Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1908, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7
OiiihIih iIiip 7 brcnn 1!I0H
Znal jsem jednoho herce který
měl zvláílní iiií k lítunosl k filoso
fování Xe vždycky 11 všude ne
boť rm víro než" éeiuukfiliv jinému
věřil jedné věcí totiž že není vfiii
de místo k pronášení hlubokých
myšlenek A tak filosofoval
jmiuc v koutě zaéndlé vintrny
kam doc házliřal pru vídeJné každé
ho duc mezi prvním dnem v mésí
ci h mezi dvacátým Po dvacá
tém sel do sebe nic nepil a málo
jedl na víno nemel peněz a tři
krát denně na dluh jistí bylo mu
stydnu
Jakmile vsak započal nový mě
síc objevil se zas a jako jindy pil
svých pčf čtvrtek m klidem kava
líra jenž zná hilu své kapny Mezi
třetí a élrrloti sklenicí mluvil jako
éluvěk který po celý život zabývá
S filosofií
Tvář j''lio zvážnělo a očí dívaly
nc koleni jaksi mdle V té (divili
vzpomínal na mládí na své sny a
na zklamání jež přinesl mu život
V takových chvílích bývalo mí ho
lilo a cítil jsem k némii upřímné!
přátelství nVě jeho nebyla oby
čejným blábolením opilých lidí
neboť vyniká obrazností Mno
hdy zdálo e niié že odříkává na
učené role ale pozdčjí poznal
jsem že tomu tak není Liboval
si v slovních hříčkách a mčl tudíž
cosi společného h vččuým kandi
dátem na stolec president ský -l'ryanem
" Chčtl jsem kc stáli ('opie
liliem začal jednou — ale uchá
zela in í k tomu pontava ('o
(uein byl každým coulem směs
ný Každý jeho pohyb sliboval
k Mnichu Tem kteří trpěli
trudnomyslností radili aby se si i
podívali na ('o'pieina Myslelo
se že je to nejsťastnější a nejvese
h-jší člověk pod sluncem ale ne
byl Jednou přisel k jislému lé
kaři muž v prostředních letech
nesmírné bolestným výrazem tvá
ře a stěžoval ní na nesmírnou me
lancholií Žádal lékaře za radu
jak kc jí zbýlí -- Jděte se podívali
na Coquclína — poradil mu lékař
— To nemohu — - odvětil nemoc
ný — neboť Coipielin jsem já sáni
Ano pánově takový je herecký
život A říká-li se o jevišti že
jsou to prkna jež znamenají svět
dlužno podotknonti že znamenají
mnohdy také rakev "
l'o té na chvíli w zadumal Oho
lená jizvami zbrázděná tvář hklo
nila ne na stul a oči tupé hleděly
kamsi k zemi Jen na okamžik
ne pozvedla a to když herec přilo
žil k ústům sklenici Pátou čtvrt
ku pil beze slova a odcházel po té
ani ne h přítomnými nerozloučiv
Jednou setkal jsem kc m ním v
divadle kde hrál Uyla to jedna
z pražských předměstských scén
kde více než na umění počítalo hc
na kanu Toho večera hrálo kc
neobyčejně Spatné Nevím co to
ho bvlo příčinou zda malá ná
vštěva anebo podzimní nevlídný
a rozpršelý večer Všichni brali
jaksi pkcně rozervaně dávajíce
na jevo pravdu slov jež praví že
miMiilriiHt liene vrk' rA
ji' ji n v lun( mifléra
Chvtali se slov napovédových
iako rvbv na udíei Často zaslechli
něco jiného a i té příčiny i vážiu
scény někdy bvly nesmírné sniěi
nviui Můj herec pozoroval w s
klidem filosofu Ani nejkřikla
ějši ko lee nnů iiciičuul dojmu
Tvář jeho bvht stejná tupá nnllí
- vrátil m' bepochv by yc svého
kidodciiiííhu holdování nápoji v
nčniž — dle t ho přísloví
j -t prnvdi
"P)"Vul dili-s" i' kl jsi lil li líč
ili I V pí -lá V l i'
" ' I " je ji dno ! " od 'V i di I il I "
tliVll lul Itile pohledem jiksi
It 1 V lil AI e llltlje jlK
lilii j VdvrkV louh1 I' Ol'' 1 "
lil l p illilt O I iKi V I
VI nť tMIVittí lutoll Vťsilc
bil liti jilii lul pMMlálOik v 'il t i k
di'lpt i' sliilí oVsilll liiilliíi t
It V ItiíitiKl h tfťh I'1letliljte í
lil H Vrtíte si Itdldi "
d ultiVH tnlloi ht-e t"'ti M
ísinrlol ' i r I Ul jílu tltlmiť li"
jsin i ltli kilo lim)í liiUili
biljntt n V dle tfprv M
uvřďiHHijt ! sesliiil j in ilih"
tri i ftli I I V V)h MIU
Mt-iyrH btttl dUid Jm lil It
Vi V niné j !t"ii V #iuiiIt pa
třil i— n4Mi In iVI dví
W dvuceti btťth #!rtd
jw iu iipliií ! stjir stii sl
tith thib tiijilml js-i ťlplllí
Mpoltojeiió a bezstaroNtné chvíle
Onehdy zase jednou poznal jncin
jaké kouzlo má v hoIh" mládí líyl
jsem v divadle kde hráli populár
ní Ktudentské drama "Ohi líčidel
ber" Mra uvádí mm do staro
slavného sídla nejstarší německé
university do starého Heidelber
gu který svými starožitnými
stavbami má tolik podobnosti s
Xaší rrahou Vžijetedi se do hry
dobře porozumíte co chtěl jí říci
spisovatel ('htčl ukázati na ra
dosti n kouzlo mládí na jeho roz
košnou bujnost nevázanost vese
lí a opětné na nesmírnou bolest
těch kdož mládí to ztratili a u
tápí život svil) v denních staro
Mech Zapadnete s veselou chil
skou studentskou do hospůdky ii
vidíte jak dovede byli bujné a
veselé mládí
Jlllil'IIIIIIH litlIP
jllVfllf llllin MU lil I IH ' — —
Ibidujme se dokud jsme mla
dí! l'ost hoiiestam selieeliilem —
nos luibebit humus Polom při
jde sláří - - hrob Kde jsou ti
kteří před námi ve světě bylií
Tak povídá jedna úctyhodné sta
rá sludenlská píscú
A lak příslušníci hcidcIhiTjiské
Almy mater žijí jako mladí lidé
zpívají veselí se zahánějí od se
be starosti Přijde mezí ně slarý
profesor naslouchá ladnému je
jich zpěvu Staré srdce zkor-
nalélé životem taje duse zablou
dí do chvil mládí A starý pro
fesor jde mezi studcnly připijí si
s nimi a srdce přeplňuji! se rado
stí když na ramena jej zvednou a
za zpěvu písní odnášejí
Přijde mezí ně j mladičký člen
slechlícké rodiny a za králko ja
ko starý profesor jeho vychova
tel splyne s tím životem student
ským žije vesele jako oni Jednu
scéna uvádí nás do takového stu
dentského bytu Studenti vrálí
se odkudsi v hodinách ranních už
a jsou rozjaření Zpívají a lo
velmi pť-km' Opěvují těmi pís
němi rozkoš mládí toho mládí
jež Irvá jen králce a jež nikdy se
nevrací A slarý profesor kte
rý provází je nyní na všech jejich
cestách dojat těmi písněmi usmí
vá se A pak mluví k té lnlá
deži Staré snlcc vylévá tu své
city mladým hlavám
" Važte si mládí je jen
jednou v životě" povídá k ním
"Ituďte veselí dokud takovými
býlí můžete Dívejte se na život
jasnýma oěíma neboť tak jen člo
věk cítí se spokojeným Nyní vše
zdá se vám krásným — život svět
lidé Až sestárnetc bude se
vám vře zdáti jiným Poznáte že
všechno je jednou velikou lží vět
ší než cokoliv jiného A poznání
lakové zaplatíte cenou k rva Voli
ztrátou svého mládí A pro
to buďte mladí dokud můžete!"
Slova profesorova na chvíli při
vedou studenty k přemýšlení Vě
ří že má starý a zkušený ten muž
pravdu Vědí dobře že ta chvíle
přijde kdy ty doby jež v mládí
prožili zdáti budou se jim pou
hým snem Ale k čemu na to ny
ní vzpomínat — mysli si a zase
hlaholí veselá píseň Žert fl
smích — zpěv
Jiné jednání do hospůdky stil
deuiské uvádí nis po dvoii !'(!
Jeden ze student 11 onen člen šle
chtické rodiny mezitím vrátil se
domu a věnoval se správě svých
statku I i 1 zahřmít starostmi a
vzpomínku na chvíle v starém
Heidelbergu strávené byla prou
n jen pouhúu sněni Pn dvou le
tech a lichého večera pojednou
š'ď'c příliš ÚslIoVIlé Ziltollilil po
studentských éii-eeh pil radostech
mládí a zatoužilo aspoň na oka
llllk pobýt i lil' i Visel Ul omladl
tnul licidelberiískoU
Tiudii bv ta silná a m m dl ni
vlak a jel t lilii ase po blech
si il"iiiit zapivat a-p"ú na o
!niik iidliit i bi vtaiiistuiist
Zapadl ie do st in b-iit sk ho-
tpudUy V-e bvlo pil slaiem lili
stud liti eli-Va!l se k lo tun UpJI
tě di!l li-i ™ Ji k akleti
J-i!n ne li uvítal Ji-Í pii-u!iiiii'l
dobil" J I eliiV sb t"!l írí Z" r
VŠiililiS je Velkýlll mt I i lit lli it
hiiiliiiil Vť sv ťni t-tieďl HVilrtti
Mitiii Klill illullih il W IHIMl A
(Ulil #U)illií VVmiKiř pwtt4Veli
In lni došli sbiv jak VVJttdt d
I v i ad'st !' it' tl"ii(4 h' bil
! litu jir#out no A pdl t4
rilii stu I ntsVt lio iv vkti ptipijí
holi Mbtvd ihIiu r ni hUi
iť j tkl iil-1 mini
w suli! tm shiřm iiilí
ttnř jilm IiiiU V v i 1 1 s ni i i 1 1 bo
Itslný t btil nb j j uviUb J4
ku slanli-i iln h rhtil Ihhi
Mi Jali upivtli jiikit dilvi li
oni vítají jej jako — vzácného
hostě
"Zpivejte!" řekl tiše
A studenti zpívají jakousi pí
seň tesknou jež není písní mládí
ale jež roždí rá srdce Žalostné
zvuky písně nesou se ovzduším a
hostu klesá hlava Marno ne
lze už přiéarovat mládí Prchlo
není ho víc
Odchází všecek rozžalostněn —
odchází zase k lěm svým staro
stem a ví o jednu pravdu více
totiž že prchlo mu mládí a že ne
lze více je přičarovat
lira působí na diváka dokoná
e Cítíte upřímnou pravdivost
hry a odcházíte rozrušení Ne
slyšíte jásavého pochodil orehc
slru — neslyšíte kolem hlasy od
cházejících z divadla — chcete
jen ven abyste byli samotni ne
svými vzpomínkami
A tehdy Zase po letech vpom-
i I i
ml jsem si na slova herce Který
někdy filosofoval A jako tehdy v
uších znělo mně: "Ať se hraje
jak se hraje vždycky bude ko
nec jako v životě " A za
brán v myšlenkách o tom kráčel
jsem ulicemi a s těmi myšlenka
mi ulehni jsem i na loze
-at
STRUČNÝ POPIS ČESKÝCH
OSAD V MINNESOTĚ
i'w VYic 1'ííhyl rent jol ťnltrokii)
' Owatonna Mínn
Z Pitu City tudíž jel jsem na
St Paul kde? byl jsem nucen ěe-
kali něco přes hodinu na vlak
který udržuje spojení s Owatou-
nou a jinými místy této éásti
státu Owatonna jest vzdálena od
SI Paul asi (H mil a éítá více jak
H00 obyvatelů
Také toto město muže se po
chlubili všemi snad vymoženost
mi 1'liee jsou pěkné urovnané
chodníky cementové velký park
pak uvnitř města a veškeré úhled
né obchodní i obydelné budovy
tvoří velmi soiibidný celek Ne
daleko niésla nalézá se státní si
rotčinec 'f všech budov vsak
nejlépe vyjímá se "Auditorium"
Rozsáhlá IhIo budova postave
na byla před několika roky spol
kem (''SPS za ):i0000 Jest cihel
ná s předkem ijrranitovým a velmi
ozdobným Vnitřní zařízení jest
moderní Prostranný sál h jevi-
šlém a spolkovou místností nalézá
se v druhém poschodí Přítomné
v lélo budově odbývá se Kí pravi
delných schůzí spolkových mě
síčně V městě samém jest dosti
krajanů usazených z nichž mnozí
vlastní zde pěkné obchody Čí
sla svá zde mají spolky: CSDPJ
CSPS ZCIU JCD Sesterské
Podp Jed a spolky katolické
Potěšitelným zjeveni jest že i
mládež zdejší vyučována jest ja
zyku mateřskému každé neděle
Slečnu Moravcova iřilelka ve
řejné zdejší školy přítomné pod
jala se úkolu dorost v češtině
vzdělávali Mají zde též Ochot
iiické Div Družstvo kteréž hlav
ně za neúnavného vedení p pr
Veselého občas pořádá divadelní
představení Za mého zde pobytu
právě pilně připravovali se sna
živé dámy !i páni ku sehrání iliv
představení pod názvem "České
Alltazonkv " V licděii odpoledne
(lli února) súčastnil jsem se
schúe opolkelil "líoVllost" č ti
( SDPJ pořádané
Schůze ta bv bl slušné uiivští
velni a zvláště se luně nule a
minovalo bratrské jednáni a smi
lad naprostý v kadétn piipadé
V kruhu jejich dostalo se lili sku
tečné biatrkélio piiji-tí Po ukon
čení i blle lih l jsi lll poli šeni po
třásli pravili bratru p IVank
Ibirálil it l'V Kováře dále i til
Jali Cbiiu llk dus lílslV V hllVIie
pik p 1'l'illlk Třídil ti liliiilUilnl
i-i in " liitd iiiliiu ltiMibt r
Cn " siiad m biu l v iiati li ll
l-IHil ubil bili til i liliputem cit
tilu li iili el Jsiu ib asliiiipi Ul
nádt duji-I klalaiié: Klildi J K l
i ar Co vlastni -nsa!dý oli
t hil ílttoitn si!iti tiý tu dde pid
ul liiijí b Jo Mrtliji k ii
lli i n lissht Sah-iMl lim Jt b'
I t t I ti h I In jli pe Ai i" 'o'
vlaslhl pp J'K Mttlntk Adolf
Moak a r'r Miiíviur Pan J"
Hlulb r mistr kri jisuvký ílmto
tt} i in jiiuvi i inlv olji kv im
iik4ktl Hni t V piliei je mu mu
luinibit čtsii m -liývi na piiivkv
Kdo j iliinl In ho ul b k SiJii
ibji'dlol kl4VÍ ku jt bn stálým M
kitiki ni Dal-i jsou tu p Jmi
Wmeil V J Přpířr klliil
krrjvnV ll"U iabý t jf PH K
ri Sri ň iipíímný uvčbiinilý
národovec vlastní obchod žele-
Dr l M Smrž má též lékárnu
hodinář a zlalník jest p Louis
Votava jehož bratr Jan Votava
zašlá vá úřad okresního pokladní
ka Jos Kisher jest příruéím še
rifa dílnu kovářskou a kolářskou
vlastní zde p Leo Dušek Vilém
Vavřín se zabývá čistěním oble
ku Jan Hlažek má kovárnu Sed
láři jsou ('Vchonénici pp Frank
VVenel a Jos Wencl doutníkář
Jos Pělina Hen Maixner kolář a
kovář Vilém Stránský jest pošt
poslíčkem (} J Kaplan a Sjtol
vlastní zde velkou továrnu na
stroje a slévárnu Pan Kaplan
znamenitý mechanik jest řidiť'
lem závodu Dále dlužno podo
tknout i že ve všech obchodech ji
nonárodních Cesí zaujímají do
brá místa ježto v okolí města u
sřizeno jest hojnost krajanu Na
konec dovolím si přízni krajanů
doporučili p Jos Shillera kterýž
z ochoty převzal jednatelství "Po
kroku" a jest oprávněn předplat
né i doplatné pro náš list kollekto
valí jakož i veškeré jiné záleži
tostí v zájmu našem vyřizovali
Pan Kra nk Veselý zase jest o
práviién agitovat i v okolí Lito
myšle a lílooniínjí Prairie - V
úterý ráno (H února) vydal
jsem se opěl mi další cesiu a sice
jel jsem přes Wiiseca do MoiiIjío
inery Pozemky téměř až do W a secu
jevily se býlí dosti rovné avšak
když vlak ubíral se odtud severně
a západně k Montyomcry byla
půda již vlnitá a místy hodné
hrbolatá Také více stromoví le
sního bylo zde řiti Pozemky
tylo k rolničení tiši mnoho se ne
hodí za to snad ale více sena po
skytují Do Moutyroniery Minu přijel
jsem vlakem po čtvrté hodině od
polední Hned na cestě zašel jsem
do pěkné zařízeného hostince p
Štěpána kdež zamýšlel jsem na
býli některých informací Za ná
levnou vlídné přivítal mne p Jan
T Štáslka Také p K W Šlé
án zvěděv za jakým účelem
jsem do měsla zavítal hned do
brou radou byl mi ocholně uápo
mocen Oba líto krajané jsou mu
ži přívětiví a úslužní a léší se
přízni nejen krajanů ah i jino
národovci rádi k nim zajdou a
dobrým pivem se posilní
Po lé pak zašel jsem do obydlí
p Jos L Sokola li všech oblibě
něho a uvědomělého krajana Ta
ké p Sokol srdečné mne uvítal H
ačkoliv měl plné ruce práce (jest
totiž jed íl pojišťujících Spol)
přece ihned byl mi průvodcem a
snažil se abych se všemi -zajímavostmi
zdejšími se seznámil
Moiiltroiiiciy éítá asi 1JHMI oby
vatelů po většině krajanů Mají
zde velký mlýn vodárnu obecní
a vyšší školu katolickou školu v
níž vyučuje se mládež naše vedle
jiného též českému jazyku Jest
zde pivovar kterýž vhislní ve
společnosti p Jos Mandelích se
synem pod názvem "City Hrevv
inií Co" Dále s p Sokolem na
vštívili jitie továrnu na vyrábění
dýiiek k sudům Nepatrné na po
hled dno u sudu již hotového mu
sí než úplně jest zhotoveno pro
jít} mnohými nikami zruěiivch
dělníků Nejprvé svážejí lesu
asi na dvě stupy nařezané špalíky
i kterých strojeni seřeávána jest
kúra naěe pak u jiného stroje
špaliky tylo řeáuri jsou na tenká
prkénka které dme musí hvli do
kollille VVsIlšcUa liell mulini! liVtl
Upni řeheilit k dalsimil priteo lilii
Ze sirových těchto prkének staví
totiž velké okrouhlé hranici a
když dostatečné v schla pi iv áejí
se epi t k imýiit strojům hoblova
cítil
Strojeni tímto pikénha rvebb
proluhaji i hdW takto ulilacli I
dva ih lnici sklad ií je po tli i ll
l po llvlilll k sobě ltHi ko
mi ni ilo kola li t tdoUi i Velkost
)so - Oi i a po t kll-eeh bi
litoiiiiJ ilati-ui svařihi a d-i
sktailisť Íí-iii i ii- tik) ol in i
Pan Lni l'o li ski Ve vi lki'ni
Vdd lllíllé stiibivkv li pil t"it
V tas! ul pal id pt oblím Mtlji I '
téi I pallii pilv hnané sttuji vn
sotoiov ý nu Pan I1' W V a ' i
ib ji ia-lni vlastní brittri in t
virun tet výrobu rohu Ktit ul
íiv iiai lii jl téon í' Ve
suitu v rukou k i a jitil SíuÍ tu'
iti vlastni s pp Kolik a Smi
Irk Jmi 1 Trli4 Krtik Mkid
Tvr KriHnk vbit'- jk jv-m
i pil Vitbd Ilaid 1 li w jťJxbJ
o!m IhmI ( jio iti imvšlivil tnsltvi
ii i plní jsnlpry krj4uV Pan
VUťh it vid juk j m d-isb bl
Jh 1m v Aj tvprolA
i
Obydlí a70il Ho JÍHh St
Telefon Douy-líis 751 i
JOSEF KAVAN
pojišťující jednulclr
V liejlepŠfeh 'l liejspolehlivejšlch sjudeřiiostech je? zastupuje
hhivfif jednatel Kd Ilowell
Jednatel pozemkový
pro loty a domy v Omazc a South Omize a farmy v okolí
Každý bude poctivé a svědomité obsloužen Ittf
Vzhůru na slunný Jih do České osady!
Velký výlet 17 března t r
Česká pozemková společnost "TMI'] INTKUNATIONATj
lAND ANI) INVKSTMKNT CO" „spořádá velkou výpravu
do JlllO-ZPAI)NÍll() TKXASII kde farmy přináícjí VHL
KV VVTřlŽMK a dosud jirodávají se za levné (eny a na mír
né splátky
Na ťéchío VÝTHONÝCM POZKMCÍfJI můžete sAZKT a
SKLÍZKT úrody v každém měsíci v roce V letě korná ba
vlna a vojtěška se dobře daří a v zimě všeliké zeleniny a ovo
ee pro severní trhy sc dobře vyplácejí
Jedeme ve své vlastní káře " WAMDPSKA" ve které do
slancle tři dobrá jídla a nocleh za pouhých 4150 denně 0
podrobnosti (súčasfníte-li se této výpravy) dopišfe na největsí
českou pozemkovou společnost v Americe
The International Land and
Novinky pro fonosrafy fSMSa
11 pro KdÍMoiiovy a Coliunhla
Kmm35u Tucet $420 fonoriify
KxprcKH vyjiliiiím už na místo určení při olijediiávci nejméně jediioko Mictu
Nu doliíi Uii kc iiczioiíhí 'Mi Jsou čishi některých rccordfi z nového scznimii
i-l' Míbitove-IlMíitove-zahrado zelená—-428 Touhu po vlasti—
Moj Mařenko 4:jh iíuď prá-i čest 411 Jíle muž zde leží v
rakvi tmělč -448 Přijde jaro přijde — 4fi7 Marfciiíce ubohá kuplct
4til Spi Havlíčku 402 Simil Murica— 403 Lásku a řpagát
4:í0 Ševcovský ples kuplct— 431 A furt se de kuplct- fiOO l'od
tlm mišlm okenečkem — 510 Kdo za pravdu hori-— 400 PořiíStf jie
píci ]io hod a mnoho jiných K dostání jedině u firmy
'"nitt Ed Jedlička „ISWw NewYork
ČESKY KVĚTINAŘ A ZAHRADNÍK
Wítt skvostné květinové věnce (polkové odznaky u kytice
"V Jkffl Vh'í''"' ksT'ťuy l'r" domácí pčsloviinl vždy k dostání
Vvj tts 'i Dejte přednost krajanovi který ručí za úplné
BĚfc&V uspokojení 'PIÍONK lliirncy 2286
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ I Ct krajany jakož i spol
ky mimo Omahu dovoluji si žádati o bmkavou jich přízeň a ru
čím za správné dodání jakýkoliv květin ku vžem slavnostem
Texas je místem
ně farmařeni po celý rok Zdravé podnebí řkoly a kostely The Han
ATitnnlo a AriuiKiiH Pass dráhy křižují nejlcpšíinl řástnil
Poíilete iifiitoViil Ziiállikil Ha uběliík ti dilhí luforillliCH 30
Geo F Lupton G P A San Antonio Tex
Váe 1 Franta vlastní obchod
mužským šatsl vem Klenotníci a
hodináři jsou: M 1 Mavid a Ios
daiiollšek -lllll ) Kaiser-lltl jet
lékárnikeiii Olichod železářský a
lio-p iiářiidim vlastní firma 'nňá
šek Petříčka a Kubát kterýž á
roven vvkoiiává práce plechařské
ZakákoVÍ klejťi jsiill pp 1'ríllll
!'ildié ii Frank Xoi-li IbtllU
ríinty vda-tní pp Allt Kusambi a
li 1'i'oh! Sedlářské ulicliody
imiji Fr 1 ILirtns a Frank Tun-U
Kováři jsnii de: 1 I )eii!
i)Mo'ÍM ridnš íniKiš iviitiv
kuvi i a liIii 1 V M P hi-kl !
llVSIi -i lltestskv InlV ul' 1 'il- !
Proclotska ! jit riidiiint
ImiíH st ! - i nich j d di
Ve - i I se j ' - II I i 1 vlisthi i
d o p Fr W Mi pán Krásni"
I 1 : i A I l
iiioemine itii'eiiv nu-!i!ie' im
íde vlollii p h'ild llvndl pik
lati řMIttl im' l-ílliltil IlVi tl
Kukni' Lit Tiinis Kíibi Ku I j
Koka kii lak vnlit krrtjnié tul
t loa jí d-ihi e nstil oi i N
liu ll Ld pi 1'lt-uhd v II lei llil v
p!ií pii ivvin luiikt m posilnili
liMH-f Siii trtii! V kuli Va Vt šklTi
spiávkv ti ivi Fuň Váe lUvlí
iS k vbistiii ih hi inibv tkový p
F J hnuli v m i nu to í Hiltn v
i hi"l Vedi l hni é pdir'blil
vtvlm baUíiiiiiiv itníiii iíittvul
laini stniv i - - loutniky v r iM
( díl Mrrt Ltirví §3 rnmý Ní
MU " phltllé lni IV 1 ě skv Kšl
i ťiioiv' Líní dn místřkii i
Písánia 211 So J4th St
Telefon DoughiM 111
Invesíment Co
BEE BLDC
) OMAHA r t li
VOJT HRUBAN 29 a Dorcat Omaha Nibr
íet vžily iiřipravcn krajaníim n zvláStě eteným
niolkííin zlmtoviti k rflzuvin nlnviioKtřm
které hledáte Texas Jest nejlepŠím
Státem pru domovin íře
ťrodné pozemky rozmanití? skliz-
vIhkiiiI
I 'Vii íik 1 Noiiiin
Vm William Sir
Ziijiir-ie k učinil a řcHvědčiti ke n zna-tiieiíiti-
Jakei-tl řliiíl kten ž třii m vmi1
vyd ru pověsil Má vždy liojtioti xánotni
i rtv i lio Hnisu v ii lio (Ii mIhi stněijKii
jeitiim koupil a yáknzník stan si utiUjm
!knpiii!o'iii I iijctii v k v uiuiii in'til!l
t iei-tiii -in td
Ir 1 1 Ikřiliil
itskV lékař a ranbojlí
Cttdofiu v Krliih tlocka ťllo f
kť 3o3 Tb Vil
Pnl:i h-ilf tKl h) 11 12 A i 5 41 1
i Otyii -s u C'htcia 81
i I'' - 1 I irv -' r Tl II i 111 v 1719
1 k
Sr i ~ v ii „
i- fciv l: i V! it % ti 1
f - I s K S
#l I' f 4 i- ' ' A i
I U I im
l i- o a utw i
4 W k
+ V 4 fMk„i
0UIIII llsu ti y
- ffcS-H (i I
"'"I' i V t - t
Víti t c-JjrV hbU kJ y }t%
Vltli JKI-Vtu lišilld A uL u
tol!l lil ih(mm'iV t ( IIIMSitlI
d nnati j M id k-nii r v tiiji v
iivibi p M il i tukovým ml
tt {Vkru4nO
I
Zil řeznický a liáfÉ
1
U
t
ii -St
i:
V: -
: # ' - -
s -