Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1908, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z přátelských krutli
ItAVKNNA Neb — Cíími re
dnlee! Mínil jHcm ji dávno r -
jevili HVflj Tllldeil o jedniílil pn
tdediiíbn ujezdil 'Á' Jednoty ne
boť Mjezd ten liěíuil liiliohA pře
hrnuty fl loecc kterých učinili
tieillél DÍÍVC JMI'111 lili pfojeV
HVÍÍj němči ("iihii li tiVhí jnk l pn
lediiího čMh Vétniku ISnitrlč
Iik -miniím jeNl jíž poydč A pro
to dovolte hyell V clénélil ViiMem
čiinopine mohl tčm předli k dm říci
h ihmiid žijeme ve KVoboduč ze
mi kde jen! uplni hvoIhnIii ulovil
li li-kn )e mí ku podivu jiikým
Způsobem mohlii býlí rimki cen
mu rw iluzemi do Z(''B Jednoty
Kde pníc jest In rovnost mi uí
mIíÍIc m joiiknilje kde jen! to
hCMlrnlVÍ? ('i jnine h rovni jen
tehdy kdy nuimc pbilil? Když
elieeme v OlJíiHlII liítíelil prnlichtí
MVe níí hledy nehol' vřiehní do
ijezdil liemucme mimíme mléel
(" jent Of(ř('ili pouze pl'0 liliňe pře
dílky tíhy v není vypeskovatí mo
lili ty kteří lieehll liinéíli dle je
jieli noly? V oriíánn h' pííc £
dohry élen nemii hrojiti proti jei
iiohhiHiiémii iimicmciií xjezdii lií
šik myslím že njed neměl žád
ného pní vii povoloval peníze nu
Inkovou železnou krávu jiikoii
hode ehudohíiiee luk jf'i se do
mníviHii Iwidý vyshuiee iué od
svého ř'idll jlllíésí ílislnikee dle
kterých měl si- řídili 'Ink se nle
zdá všiehoi btiilří vyshinei chtěli
hy se dosliilí do oné útulny Tu
hV ovAelil liesliiéíhi IidiIji plisloil
slíd jiiko miijí V Cliieiiiru Stále
se nám píse Že llllAc )ednolll je
mhidá nle jnk se zlá musí už mí
lí stnré nohy když si hledá odpo
éínek v útulné Divím se umo
hýlu hnilrúm hoiliveum zvlásté
hnilru Chládkovi Když on pro
jevil náhled že hy mělo hýli !'
l ředili Mulieí ftkolské povoleno
+-'000 podotkl jsem k tomu že
sumu In měla hy rozdělenu hýli na
étvty díly ii jeden díl věnován
(''střední Miitiei Školské druhý
Miiliei Vyššího Vzdělání Iřetí nu
pomník donášuv 11 élvrlý nu pom
ník Iliivlíékíiv Zii lenlo hviíj ii
píímný návrh livl jnem v jistím
ehíeiížském listé tiiieji jedním
"tíiké hrnlrem" - Ifiinhliii se jifko
élen Zřít Jednoty za jednánj sjez
dil víiéi M V Vdvlúní Onký se
verozápiid liyl vždy vzorem obě
tavosti ro ěeské národní 11 vla
stenecké podniky a proé nyní celý
český západ má mít i huním za jed
nání Jednoty jenom z té příčiny
že o (Halm velkotajeinník 'Á'i
Jednot v chová slarou zášť ku pro
fcsoru ňemkovi a celému matiční
mu podniku 1'rof Simek vykwwd
pro vzdělaní ceske mládeže a po
vznesení jména našeho velmi tuno
ho a zajisté více nežli celá úřa
dovna 'í'l' Jednoty kdyby měla
Iřcbft tucet Hláhu 1'loc sjezd
zamítl návrh na odbývání sjezdu
distrikliiích? Myslím že návrh
ten byl úplné správným a zavede-
o! tukových ujczdft lylo by jcdim
tě naší jen ku prospěchu Mnozí
bratří jíou roruseni tím že nyní
v jednotě několik lidí dělá si co
chce ícd rokem chtěli do jed-
nuly utáhnout i Iškovsko irenn
tíeovkoii svobodomyslnost nli
to se jim nezdařilo Chtěli tudíž
blos zkusili to s jinou vyiuože
Hosti Komu bude sloužili lato
útulna! leimei bv těm kdož
iihmiiiiIí se pru sláíi pojistili svo
ji cvintem i Myslím e ten ěesky
chudobinec už se s tím jlih-liclil
liéjik smířit i musile bud" stát
iřiuičné pcituc a jednotit linšc ju li
min ho lirt iuluun Ani nemá Má
to hýli jiikiM farma Uetá db
vCjii lo br Chládku by jcitť
pl 'ináš Iti isk l{á bvch věděl
jaký ik i Ic farmy ( bl kdA
um I„ bv t lítat tt i (tocktoru
spiaici fiiim) h j (Ktutuě
tnu' dv luu indoslah tltrl iiit
klíHt kJ trt Mlls l Mlttli hltutl
lt„niKo kriittl lepí d"tť k
l lili lil tlMC tlírtt n lint dl lil
td Míli brtř a tr piš
nbtil Jchiťttt rt'bl ť( 10 lllill
nu ihodojilc Km }ii nati bn
i- tl J I 't ImImi(iI
II kOAili o J-} i ti'lfUl TK
ln #ib ikktl i ťouil Jct
klitl'IO tik lllildlll' IIH'
Sl M j (id l4 tlUiti ll " H ViU
1 1 tul nMiii poíť t bb
ibic JmI m i midiinih ji
pt U! it kl l Li I lnť %U
I O l Otljtiil ! ku
♦ S' I Indii Jd-J'l sUll S
S J4iJ Srb k I "i klÍHIiO
J i- l lt Ut l o - i ix UuJ ! l
i i i!i ni i- -l-i-! i ř-iill
jí li s tou útulnou pokoj náš řád
se odtrhne celý" 1'ndobiió bude
to asi i jinde 'oloiii se naši pře
dáci diví že zuiiéná sílu našich
krajanu dává se ku spolkům ciziř
národiiím S bralrským pozdra
vem Ani Jelínek
ělen řáilu ŽížkiíV l'aleál é 'J')
AMMNK N V — Ctěná re
dakee Cc( jsem ve vašem elé-
ném listé ze dne VI úioni pojed
nání o ťiiriiláeli ve slálé New
York od J V Drábka lan Drá-
bek ku konci podotýká že li
kterým Mav oněch Carem je dohře
znám zavileeiii ny se eTenariim
tohoto listu kdyby podali úsudek
svůj i) nich veřejnosti Cind lu-
liž vyhověli panu Drábkovi ii sdé
lili h čtenáři eo niné je o této vě
ci známo Já vlastním farmu v
zmíněném státu a sice v Alpinu
N V'„ Helmy Icr Co Asi před 1
roky nebylo lu žádných krajanů
ale nyní jest zde kolem ''' éeskýeh
rodin Jest lomu néen prc rok
eo jsem v tomto énsopíse upozor
ňoval ly krajany kteří se chléjl
věnovat í farmaření aby přišli se
podívali sem do slálu New York
že zde jsou farmy levněji ku kou
pi než v kterémkoliv jiném slálu
V lé uvedl jsem též z jakých pří-
ěín Majitele těchto farem jsou
Amerikáiié kteří své dílky ku
farmaření nepřídržují nýbrž po
sílají je do mést do škol anebo do
obchodu Tak se mladá fenemee
z farem zlráeí n když ►tuří slanou
se práce neschopnými anebo zem
rou ''ast o se stává Že í dobrá
farma leží ladem Mnoho jest jich
na proilej za cenu vcimi levnou
Sám znám několik starých lidí
kteří sice na farmě bydlí ale po
zemek neobdělávají 1'ozemky c
ží ladem a jitou na prodej 1'iida
v tomto slálé je dosti úrodná a
kdo zde dohře obdělává len se
I ' II I ' 'III
sei kii s iioKoiiaivm vVHicuiicm
Dešťii zde přichází hojnost 1'íida
jest zde hlinitá žádný písek
Knvnéž pramenité vody je tu hoj
liost Ovoce se lil dllll IlOJIie ze
jména jablka na ně je lu dobrý
ti i t i ii- i ií
olinu waie se zue iiome uari
seno oves brambory jakož i jiné
druhy obílí l'o všem eo rolník
vypěstuje je zde éilá poptávka
S dodávkou na dráhu rovněž není
lu žádných ohlíží Mnozí pěstují
vélší množství hovězího dobyl ka
i i
n micko vozí no micKiircii u jmi
opětné zabývají se dríibežuict vím
což obé dohře se tu vyplácí Kra
jina je tu více kopi ovitá než rov
ná a mnohde i dosti kamenitá
vzdor lomu však úrodná Muno
toho naše plodiny přinášejí lu
lepší ceny než na dalekém zápa
dě Lee pícce většina farem jest
zde zanedbaných Sam koupil
jsem farmu která nebyla jmi (ó
roku orána Stavby byly takc
hodné zanedbány já však vše o-
pravil a nyní je to ihJiri farma
Když krajan s malým kapitálem
takovou fniinii koupí a do pořád
ku uvede v krátkosti se cena její
zd vojnasobí rroto rudnu těm
krajanům kteří farmu hodlají si
zakoupili by zajeli si není a nej
pl vi' p! ohlédli ib jší kia jioo
Mohl bych uvcMi tu několik cen
okolních farem ale nechci zabírá
ti místo v tomto časopise a pak to
náleží spíše do ozuámkovéhu od
dělení lYozatim končím aby
bylo místo na jiné dopisy které
Velice rád étu Se srdečním po
zdraveni V W Mokráťek
CINK CITY Minu - 'lénA re
tlakce! Žátbim za lUiřcjuéiii těch
to několiku zpráv a luišcho okolí
iniii jtiue měli niírnoii ( sin"
bii takže bili jsme nuceni jezdili
povozy V těchto dnech nám
přece napadlo asi lul palec sin lni
ale mnoho m ho ni ncnslalo ne
boť sliiliécko jej ruKt luábi Dm
'" Úimitt mcli jslue de českou
icsUu itedabku ltcrouiui l'an
V bil Nťmee ubilitl ď ciu n
nu In ni bil p John Stiitknp 1'aii
SémeC se pnstiinil ttbl Veselku n
blbl ptkltil V klUdélil olildu
Jllbl blbl ios( U ibst ť"Í lotu
pitllit Ktlvá JsilH lit lil pl iš I lili
lil Jsem licjilltlk llÍ ii JM-III M
ltoodd 114 l'-stě A ptll js'l b
pllolillll KitMikoll aIJ'Ii'i '
oko Itdskí lude blbl V ubil M'lv
iMliiVlMl mokem lbU blil
flmťim láttk trtvili Jsou- s
imnt 'tulí' % ii bílitni fio4 V
iiti AiíI mi link Kruk l'tiek
A Ibllortol iiltlilh biolioi
t Ul Js ni ) idoutt ku ♦ iol
d oii"VC kdvi l't ke luně J IH I
! f Soli t i t vilii ttioi
musilu j I 14 j- Imi t lliiio ¥
l i) ► tii ti l A ll o' li
iloe )i I Jt iti !! S itstii iíi
Islild !! i u % J 1 1 l t -
jsem (to světnice a zaslal jsem pi
Harlošovoii n obvázanou nohou
Manželům llarlošovým slula se
nehodil Kdvž miiiiželé 1'arlosovi
Vraceli se Z veselky Z Deroilllll jel
za nimi těžký vňz který kočárek
jejích zachytil a manžele Marto-
šovy z něho vyhodil 1'an Martou
vyvázl bez úrazu nle pí Mart oso
vá byla poraněna na noze Don
ám že se (o brzy zahojí H pil
ném K Mkaliekým jeli jsme dále
lo Mcrouiiii Na cestě zastavili
sme se v českém pivováre p
Chalnpskýho kďž jsme se na
lalší cestu trochu posilnili ran
Clialimsky vaří skutečné dohry
mok Od! ud odebrali jsme se mi
nádraží n šťastné konečné dostal
jsem se domů Když jsem přišel
lomů řekla milé mu manželka!
'Já myslela že Ič tam v Meroum'
někde zavřeli!" Meč ju tam Žád
nou šatlavu ani neviděl Následo
valo líce vyéítek jichž jsem se
zbavil líru že pěkně doslal jsem
se do postele Káno bylo zase do-
iřc Srdečný pozdrav všem čte
nářům a čtenářkám!
John lleyda
WKST POINT Neb — Cl éná
redakce! Žádám za olíšléní léch
lo několik řádek Není překva
pení jako překvapení ale néktcrč
je přckvapeiiíčko A toho posled
ního doslalo se nám od předních
ť't tť t t ' i
CďKVcIi Huni ve wesl roun
Nechť zíi lo přijmou nnij vřelý
ík Cjišťuji Vás že se vyiiasiia
žíni abych Vám překvapení to
vynahradila anebo oplatila Aby
'leiiáři věděli proč jsem toho
překvapení nazvala překvapení
čkein budu o lom vyprávěli Mi
lý týden stěhovali jsme se z
města Wesl Coínl na farmu 1'řcd
Iclíti 1'okl jsllie se sl vIlOVIllí Z
farmy n před rokem stěhovali
jsme se z Minnesoty a z Ic příčiny
víme co šlehotán! jest A eo jest
překlápění víme také neboť při
kaýdčm stěhování nás naši milí
t-oiisedé překvapili Vždy dělo si
lo s velikou tajností ale my se to
VŽdv dověděli Ale V Oseilím
řípadé nikoliv Mylo lo v pálek
i i i i i i : : !
Oll lOlcilllC HOV 1111 f jsme o
všechno odvezeno až na kamna a
slúl I nivc jsem vynášela posicii
ní pohovku když spatřila jsem
záMup známých na protějším
chodníku Aby lak šli k nám —
projelo mí hlavou — čím bych je
udila Na více myšlenek jsem
líní nemelu času neboť pí JoH
Jerinoiiová ř' Soiicshaínová Jos
Koudelová C Kašová Jos Kašo
vá r t ejtlova a 1 Miumaiiovii
už byly u nás Starost čím je
uctím odpadla neboť dámy ty
přinesly plné koše chutného peči
va ovoce atd línvnčž sseboii při
nesly zásobu žer) ii takže jsme se
velmi pěkné pobavili 1'oslediií
i i i í-ti '
oiiooieiliie v llicsic uoenio mim
Velmi příjemné Nebýt těch hor
kých kanieii mohlo být i lo od
poledne ješlě delší I příště si
to vviiahradínie že ano! Můj
stiiroiiš povídal Že už vicekiati
spěchat nebude Naš soused p
!' Marloň pilné tuží se s řezáním
prken Má jich hromadu asi JO
(MM) stup To jest Ziljlsle sine
Končím ise srdečným pozdravem!
Marie Nebiidova
iildližcně olaicv se križiléma ziiiiiIoiivii-
íl Tuk plňc ji V Nnvik z Kilwitrils-
villc III: ni-ii'£cl jscia Vhhh $U-ht
Karliiviirskě) lřlvč Jlníkň Vfím Mcilo
vé Jež velmi ilulie ňclnklljc jio žulu-
k a iléknjl Víia m ly krCnnA nlniizy
Pihi 1 flíliiiick Tliiirsloii Ni'l iíňes
Viilti llnlkc Vino Medoví jscia
olclizcl li ilťkiljclnc VYiiii lidi iJól4 Iimi:
lolcf ěiini k mě imiiiíclic
Žoli-jli' V š o 1 1 1 jen tnln jt ilcjlti lna
lcilniiHt ili olVf'cjiiVllil Jii'iiilr-kll 0
'1 Iňlivlcli m :iou i h 'ilimy zniilii jíf-
um a v kouba vyr&uitoi auio
Larlmnr Ht„ Dmivur Colora-io 2!Mř
KALENDÁŘ "AMERIKÁN"
UŽ NEMÁME!
Kalendáře "Amerikán" Jichž
méll jme letošního roku značné
mnoŽHtvi jli nám došly a z tó pří
činy nemůžomo jimi pouloužiti
tčm kdo o ni žádali Na vkladé
mime pro Ameriku zvlááté upra
vené kalendáře "Rodinné" v
nichž čtenáři iia&i naleznou hoj
noMt poutavé četby
Vyd Pokroku
Vypravováni otcovo — 1'an K
Koleviuský z č 1217 Kare ul
Mallimore Md„ píše: " 1'okláláiii
lo a povinnost dáli váni vědět o
Iťkll jen di se býti loni všemi
jinými léki co se Ikue léčnidi
ilasliioslí Náš dui ruky starý
Miláček bil nějakou duhu litinu
cen hekali iiciinil riniiii ninicje
lili iiho Vlč'eni dál se bili
slile blizek slinil lUl t ik liinljí
rt wlillblv že bil jll kus! II klVť
Zilstáial v tomto stavu i 4 v t
faUlli řekl Jsem lekal not uliy
léčciiiin přislali a ttu t léčeni
Mra Sl i m Id línkem j i nám bv
l nIlMil In fini K llisrllnl pil klH
p ni ve tlev b tidiict h náš inali ki
bil se s to lim lni i budili U V
itill tvtlliei h bil úldllč lr4l
dbi lii astotiil H l blbl pícd
tlli liiil ř"kl
Ml A l'i ll li-linko lili li 'ílr
íitnll ptlěst Ůspéi lni V lét elii i ho
rub krie A bu ioi!i Si
kdo učni tik in linu tu lu mu
lilo stal v lilíioii b k litil il 114
ib JI Sikilo lnul lk tdiil a In
inu uejrpl Si uko j nč b kv
InMc tt tl isUll I bktlli4tll lil
l i d „I im f I? ii to n
llt ttii U - lnilb listtt '' h
! t i'ttlt ! Ii lvi Kl'li
A V-i I - I lis h l vm-
Vi I ti i l?l
rr#druu m ii ' VoVnik"
Zdarma
Vzhůru
do novó
české osady
IJ MJTIliíH WYOMINU
do kriijíny "(loblcii 1'niiríe" zvané
de mažete krajané zakoupili krá
sné a levné pozemky! Dobré vody
i i' ? !'
nnjoosi V III O CIISI I SI ill II MIHlt-'
zahnili i domoviny í hoiiicslcad )
l iioilrnliioll ilupl-l' i li" inlrrii Wi VI
JOS MOTI8 LUTHER WYO
Dr C Ilosowater
CtUKt LÉEAt
Úřadovna: "Bee BoIMloe"
Crmlot lioillny: 01 11—12 'loji od
i— 5 o4 530-J 'Jp - V Bléli
ml ) l iUi 'l
li v urtulovu f04 — Tl f bytu 1217
llylil' CímIi 2417 3m ul
vl'Alnl laizornimt 3 voiujii tnixkým
ooiMii-nm h fíiliiilMi v!
Hospodářské stroje
všech možných dru
hů možno u nás cb
držetl za ceny tak
mfrnó jako nikde
jindo i
Máte-ll v úmyslu koupltl nijaký
tneHnAllitťi ctrAl npfhť II í le tO
pluh řidlo brány pledka kultivátor drtič hrud tazečka mléčná od
středlvka shrabovačka rozsé vačka mlýnek na oblil lis na seno drollí
řízadka írotovák ientoiir lis na mošt nebo na vlna líheň nebo větr
ník nekupujte ničeho dříve dokud jste sl neprohlédli náš velký katalotr
Od Stránky 359 až P0 410 Nu Jinciiovunýcli HlMtiťirli iiuli-znitH v)'hčr
všelio co do oliorii lionnlúřHkýei n nu knli1 fannč milných Ht roj ň iifilnzí
Mližnuii) h lykiízutl celou fxloii jicichviilnýcli domčléeiil ml třeh krujmifl
kleli ii niiH ten ncli lnutu KtroJ koiijilll
Prcnilovoii iiiiiki'izkii iliivúnie h lumpi UtMthu niroje Kezinun inislch
prcmll iiiilcznele im Imrcvných slriiniíclj niischo velkého kiiUlutu Icutllzi'
Lo iihmihI iHMiuiie plhUt mini a my viíiii pJ jtiišleme adnnim vjplneone
Plštii Jcslč dne i mi Jmliiiý écíkjř iihíliitfliiký dílní v Amerlci'
U S MAIL ORDER HOUSE M"iKct!!!us!'
VKSSO Sá lilifiiillil iilniii'k "Kliir '
k irl'iiu ii KW
lli' llřlilll fJOft
The Mcrcliants National Bank
ol O UMlA 7S'i:ií
FuriiíLin ul
Vkladní ústav Spojených Siátú
Kapitál $50000000 Přebytek $25000000
v Vklady $611398370
MTIIKH IMtAKK president KUT IlAMIÍťON mlstopies
1J II MKIIK pííniel pokl F 1' 1 1 A M I I1'OX příruřf pokl
rejcnii' sl h viíinl nhcliodo viill
rrodiívánic peněžní poukiízky za nejnlží ceny
Mluví se íeskv
Lee-Glass-Andreesen Hardware Comp
frml4vsjí v vlk6ni
Tlné vyrábftii h lakovanú plechoví iiAílní — CIijovhdJ plech
llv!iiy plech tt kovová rboíí — 0 tuiitý Arit hřebíky noíífiké cboil
bicykly ilMoé fbniné nftboje pwovn rhoH vbo druhu
mb t Harney St Omb Ntb
ZDEIAVI
NENI
km
The COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
Hlavním sprivccin lehni-Iio ústavu existujícího již mnohá léta jc spe
cialista který míi velkou zkušenost' a sbihlosť v léčení rozmanitých chorob
hlavní ale v léčení zastaralých chronických nemocí u mužft žen a dčtí
Týž tlostává velký počet podčkovacích dopisft od pacienta uzdravených
v rizních člstíi h Ameriky
Týž vyzývá tudíž všechny trpící lidi jež jiní lékařové vyléčili nemohli
aby se obrátili na ného Kdo to učiní obdrží náležité léky a list s ponaučením
jak mají jích užívat a co činiti aby si zachránili zdraví Zároveň bude jím
vise vysvětleno v jejich mateřské řeči ohlední choroby jejich
Abychom ukázali trpícím jak uzdrvení pacienti děkují ústavu za poskyt-
nulou jun pomoc uveřejňujeme tu nckoluí dopisu
Mil natvrdlá Játra pokažený
žaludek a zácpu
Cléný punc l(-kan:
O
in A
iy
Oznamu"
ji Vám že
co tkne se
choro
la už
je pryč a ji
se cítím
velmi doh
ře Za od
stranění mó
to i i 1 i v ů
n f in o ri
mohu drko
Viiti i t-n
'ám a VuSiin tlolir)'m l'krtm 1'rot Vám
j 'ic )i ilnuii dť kuji a ziiilAi lni s ú tou
IVtcr llmlrťlih
-'ii7 IC smli Sir
Clťicland Ohio
Lidfícrwood Neb 10 srp 1907
Milý pano doktore:
Uvřdomuji
Vás h- cítím
se ňplnis zdrá
va po Vašich
lrfeh nwíiím
žádnou liolesť
v žaludku chuť
k jídlu mám
dohrou a jsem
se vsím spo
kojena Hlubo
kou Vaši vědu
a zndosť v h{
fctií třřkjch
nemocí odpo-
rufuji všem známým Slovankám Znanif-nám
sc g IdiiUAoU úi tm
Anna Hrdlila
l'v)X 4 Koute I
UdueroJ Neb
V K Jřj
Nemoc ledvin a mčehýře
Mdý pane ďklin :
()iimni)i ám } j in l ki oIkIiÍí Ii a vvhiU a íe mne nilbn uJtiii íl JAjHiin
li l4 vlkt IhiIi sii a nud ul seiitim ídiáia IVkuji Vám imiiluikrát v mIi-Nih S U-
Kkon i'i lun Johanim KubiW U V H N Inktcr MUh
ililnv pie Uikloni
Vyléčil se z plicni nemoci
V putin d plul xtil j--iii vtji ih-iivk a philkiinl juni li h kiti ktli iniu liídi lekli
im í mim tnmti iun Uiiid jnii V im o iihihh' a mni pii o imkii YWh leku
Ni 111 lni Ú piuk lul thiitti IKI A dd'i ri je h uí U im i hulili mi tl Mt jul kvl
jřil a v pioi fiiiiu A Ut iilm Uditi Vdiino-il vixáit dnvduji tvi d'pi tento
iiiilijuilt v Hnuti h hy ktatd vfJílt kaot nuji obfiiit o iouiuh" S mi-tmi
l Jito IluitiuU lí I' s Hrjan Tt
Kdt hv hlltť k ht nl tli tiďmtii tUttvu pi'tP i n M" vť' tiil t"''
ktt-tou iu jb h ntUc a tluktiihn jHipUti tily1 M tv v t'l fltorobv hltvni tt v
n }tk i tt liH a um'' ptlžn tky lu iiuu f
VmíIihv ipHV niuutť:
COLLINS N YÍEĎICAL INSTITUTE
tr U MwiW Uul ttrf%tMr
140 Vcl Uth StrM NlV VOUK
IHttaJttt IiikIimi 4 10 tli S k '!' t4 10 I ti-nltnu i#-ifll
K li pr J jii i i Uňr
js oi tioi i! iy k-H ir li I