Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1908, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Pokrok Západu
PDBLliHED W££ELY
Entered at tbt Poit Ofíiea at Omaha
Nb aa iteond elaai mail mtttar
Publiabed by Pokrok PublUUng Co
1325 Wllliam Bt — Tel 2913
Bubicription by mail — $100 per yeaf
Vydári:
VYDAVATELSKÁ BPOL POSKOKU
VÁC BUBES řediUL
1325 WllUam Bt
Telefon 2013
Předplatné 1100 t rok
Do čecb $200 na rok
Adresujte jeduoduío
'ÍV -im POKEOK ZÁPADU
I i I -rrV OMAIIA NEB
Omaha Neb dne 11 března 1908
PRÉMIE
Dodatek ku Alánku ' Farmářům na
[T ' uváženou"
Mojí takto dobří sousedé v Ná
rodní TifíkáruC si rádi potrpí na
prémie Onino jiííiioví zasílají
íiam hojnost prémií zdarma Po
žadují pouze rníilý doplatek Zn
toto dobrodiní a za to co nám ta
trojic' jak již předem naznačeno
prokázala srdečně děkujeme (VI
kein řečeno venkovan třebaže to
byl "zrzavý sedlák" nerad zíMa
n co dlužen a rovněž lak i těm
jichž toto ne týče zejména kmotru
Dbalovi Na moji žádost náš bý
valý předseda spolku "American
Society oř K'iiity" zasílá ve jmé
nu všech clenu Fariuers FnioriH na
památku jako prémii pěkný obrá
zek a následující ladnou píseň:
Mía
::'í
I i IV 1
ií':
Wítbín tlie fielda ono stimimr day
A JonK-eared b berlin to brayj
The iijdmndH ďlioed baek biu Voiee
To heur it inade his heurt rejnice
oh whut a '''y" ried tlie usu
"That I sliould iongi-r feed on grat"
My 1 u k ií are strotijf my voiee i lund
At eoneerte I miht draw a erowd
"List t rny munic bow it fillu
The valley s'ec[iín 'neath tlie liiJl
Tie aweet I know řor junt look what
ííreat earM řor tnusie I bavě Jít "
A o old mmician beard the din
While panHing with his violin
líe pauiu-d ii while upon hifi way
And bade the obl asst eease to bray
"My long neighlorhMid mnut wisli
yoa dead
For wore than aiiy eoundiny brašen
I your eoarae music Mrí A
11 you witih music eeae your din
And listen to my violin"
Tle rubbed the ronin on bie bow
And tuned the notei bolh bih uml )ow
Anl on a "tone fixed řor a ebnir
H played a granl eotil íttirring air
is-arc had h reael bi tuně to [!'
Tban the hwh ain began to brny
Nor violin nor itig oř bird
ouiiI řor a mmio-nc tln-n be beard
At lt tbi- i ld dr-jed bi brad
And ti tbe ol-l iinisu iuii Haid:
"Míini"- my fri!i-l iuit-l you i
Tbf řfforf a!l "í) ! imn-t niiinir b
ii( fíitii t K rl l must In- t h -rudi't
(- -a: - HI V řrielol it i tb buldt-Kt "
H w ro iiiv nu n ni- drtily pa
Wh- r r I(lke tle l-rit mj
Tiiry it ť lun ťri-m lrij'k"'"t b-iye
y--i 1 1 tm timt I niii iimí! iu:-
ll-iV"
Tít-y gnH bigti ! in vilami jj
N nií!rř Idfiř vmimi i i
li-it uia bijíf u XUty
" l l r- a ' ii n- i "
ťtťtíi hii i mně ruin in i i
tttil írl" jt pudWlit V íit'I Úl
iilť ki1 : Kurttt ' k v iiftuui
a ji — !ďrv farmař biiut
ttiuíni j rott iHlptitřte My!ím
i v kdi U r"b(té i W I kilu
%vb pn ťUú aniíttiky Kl
lirtií jií 111(111 4kdi
to Irt 4 r l-l
1'hčitilttt I1 M'l d i)rh
r:kel j ( bU-U et-v pf n l
Mha indhi "lHiU VdUU"
!i l'k r'ku ?ar„n tiúm i
tn)%li řdi tuúi4 htptuSh jak
¥ líítMrrh tk t tri ku atíi
budui dl pi4tit (fítphati !
v
S't-- irb f ariL í
p' nt ¥
'A V Z
99 "I osnodářské Ilesídkv" Taktéž
přičiním ho aby nám venkovanům
pan redaktor ponechal celou jed
nu stránku pro poučení i zábavu
Zde nebudo ne poučovat kterak
máte orat vláčet anebo krávy do
jit To vše znáte již nazpamčt
Tomu učili Vás "papíroví sedlá
ci" téměř celý Vás život "tTp
to Pate" rolník neclice-li být tru
sty imiačkán musí přemýšlet
Musí se učit prodúvut Musí st
učit správné počítat Hlídat zlo
děje kteří mu za dne i za noci p
níze z kapes vybírají třebas by to
on ani nepozoroval On musí zna-
ti Nvé přátele i nepřátele byť by
se pod Škrabošku skrývali On
musí kn příkladu včdét co zna
mená "politická klika" a jiná
mu neznámá &lova Účelem naším
nule ct soudruhy v našem úcty
lodném povolání dle misích skrov
ných sil při hledání těchto nových
pravd dle možnosti podporovat!
Srdečný pozdrav všem čtenářům
tohoto listu J F Drábek
JíOVINKY Z UNWOOD NEB
JíCtos nebyla ani velká voua a
mntižt lfím Aut Křížovým přinesla
přece kluka Obyčejné' to bývá
dvž velká voda a letos to ď
kázala mata Voln take liainckn
vřížova z Hruiio se přijela na vnu
ka podívat íiratulujeiii!
Maškarní ples pořádaný u ISar
oš v pondělí dne '1 března vy
laříl se znamenitč Masek i obe
epstva sešlo se bodné Ceny oli
Irželi jak následuje: První dám
kou Spanélé pan a paní Anton
Yaiovi druhou ústřieové děvče
lecna dnlianka 1 vízová z WiIImt
vvkládačka karet Anna Kava
nova První mužskou obdržel
řezníci pan Joh a si Anna Vá
vrovi druhou Trajsík pan Louis
Xavlík Po odmaskování rozprou
dila se tnnemí zábava která po
trvala až do třech hodin ráno
Pan Emil Folda dlel minulý
týden několik dní v Omazc
I Allllll V IVI l-ll liV ll linul llllkll'1
fl vyplašeni poplašným znamením
V#na oben lo jste měli jako když
do vrabeň střelí ze všech stran
se to ztuhalo a jeden druhého s
tázal kde že hoří Okolo nás bé
e též pan Kr JJlatný sotva d-
lehu fiopadaje bez čepíce a bez ve
st v Tážu se kde hoří ale on h'
neví Za ním spěchal tatík Pra
Ijú nesl za ním čepicí n vestu aby
nenastydl Konečné jsme se do
zvěděli žc hoří u p )r Draské
ho Pan Draský udil maso a dro
bet více přiložil než měl a maso
se chytlo a tof se ví že potom to
šlo Pan Draský a jeho manžel
ka hasili a už to měli skoro uha
šeno když slyšeli £ jedou hasiči
Paní ]raská vídala: "Xech to
tatínku oni by se zlobili že ne
hoří!" Někteří se přece zlobili
Pan Eda Holub ten ze zlosti udě
lal oheň v uličce a potom ho po
malinku hasil
Všem jichž se toto týče na vě
dornost dávám by mné co nejdří
ve vrátili všecky prázdné nádoby
oi piva daK iest Kazdcmu uz
známo vzdávám se od prvního
kvétna obchodu a proto každého
žádám kdo mně jakoukoliv část
ku dluhuje by se se mnou vy po
řádal -neboř já také chci jiti z
obchodu % čistým svědomím a s
každým co dluhuji chei se vy
rovnali Frank Haitoš
Ondyno pocti) nás svojí ná
vštěvou pan Leopold Kříž s man
želkou z Pruno
'Kard-party' pořádaná u man
želu T E Tichá 'kovýeh předmi
nulou neděli Ve ší tichost) se
siiiilK iirf M vsicliiil líCiisl lil1'! se
richáfli v ncjli pii nálnlé k tím
přáním by se n- m iicjdiíve ně-
iiiká party odbývala ('ci' ob
it li 1'niii Md Praimá pniii li
m lir i
pi ar I l'iiit!i!ii i IruloMi
Pioi Aiiiiit Voli1 í i ) v A t lluvv
IU de několik dni iinitě-
iiii u nvýih rodičů ! F Sthki
výcb rt li (iítliill se 1 1 " kulici 1
tu pot oiiiifhn iluoru Aife' MI
lertlil
"'j' -'! stítrýi ll l-ílticn" tli j v
pii i I 11 ji!fi ndti'trtjl
iiÍmk Jt vadlo toto Kilirúis'
t-Ub' V polllrli V LkoOlHld
j I k Iniiulrtii týdne nnt(
WH tld pni JlUtnV a Jelitu k
líftHot 4 n'm -l- ili b-ďa ji
ide Hrťiat upii!ati divdlil
pid!ji i Hťk1 řrn pnl
nivio "Štíři tdliot'
WauíH ttkov l t1 I li ilu I)
id" přrdautiul)5 tídm a ro!!i
voji fariíói tU panu nt llijk
i ktrfý a Um blr -lt'h nl
MaH i vnlii Trt-jblikoU t
h-'ll I :ko
l'an Cyril Dočekal který zde
po nčjaký cas provozoval expre
sáctví iraštil ícmeslem minulý
týden a odstčhovul se k fremont-
skřmu nmstu kde bude pracovat
na "sekci" pod ttanem Joh Ila
mrdlem _Sotrab
rtuvirtx i Cuu nw
Ocliotmci zilejsi Jel Jed Sokol
sehráli divadelní představeni pod
názvem 'Máři blázni v soused
ním městečku Abie Divadlo to
vyuaruo se ziiameniie v Kftzucm
'moru rsavstcvtt byla slusna což
pusoinio donre 1 na herce llríili
velnu pěkné a obecenstvo odcha
zelo -'okonale jsoue uspokojeno
'an Anton (Iriujtorád přešlého
val se sem lento týden Kádi jej
mezi sebou vidíme neboť tako
vých mužn je nám tu třeba
Pánové Uitner Pošvař a Abrit
ioiii ze Sílinvlcr dleli zde v ao
botu zn obchodem Navštívili
roveěž síurcho svého známého p
Tot„„ Třoid
Leonold Kříž vvkouiil tolovici
oi„i„l I 1710 l i l' mi bn
i i
VvíI tníto Kl-ií Heos lillli- til-tt
Zliíti Leopold Kříž V posledních
Juch obchod leu vV-lržvl "pčtné
1vé kárv polního iii1MiII
Dr Jelínek má v přítomné dob'
velmi mnoho práce Jest zainěsl
iiáu duem i nocí Těší se cím dá
Ir líťl ťétší oblibě
Minulou stíedii zemřel děď-ěck
Doležal fl ve stáří M 1'okfl Po
hřbeu byl v pátek na zdejší kalo
lieký hřbitov
i ii i
ran joiin i cihi miiiierc se co
nejdiív do Severní Dakoty
'
se již na svoji farmu kterou kou
pil od p Mahoney ho
Va Pokrok předplatili se nále
uujiei pp " iMoilpal 1 l ecliii
John Dolista John Koza F
i t n i i $
leny dan eicny ioe rsemui a
John Stiiehlík Takji já se mohu
jednou pochlubili co se jich na
jedí on na Pokrok předplatilo
i f i i i
ran joe irei ouenrai se nu
Idaha minulé pwudélí
Václav Pilatný
ZPRÁVY ZE BTEVENS POINT
WISCONSIN
Jsem jedním z těch poutníku
klefí putují z jednoho místa do ji
něho Procestoval Uem jíž víc
í'iui Anton Otouiial odstěhovalr""""11" H"'K" ["""
než polovinu Spoj Státíi (''astoP" '''l'ho ínrifii má hýli proved
vidím a slv šítu on své cestě vřři
- '
Jež mne velice Zajímají I ellto-i
krátě s potěšením mohu sdělili
čtenáři že Poláci ve WiseonsiiiH
se probouzí
V osadě Stevcns Point je vétši-
na 1'olaktl ll myslím že Je jich
většina v Protigo okresu Sjed-
notilí se a postavili si krásný spo-
čenskv pivovar Jeho majetní-
kem je asi pM) podílníkfi vtames
to Poláků Mají mezi sebou pou-
ze dva naše krajany a sice p Ja- J"- — Od[oru''iije se zavedení o
roslava Ondráčka a it Sládka Pí- Miiihodinové doby pracovní a při-
vo zapiH-mm prodávali 1 dubna N''11 Z"konu s oltledein na zodpo
Všichni iiodílníci uvolili se nivo vědltost ZaměstliHVIltell! -- Žluté-
tohoto společenského pivovaru od-
I -'
bírali
Městeéko Stevcns Point má asi
l(KI obyvatel a mají se k světu
Mnoho liolskCidt obidiodú iirostic
i i -
ruje velmi dohře Myslím ze mě
sto to má mnohoslibnou budouc
nost i
Pan Jaroslav Ondráček prohlá
sil že vynasnaží se aby pivo z to
toto polského pivovaru bylo jed-
ním z ncjlepšíeh v trhu Doufá-
me že se mu to podaří J D
~— —
ruioiie n vuihe portisi uy
Iiější probouzí iheitlliatické bole
st i tb' olej SV JakllItM jest OSVěd-
eiiýui (irostředkem k zahnání ta
kových liolcstl AerVy se Kť-illi jt
bol -stí pominou
tIMtfttMtt
DoSchuyle- HowelU Ckik 5
ion Lindsay Neb X
a okolí!
SRDEČNÉ DÍKUVZDÁNÍ
V i 1 1 i i i n i i
1-1 j4 1 H 1 i ) Ml
t k ílt il I it UU í )--
l ili I
I 1! I
('- I t ' ' t
HÍ tx if l-
n -r i li
t i I 4 i ť 4 k i-
tu -mi t St i-j-i iii i -i t jU
ti l J 01 H lli J
! v t it J A silUi ťw
U Síti aaiíinm t
" i liiintu Nti „i 4u
J 'iO Mut h k - I U v fmf
Sb nttii4 ťi k '
Hni 'Mtt
tt i i h n u -
r'ii v hi ( i li tB h
Cfctil j HOh ) Kt4t lU
Vf1# lil llll -iili
a kti t i-toa t t )r
M tt I ti U t í %
k-t a k at iitti IÍ4
A P4VttOVA
' VI I ♦- a
OMAHA
~~ V "neděli večer odejeli jtan
Kim'1 Semcrád známý hostinský
- V' Jf- 11 i'H'iw ul a pan Frank
's"thiI majitel hostinců na 1(1
l William ul„ do Kxclsior KpruiffN
MOi By m „fkolik f)( 0(iHph)j
Ui tio svém vvsiluiíeím zaměstná
ni a ve zdravém vzduchu tflmčj
- Sí„ osvěžili V označeném místČ
přítomné dobč jest velmi tčknč
tt panuje tam příjemné jarní po-
časí Oba krniané hodin ií zdrže
ti se tam usi týden
— (hviilné známí krajané pp-
Jos Roubal a Jos Adámek z Ord
Neb dleli v mčstč nšem za ob
chodem n zároveň aby navštívili
četné své přátele a známé
— Ya účastenství více než 10W
delegátu konala se ve čtvrtek mi
'"' yunc iemoKrHiicKa Kon
i i 1 ' i i i -
v''!"'" v Aiiflitonu Pryanovi pří
imiwi "lep ioiio Ulic VeKy (len
"H'"r l"-l'datura Hryanova je
I I I _ ' l i x t % r t i
noniasne nyut senvaiemi ciikc
""U'f ivládlo mezí VHflIlí
I "''' llvž ví'r předložil kou-
v'1" v jiutc vyslovuj
H'VBimvl jako Ideálnímu obV
nu a demokratu obdiv a kterou
zavazují se delegáté ml tiárodn
oiiveiiei jež dne 7 června od
bývalí bude se v Denver Colo
hlasy své vrhiiouli pro ftryana
Platforma kterou pomáhal sesta
vovatí sáni líryan přijata bvla
ovnéž jednohlasné Není dosu
uplna a pravlepodoliue některé
zásady budou do ní ješté vsunuty
I ' ' t i I ' I i - i i
my jest Nejmi pravá pro vse
ciinv a zv iislni vvsa v nro niko
ho Duj prut i loupeži véinu bohat
siví positiven byl na první místo
Ostatní body v krátkosti jsou asi
tyto: Je třeba zákonu které za
kazovaly by železnicím poskyto
vatí komukoliv a jakékoliv sráž
ky a dále volné jízdní lístky -
ulno je prosadili zákony které
by korporacím ziipověděly přispí
váti na volební výlohy - Cizo
zemské korporace mé-lv by podlé
hatí zá koními Spoj Stálil — Se
nátoři Spoj Státu měli liv bvti
voleni obéfiny všemi Je třeba
zákon Ti k zamezení soukromého
monopolisováiií obchodu — Ilcví
D ohledem na výrobky trust fl
I ' ! I' !! II
~ '-"vcnom unntr iiiiciioiihov e
aP1""' z 'iciictvi rovolen) (e
" vnitrozemské splavm-ní
řek ~~ Filipínci mají obdrzeti ne
odvislost asi na ten způsob jako
"""""ci — i imiuvni spoiui-iiiy
"'"doii zavedením velmi prakli
('kýi'i a proto se jejieh zřízení vře
odporučiije Slrannict ví v
P1"11"'1'"' vládních peněz v han-
Kach se co nejrozhodněji odsuzu
"' plemeni melo by bytí zakaza
přistěhovalectví — Všemi si-
M""" THcovat pro Win J Pryana
U)-V dui'nl ""'! pn-sidentského
'I''' ~
— Záhadným příběhem k jehož
rozluštění bylo by třeba pří nej
nienšíiti důvtipu pověstného ro
mánového detektiva Slurlocka
llolmesa zaměstnává se v přít oni-
'"1r' """""ká policie V sobo-
111 - 'yne v polelne lo
1"1 1111 1 ! í-jraf stanici mla
Idy asi Nely muž a Zadal pro
seně leKtirsKe pomoci l varii se
i lit tli ětt r t
velmi úzkostlivé mluvil zmateiié
h rázem npoiintl nt si lic pozor-
liost Poliďjlií lékař FÍtL'ibboi
dtb-dal že záhadný mu má v těle
si'nt tři kule Jedna éďt Ih od
lány lo-iitabi již éecntiti Jedna
Milek lialeitll se V podol "Isl
ipiiioi v iifavcci n lícit v ev-iii
ílehltě lótliťtlý udal že jmenuje
se 1 It peckou i M-eí ki
TcXfiiii 'tprávil runu !!
i rl lliii li ni n i i ni liici totiue j
fi t 1 1 lil 1
U ioiiruť lit ohol i umí ritlllil
Ve elVťlck Pozdi II ottillte lřie
- i
llláíj jeib ll Jelit! spolťť inkU
jej potit! I lt I prý a ním Jiký
It J M Icillí A lliltž kteri lto Jim
iiali llilty lit Dntét id vlakau
prii jej ii t!o kde Unii avťlj
lM lyb i rý I kb-i bliic '
4 Fattoito ttl Tam prý spilt Ji J
w li ko tlo němoty n y%í
bil 'vpiáilii In il se J-obt tl
(bíelýti a imiti mu ialwji
la ihtud pálraní v eiat nvrh loi
If ti a! loatioV Iif tnlklo V
okolí tolll li loťtni tl jkdtl
to ) I atii ran j4 luly ytr
buj Prvti palrl d! abt tlo
lattodati lolřiic pftiieU Iroťhii
IU 'Titin iwidji udal ie
!pu
ilt(ir ot t ( !v!aiol O
k lrÍ - 'arti litbl J hl tle
Vyplatí se kupovati nejlepší
a Vy můžete takové vždy obdrželi
opatřiijctc-li si své potřeby
mim
Spolehlivý obchod
V našem odévním oddélení
lulťzncte výbčr vtlmí jíkných hotových ollckft
jf2 jiatČ budou m Vám ramlouvati
Nejlepší itříhy a látky neJlepU
podíívky výUlni price nej
níiéí moíné cenj a řeitné
obchodování
Střihy této sezány jsou vými
nečné pěkné látky rovnéž a ve
vkusu barvč a kvalíté myslíme
že předčí veškeré vzory přede
šlýeh nczóii Vizte vedlejší illu
straci velmi příhodného a populár
ního Ivaru pro jaro a léto 1ÍXN
Kabátzapfnajfcf se na 3knofIfky
jest JpiIiiIiii 1 nový h vrutA l'kií?etiie Váto celou radu vznlkfi
loltoto Mřlhu v iiioeiM Jniiiiin kalni ijpi ddekd M--ry tnide ct
nejdíiva hotov lloKlufite til jej a cokoliv lnidcte ktipovntl
Zkuste HAYDEN
IMa také číslo domu a ulici kde
bydlel lile ulice tuho jména se V
('levciandé nenalézá Policejní
náčelník Savaie je toho mínění
že záhadný muž není z ('Icvelari
du ale z Denver kdež bezpochy
by také přišel k svému zranění
Když byl tázán proč hned pn
svém zranění nehledal pomocí é
kařské odpověděl že byl úplně
spit Ti kteří jej postřelili ulo
žili jej do posicie a pak místnost
opustili Záhadný muž dopraven
byl do nemocnice sv Josefa Po
zději dostavili se k němu étyři de
tektivové a snažili se na něm vy
zvěděli dalších podrobností Ale
raněný odepřel dálí jakékoliv in
formace další a na dané otázky
odpovídal pouze mdlým úsměvem
Nalézá se v postavení velmi krití
ckém Policie snaží se Ze všer
sil aby do záhadné léto historie
přinesla trochu světla
— William Fouae černoch kt
rý v nocí dne 11 proincc zabil 1
T Dowlese vojína Z Fort Crook
na 12 a Davenport ul musí zlo
čin tento zaplatiti smrtí Takový
rozsudek vynesla porota v sobotu
minulého týdne 1'dálost tato
způsobila před časem značný mz
ruch 1'owles oběť Fouscho po
píjel oné osudné noci s Fouse-eiu
a u mnoha jinými v saloone Po
zdéji oba shora označení viděni
byli nedaleko 12 ul a ('upito
ave Druhého dlie líoulcs mile
Zen byl n rozbitou hlavou v po
sledním tažení Fouse zatčen by
krátce na to v South Omazc a v
hodinkách a noži jež u sebe měl
# # a
poznaň oyl inajeieK nowie-suv
rouše doznal zt liji od Vojína
napaden a proto se bránil liyi v
té chvíli značné opilý a proto prý
nepamatuje e na všechny podrob
nosti líozsiult k poroty očekáván
byl n velikým napjetím Když
Fousc-ovi oznámen bvl rozsudek
jevil na sobě známky nervosity
Ani pojisti c'eři nemohl Ode
přel s kýmkoli o ť inu sv ém mluv i
tl a Všecek zdrcen odebral se to
své cel v
~" Americky automobil první z
oněch jž konají odvážnou ceatll
Ni-w Yorku pře Spoj-nc Státy
Sibiř u lítisko do Píiiie přibyl do
Oiiiahv ve střed í minulého tvMm
U : l' hod dopolední Jtko
JIUi !t ttitsleeh V V i IloíittU ll tak 1
Mitiaze tloslabi se Hiitoitiobili
slitin iioK in ho uvtiiiiii M ia
lot pfoiidil v ilatt i- ul ttit a
- 1' i i- f 1---
oit twtV ul V olietli se 01 1 v (' l V ell
lo at lil Jiikliole tito objí-V il
' V ďildetlil I tlsíetl brdt I tťValo
s- iool-to " 1 1 r í ' Automobil
tt lt V V řrtV !l Jct u dub ktH fl
-til dukLotiic MljtVli Val bvl
ltt lot ť ukoitio-! e iitnjní
po "s I il t bude oltižto' ii bt f 111
iio-e tilonn ti koti tot li budou
I i-lké l'sto%allé fj(t'ii jiotl
hojioislj tipbho tatslva íl-taiitliii
siiu jtv tu pii liiv in Ano rí
rko kafti tliprváii in itď r-
toVatrl Jl iiniii ktt rt ut i Jti!
ri'Ioni Uitiidth krajith jtti
velmi tl t iitain ItaUka kára
tlofaiiU tlo Oittahy v aohoM j4tlí
tivtef polobii jaki aittifiokí
d-la!o jj boitřltviho MVitánt
tdavtií ljt h aviti í hliiíí
ltal#
- S nejdříve
- V sobolu minulého týdne do
stavila se { Veřejnému Žalobci
Danielovi ti právníku John o
Yeieroví paní 'ora ííoífová a
stěžovala si do necitnosti svého
manžela který s ní zacházel hůře
než se zvířetem Fliohá žena žije
společné se svým manželem a 7
dítkami v č tl2 Frskine n
Plaféjí z bytu +(10(1 měsíéné ale
již tří měsíce jhou dlužni Její
muž Charles Ooff je veliký I
meh a pracovali nechce Válí se
doma a týrá ženu a děti V domě
není ničeho k jídlu a poněvadž
žádné naděje nu zlepšení (éch po
méru nebylo obrátila se ubohá že
na k shora udaným Věc oznáme
na byla policii a tato necitmho
manžela zatkla Jíodiné (íolfové
pak opatřeny byly potraviny a ta
to zažila zase jednou po letech
šťastný večer
Družina filantropií zabývá
se y přítomné dobé myšlenkou zří
dili v naší české čtvrti pro mladé
hochy a děvčata již během dne
nalézají se v práci večerní školu
kdež způsobem poutavým dostalo
by se jim různých vědomostí pm
život potřebných Děvčata učila
by se různým ručním pracem šití
a pod a dále dostávalo by se jim
poučení jež jako budoucí hospo
dyně' budou Potřebovali Po11
né i hoši naučili se zde mnohému
co později v životé mohli by nále
žitě uplatnit i Nynější večerní
školy nevyhovují všem potřebám
dokonale Tato večerní škola by
bt by zařízenu veskrze na zákla
dech moderních a návštěvníkům
poučení dostávalo by se způsobem
který by neunavoval nýbrž na
opak je osvěžil První kroky jak
se nám oznamuje byly už učině
ny Neopomeneme a našimi čte
liáři sdéliti bližší podrobnosti jak
mile se jieh dovíme
n i in a i lil
Nový div ivěta
V roce h7h započata bvla stav-
ba tum lu pod řekou Iludson kte
rý Spojovat! bude stát NeW York
se státem Ni V Jersev Na Velikém
tomto díle pracovalo stále lióiKl
dělníků a celkový náklad bvl "0
milionů dollarů Dto '„'"i únoru
projt I první vlak limto tunelem a
budou nyní jditi kadycli pět
minut v hodinách návalu Každé
tři minuty První JiMiostul l(k
Jak UŽ svrchu potiotěclio V vjel itsie
'V Úlu 14 po 1 'l V té d ibe
slolt! prcidiit ItooM-tiJt v llilém
loiiié ibktro ky nik' tmi a v!k se
tnul ku předu Oiivcrilétl tliu
stttU a mtiointvi jiiivrh státní li
lifedmkŮ l'tstlulu se tělo sltv
tiostlii judy Pr-j ll be tttvkV
tiiUtleni Ve středil lutohi bv 1
ryetib-st pote kód í no i-eioi o f
Ulu O lt -4 se ! ' ka V It (o
ell lo stati t it leiloélolO
a ba 'i lt k !: ilrVskř řá-
lupy vttalv j rviij vlak t llu
iuji-ím jol tu Hfsl "ía tíi
llHltilty tbt ev Ji ri " kteří
ilé pi roky pt-vai-v ano bv bi
a lt lio iiiosl klálo t aktttkrti!
lo IháIiiÍio tvíWt iiu l I i 1
- v -
-bto
lanka Hiik t-tí a „i „bii
' l " Pl - !- !-ií
ř-"k í- ťOÍ k- !'! n