto pra
vím že chybuje každý kdo v čas nemoci neužívá Vašich léků kte
réž skutečné léčí Děkuji vám srdečně !"
Ivan AntonoviČ Barberton Ohio
Si-veiiiv IíiiUíiiii pru plíie priHllvA m it "io ceutu lúliev
Nehody těžce pracující třídy
Kiidý ilnvék Uli-rý prfiije nikania jesl v Nlúléin iolnpiěí íe
s- put lni s néjakoti in liid"U m il poranéiiiiii i kdvliy I I nelie
npltrilějŇím l'Úd S lepeni llllle pohkodili jeho 1'lllllelio I ll líný
lidi I- nit l i tm llliotl oji' iť ilíiti inúe Idldmkiin lólitl VšeeliliV til
loivé ii pudiilnié in lniih přivádí s si lnut liálu éitsii iiejmi
i U! ďdiíe o!1 tuny Seveiftv Olej sv Ootluudít inože niviili
vérilCin píilileHl kitdi lio dtliulul Xkllle ll"! Ctilil ó0 eelilú
ni:vi:kovy iik v istU' na i'iaui:i vi: ši: u ii'k áunácii
s
1
Q Žádejte vyhnáni -SEVEROVY" léky LéKiriVá porad idirnu na poJádiní
Chválen ženou v Flarylaiulii
SťVrHl V ŽIVOTNI nasut v U U aif Karulinu NmvúUvmi t jVjí
loiViiilivó ťlioiulty a M'lkoYi vynílnionti t f mini pani Novákovu
t Darlťiťli llfisilits Mil iuWIhIuviii-
"KouplU jitm ll Vái Životni btliim v jntné ta!timnk4 Irkirni
mohu iméU fici l wřinll l#to Kk pro tmi vlít ntili který
kollv Jlnjř proitředek To iam4 ilyleU jim druhých které
Uk tento vyléíU" (Vort Živoliolio IUtimi TV
8
i
8
I
ii
(I
Jl