Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1908, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
iSouth Omaha I
—i V iiflSich niikládúrniich prit
Cllje HO Iiyilí jiti polovif! flINII II co
pf i lOIll IH'jllOI'NÍIlO c 0ll! (lilií
xtiilř- víc propoiiHtřjí Nlrí( nž o
Hvř(ři'n' dělníky v(icf 11 nJ1yMl11
jí m! zhn v kiíždčm odděleni pro
pustit jich jfilfi ví' Hwířt zu
řili ji minulou Moltotii Domácí
lidé jhoii cím dále líni více pro
poiiAtciii zutím co m' M-ni JirnH
Mj)oijHta hladových ftckfi jiiko
Jn-jno riMiiiMytnýcli kobylek
-~ ('licHe-li yiikoiipíti dum loty
pozemky farmy Máti pňjřkii
rmcbo ziiopiilíítl n pojiítčiií o
linCf e h- un N D MANN & BONS
č '4'20 N Ht Tel Ho 10 Honili
()min tud Krátký WH ní
— II piinii Dni Kdwiirdu Cha
loupky unikni minulý týden nu
lilivMfřvř jeho Hliiríéký nice a by
lo vídřtl nu Dru Chaloupkovi ju
ké polóficní inu niív&fcvii onu 7h
Holiílii VAiik on tiiké H lúnkoii m'
novMkoii juk mc nu každého dar
nIio hv nu mIiimí otce Nvého pro
ven1! ii ukázni vIhmIiiomLí miícho
niť-Ktii 1 lidu takže Jmiik- i lny mi lí
to poIcMilií m ním mi wun inití
~ Zubní lékař DR JAMES W
NOVÁK úřaduje v Bouth Omaze v
pondělí ve itřodu a v pattk vcčr
a v ncdéll dopoledne ve uvé rcil
dcnci čil 208 JSi 22 ul lf
Minulý týden jdu puní IV
ci válová Hontli Omiilion od mY' mi
try pí l''blová Vhm ncdóli dle
In n mv'Iio Mlrýcc a tetický mun
zelí! Mtýbrovýcli 1'fiii I i v 1 je
vrchním lékiifciu 'IMcdiiuly
— 1 1 Malý veřejný notář
olmtarává spolehlivé pojištění pro
ti nimi L'l u l ul ' lř
— V ncdéli odbývali bude '
nký Zveleboviicf Kluli druhé wiir
dy v MÍní p 1 Hiirtoin Mclifií M'
ú jiným bude též porokovúno o
tom juk mc uchoval fiv'i5 mn
ynr a p Bnllowm vli'-í ('Vcliuoi
nuAi ion kliilni ii iíitMÍni českým Žá
dostem ' — Co druzí vyhlašují m vlúiit
ní ceny ii llotú'kii nit i nli'í k"
pítc 7n to kulý ď'iií juko 20 )í
Iht i'iikrii xh +1IHI í) ktiMil Kwift
mýdlu it ♦-''' velké kuliř mvimI
ky ii ' "Italkou kornn u '
krulnei vi-lkt' kniltiee miiMt mih'
iliink zu ' Iloiúkovii kúvu zh
1"! lihru neiiiú moIk' rovní r '
Iiii iiM-Ht- {:{f
ZvlúMní potřňení néli v
piVlvolbAeh polílíluiH v prvním
prei- dnili- wnnly kdež hliroinúž-
tlilo ne UMÍ 200 lioehft ll kltždelio
politiků ř- ehylílí zit momv a žiolo
nilí luk dlouho už jim dul nu cit
krovinky A při ťm nejlepAí jcMt
h Ht'pún Muťliit vyproditl vSc
cliiiu (Mikrútka ii kuždý piimlMt-k
Nim vích OMkuImli iiiimhIio rudliílto
p Jm Vosúcku Vidu juk mh nu-
MÍ muliétí lléí politiee N' při
jdou do úřudii uť plutí l'oť jak
mc ttim jednou doMtiinoii víeckru
tc jim ničeho nedují
— Edisonovy hrací a mluvící
troje Jakož i velký výbér nejno
vějéícb rekordů ma na ikladě Jan
tMmon nu 21 a 0 ul Zároveň
můžete u něho obdržet! ty ncjlep&l
doutníky tabák cukrovinKy a
psací potřeby -xl
- Spol k mv 1'elru a 1'hvIm
odvětví to Katolického Dělníku
chMlA Hkiil-puu jNiluivii v síui
p luna lluťtmiě nu lí květ
mi St nt I í fé dle připrav Utciě
Dr Edw Chaloupka
ceK' Iřknr a rHnlw
V " I II !VI řY
ri„i„t4 't v! i 'i ' 1 "h
i „i in Mi-i- i : "i l lf i '
ni ii '' it' ''i "' M
Dr J W Koutsky
český lóknř
34 K St South Omihl
ťulil dmv: Ul ! I- ttd'
(11 J ď Á l'"d
( l I d" h l"l ' (
'Vlit V Úíí-loVliř uliyllt Mi
irvA nHkA lvlrllnkaM
vyriM jdiol
rký duutulkif
FRLAITNER
in lev 80 U IdttU Omia
tm Mít nt4 rUf vitfMkt
Úřadovna £1 335 N 24 Street
SOUTH OMAHA
Nejlcpňí a nejMpolelilívcjHÍ velko- I
maloobchod dřívím eetiiciilem a
veškerým Mfavebním nnitcriňlem
jakož í měkkým a tvrdým uhlím
vfiehn druhu a nejlcpňí jukmtí Ve
řírmÍ! lěto ziiHloiipení jmou většinou
f-cMlní knijuiic VcMkerň zboží j
ti nejlcpfil jukoMti a tk't ceny jmou
mírně! V kiížděm pf ípiidí nbriiťto
mi! nu tuto firmu n úplnou d Ti věrou
a budu vírn vždy nHhotněi jiokIoííiv
no Objednávky každího druhu
inoZno uěiuiti 1 telefonem (Mo
Tel OM UřudnWjMoU!
Wm J Jírennnn jiředHeda
Holi lloriěck mÍMtopřeilMcdu
Knink Knutuký tujemiiík
1'Yiiuk 1 Kittle výji tujemník
W Jí CroMby piddulník t
pořúdiijící výbor ěíní bude to jed
na ' nejlcjiMÍcIi úbuv jež kdy
Mpolkcm lim byly pořádány
Creíííhlon Dentiil í!oIIhk 2J0
již 1H ul Zíidný plul kromě yn
iiuileriil 1'n'iHH Icoiuuiu jcMt pod
dozorem Mchopnýeb ubních lě
lí li řT) tř
J'u1 Mlítěj Volciiec bude juk-
milc pociiNÍ ilovolí t-tiivěti krÚMiiě
obydelní Mluvení nu ' u 1} ul
kdež k tomu óěelí yultoiiiil lot m
+V)'t ii iicchul jej Mrovnuti m ulicí
- VkiiMiu'1 uřícný řeznický ob
chod vluMtní na 20 n O ul
Bodřich Krčma
Mi nu Mklmli' velký výběr uuimh
ii vícho druhu nenín ZvIúmIiií
peci věnuje ohjcilioi vkíiiu líodiee
poMÍbijící dílky do luiieiiiiiiiovy
íkuly nechť neclmjí objednávku
ii něho kleroii í( onhotné vyřídí
ku MpokojcuoMti vmccIi i2lř
1'im líedřicli Dicimlbicr
předsedu J'ulronálii Národní Sí
ně vzdul mc Mvěbo ěifudu Nu mí
m(o něho zvolil mí řiol Hvězdu Hvo
body ě ló 'X' p Štěpánu
který již tento tně-MÍc úřinl mvíij
niiMtimpí
Štópán Maťha
nu 20 a S ul má hojný výběr
střižního zboží vmcIio druhu h pro
dává víc zu ceny velmi levné
Přijďte polřebujetc li koMÍlc ěc
píce kalhoty do práce u pod Vmh
chno zboží trviinlivé }'2tř
-- luk mc dovídáme přičíněním
p lllO (''crveiiýho Vysl ("'echie
ě II bude mc píÍMtí Mjed ("'SDI
elnoty odbývat i v South Oiuu
ze aií v lednu r l!)Jl
Nejvýhodnějhíni mÍMteiu k na
koupení krÚMiěho a Irvunlivěho
nábytku jcMt
1IOMH FUUXITIMíH CO
V2'i-Ó27 No 2ltb & j St
l'rodáváuii! veJkcrý nábytek o 20
procent levněji než v Omaze a to
zu hotově aneb na výhodní Mplá
tky 1'řcMvědětc mc ! xtř
— Mnozí dobrodineěkově by rá
dí roMi'vnlí iienúviMt mei ěeský
mi volicí tak by rolříšlili ceké
bliiKV a mohli mc potom noluvnli
že Cehi zvoleni mbyli Takovým
by nepatřilo ničeho více než aby
byli koktaví tuk uby napřed roz
vážili Mvě uluvo než jim přejde
přen rty
Jan Bartoň
který má nu hkbidě vw-ho druhu
iicjvýtcěnějAÍ vínu ncjb phí kořal
ky n při tom muno dostat nejlcpAi
Vniiiiě doutníky jakož i MVrtnnú
lile SilliloVO pivečko kteří Je
ník dl í III Utál' Če-stě nu ČcpU
širaiuaiitid Jenik dy n oilmtuii
l cdě!ei ob-lolli tllivlášť Mul
killil inlje iicjlepii obsltilnt :'-'í
Máioť de liilndio ItlliVrll
spolkli lib' iiiáliH' de takě ji'di'!l
kterýio Orliolii' M" povllhtlilti tlili
tilu dl 1 To j''st Slinit ( lnb lii I'
jilk liNi lnilil io ěeskil leKll hlIU'
tjilnA npwleěllost Tlťt udl''ii
h ji i'i! pb-H íin p limu l'rnu
kil ii iitlio tu jidoýidi J'ii'ili
l 1 1 1 1 1 jniii tiplý punc ví
d (umí li limu I pniidltl M í d V
u tilliěi k ptsi lllto nti lllilsi I
i{ irlt'd pidi'Sttl Ort trtllcitil
tjdtk l l-ll JMll Uiilllll o
l'in'- Koulit ' li-slliibi H ptilii
i!iiinti inití V iiiltiiilt přikrity
i hU VlolHUikfHI ťhljl
' opětně udliýlt drobV pit
siní p Krunk pilslup biidmi
nittt jhhi imii iut lli(!'iittil
llilrtdlcl ýďdid idi-Jsí Uk IMIHÍ
' rorkčt" m bi ' Ittidnii l"
přitopt lo ieijl liVbri ji H ji jn h
Kimo1 A nll lokti ii UM "
vyMlovílí raději mí zatanfí při na
mÍcIi Mpolkovýeb plenech 'kd xfe
děvče o tunccek požádá říMtiíi'
— VkuMfiř zařízený řeznický ob-
chod dl nejnovějíího [iůmoIhj
vlnHtnl
John Pavlas
2012 Q ul So Omaha
Náá velký výběr ěerMtvýeb miiM a
miMÍch oMvědčenýeh ueniu a do
mácích výrobku jc nedoMtižný —
ceny nižní — obMlnhu vzorná To
víc doHvěděiijc niM každodenní
trh 1'říjd'te a pře vědět (! H
— Z naších kruhů — I 'n u Fr
Hájek il a ví nový domek pro ná
jem na 22 ul mezi I' a O nlícc
mi Tuk mc nám zdá že to bude
jcMtc dlouho trvut než odjede do
('ech když bude tukto pokračo
vat — - l'un Leopold I fořt nňí
známý lékárník přistěhoval ten
to týden Mvoji lěkúrnu budovy
pp 1'ivonkft na 21 a Q ul do nvě
vluMtní budovy kdež bude míli
roznáhlcjMÍ mÍNtnoMt a dále pove
di- n vii j oblíbený lěkámieký zá
vod - - l'un Jan 1'uvbiM měl před
minulý týden i-clálkový luiznr
1'roilúvul pouze zu if 1 00 krmníka
To se rozumí že byl nu ně mIioii
lidu a hodinu prodal tíó pod-
svioěálek y nichž někteří vážilo
2! :io liber Minulý pátek měl
opět veliký prodej na Madlo klerě-
ho prodával I I liber a dollar
To ovsem byl" něco pro hiimh Iio
spodi'iky Za chvíli tam měl ja
ko u Mrandeiiie 'nn 1'onee jej
chtěl přetrnnďnout a dal 't liber
a bylo to lak dobře l'anf A loi
sie dílková choť p ( 'ulka bydlí
cího nu 17 a N ul která iod
sloupila operací v zdejňí nemocni-
ei se již pozdruvilu což jí kuždý
Ze Ml dce přeje Dcerušku cíl Vil I
ně známého krajana Antonii 'up
ku mc těžce roznemohla nu zápal
slepěho hlřeva avšak včasnou lě-
kařskou pomocí dra Startu re-
dešlo mc katastrofě a iiemiiMcIn
podstoupili bolestnou openieí —
l'an Mnul lí TuímcIi odeběře mc do
staré vlasti na Meslerskou Mora
věnku toto jaro 1'i'ejenie mu
šťastnou cestu a ještě šťastnější
návrat mei nás
JAN V0TR0UBEK zanechal
práce v jatkách u žádá nvé známé
a příznivce ny ~ maji li ncjaKou
obuv ku Mprávě k němu jí za
nesli u on Mpraví jí m levnou ce
nu Illaslc mc ii něho nu Jí) a Q
ul So Ouialiu :i:i-:i
— Vzdělávací Mpolck Karel Ha
vlíček l5orovký z Ouiuhy pořádá
veřejnou Mchiii v neděli ioe 1ó
březnu v míiií 1 Hartonč nu 20
a 1} ulicí Každý jest zván
— Velkoobchod barviimi ná
stěnným papírem a podobným
zbožím vlast ní v c 112 No 21 Sl
BRATŘI K0UTSKÝ
Nástěnný papír prodáváme zu U
nejlepší barvy ÍWe kiiIoii dále má
nie nu skladě štětce vuruiS olovo
rámy nu obrazy sklu do oken a
jiné Všechnu práci kontrakt ní
vykonáváme co nejlevněji a svě
domitě :Mll
— Hlas lidu — hlas nebes mc
říkávalo zu starých našich žlu
tých ěiisú Taktéž lid v úterý
minulého týdne v přcvolbáeh roz
hod! se velkou většinou pru na
šeho krajana K Ivuitskýho za
muyoru u p Krunku Dvořáku pro
radního druhé wimly nu straně
republikánské Stranu demokra
tická dala nominaci p losclu o
sáčkoví zu radního druhé uardy
a p liiidollovi Jcchoutovi do
školní lady Krajané nyní je ni
nás liyi lunu nkáuli žc jsme svor
Iii ' se iiclilulcllie dl'olnt ale
každý t eill půjde 11 poliille sýni
Idasi ni p 1" Koutsk ý mu jako i
a panu líudll'u Jcchoutovi do
ni Dokud se tv"-c krajinu pp
Dvoíákt a Vosio-ka nechť kudy
(dnů dle sVi'ho fři-sV ědéciil Niid
umu vkiiu j'dnoli( vvtdtMibi
váti nu úkor drtilo' ho IVhti1'iÍ
m t job ll Úřad ui j'"!! i Ilupld
íl jsull lilill ktiií tle V i oliéillV
piIVdji licjlepšl ÚitV II váIH'-tl
Kildý Vsak itiéj lirt piitotl if lul
i pii uis cli doetuniť li o
„ ihv Lrtilll lun p I' K"Ut
skv doihl tlindil o ktl ' U
i háii Krtdi inu VruirtitH iiaiii b
je dotit čně iiiio jik ptd l"
II ÍCH l l Idcdill 114 !' Altu I 1
kiiin Artk tni drfli jsiiH imitii
Sioith Mno# iumvio Koíttskťlto
iHtuťr k iiAih n ml Ncjt
l iil U' t jmoii4rol" i UitiVH j
j #i Irtkovtloi lnu v om iněstii na
4t ni tlosod loliol" Tun Kotil !
kv' uul pr ntt v t i
kd V l'kl'lní tiiiéltU m
lll ťrlitil l Hl í drubA UtAlř I
nechal přebytek 7')00000 Jdi-
U' a optejte mr riynějňího mayora
kde ty penízu junu Odpověděl by
vám jistě že iiane pokladna Mtftní
na fibytě A proč:? 1'rolože pe-
nezi bylo liřřánČ mrháno za ná
bytek do rudniei! dvojnáHobně jila
ceno nu radnici Kiimotnou povo
leno bylo iji 10000 ji mnoho peněz
vyházeno bylo nu policejní Mttini-
ci Nyní jcMt na nán abychom mc
VMichni o to ZHMiidilí uby zvolen
byl za muyora kru jun KontMký
1'kiižme iimerickým občítnuui ž
jsme dbalí Mvých povinnoHtí! Za
Minfuie mc o zvolení krajanu Kout
nkého Jechouta a jednoho rudní
ho z druhá wurdy Dokážcme-lí
to bude to pro íiřiH ctí a vzbudí
to úctu í mezí jíuonárodovci líu
diž miMÍm heMlem při příští volbíí
fVch — fechovíl" - "Svfij k
Mvémul" VáS
ViicmIuv Merllík
-- Kuujte Mvoji (íroeerii a mu-
mo u H HARDINGA na 24 a Q
ul South Omaha Nejlepší mou
ku pytel +120 20 liber cukru
M)0 i libry krukeMÚ 2Ó- 4 libry
'(íinjícr SnupM" 2óe Diumond
mýdlo !) bulíčku 2ó- M krabičky
rajských jablíček 25c í krabičky
korný 2óe :{ krabičky hriiehu 2óc
I krabičky vepřových řízkíi 20c
i hra nejlepší slaniny Mc 1:1 liber
pivního sádla + 1 00 čerstvá ve
přová ramínku 7c libra výtečná
šunka 11c libra (i liber hovězího
masa na vaření 2óe 1 kvart ústřic
2V H Harding 2lth a Sl„
tel 171 So Omalui :J2tf
- Svým přátelům a příznivcům
oznamujeme že p V Merllík jent
oprávněn přijímali předplatně i
doplatné na náš ''iiMopÍM a podoli-
llě jako jediiiilel p 1 Štěrbu vše
chlív záležiloMti listu se týkající
vyřizovali OdporiiěujciiiH jej
vřelé přízní naších odběratel tř
JARO ZA DVEŘMI 4§
NOVÝ ŽIVOT I NOVÁ TOUHA!
Nejllžílcěnčjší Ze všech jest tou
ha po vlast ním domově 1'řijďte
a my Váni pomůžeme jí uskiiteě-
nit Máme hojny výběr prázd
ných lotů domovů akrových díl
en neb farem Nemůžeme vše jed
notlivě vyjmenovat lépe když při
jdete osobně se přeptat
Potřebujcte-li pojiétění
my Vám posloužíme u iicjspolebli
véjších Společností
Merku atd
Berka & Co
Pbone: Dohe1497 938 N Y Life
$5000 ZDARMA 1
STEINEROVÁ AKADEMIE AN
GLICKÉ RECI
lá dvěma slinu žákům útilná un-
Klieká vzdělání darmá bez žádné
jiné podmínky než že hc od 1 led
nu do ló únoru t r přiblání 1000
nových žáků V toho důvodu potr
vá cenu óO c ntů zu lekci až do 1")
únoru aby bylo každému množně:-
no naučit i mi anglické řeči nezů
stat i více pozadu ale jiti do předu
k Amerikánem nud kterým kuždý
Cech který se nudličky naučí ma
tu výhodu že zná řeči dvě Vý-
ar pozůstávající z p O Kašpara
riceprcHÍdenta Kašparovy státní
banky a prof II Steinera ředitele
Sieinerovy Akademie vyvolí z to
to tisíce žáků 200 žáků by mh jim
předplatné vrátilo a k tornu ještě
se jim dostalo vyučování celého
kursu úplně edarma což mh vyrov-
ná $5000 a k tomu je&tě to blaho
které každému povstane — Stei-
iieiovu Akademie je dnes světová
to každý ví a kdo chce se v krát
kem řase a poctivě naučitl angli
cky ti uznává že ěus je více než
piliíě že čas je Život álll VVII
Žitkuje Vtclié této pí íleitost i II
stane se ihned žákem Předpla
tit si může každý lut tolik b kcí
ni kolik sám chce a iitiiuá žc bii
de tnei těmi řťi t llý lil i ktďí o!)
diví petiizB řpět a celý kurs zdar-
ma NViťi! že nmi teiT žádná
ptáče j" ininiv litce pocoi
víc ti Mu 'rn kde práce je tU -p
šli! itii ho ktitVii ptk n hiiutel
lič j b M bull li kď VlItoVtlji V
k Udělil ohledli 3 )liňe je kVŽdý
studovati doma Jniťiul těch ktc
11 ol dlíí p Iiíe pět a kur zdať
liii budou V évpi -lt U icjllě
lil
Stui-rivrt Akudeinic Anvliké
Ueěl M' IihuÍ St in pištoil
PiKcii ťliícwli U 2'tf
James C Kinsler
ÍMLVVNÍK
t I4 IriiiiislIJf 0m
Adresář českých spolků
Lože Jan Hub c 6 Rytíffl Pythia
oilbývá jiniv jiliílnó uvé ichfin ilruTiý s
ítvrtý čtvrtek v Hukolovně Hchde
zuhnjtijit h jiícmiň v fi lioijin večer
Vel kiinclíf J W 'Avr&n tnÍNtokanclěf
Vr Novfik prclftt Leo Houkup ccrfiiio-
Diář Jolin J'0Hptcljul K ll k H Uinl
FibIK r M ut y H ¥ 1'rocliíÍHka po
kliolnlk Kil Hcieli zlirojinÍHlr Fr Pnut
vnitřní triž Fr JhIbm venkovní Htrňž
Jom Wolf
Podp Bokol Tjrrí C I
odbývá uvé jiriivélťliii) aeliQzu v níul y
3 V Ku ftfui ra juvní ueděli a tletí jioii
děli v íMÉníitt 1'řudNcdu Fr Hvojtek
rnÍMtiiřeilHi'lii Jííi j'iť)jn tajemník V
J Uhlíř 12S2 Ho ]4Ui Ht ÚČetník A
F Novúk 124 Ho l')lli Ht pokladník
Win Vitók dooreo Hed Korundu ná
čelník Ant Vaíúk prujmrečník Jakub
Iloudur výb rnnj nu 8 roky Frimk Hvo
boda Tábor Ndbranka č 4771 MWA
odbývá hví pniviiliJiié mcIiůd VuMm
jirvou a třetí utíedii v měnící v H liod
večer v Hokolovnň na již M ul —
Vylouřilý koimul Fr Jřollý koiisul
Mat Votnvii navieJčI Fr ]'či liotii klerk
Hni Hrnrkovftkí' 'íll Ho I 'lib Ht
bunkěř Jolin ('lilcborlíd nrůvoilčí loi
Htuiiěk vnitřní )lrCiiS Ant Jiůrtii venli
stríiž loieř Wolf
T4bor NebradBkA Lípa 6 183 WOW
odbývl uvé nelifize: iívňijěeí kuždý jirv-
li I čtvrtek obclioiliií klitý tíetí čt vrtek
V iiičmIcI v Holiolovnč IIH jillí 'i ul
Vytil koiiMiil Fred V Hlíímu velící
kousni Jolui FoHjiíelutl t„ inÍKtokonHiil
I '' řďCič klerk foliu i'oHíi'lml ml
I 0S Willíiim Ht bioikěř A F Noviili
prlívodi'! J'r Hvobmlii vnitrní Hlrňfc A
Hniličku venkovní Hlriž I' r Jninlii vý
bor majetku J V Kiiíjmr lune Mí li
ICihI Fibinxer
TAbor Bohemia C 2015 K N A
lbýv1 hvč iiriivíibilně nclifizc kn'lí
první pomleli v iiičhící v Holiolovnč
Ho 'ltli Ht J'i'ihciIIwi Annu
Zisliovskl lilÍNtopíeilMeillui lioni Mla
skiič kiinilčlkit M Blrulilovň tajemni-
ee Anna 'hlcborňd '1-7 Ho IHtli Ht
polilinliiiee Maric Trbaiiek mu rňětl k y
Marie WIiih a Marin l'íiborký vnitrní
Mlrňž M Moravce venkovní straž F
límliii výb inuj Annu Horník M Fil
lippi a Anna iíinbt
Todp Bokolky Tyrň č I
odbývají hvč pravidelně Hehůu jednou
měnič ně it síi'i) každou čtvrtou neděli v
mí 11 i p V KuŇpara l'edHeilku Anna
1'íťliii l!l Ho 8th Ht iiíÍHtopíeilsedkil
ItoMie IHivlil tajemniec Annu Hvojtck
S!i:i'J Ho l!Mli Ht iič-ol iiieo Fmilia ('lile
borěul lól VVilliam Ht jiokbuliiíee
Annu Urodil doorkynč Marie Vuko
výb maj Fmilii) Moravce Annu Va
něk a Anna ('lileborňd ňčetnf výbor
Mario VaVik a Anna Hvačina
Lože VérnoHt Západu č 474 F U A
odbývíí nvč pravldelnč nelifizo každou
driiliiiii ncdiVIl v měniči v - hod odjí
v nini 1 V Kuípnru na již 13 ul
Píedncdii John Yirík místopředneilii J
Hvolňii tajeni Misn Ant Třísku ml
170" Ho Plil Ht„ poklnilniee M Ho
zděeh průvodkyně M Hofman mílo
(írdciiBtvf l! Martinek pravda M Olía
vnitřní ntrňž A Krajíček venkovní
ntriž 1 Novák výb maj M Ilenm J
A lii A n A llvofňk
TAbor Myrta Č 022 E N A
odbývá hvč pravidelné Hehíizo každou
první neděli v měniči v Národní Híni
na 13 n Williurri ul Vynl prorokyně
JoMi fii Hlámit prorokyní Kut Vclccliov
nká mlstoprorokyiič Antoniu Novotná
tajemnico FraiilÍHku Houkup J310 Ho
12tli Ht pokliiduii'0 Mariu Koukal kun
elčřkíi loHcfii řfípu murňálkii Annu
Koutceká vnitřní stráž Kut Aditm
Venkovní Klráž Friint Adam výb inuj
Františka Pešek Frunt Houkal a Anna
Žabku
Háj Martha 6 10 W C
odbývá hvč pravidelná m-huzo každou
čtvrtou neděli v mčníel v Hokolovnč
Ho 1'lth Ht 1'íeilMedkll Alimio
Viiúoiin inÍHtopíeilneilka Hurbora Ho
liAček tajemnieo Frunti-kii 1'cíek M07
Ho ltli Ht piikladuieii lunefinii Ma
rek věštkyně Hnrhorii Krenl průvodky
ně Marii! Kráilii stráže Marin liorn a
Franti lm iidii výb inuj Tvf v l'cli
kán Aiiuic Koch a Anna Vobnee há
jnvý lékař Ir Lmiin Hvoboila
Sbor Uvézda Nové Doby i Bil JC'D
odbývá ví priividclnč nelifun každou
třetí Iieilě'i V Uhnili Ve U hod udp V
Národní hiuí n VYilliiiiu ul Vysl
pte)!iikll Millie 1'i'ttik píeilxedk' A
Itiidit iiiiiiiělkii Miniu 1'eíi-k tuji-ntiil
l'l' Vílll Hlltn HIS IVp pit tulí HV '
úči-lnifii Murie l'iiyt!tli:ilir puk lailiii
Kat henku diiei kviič Mine 1'olt-fi
výb inuj Marie ZikaiHiel Almu rhV
li A n Amoi 1'i i
TH Jed Hukal Otiiili
udbýlA č r i iď lllč urin i' klid-íl
drtihiiii ttlcibi V ni'irí Vit t ve m i-
uiitniti r K-i hr Mtt
Vái' httin-ibr iiii-itiitii!! i K
Ititl !:ir!iik lívid IMii Jff
1 li U ht u ts Ir Ivhťk
Wiťitiu ht jlkliiliik Fr tibu
Bt or i)ileUvit ř cu JCD
iilnA ní isvitlt 1 ti A li'ist lilu
ittíli„il hdi!l V tmu 1 J ylj
Itlim v Nirlu It h VYiIn)! „
Vl piinl Aloi M !%' prftllt4
fcll4 Kr i H!t Si llith M 4
č-tk4 AKI14 V k I t(t tliltl V i 1
CrrBik tira h ttitd tt'iit m
n ituiink ism nu m vku
Hit Kalrliu tk Mo H ] H ta H
C H Ku biít
prémii i vifija utár
V tif MvM lkl ll) }NtUMn
it U fi l n 1
'Btkř tlltth II latKtm
Tl I' ' i'hs t
PADOUCNICE
rrrs elypsy
ryléčona
"Mohu příncžřií před kaUdýn
oudcem dokázali žc Dr Grunt
vyléčil mťho ayna z padoticrilce
Frank Adain Cadott Wl"
Jedna láhev na zkouíku zdar
ma Udejte staří zaRlcte ko!k
a piíte česky 8míz
Dr 3P 13 CH2uíWr
7i KldíreBldir KaunatitvMo
Vzorný a iistí zařízený
pekařský obchod
Vluntm
Rud J Kirchner
v čin Ifi04 Willíani ul
Kriibiuč iiln ů)Mptytiyf pilve ob
ediiaji sobe n Jflrchricru boží jnt vždy
i iBiyr n i iimiic líny ciiifih rohlíky
koblihy dorty a kolňčn eo mi týc Jakimti
itcjnou 'U bítováiil" n íír iřtA
žudu HITII 1 KII ll Mini
Nejfepší druhy čaje a kávy
od IS centfl nahoru
20 liber cukru za $100
"bdrŽlfc 11 f~l
Čeňka Zeziiiííka
na 3 a Poppleton Av
Nu požiírliíiil víc ne doveze do donil
Nu kávu ii čaj obdržilo prémie litintc
koupili ii mne u budete upokojeni
J V KAŠPAR
Vlllll ll)
Mm i a rBstaarant
1245-57 Již 13 ul Omaha
TEL DOUOLA8 7417
Výborná řuská kuchyně a Číaté
noHtelc výboru Mutňv ležák
dobré české doutníky a prvé třídy
lihoviny domácí 1 importované
Objednávky z venkova vyřizují e
přťsríě _5 rycn'e-
íflnnlnKlíjTA tinÍÍXtXn{ nn AirtAif
za skutečnou ceno
iWooilineoWorldl
v
íitrevr f kitt t oiiiqir
niravapn mvaio1 w
vjiwí i nuun i v vjillL&r
A SOUTH OMAZE i
Dr Geo F SimáneK
£ul1 m a ranbojič
v ílcla 1262 jllul 13 ul Omatia
Úřttdnl hodloy: Od 2 do 430 odpj od
0:30 Jo 7:80 vuíer — Tal 8769
Eéb Tel Douřlaa 19C4
Krásné a
nádherné
kytice a věnce
k rflznýin nluvnotlciu tt jiohFbfim uinřlc
cky zhotovené Tíž velký výběr rflží
khitilliitíí ti všech Jiných kvctlii vkvétliii
cích Navštivte tnut aneb aldojiliito oceny
1IKSS & SV()1'()I)A kvftináři
1415 Kariinm Sir Oinitba Ncbr
'1'hotic: ItiuKcIaNKH
Jos Vopálka
řezník a uzenář
un " n Wlllliiiii ul
TKL Hed 7ií4 I
iiiA v ziuobS vžily nejlcpil výbér rcrstvchu
Unixu vícho ifruhii Jakož l výtečných vý
robku iizi-nňhkých Kutile u uchu na
zkoiiiku a njlltdijeinp viík že jMulruhfi
iHJdelň zimu
ABSTRAKTY
V VlIďKiVtM K
SMSADLER
300 So 18 Str
Omaha Neb
iYlcřun: IoU!í1íih Dlji
Zi j(]ti e 1111 i „ tn
Chas II Stillor
vUtltl liH l4Ht't!
HOSTINEC
it řh H llwarl ul
Mi ia kUU ht Hťijít ii„i„lř
iuv tluu!kf f lim4i
ll'4 llkl tJU
Mrt Mik hf íir a
Climni ikui k ) }