Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1908, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    10
f NEBRASKA !
— Frank Jlroluiw z Picrec okre
Ml byl Ziitrcn li livéziicii V' Went
Point MroknW je ďmud II 1 1 i 1V 1 1
mužem u obviněn bjl ' opustiv
ženu a nuilé dítku více m- o in' in
Mu ml potloukal h- in) okolí už
končené byl vyplit riin a zit -n
— líuveriicr Slehlou jniťiiuviil
pinií A li Pudovou Oiiklund zn
Kétupítclkyni zi Ni hntHluí b UK-
zinirodního konurcMi loutek kle
rý ví- dnech 10 a 11 březnu od-
IVIll M VI' WludlílIKÍořic 1) (!
Na konjrcKU tuiu mi'inííKivé
jedmilí o ofitzen výchovy dítěte
— Ncyniiuý muž zubit byl v
tMito l n'' It (iMilmíiii vlakem Pur
líiiiřťni dríhy jedoucím Kurucy
do líiiMtíntřH nedaleko Juuiiity
Odéu byl v dělnický íiit u mel u
aebe odznak 1'iiiled Míli" Work
(rV „Wicíulíoii nf Americii
Každý rolník roli by hledal
lby za obilí tvé doital pokud mož
no nejvyáií cenu Mnoho jest
téch ktcři toho docílili vitou pí víc
v obchodní styky i poctivou íir
mou Fanncri Orain Co i Jejiž
obláikou ihlcdit le na jiném
míft! t 1 W-tř
— V líl-llllíci' Z''lllí'l lfM 1
březnu dobře znmiý obéufi 77lcý
(Jídeon Pittfcridd Zcxnulý iiHVii
ilil v Kiuuidé ii v mužných
HVýfll letech bydlel V KlIIlMMMIJ
Před 1m roky přiulčlioviil ne do
Heidríet' II Zr( Žil liž ď KVedlO ko
fllj ZlllM'l)iíVtt " H"t)i' Ž'HI
íct dítek
TttťtoVH khiididiituni lín Mu
le preídciildý příjuti by In ne
brilkýmí ibletíMty do Miilní kun
věnce velkou vétiínou Ji lze před
poklidltt Že liebniíll delcjiíté do
nňroduí konvence budou vAíehni
jro kiindidiituru Tiiilovu Mi
deletfity do Mňllif konvence milé
tk lež několik krajiuift
— émecká veMejku w vSeiní
zvyky h obřady Maré vluMi odbý
valu e v minulých dnech jih Koe
niťoví latím nedaleko l'lyuioutli
Kturý Kťn'w jenž vzdor uvinul
llelííiwi pobyl il V Americe juWhI
kovaným Neničeni ženil Kvřho Ky
na w udííloht tu dokonale onlavíl
Pře f0) owob nf húéaMnilo teto
slavné vewlky ti provedeny byly
víeelmy zvyky a obřady jak pro
vídény bývají V rodnít vlaMÍ Koe-
fiíyové
— Záj"ni o výMiivu kukiiříee
jež roku li toínílio tiKtořádana ba
de v Omaze jeví ne na víeeli Htra-
nií h Vtdbí víMrtvy kiiknříee bu
dt iiHpoři'idána vMuva í jinýeli
plodin Pro nejlepM druhy vy
rřiány budou prémie Poéítá m
} oniaŽHká výMiiVa předéí víeeb-
nv víMavy kukuřiee jez kdy na
s-iiniub"' tořádáliV byly Víee než
— i i
1 " „tátft príblánilo M' již k koikmii
IioMí takže dokonalý Úpécli její
ýtnt předem zajíMén
-— J5j proti ii lun inu zahájen
byl v Lineoln míntiloii nedéli když
vo víeeh koMeln-h proti Mionriiii
bylo mluveno 'i kazatelen Vm-hi
v koMeb? Miroinadeiiyui predkla
dána byla k podpisu petiee kterou
w žádá aby volbou v kvetou m
rozhodlo niá -li pro pí íité být i M
(:olu liiéHtein "Miiehým" éi " lilo
krýni" Proti Kidunúui bojuji h
í iiiivni Kiiůitobelii IhIí ' zda
odriureí Mibuiíi boj ten budou hnali
do krajiiohtí jako V jinýeh nehni-
ikýeh llléxteeh
(Jen p Miiníu jenž bsl 20
let redaktorem a vydavatelem éa
Kipixil itlte 'lMllitV líellUMTut li
později po ó b't l edaktol e $ea-
triee )nly Sun einl'i'1 dne t btez
na ráno na iípd plic ve staří 'I
let IUI jiditini inHiii'-ieh nu
vinařil íieliiH-kýt h a byt též jit
eui pititiitn ni v Jlentnee V po
Iittekéut ivtitě v tíii'" 'kr mi bral
vždy Mitrvtii živé úéaHtenstv i V
lnď vnýili dueth HÚénutuíl vý
ruéliiho jedu Seblflska Plesu
A' iit um v linioln Myl jen tti
týdell iiiliuteeil ZiUhiImv til
vdovu ii til ddkv
- 'lMróoji uií iefckí in br
Vi uiíidy i'" aiitkrtii dubna 4
ik li Irtprtd p Krti I Pelíinl e
krtř ít-k min' Vidné (iiUlrii
k A r'Uktor V"!ni šuh Pru
by l p Ktbt Pvlrtiiluvl iiiímii
jiue yi fi'k'bkle M mysHtue
j bi miHv jt n l I ie lr 4
ltt(t l4Íiiu iiiiuiv Kdvi nl jí
1 1 1 I I j
(tll V Ať Ol' ' IMHI" " iini
iH-i bv Ssk ii4v !' pfdl
V i Mílii J' J k před
liřtlkáut P PUt " ř-'d
kís t ' '' " v bťlífHH 1}
j !
tt {fit ní nl Hrm I U-''
í %! 'MV lukň
p i:- U d Uií I '
li tl í %
I 1 -'
lidu a uspořádejte přednášku
aspoň ve vétMell ('eskýeli osadách
- - A (I Síithei-litnd ziiuiéNtniiiiý
na dráze St oe & (Jrand lkliind
zemřel dne J února následkem
napití ke olnivné tekutiny o níž
domníval se že jest vínem V ne
děli předminulého týdne přišel
domu n ehtěl néeo pojisti Kotli
na jeho dosud nevrátila se z ko
fein íi z té příčiny Sut berlami
hledal néeo k snědku aby po té
opětné mohl m do práce vrátili
Na polici spatřil Máti láhev a
domnívaje se že je to víno napil
se Záhy vsak seznal Že učinil
omyl neboť pocítil v žaludku hroz
nou paléivost Spěchal do lira-
i i i
(lovnv icKHiovy Kiery vvkouhi
víe ii by ncMWníka zachránil
Zdálo ne že osudný doušek ten ne
bude mítí následku ale dne 'JM ú
noru Sulhcrlaiid jiocítil znova ja
kési žaludeční záchvaty llehl a
za krátko skonal Zanechává tu
po sobě manželku a ctyry dítky
— Zdárné prospívající Vzdělá
vající klub Komenský é M v Ta
ble Kock Neb uspořádá v pátek
dne -J7 března l!o v Operní síni
divadelní představení ku poctě
Ulil niirozeiiin lanu Amose Ku
uienského Hráli se biuh Nájem
nik Kmínek z Kohoutova Ve hři
léto budou úéiiikovatí následující
Hild Vopata p los Tomek
p lvi Vopala sl lose fa Kovando-
va M Kmiiiii Vondraškova sl Ho
žena Strejcovu sl Marie Tomko
va M Marie K peiráškova sl M
Strejcova sl K Strejcova p Ar
nold Petrásek p Jaroslav ondra
sek p los Vopata p lan Tomek
n Karel Uabstcinck o Ulakar
Kroťla a p Kinil Pabštejnek -lak
vidno úlohy nalézají sc v dobrých
rukou a lze se nadití že provedení
bude dokonalé
— Jeden z nejstarších osadníku
Howard okresu Xavery Piasceki
zemřel v Sl Paul Neb v nedělí
dne J března Piasceki narodil
se V Ploekil V finském Polsku v
roce 1 Myl mužem velmi vzdě
laným a sVica-liiil se též polského
iiovslaui v roce 1 h:í -1
skoulení revoluce byl nucen uchý
lili se do Paříže Později vrátil s
zněl a bvl jako politický proviní
ee nějaký éiit vězněn Později II-
cbi se do Svvear lide se oženil
v roce 1m7 a po několika letech
odstěhoval se do Kanady odkudž
pak v roce 174 přistěhoval se do
Howard okresu a usadil se nedli
lek o Klba V roce jHhlJ přcslěho
val o lo Sl Paul kdež žil až do
své smrtí Piasceki účastnil s
vždy politického života velmi ěile
Letošního roku měl býlí jedním '
demokrat ických delegátů do na
rodní konvence Pohřeb jeho od
býval se za velikého úéasteiislví v
úterý minulého týdne
-- První z automobilu které ko
nají cestu z New Yorku přes Spoj
Stát v l-řes Alašk iL přes llehrin-
irovu úžinu odtud přes asijské a
evropské Pusko do Paříže dorazil
Ve středu minulého týdne do Ne-
braskv Hvla to kára americká
která v Omaze nadšené uvítána
by la velikými zástupy Je to kára
zlíněné veliká a opatřena je vším
potřebným Vedle hojné zásoby
šatstva zbraní ntd„ má nádržku
která pojme sedmdesát pět iralonu
iíasoliuu Kvropske kary ilorazi
Iv do Omaky teprve druhého dne
Káry ty musí se v iireityeh nu
stech ictfist rovat i Místa mezi O
mahoii a Cheycniie kde káry mu
selv se rejíl-trovali byly llásledu
jící premoiit Columbus tirand
Uliiiul Kearnev Coail Nortll
Platte Ovalalla 1 idesburiř Sul
liev II Kllldudl Cestováni Spoj
Stt v jest pru autoiuoliilisty vehin
otitižué lu lioi' na mnohých mUtech
(ty jxoii ipatné ledi u z ital
skveh automobilistu teleyrifovtd
do Kvfupy e Cista pu Sbiř bude
proti Hlililieke iesle pliiVm! pro-
meiiitdou Pro toho kdo první
I ishiiie sc do IViíc přichystánu
jest irllrt # J"lf Ml n Vitéťllý pohár
Zrt til iivielli líikusiti IMUM milollř
ít t-
yprmtidrtj ná5 Abie nám
1 1 'll
pue ! ran 1 I HoliiMli ifílil se
iHUiiily týden t J lini tlukoty ne
lliotell H Mlťill (OillO e p!Mljl
Um Vilkě uia Pul! Jobu
Kodid koup I r'elei i lil loti
I p 'ťkoVe lbdÍ4 ♦ tmu
nu trvalý lp Hni
'n fMiirtfd Krnk up šu ob
todoík ♦iliiu íaýiu ďdíitkiiii
i l4V tlOHIi 1 !!' ! rltl! t ř I se
1
p!„tb t' I s jde Itviii d- efr !
i io it věnoval t '! !: Po j
křik P4i tl MjI kUVil
%l %i'áU k !i"itoi H-f
! I v ! j a ii t ( !i i Sítu i-iii
'0'tt-rn (4t-lt"it N !
jc tf f j-n iui k !%♦
-- Kok starý synáěck pí Carrie
Sabatové zemřel po krátké nemo
ci na zápal plic Tělesná jeho
chránku uložena byla v úterý mi
nulého týdne na katolický hřbitov
blíže Abie -- l'es pořádaný zdej
ši Těl Jed Sokol Karel donáš v v-
uií se uspokojivě vzdor tomu
Ze toho dne bylo poéasí příliš ne
vlídné Plesu toho súéaslllilo se i
množství hostí přespolních — Pan
Ludvík Dvořák předplatil se na
Pokrok Pan Dvořák je toho ná
hledu že list tenlo svou úpravou
a ušlechtilou četbou vyniká nad
listy ostatní — Pan los Sabatu od
Bruno navštívil nás v minulém
týdnu Jako obyčejné byl pln hu
moru Jenom to nás mrzí že nás
p Sabatu nenavštěvuje častěji —
Pan Martin Stejskal si předplatil
na Pokrok a rovněž tak učinil i p
Anton Jindra z Nimburtí Jak vy
svítalo z jejich řečí jsou s " Pokro
kem" VÍce licž spokojení
ANGLIČAN 0 ČÍŇANECH
Mi líobeil Mart jeny nyní v
hodnosti čínského státního mini
stra skládá svůj úřad iciieráliíího
inspektoru čínského celníctví aby
se po Vlleté úspěšné činnosti vrá
til do sve aiijlickc vlasti nalézt
k iiejvýzniiénéjším oriíanisá torům
anglickým kteří vstoupili do ei
ZÍeh služeb a zároveň jest nejpoVO
lanějšíin znalcem Cíny i svědkem
obrození nebeské říše
Jako PHetý mladík odešel
britskvcli konsiilátuícli službách
na dálifý Východ a od té' doby
spatřil opět Kvropu jen dvakrát
za krátkých návštěv posledně
před 'SI lety Když před dvěma
lety žádal za propuštění z úřadu
mohl lehdv jako sedmdesátník
právem připojili: "Po tak dlou
héni vy hiiaiistvf a neúnavné práci
toužím po odpočinku a přen to ž
jsem na svfij věk neobyčejní'
zdráv prozrazují mně ríine té
lesné nedostatky že zde věčně ne
budil" A v říjnu r Ptoii přípo
jil: "Moje dny jsou plny práce
jež m stále množí a stává se roz
manitější i zajímavější ale měsíce
v roku plynou a mládí i mužný věk
jsou pry č Jsem nyní starý - vel
mi starý muž Posud jsme pou
ze vyměřovali cesty a připravovali
základy lib nyní přikročí nová
lcneracc ke stavbě a čínská patro
da vynikne vysoko nad národy
Nespatřím již střechy ale po vždy
budu mítí Uspokojující vědomi Ž''
j'ieii byl po puUtoletí pří díle v
této ycuii které se otvírá skvělá
budoucnost"
Talo víra přivedla jej již r IHÍií)
do služby čínských námořních cel
a tato víra v ('inu získala mu také
neobyčejnou důvěru rozhodujících
kruhu čínských eoý mu zajišťova
lo mocný vliv na záležitosti Cíny
Často se říkalo že nir Kobert 1 1 art
jest co do citu a vlastenectví čin
štější než Cíúaiič sami Celý život
věnoval svému dílu odmítl státi
se aiiLdiekým vyslancem v Pekiné
myslil že jako jícneráluí inspek
tor vykoná více ku probuzení ze
mě která se stala jeho působištěm
mi KM) úřaduíků poslouchalo malého
šedivého Hiitokrata v Pekině a žád
ný Kvropau nenahlédl tak hlubo
ko do tajemství čínského života
jako tento iíiiiž jenž po více než
ÓO et působil v říši středu h Cínu
! a nikoli proti nim
Čínské pošlov nict ví jež dnes čí
tá více než 'JIH Ml úřadů a dopraví
ročně přes pMI milionů balíků v ze
šlo z iieiinaviié snahy malého mly
nářova syna' brabstvf antrimské
ho a majáky na puh:Vži jsou j' ho
dílem Jeku dalekosáhlé plálIV
měřoji!y až k fiiianění reformě
při "ciiii tm i výnos pozi Inkové da
ně hloužiti ke iiení čtyř stálých
rtrniád po óOinhi muíeh Illivni
ji ho praeí však xúsUlt správa cd
iiietvi ákliobi tu čínských fuiaii'
ií Jeho víru v Čími byla neo
chvějná a i minští Morovid i'n!
voj čínského reformního kutili
"Aej-MMt lltitčtlýui llárodelii Jm
národem piisivníhu odporu" v v-
loV d se ještě liediiviiu k nlIjíLckA-
mu puMieMov i IlouvbtMi Sloryn
ví jetil t v 1 V k tm navrhli při
vě ve duet h kdv starý olee sp
lid opět jiko d —pi lnu iui skoti
dí l TU kleloit teiM di jiko
iiulí diti "Ale joit l-l t V i ! M
ie VŠetini t # i iioCIoti liilill lir
'eliu'' loisUdáti bu přímo j J
ttltlcly I llilirl k ilmli Vstetmy
tVtlltv fitnkí s!lsti M jflli š(t L
Jejo ti -I(i-I ii (! riiť u- se I i
lov íVi d i k i lu l kii if' %
tti: lht jedlUti tak jk tt j l
i - ! v id A lo li t i 'né dti
dii ty o'Víao t-ři!ieO- ri:tiM) i
vttrt! itivdt -é i ! h
i i b t oii'-f " ' i
Sir Kobert Iíart zajiisoval věrné
lojmy svého života do denníku a
jeho poznámky tvoří nenahraditel
ný příspěvek ku poznáni největsi
říše Východu
Malý oznamovatel
Z ii iiiiAiiiliv v tělo rubrice uveřejnit-
llě rilíinil' Ztt klížili' t I ( V jeilell ťl llt zti
kniě uvelťjněal Zňrnveíi n niiňiiikou
lllll"! Ilílí IIhIÚH í IlIllHlN ieiiřZity ()
iiiiinck nieiiiieli twí yn i" eentťi zh Jed
nu livi-lejliělií liejil jjimliiiie ( lyiimnii vá
leli" mimu Omuliii iiiiihí v eiiíiiiire vé
iivěnii vžily iulressn na níž se lihl(išky
niiijí ilili ježin iiAia nelivíi řsn k ve
ileni korie4oinlciic' nie1 (izniiiiuiviitelí
H ii'illlllHHVHtelÍ
PRONAJME SC liiitel v není íniiii 4
vť-t o ie iliile jlilelnil kili'liyin ťilinlnv-
nu iiiilnile jmk H uvéliiie Hotel miléA
ie n ii liliivni ulici tieli ná'1 ni fl u jn íi
llélll ii'klilí IlilIHtAlkll IIIiinIc m- ii Jod
Eret Miillífau Neb
NA PRODEJ zařízený a novým
zbožím ziiHobený smíšený obchod
V osadě se liOO obvviiteli Dobré
místo pro Cechu O další podrob
nosti pište na adressu: 7JJ flrun
deis Pídi' Oiiiiiha Neb Telefon
Donuias iis! :ntf
HLEDÁ SE STARŠÍ ŽENA ku
vedení domácnosti Dobrý domov
h dobrý plat Nabídky zasílány
buďtež na A V Trutnovský Scot
land S D {2kÓ
FARMA NA PRODEJ o KIO
akrech Nalézá se r mil od města
Pole jet PJO akrů )iiistviště 'J'J
akrů a ostatní jsou Inka Cena
akr Bližší sdělí majitel Kr
Píša ílrcKorv S D MxoV
PRODÁ SE k vůli zdi aví polo
vic anebo po případě celá dobři
zařízená kovárna v jedné z ne j vět
ších českých osad v severovýchod
ním Knnsiisu Dopisy adresujte:
Kovář in care oř Pokrok Západu
Omaha Neb 'iólz
PRONAJMU svoji krás
nou stock farmu blíže Krvím
Neb Velice dobré podmínky
Dobrá příb-žitosl k vydělání pe
něz v dobytku V sousedství jsou
Ceši Pište na adressu: J L
Fiísher Erving Neb nm bu H A
Finher Wahoo Neb :idk2
NA PRODEJ FARMA o lbo a-
kreeh v úrodné Nebrasce v Madi
on Co H mil severně ml Nevv-
maim (irove Vxe dobru oploté
no Dobrá studna Stavby v něj
lepším pořádku (Vím $00 akr
Bližší sdělí Frank Severin č 17J
So '22 SL South Omaha Neb
100000 dollarů ročně jsem o
ehoteti zaplatili dobrému řezníku
který musí hýli též dobrým uze
nářem dobrých mravů a čistý při
Jiráci Cena kterou tuto nabízím
jest nejlepší ve státě Práce není
těžká Stálé místo Jenom stříd
ni v Člověk ať se hlásí W Miako
Ord Neb ifáM
FARMY NA PRODEJ! Mám
kolik sel akrů pozemku na pro
dej vzdělaného i nevzdělaného se
stavbami i beze staveb jak si kdo
přeje Mám několik zvláště laci
nýeh farem na mírné termíny
Prodám vám pozemky kdekoliv
hudet" si přáli -- v Spink Jland
anebo Faulk okresu Kov něž jin
de mám hojnost pozemku na pro
dej DopiŠte luně it n radostí vám
posloužím F J Hayek Redfield
S D Box 202 :J2kó
FARMY NA PRODEJI
(Í(M) akrů pěkného ponuku 2'Hi
akrů vzděláno ostatní může býti
vzděláno Pramenitá voda stavby
v Cellě ifJóťkl Může se držet PUM)
kusů dobytka nebol" jsou vedle
školní pozemky lacino k proiia
jmuti 2"" dollarů akr
llil akrů bez stavby 20 0O akr
lb akrů bez stavby V0( akr
Zeleznii iií stanice Ch M { U
llrieiit pošta Ida S D
Phžši sdělí Albtrt 2mlidka
'df Ida 8 Dak
HLEDÁ SE J Aroibtv Novot
ný který dne 2- Únor odešel I
domova Ve Vatptirniwi Neb a
dosud to vrátil Jest 11 fokŮ
Iir má éi rné ' i i Uy Nu
vůj vk Je velmi silný Otce má
oů stiarh bojí ti e mii něco
ílbii n-stb) Kdb některý t
kruJ-ilOi O lu ltl Vedl !n fiť i oti'1
dib Piljul L j'j lo kdo pol stři'
i tm y it n hotel! Ve apltiti
Ví li kdo u liélii lo t hř o Cuti ihned
loipi%e ilt-i d- %4 Jdi! NoVot
ni huditiiok -pi 4i%- Siun
M Co eb KM U V
- 1 M ill fiikf - U Ml
I : t I ! -1 3 kíííi I ml
!-„ 14 1 t I t S'1-' - - ! K
'uki--a j-'- ' '' " ' " iua
k Nfl Iř
Rlicuiiiatisnuis
jint vel lil i lidteltl llý
( ii jen! ileliri irutl nelnut
St Jacobs Oel
i
("leliíujil llilinl
l)iisllnluiH Aklililílil '
ii
tj 1'oiiHJle ho puk tubiulťtu
Celin 2á tt fiOe
Dr James 7 IlováklPí Rosio Krefschmer
tuky xubndékiř
lesl trvale iihHřeii v ulojl č 1 ('iinll
nelitu) íim k I " h IoiiIiih ni rnUnh
lífHlIlIVIIM IihiI ) !i-riť HWHIISIIII
Tel DuiígliiHÍin'
Dr F H Kucora
Cest? iMf a rantiollč
VB VtEDlOEE NEB
V kiiili-' ilnlii'! h iIi okuli jmlo nu xii
voIAiií ílUd
rarmnmký tetofon v ňřadovu
lel liotuv piMluuřitl knijiiíifiinl
Dobré peníze vydělávající předmóty:
Vseclmy pouze za irlOO a za obálku w ziiánikou a ViihÍ
ndreiHuii Pouze krítknii dobu 11 jen urějlý pněet biule pro
dán V té pfíěiny objednejte luk brzo jak Vám bude možno
1 Jak krotit! arabské koně? Toulu mcthudoii muzete
zkrotili ncjdivoěejíí koně v krátké době
2 Jak vyléčitl nadýrcání u koní? Touto nielhoduu ve
líce Mimino vy léěítc Mvéhii koně od nadýmání a boleni í zulu
dcéfiích
3 Jak možno učlnltt vlabého koni v krátkém čaie stat
ným? 4 Tři výtečné proutřcdky Jež pomohou koné prodatl
5 Jak vyhráti každou hru karet?
6 Jak můžete vyribžti ivou vlastní kolomaz za 25c na
celý rok? natf
7 Jak udélati ploty aby držely véčnont?
8 Jak vyrábéti "Laymore ovu" most pro ilepice? 5
0 Jak krmlti krivy aby daly více mléka?
10 Jak ne udrží vejce pro zimu?
11 Jak odstranili baiyz 1 kuřat?
12 Nejlepší prostředek k docílení dlouhých krásných a
silných vlasů J A DOSTAL HOWELLS NEB
HOTEL
ČESKV hostinec u města prahy
i 11 rohu i:in Willlnm Oimiliii
ČÍMtř a pohodlnž zařízené pokoje pro cestující opatřené
upiné novým nábytkem a elektrickým svétlera jakož i výbor
ná íexká strava a vaorná obsluha V hostinci oblržít vf
tečný Storzův ležák nejlepSÍ druhy víu a likérů a nejjem
Dřjní doutníky
Krajané zavítáte-li do Omahy návštěvou ubytujte se t
hotelu Praha a uSetřít nejen peněz al zbavíte se vSelikých
tiemáz 0 hojnou přízeň krajnnů žádá
Tel A 1814 " 2ftř JOSEF MARUSAK
t r t: iitjHs
I irolava{ buvf alliuduhytlii
I
í
Bliss & Wellman komissionári v dobytku
Máit e leloii iktileint v oIkImhIu tiimli 7 privnokt ruiIine
Sle rmU Imdr %Mv din v nijmu anilntclo duhylka a nikdy v íáj
mu Jatek pwluulíine halděniu nawťliv a ruilm { kra in 0I1
drtl 11 ( crnu Irioi den uujftl dlti 'akualt dobyika iíflilliil
:jtionl vťuujriiit ilolatioii krajdiiu
K f A Urllmaii jel čeih a piotu obraťte ? na uřho idnoii
dufřríiti j
DLIS8 & WELLMAN
KvHui Nt F liauKt llblg ťtiim Ht„ k Yard (iiitaba Neb
Pro stůl
Ti kJol dovsdou octaiti
obliti li itjiaté nl "GQLfí
JtUUlikl ptfllcl lliot
chutné Vyrobt ao )ei 1 asjUpllbo rhmaie t)bisoi
ho itineot 1 {iité vJy— ot olf nim soi iajioé ptlis
viy Jl by byt IkovJlivi asb BaJisvi Ntai lo tscieé
pivo v oilUoént imyiU 1 jtl lo jejoo 1 t)lpllih
li ktafli t jaJoon okuvtli tlili 1 ll trtfint otlmii
sikssalky
UOvtivi V btJalcB a tit % lahvích kaio
vth Btb psiolrf(h Uti4nl li u tvba rhcř 41
BtkliatbtiUlauem— Tl Oaibi I Sť% t ! H
JITTEH EEEIIIO CO fl I ÍJÉrl !! m jiti
j
1
riitiliojičkn
ii vyriililielku jirisliil'i
české bylinné a kořenné masti
1 druhy
Jt výboiným prontřtdkem proti 9
rv krve (ll leřt kouli Aer rnviim
(Ihiii eemtví nebo ziisliinilí ř6ny ufai
iieihiliy vyrnftky llírj uM Tytu tinintl
Vvlči'ily sin lrli'ďli 11 pro KVujl iie
lellliviill ď'1'ívnnt iiennijl noliě fivnýrk
Niivilívle jl omlilié iielfi iliipUle mli
(len niilií tvé rluiMhy
Km))lík ('1 mn ó 50c
Na venek iiisliiii 00''
Alll'1'KII jt"
MEH E0H1E XHET8CIIMEB
l!Tk VI 1912 Bo loth t Ornulia Nb
AS
vlniíiní člutř a lnijiiit tíiiniln tt)f
řeznický a uzenářský obchod
- v ÍIn !m jíž i ni Oiiiaha
íiiilmtý vylir ěervlvéliu iiiiinh aejleníl JrtkoxU a
zti ceny nejlevnějíl Veíkerí vyrolik v iieiiilřiikíi
lří ne té iiejlcmí piivnll Míjediuivky liiníin)
učinili telefonem iHiugtim
PRAGUE
V V WKMMAN
jroiUvaí Vřjifuvéhu dub) tk
vfboioý itolaf oipo)
Túr' Uhvové pivo
iko Utt iJlavé ieil )