Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1908, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Z českých vlastí
Sebevražda gymnoaisty Z Li
tomyšle si sděluje lyinmisísta
Thciincr lólctý nvii hotdierfiv si
dne li února oběsil Hyl žakcm
V uryiniiHMÍjiiI třídy 1'red sela
vraždou napsal yávéť kterou své
jméní v obnosu hOIMK) korun jež
zdědil po malcc odkáa) svému
bratru Sebevraždu spáchal na
slcdketii dopisu který profesor za
1h1 jeho otci kc sdělením o ncdo
Matku píli? a spatném prospěchu
stndentové
Devět itodol ahorelo V Žižko-
vé ii Podivína nu Moravé vypukl
dne H únoru v jedné stodole oheň
který pH prudkém větru rychli
M! rozšířil n strávil celkem devět
stodol c zásobami píce a hospo
diířxkými wf roji a jedno hospodář
ské stavení Stodoly byly dřevě
né slámou kryté a chořely už ilo
základu V hořeli obyvatelé octli
ht ve velké bídě lichoť iielnrtjí pící
pro dobytek
Býkem usmrcen Duc 4 února
hyl :jletý Šafář dan Manlka il Vii
lašského Meziříčí mipíideii býkem
u tuk těžce zraněn že dne 7 úno
l'lt Ve všeobecné nemocnici V Hra
nících ZCtllícl
Úeský lékař v Egyptě vyznáme
nán Krajan nás cis a král vy
slanečky" lékař v Iltryplé p H'l)r
Adolf Lípu rodilý z Králové Mé'
ničí hyl od Khediva Abbus l'aša
Hílniy II po dohodé h anglickou
vládou vyznamenán udělením titu
lu "l'ey"i tolik jako dvorní rada
Dr Lípa Hey který teprve před
rokem velikou dekoraci císařství
osinanského obdržel působí přes
10 roku jako lékař v Kaliýře těší
mi velké přízní domorodé spolčeno
Mi jent hlavním ěli-nem dohroéin
ného spolku pro nemajetné naíi
krajany v Ktrypté Studia konal
v liéíijé v Mladé Jiolcslavi a vi
Vídní
Shozen moitu do vody Z Mor
Ostravy nc oznamuje: Dva posud
Tifznámf mladí muži přepadli dno
f února v nocí na železniéním mo
sté který vede z Mor Ostravy do
IlruiíoVH železničního dělníka Jo
sefa Santonia který id od své mi
lé Když se zdráhal vyzradit i jim
své milostné tajemství popadli jej
útiK-níci a uhodili h mostu asi 8
metrň vysokého do řeky Snntoni
jen stěží ne zachránil Následkem
delšího jMihytii v ledové vodě váž
ně onemocněl J'o pachatelích se
dosud marně pátrá
Osmnáct let ztrávil v trestnici
— Před 1H lety odsouzen hyl rol
nický syn Manželka který vypálil
téměř celou v" Líbhošť na Mora
vé do žaláře na 20 let Trest ten
to odpykal si v trestnici na Mírově
a protože se tam řádné choval by
ly mu 2 roky sleveny a v minulých
dnech navrátil se do své rodné
obď ve stáří 40 roleň Na nádra
ží v N Jičíně očekávalo jej mno
ho sousedů Z Libltoštó
Dítě uhořelo V obci Chlumu u
lioskovie na Moravě zanechala
manželka rolníka Josefa Freyová
své dva a půlleté dítko samotné ve
světnici Dítě přiblížilo se ke
kamnům a vypadnuvším žhavým
uhlím vzňaly na něm šat léky
J)íté utrpělo tak silné spáleniny
že jim v několika hodinách podle
hlo Tragický ikon starého horníka
— Z Mostu e (iiiiimiiť ! V západ
ním denním lomu dolu '-rma-nta"
v Koiniřitnerh Mdo se dne
II óni-1'rt politování hodné m-itě-Ml
jt-nni padl za oběť liiUký i
mu Nudduhií Aíitoiiíu Willťahrt
d d!iže tam lut ! zv vyhaování
'iMib pil f 1 1 1 ilV"llilhl ne liáhh'
véUi rt ulili a pobíbita nad
dťiliiiho který ti nentěiti prchid
j i " mim elit k prtdd jíi ííml uhli
Nrtddrihd Wdlřrthrt který teprve
t ie uiu-r sUmI m? "J ibté br
llirkí Jiiili'lllil I1 H liliítě
lifteM NrHiiUlltik ktefinnl bbi
let f ' bil vdVU t dé
jťU 1 1 1 k
Zmril V !! u tnc s úoor
luiloril ll Sitý t kadle' tbillld
lktijbtk t Kil! - U Vri tdabí ře
st4f M V ditii !ÍM J i íWopi t Khé
♦ Hrt'V J a k k (d idi I do
í úitr v lUite b"ii ktrt4 Um
li t krftii h dovííl mUI tlp
lt-ttl l4 eet k bMiMI díl
Krtího J luUtidki ii l-tillith
t Ul lliO Ml o tieIJ %
ii(íhÍM řikp kdť fUtril
i i- it ti v o4 iii'ť lípo
iHiflM :l l 1 4l j lil I !' l
Ulftajtt tsjKwlál ? ! U l
— 1'řcd několika dny bylo zjiště
no že u berního úřadu v Jihlavě
byla spáchána větší defraudace si
rotcích peněz kterou spáchal ber
ní oficiál Maxmilián Nováček
zpronevěřiv přes IJOIM) K Týž pa
dělal též podpisy obou pokladnič
ních úřadníku Hyl zatčen a do
dán krajskému soudu
Rozpáral si břicho V obci Mar
sovicícli u Nového Města nu Mora
vě udál se dne 11 února hrozný
případ Tamější pokrývač Konrád
1'eroutka v celém kraji dobře
známý rozpáral si v úmyslu sebe
vružedném kapesním nožem bři
cho Krátce na to skonal Příčinu
sebevraždy není známa
To zde ještě nebylo I Totiž tak
jednoduchý recept na opatření že
lezité vody jaký vynášel čeledín
žel neznámého jména ! !o se lidé
zejména na venkově naslarnjí aby
si opatřili železitoii vodil a tento
vynikajíc! muž který dovede jen
bičem práskat a na tahouny klít
ten vynašel recept na opatření že
lezílé vody! Tomuto znamenité
mu ěb díliovi dohtiil se do ordinaci'
lítlctý kočí Jan Tůma v Hýskové
u Hermina Tíima pozoroval v po
slední době že nápadně bledne lie
chutnalo mu jUt ani pít a "retko"
mu zapáchalo nesnesitelné Do
mníval se že dostává souchotiny
1'řcstal chodit k muzikám a užíval
kde kdo co poradil A tak přišel
lni poradu i k X čeledínovi který
prohlásil že má velmi působivý
prostředek proti souchotinám: tí
žívání železité vody která se opa
tří tím Způsobem že se vloží reza
vý hřebík do úst a přes něj se pije
voda! ! Tůma letěl do statku o
patřil si několik tu'tů rezavých
hřebíků ale co se mu stdo hned
pří prvním doušku ! Spolkl nejen
vodu ale i hřebík Toť se rozumí
Že poslal ke všem čertům Železitoil
vodu i rádce Poněvadž stav ko
čího byl velmi vážný dopravili ho
do pražské všeobecné nemocníce
Loupežný útok ~~ Z Opvy se
sděluje Dělník Alois Schlusehc
zaměstnaný v továrně na sodovou
vodu v Hrušové popíjel dne 8 ú-
nora v hostinci "Mexiku" u Mu
irliruiVH Když platil svůj účet
povšimli si dva mužové v hostinci
přítomní že Schlnscke má u sebe
ješté peníze Poěíhali si proto na
něj poblíž hostince přepadli jej a
oloupili o jeho hotovost — 4 K
40 hal Četnictvo vypátralo však
záhy pachatele v osobách náden
níkft Josefa Naiwi-rta h Antonína
WalchařH Oba hyl i zatčeni a do
dáni soudu
Dvě déti se udusily — Dne í)
února dcŇli manželé Jan a Anna
Marhanovi z Zibohlavech u Kolí
na v 7 hodin ráno do 'práce a ne
chali doma své dva svnkv dvou-
li tého a čtyřletého bez dozoru Za
hodinu potom vypukl v uzavře
ném nýte onen ivityz nyi onen
zpozorován a byt násilné otevřen
byli nalezeni oba chlapci udušeni
S neopatrnými rodiči bylo zavede
no trehtní vyšetřování
Sebevražda mladé dívky na ko-
lejích — Z České Lípy se ozna
muje Františka (iruezmrova 1!-
letá služka ze Sedlice u litoměřie
vrhla se dne 10 února v sebevra
žedném úmyslu pod vlak odjíždě
jící z tVs IJpy do Ncuiíartcnu
Zoufalá dívka bla zachvcem
nejprve sněhovým pluhem kte
rým y la vržena asi 4U ni do
předu a potom lokomotivou pře
jeta M Uillllcellri I II llioll sebe
vrad v bvla neišťatná láika
Krkavčí matka — V minulých
leell předot írahl vlillíil Ililíln-
Vondráčkova která hIoui! n p
los Kwlv Ve Z íletleíell boleni
Idavv a šla i ulehnout do kionůr-
y Zamťituíivatel její i ihť je
ho lii-il pravou iitiéiiiu a nibiitli
t hiUioc o 1 1 i 1 1 1 1 baliv ruj Vxak
luka otluiílla Náiledujiei den
ťpuiii'iv ala pí K eoVi'i na Ih4
i-e inéini a itihed lapala pu di
lili Pu dlonliém lialilúiit Vmi
dra'koa pí inala ťe se ji na
rodilo lurlvé díte einkiho pohla
VÍ které V řabráďe m Uimúu
koř tu ito iil ali pouěvadi l ila
Itltet lia lioNil tib llliiilit I laoálí4
k Ul l'il-a Jahliosá p Ml Dl'
Satrau t Hakm latini l-o dí
tě Há lialltiičetoMU tuiilt V V ki''4
Ui M dota iv i ne v tebil koiuisi
J I w turbli iiv i
bvlu #a r !- io Voltdrái' kov
liřjwiU'1 k '"elni Vřbč im 04
tiU ! mj dt ih iiiiu niti v Ml H''
! ! i d ( p kit in ! il
rlírlli l'Vb Vi- li l
IH H t ( I Lil' t U l-rt: 1414
HttJ dotH ffnit4 itkU -Í
řil Melzerovi píišcl neznámý Iiltlž
který ne mu představil jako pří
buzný Poněvadž byl h rodinný
mi poměry Mdzcrovýtni skutečně
obeznámen byla mu věnována
důvěra a byl vlídně přijat Za
hradník provedl hosta ihned po
celém domě a ukázal mu dokonce
i pokladnu v níž měl uloženo asi
UiHi- HiO korun Příštího jitra
milý "bratranec" odešel za chvil
ku však když tušil že Mclzcr
není již doma vrátil se předstí
raje že zapomněl tobolku Záro
veň žádal manželku zahradníkovu
aby mu dala nějaký šátek do
kterého hy si mohl svázat i své
nákupy KiJyž se paní vzdálila
lihy mu šátek přinesla odešel
klidný himt přes to Že V bytě by
la přítomna ještě jedna žena do
vedlejší komory aby prý se po
díval na past na myši kterou tam
den před tím postavil Pří teto
příležitosti přivlastnil si obsah po
kladny přijal ještě v žádaný šá
tek a s ujištěním opětné brzké ná
vštěvy i poroučel Soudí ne že
pachatelem teto smělé krádeže
kterou se zabývají nyní bezpeč
iiostní úřady jent nedávno na svo
hodu propuštěný trestanec
Drama lásky bez osudných ni
lledků — Na nádraží v lubercí
pokusil se dne 8 února dopoledne
ITIetý tovární dělník František
Míšeňský o sebevraždu vystřeliv
proti sobč tři rány z revolveru
Ityl nalezen na á chodě ležící v
bezvědomí a dopraven záchran
nou slunící do nemocníce kde lé
kaři zjistili že Míšeňský kromě
nepatrné odřeniny neutrpěl žád
ného zranění proto že střely vnik
ly jen do svrchního šatu v němž
ne zarazily Hyl proto z nemocní
ee propuštěn a odevzdán četni
ctvu kde udal že příčinou jeho
zoufalého činu byla nešťastná lá
ska Kocšel prý se se svou mi
lenkou Idou „ protože ho zrád
ně opustila a namluvila si jiného
hocha Žárlivost a zoufalství
vtiskly prý mu smrtící zbraň do
ruky Dne ó února v noci pučí
hal si na nevěrnou milenku když
se vracela se sestrou z divadla do
mů a vypálil na ni ze vzdáleností
Iři kroků dvě rány z revolveru
avšak jak udal bez výsledku
Četnictvo zahájilo následkem toho
vyšetřování kterým správnost fi
dajů Míšeňského byla potvrzena
Nebyla zraněna ani zrádná milen
ka ani její sestra této však přece
jedna kule prorazila zivůtek Žár
livý milence byl následkem tohoto
činu odevzdán trestnímu soudu
kde uložena byla také "vražedná
zbraň" nový to revolver který si
Mišenský koupil a jehož "výteč
né" jakosti může poděkovali že
drama lásky skončilo tak ne
škodně Moravský poslanec Karel Bube
la zemřel — V nocí na ib-u ú
nora zemřel ve Vsetíně v místě
svého trvalého působiště průmy
slník Karel Htlbela poslanec zem
ského sněmu moravského Zesnu
lý náležel vždy k vynikajícím čle
nůni staročeské strany moravské
O straně té ví se nu Moravě ode
dávna jíž že nemá valně Moupen
ců v lidu a že se udržuje zvláště
významem vlivem a činností
svých čelných mužů Takovým
mužem byl také Hubila Půvo
dem moravský Slovák narozený v
Heiici r llil usadil se Hubila
na valašskem Vsetíně a rozvinul
tam znamenitou činnost průmyslu
voii v oboru dřevařském Záhy
vynikl i v životě veřejné-tu dik
výiii dobrým vlastnostem osob
ním Své doby I poslancem lul
radě říšské po ei bm řadu období
poslancem ?i-mký ni jímž ustal
až do sé smrti a sněnu" praeo
Vid V obíťceli hosidaÍky i ll It
suiniispi iv ě a před b ty býval a
sto li eliiki lil eslé milišlliV pt'o i
liettieeké Vi tsoiě na im iné Strana
staročeská v v silav ilt tid lu do
foi jmm bo boru Miť IOmV loti"
kde lidi la j iko ťlialee otáek (
Itaufiiii h plné konal stop p- s!á
ní jsa t-jméioi o!iiiuvMi kiiti
kiiii něm ki 'hit ílialeluho Ihiihi
dtřstvi v tské Moravě llulrť
U
bil MuIm-U V klaji Jt lli e llíUÍ„n ji(t(t Hfruielié péittiitdtt ttii '
i ' - "
%tal il"iiii v tu iVaitio' m rfniS
t o rte hu na tiiiki S % ii
liVtitliílII llí Oelii bv I vidV k"l ř
tuliei ni lit ul tedy divu ie im I
tk# uuioliA txtpiWe Miadiii V
b"juh lomí bvl lill rbUdiot
krťviiýiu ie iirůpromiy ni Vykit
nat vk iniloi ibbuhii prip)
pldtio k itariufiomii prob-utid i
iiifkiii Vnlaúku A pr t i miiM
tt i é i k n'i le: itfiitil
iiilv i limltv pro iii i r v
ivrovyottd Prnvy
ruské scéně V Kyjevě na tamní
maloruské scéně divadla "(Ira
motnosti" v min dnech poprvé
vypravenu Smetanova "Prodaná
nevěsta" přeložená vedoucím re
žisérem divadla p Sadovským Re
řerent "Kuského ("'echa" v Kyje
vě vycházejícího chválí překlad a
celou úpravu ncjpopuláriiější ře
ské opery na maloruské scéně mi
strně vystihuje její národní cha
rakter a oplývajíc! jadrným tnulo
ruským humorem Maloruská
mluvu jest ze všech slovanských
nářečí nám nejbližší a vypraveni
opery jíž se zde dostalo všemožné
péče a pictního porozumění bude
míti jistě pronikavější a trvalejší
úspěch než tomu bylo před 4 lety
když v Kyjevě vypravila "Proda
nou" tamní městská opera Pan
Sadovský vynasnažil se v dekora
cích i krojích přísné zachovali če
ský ráz opery Jmenovitě ensem
blové sbory které jsou tak blízky
národnímu charakteru a duchu
maloruské produkce divadelní jež
nejvíce vyniká poetickým a zpěv
ným rázem lidových ber dopadly
velkolepé a zaruéiijí opeře vítěz
ný úspěch Krásné provedení Pro
dané nevěsty v Kyjevě má veliký
význam také pro tamní českou
kolonií jež čilá na :{ tisíce členů
Otlzka zřízeni ruského konsulá
tu v Praze "Novoje Vrcmja"
navazuje na zmínku o polřcbé ru
ského konsulálii v Praze učině
nou v delegacích drcni Kramá
řem a připojuje své důvody Me
zi jiným praví "Proč se ruská
diplomacie k této otázce má tak
chladné? Chladuosl ruské diplo
mucie k rakousko uherským Slo
vanům vysvětluje se obyčejně tím
Že chce zachovali přísnou korrekt
nost k vládě při které jest akre
ditována Ale v daném případě
nemůže býlí řeči o žádném poru
šení této korrektnoslí třeba již
proto že přátelský poměr Iřuska
k Pakousku trvá po desítky let a
jest osvěd'ený Co pak brání ru
ské diplomacií vyjití v ústrcly po
třebám Cechů aby se upevnily ob
chodní styky jejích s Kuskent
zvláště když je to i vlastním pro
spěchem líuska 1 Vždyť je známo
že větší polovina atícndy ruského
tfcu konsulátii ve Vídni týká se
zemí koruny ěeské Hudedi tato
aicnda přem-šemt do Prahy iícd
konsiilát ve Vídní bude zbaven
zbytečného přetížení Neméně váž
ná jest i ta možnost že ruský ob
chodní svět až by se obeznámil s
českou produktívností z části by
se osvobodil od obchodní závislo
sti od Německu co by Kijsku pro
spělo neboť tato závislost trapné
působí pří každém uzavírání ob
chodní smlouvy mezi Huškem a
Německem" "Samo sebou se roz
umí — konH "V Vr " — že při
volbě osoby pro úřad ruského kon
sula v Praze musí bý t i hleděno ke
slovanskému vědomí českého oby
vatelstva Představiteli Huška v
slovanských zemích musejí vůbec
býtí jmenováni lidé kteří jsou
Rusy nejen státním občanstvím
nýbrž i duchem" Zcela správně!
Kdyby ruský kousulát v Praze ko
necti byl zřízen a směšná již svou
nekonečností tato otázka skomula
posláním po Prahy nějakého bal
tického Němce jehož prvá cesta
v Praze byla by do iiěmei kého ka
sina V tom případě by Cechové
musili litovat že mi zřízení ru
ského koiisulátu v Praze došlo
Cti otce svého i matku svou —
Malé radosti ilo'iiila se mi stará
kolena Ut své vlastni deeři Ve
liká sitá a slepá stálena Par
boia Smídlová v Hranicích na
Moravě l bohá stařenka ta je
poukáána na nnhist své svobod
né deeiy 1'riiitiskv Sinídlovy u
niž bydlí rratítiska Niuidlova
luá li sebe dvě iieiuaii' I ké ď'i
ry Jak matka tak staiši dceru
Její lihla Julie aihá'y 'ni
deUI i ils se slafi likoU soUstaVlu"'
tak krutým posula in že by to
Hni nikdo niiiviid kdyby celá
řada sxeilkěl o iiiiiéiiii fotu tit-vy-k
holila pilino piisiiiié podrobno
sti J' i dokanuji nade v t pochyb
lsot i-'' e ) ía kaidnit ct lul
rl li 11 é vlistul luatkv ubaut
btlo i b ttiV ) I
il'"tiel t!a
jl pi '
tutbala nikoliv iui
lit in manit Uká iblk) a in-!
divř lay! SMwdi SinidSov ) i li j
pr'l'ui ni byli v pMlidid tbibéj
di iuiř křik rdi i rv Kin iio o
íkriu V v i hn JÍ liu I btu Amid j
bivyili tíkU lk iih"b kt :
rnk t iili4 iii-i d (M
viní kni Tip Iv ji Mdm -
t4 ivli ji mi k- ll ot í '5nel
d t krutí b-i luřaj i m i sl létu i
luiriU tbl ji -t kn ni i
mohu pil d IH H d'i tšl k 'a
PROÓ
2q tak omoho chorob kterd rjovufl TZdor jtií!jt zrucnoitl proslulých
lekalb podávají to klidnému vlivu ohyřejiicbo domácího léku
DRA PETRA
Protni ono jda pMino n kořen zlu noMntotu T krvi Jo přlpru
TOno i f litýrb tdrsrl proiintvajtcfcb koflnkft bylin Jfl uíltánl
po vire dcí ilo roV6— dontl dloubou to dobud6klinluč Jeho bistnotu
tktmlll
Na Jitko JI n4 tiky ftm ho doslali T MSArnáth nfrt dixlávl m llilrm
jiMriio od Jllni b ryruMMA k majll4-lft i'IM
DR PETER FAHRNEY & SONS C0„
JJ2-ÍJ8 So Hoynt Ave
do boku a vnuéka do ní tloukla
takže stařenka bývala krvi celá
zalitá' Krev stařenéina vfibec
denně několikráte tekla Tak
vystrčila ji jednou dcera ze svět
nice a ačkoliv viděla že přiraziv
ši dvéře přirazila také prsty k!h
řeiičiny a ačkoliv stařenka dceru
úpěnlivé prosila aby dvéře po
otevřela dcera nejen neposlechla
nýbrž tím více dvéře tiskla tak
že stařence se všech prslú maso
slezlo (!) Často dceru nialku
svou popadla za šediny mrštila
jí o zem a tloukla ji do hlavy že
leznou lopatou lámala jí také
několikráte hul o kterou se sta
řenka opírala a holí tou jí také
ztloiikla Vnuéka ji tloukla že
lezným hákem a vařečkou kterou
vytáhla z horkého jídla po hlavé
Při tom křičívala dcera na ma
tku: "lá té musím zabít stará
potvoro!" a když ji jednou krví
celou oblitou Zanesli sousedé do
bytu sousedky Šlosiirové křičela
dceru ješle za matkou: 'Má tu
čarodějnicí musím zabít!" Staře
na denně bědovala že už umírá
že už nic ncpolřcbuje Kdyby se
nebyli nad ní sousedé slitovali a
nebylí jí poskytli jíl byla by
hladem zemřela protože dcera a
vnuéka ji vfibec nečinily bez jídla
Když sousedky přivolaly lékaře
nepustily jej dcera h vnučka ke
stařence a muže který ji chtěl
převést i do nemocni"!' polila dce
ra vřelou vodou Sousedkám vy
hrožovala Františka Šmídlova o
péilliě že je zabije budou li u
soudu na ní svědčit a ještě když
odcházela Z domu k přelíčení kle
ré se v minulých dílech u kraj
ského soudu v Novém líčím' proti
ní a dceří -luiii konalo vyhrožo
vala své matce která doma umí
rá že jí krk ukroutí bude li od
souzena Dodati dlužno že soud
ní lékaři nenalezli na celém t '-]-stařeny
ani místečka zdravého
lícem i vnučku stihl zasloužený'
přísný' trest: vnučka odsouzena
byla do vězení na jeden měsíc
dcera do těžkého žaláře na
měsíců a aby nemohla po návratu
domů matku zabiti ponechána
byla hned ve vazbě Aby vsak
také vnu"ka nemohla stařeně u-
"Ueťs Eeagle Gin
Jlerova jalovcová kořalka "Kagle" jfst vyríWna Willow Sprlujf
Ditlillery z ncjlepšího obilí nejlr[ilího druhu itaUMck jalovcovch
tiobutťk dle (i?l
pUu jeiJnoho xnej
Irpilch líhoviriií
kú holUnctik]fti
jenž líťiu by! ii
tuaf iiýnil výluha
ml Jct í4riiru
jaki NAPKoSTi
ClSTX — 4 j im
trojiiánotiiijilťttl
tlován jrtt fiti
U vUíh tuíťti
ni ii oti- jt- (iř itciuit
liui lolilbťvh
lltjiiv thotttivvvl
tíici Jkut í
f!r jt ttil ř
iiii J i! §iu
ÍUI )! Itlvil)
4 noSMf ca"vř
nt i jku i?Hi
k Uh } d
titiiu j i "%lím
uVtii "Pi'
(!(( !f iii" tm
4 ♦ i- l-l ni li)
l í Jt- ku j
YOU
ICHEAT YDURSEUF
OUTOF
$IL3GALL
TMlpIfimwi Iřt THf
U ON IMKRtlt ANO
D0HUTIC CIN
WH EN YOU BUY
ILEUS
EAGLEGIM
taiKAveihtMimutj
I lli Ki lili arvnk
"wUAKArt 1 1 L IVtU
rVÍHTANOiTMWtTH
AT LOWfiT COSI'
ILER 6c CO ""ovtrrc
V
OMAHA
JE TO
I
CHICAGO ILL
bližovali bude stařenka doprave
na do nemocnice kdež blízki!
smrt utrpení její ukončí
Netrpte ten kaícll
Horká koupel iuIi ii sklenice
horkého mléka aneb šálek hor
kého zázvorového čaje pak dvo
Severovy Tabletky proti nastuze
ninám a chřipce a dávka Severo
va Malsámu pro plíce jest zvláště
odporučeni hodný při onom su
chém křečovitém kašli Způsobe
něm nějakým zánětem krku když
jest nedostatek výměšků Plejte
se svého lékárníka o Severů v Hni
sáni pro plíce (2óc a ÓOc) a o Se
verovy Tabletky proti nastuzení
nám a chřipce (2óc) Vždy hleď
te k touni abyste doslali "Severo
vy" léky V F Severa Co (V
dar Kapids Jovva
Novodobý
zázrak
Chcete-li věděli jiik rostou
loty v zemi jako brambory
a kalhoty n stromech jako
jablka čtěte
Hospodářskou
hlídku
na H Hlriiijě tohoto listu
Souchotiny
ů chřipku
„ííJ 11 '"'I I'"'
Jiřím imtimt j
Vllllltlll
Bř ezohorské tbé
)lřtrVii(f ř' ei
'rií-f trtoele) lylu
jim vjrlt-A-n Ul"
ll iiíViii j„k i'iilcli
í tí-i hťi miliiliii
Ol H I )' ll'lllH lll
frtllll lek u hulili
ili-lr liit Kl rae tm
)n ilMvi
Bíliífk ii SI 00
řlonVr loiiřfltfch tm toiiou SI 20
Česká pošta 16tá a Wllllam ulice-
LouisBerka
řeský právník a veřejný notář
038 N T Lift Bldf OmahA
TELEFONY!
Úřttitovnii L132 Obydli I5C5
99
iiniia nebo ta hra
níceiiit a jent po
věstná iro avou
teřnou řiitotu a
přtťlluť
N'a ÍiiiKirtuvau! a
Jiut fiMiriiM!
j I'1"'! l'btl -e il
jktt it i i)tl n !
'fk mi l o Itii A U iMni i
► 1 '
1:1? Í li I a i-l!
: H
N u % íriiSríti tuliu
ťjitriléiiiif )tl kiuvť
T M''t lÚ tlll II
fmt litin! viuř(-
kuti i"lu fui-
Rl vlU ttoiv nl
(jiuiv i v '(t)U k —
I
'teíiii 'l"
lUI
'1mhmhii kulíl-
k Jtf
ii4huiifitt
hu t i a ui
t li i Um-
inb (ttl itt
NtfORASKA
O
esa
W3JUlVI
K t!
1 1 it!!! k vt J r "řrv4n4 ettétt" tuaJ
I WHMBMM