Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 11, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Í POKROK ZÁPADU
„
SJl:lnfiJí h fifJlejiHÍ (Víty
{ BK8'
BKHT ADVEUTlalNO
IwlinntU nu Kiom''
MEDIUM
É I A a t -
Iiliáilul lij I i I I ii iái
r TTTTTT TTtTTT
yrnIo€ii IH7J o :i7
Onuilui IVl vs mIi'mIu 11 hrcnii lOOH
1
Zprávy zahraniční
líAKOCKKO-irilKlíMKO
Kakousko-iiherská vláda zvlášt
tiím oběžníkem vyzvala všechny
své zídiriiníčué zástupce by
Vhf-in dvorům ii nichž' jhoii pové
ti řeni sdělili že j přáním císaře
Františka Josefa iiy všichni vih
daří kteří s ohledem nu jeho šc
ihWitíleté vládní jubileum ehtčli
vykonali ii něho Kratiilačiií ná
vít ("vy upnul ili ol toho úmyslu
Ke kroku tomuto odhodlal ho cí
sař na nulu svých lékařů Př-s
tu očekává se že císař Vilém ně
mecký a král Kdvvard anidieký
vykonají své návštěvy ve Vídní
Hočílení 1 1 i i í m" balkánské o-
ti1kv jíž pominulo Diskuse o
lllcdllé žoleziliéníeli plánů rukou
skych ohledně stanoviska růz
ných států vů'i nim jakož í ohled-
lir reforem V Macedonii tIVCilcUll
byla nyní do klidnějšího stadia
ačkoliv různým komentářům ji
stále ponecháváno dosti míní ii v
sloupcích časopisů Se Hlniny au
laické činěný návrh aby pro tya
cedonii dosazen byl tcnerální (ii
Verner jenž byl by úplné ncnd-
v ínJvím od turecké porty považo
ván jo ve vídeňských vlád kru
zích za neuskutečnitelný Ponku-
! I: u
ii j Wr n miniion i iíi ii ! mimi'
noví tiircidťiiiii jo luiproHlo ti-
Ilinllýlil (lilií xyflj HOllIlIlIM k I ('to
JlOVotf' j('Ž ZlllllIMMli VdiJllí HC MU-
VťiV-níty nud oním územím
1'oslcdní volby lo zeniNkllio
Kiiéiiiu 'vh{(U) )„ jíl U ji bylo
H(l('b-no ukončily rozliodnon po
rážkou MllldoíVidlU II VÍtéZHhílII
iifmirníkft nu í-hIíi' Mřínu htuly
hc výziiiiiiiiiýmí joAti jinou okol
iiontí — Tiriiicckoii ponižkou v (V
hkcli Uiidr-jovicícli Není to
r vbitítiu! nic překvapujícího při ycb
kť ccHkc včtíim v onom niřHtř
lib" Neničí udržovali w už (IohikI
ii vchbi jen pomocí nekalých prak
tik pří nichž jím vládní kruhy
ilo té (foliy byly ochotné nápo
mocnými Led nepřirozené néinc
cké niidpríiví V ménlé n takovou
vctitiiioii črKkého obyvatelstvu
muselo jednou vzít i nvfij konec
VýHledck voleb ZpŮHobil oVmciii
liiidéjovickýiii Némcrim ncHiiiírné
zklamání neboť nemůže jim více
zůstat tajným že je to počátek
konce jejich nad vlády do té do
by umele udržované I 'roto upu
stili také hned pokřik že ceřítí ú
ředníci při volbách stranili O
chum na úkor německého volič
stva Podali v tom smyslu také
stížnont českému místodržiteli hra
bét i Coudeiihovovi v 1'raze a mini
strovi krajanovi 1'ráAkovi ve Víd
ni Ale nepochodili zde ani tam
Mezi (''echy budějovickými panu
je iieiii suiidno pochopitelná ra
dost Z toho konečného vítězství II
radostí tou se také nijak netají
Néuici ovšem zuří hlavné povést
ný jejii-h purkmistr Taschek je
Tun iiepoinohbi ani žebravá cesta
do liše néinecké aby tam kollck
lovní prlspčvky "pro ohrožené ně-
1 ti" V ('cskýeb Itiidčjovieíeh
Nčitn-eké list sjíai se nyní dle
olivvklé své praktiky sniiti vý
ZiuMit českého VÍtér a itlln
liouei" jimi k ostřit i německou
Miiim vhlašuií nyní do svéta
"česká Inu již vitčslvi V stolí
jolo pi ilú do hlavy na vcři jné u
n i hiiiiihlič insiiltov nbt pnrkmi
Mra Tašku " Tato pomluMí če
skému VÍKsi V IludéjoV ifilt
to iiln-te oVsein ničeho o ji ho vy
'litont 1'ulJil U AlsKo
Kil Mioii-I II Vdat V nim
illK il dhll j í til 4 UstitlioUl tblt
i lití 114 plO plistl V šetiliectlé Vol
bv m dtUi ďkrrt jimi idseiUnl
pti Uiiť iitu určttj' ' i den i"'
lolom SMi'dMi lvoliji
VŠttltitt ilknl iuMlIlli d kl4
totii Ku b křvtAnt přil
í-ti! úícdní llílvilHfltí ltut% if
I cti Mim iit ml d!# t4V v % II
l i lni lt ioo!ótnt ktnlf t AT
t% il-( I rtlul ifi'jdl lpr4V
i--l A li) MUt rilol liiliiut !(
V ' trii' To to ♦ l"t Jssbtli
l I lfil 1 I ! pí Mť
iU!Uit l4dmuitt jtLoiitt k"ii
''kil se ani odlutlení skandálů
'ňjení n výpůjčkami jeho otci!
státní pokladny Dekrety krá
lovy vyvolaly nice dobrý dojem
a vsak piadiy bují se velice zdali
budou mít další účinek na příslí
osud monarchie Vůdcové starých
Nlraii kteří nyní obklopují mla
ilého krále kojí se iiadčjí že bu
dou moci kont rolovat i příští par
lament republikáni naproti tomu
ale tvrdl že vyšetřovaní vlády
klide ailosa poskytne jím liej
lepsí příležitost aby dokázali ko
rupnosl monarchie a nutnost zmé
ny vládního syslému Návrat krá-
lúv ku přísné koiistítiičníni ine
I bodám odoíoiá ovšem republiká
n Ti in všelikou záminku pro použití
násilí
ftVÝ(!AUY
kázouosna bivina svalila se I
března do údolí u vesnice Ooppcn
sleiu v kantoiiii WiiIIÍh Lavinou
fifisobený netu'í"ný tlak vzdu
ehu pobořil jeden hotel při vý
chodu zloctseheiilhalského tunelu
pří čemž bylo třináct osob uwnr
ceno a palnáel osob pininčiio V
stolu sedící hosté hotelu sotvaíc
iipooinéiii byli podivným racbo
lem když v tom do jídelny vrazily
dvé dvé dílky s voláním: "Lavina
lavina!" Vše hnalo se ku ilvc-
říln avšak provisorní stavba sří
(ila se v tom okamžiku Obé dí
lky a čelní lidé kteří snažili s
utéci bylí usmrceni padajícím sta
vivein Mezi usmrcenými nachází
se lake jeden Hliicricny inženýr
Mervat jménem jenž pověřen byl
stavbou amerických strojů ku
stavbě tunelu Hotel zřízen byl
společností jež převzala stavbu
tunelu aby sloužil potřebám inže
nýrů a ostatních zřízenců spolc'--iioslí
Turisté nebydleli v něm
žádní Místní poštovní a policej
ní úřad byly přílišným tlakem
vzduchu ' vMIec ' poškozeny Hildo
vy tyto převrhly se v uhlu 4-"
stupňovém it nemohou být více
ony vany
ANíiUK
IVo rozsáhlé 'odzbrojeni agitu
jící členové dolní sněmovny našli
mulo porozuměni u ministerstva
když dne 2 března předložili svo
ji rcsoluci ve prospěch opatřeni v
tom smyslu Kancléř pokladu
Ilerbcrt II Asipiilh v nepřítomno
st i ministerského předsedy sira
('ampbcII-Haiiiiermana který stá
le ještě je nemocen odpověděl
jménem vlády Týž vyslovil svo
je sympatie se všeobecným přá
ním aby zbrojení v Anflii i jinde
bylo co možná omezeno prohlásil
ale že liberální strana Šla za da
ných poměru tak daleko jak jí
bez nebezpečí bylo možno Po
staveni aniíliekcho loďstva jak
pravil řečník spočívá v nedotknu
telné siipreinativé a chce li si Au
lilie zachovat svoje panství na ino
i musí být tato posice chráněna
všemi prostředky Vláda proto
považuje za svoji povinnost aby
za nynějších poměru udržela v
odVitvu anirliekéui 'standard dvou
Mail hledem lia cellie poUKlt-
zovam na f wt 1 1 1 r 1 1 1 c 1 r 1 1 n st Nni' -
klt l'1'ohlá-il Asoilitll Že vláda
In- obavy pozoruji' námořní e
(liiisi je odpovídá hospod iřkýiii
pot řcbitni a rovoji Německa ja
kni i vrtlstti obwatclstva jež
ohled ni ni iiilia iny u sii uiii
otlkáiino je lot áiiiořské práme
llV Ačkoliv ItestátÚ 'olllé Ufélté
in!otiv NiiKckcin stává plece
jelt lblV odlli" to llrtdčje že oba ty
to národy rok od ruku budou se
vin- Jiliv ttti Ibtlx ctrval As
iptltll lit t I H }i lu'!irki náliiořlii
politik je čuté obraituá Aiudi
cká vláda uejiit st ttepřáU ívýsiti
wdahi lid bHfvo liv bri l lť' oči
tulí Ve ve vé liioci n inbr4
hibl lixVťlint [""llolvt kít 4Hodčld
ie olavbč bli Itďni Vilkýltii lni
lttoriÉii uioi'itollill IbupiH-ct le
tošni prý je důkazní do vlidi
nehod) ktiiVČtl ' ni t pto"l
muMi ji' jo u jett im pptru"
'"14 IHVliil " skolUtl PlOllt
oji fc " in'to pliiiot ttrči
ímH k'tlsUli !l Í o I d 'lU
lit-lti IH I tit Hltí Ulit dHi Vil
ll I J bv (MH')'t( ol l 1 1 v o
il u l-i k ttl-4tditt IKdtli liil I
ISIkc b-ftVt ilUin-
na stanovisku jež my nazýváme
"slandardem dvou vlád" Háb
přen to jiti nehodláme"
IMÍKKO
Hedin terrorislů kteří ve spoje
til se spiknutím za účelem za vraž
dční velkoknížete Mikuláše Niko
lajeviče a ministru spravedlnosti
Mčejdovitova odsouzení bylí k smr
ti bylí dne 1 března ráno popru
Vcní nu poloostrov? Lisý Nos proti
pevností kronštatské když byl
rozsudek smrti potvrzen šéfem rc
licralního štábu generálem Hašen
kimpřcm Mi-zi opravcnýmí na
(házeli se také záhadný Ital jenž
měl 11 sebe prů vodní list ilalskélu
žurnalisty-Calvína jakož i dvé
tenoristky z nichž Jedna čítala
17 a druhá H roků
V pondělí dne 2 března 1í)0H v
jednom pokoji new yoského Hol-
lanu iioiisii vydáno rrohlaseiii
Neodvislosli Huška OrKaiiisacc
'výboru ruské republikánské sprá
vy vydala především tento dopis
carovi: "My podepsaní zástupci
velkého ruského lidu cítílie w
zneužití a poníženi činy a zákony
které jste jako panovník nad naší
vlasti křivé nám uložil a nezák i-
nilč vnutil Na základě meziiiá
rodní spravedlností a přirozeného
práva uznáváme za svou svatou
oivínnost zříci se vší příslušiiosVí
k vám a obžalováváme vás před
všemi národy celého svéta jako
sprostého zločince a prohlašujeme
novou ústavu a novou vládu Mě
rou zveme Hpojené Státy ruské
Spravedlnost a lidskost budou
svědky naších žalob a proklamací
na I0111I0 Národním a mezinárod
ním soudě S úctou za Výbor ru-
ké republikánské správy Ivan
Narodnyj vrchní výkonný komi
sní' Dano v Moskvě a New York
Cíly '-'0 února líMW" — l'o for
málním prohlášení neodvíslosti o
známeno ím nově zřízené republi
ka ruská vydala boudy které oka
mžité dány do prodeje Hondy ti-
lény jsou na perKamcini praví
1 V ' í l f i i
se v liicll ze jsou to ZaslaVlil li
ty svohody" zjištěné první hy
lothékou na veškerém národním
jmění republiky a vydáno jich
f()0IM po 1M) dollarech lVněz
bude užito ve prospěch Spojených
Států Uuských Dopis carovi je
provázen proklamací ve které je
car obžalován z potlačování a zo
tročování ruského lidu podporo
vání anarchie 11 vyvolávání straš
ného krveprolévání — Tím odbyt
akt o jehož významu musí roz
hodnout i ' ovšem teprve budouc
nost Nepodá ří-li se v dohledné
lobč uskutečnili to co zde tak
hrdě prohlášeno bude vše pouhou
bcvvznainuou hračkou Ale na
proti tomu kdyby se skutečně po-
lařilo v dozírnu založiti ruskou
republiku a kdyby tato přijala ná
zev Spojených Stálú lítiských
puk arci byl by pondělní den za-
znamenán v (icjmaeii sveiovycn
stejně jit kit severoamerický 4 čer
venec nebo francouzský 11 červe
nec Zutím hiusíine čekat i na vý
voj události Proklamace zasílá
se do každého ruského města pro
btšuje Utisku za republiku od l i
iíjllil PJD s OstaVou podobnou Ů
tavě Spoj Stál li Se V 1 Toiillicl i
kých s presidenti ni na til h'tn
avádi starobní pensi pro všechno
"lllictvo po till ťoce aVIlá še
hity koiiduv v c l iší koiiťiskti
je slathy Koruny vioiv a Maste
ru atd Spojeno Staly Uusko maji
se skládali o l ' stltll 1'llisko
olsko lilVil Pslolisko lolvš
slot I krrtjuia KavkiM Tuikcsttu
Vvclioibii Silu t Zapadni Sibiř Se
vnni Ibis a luid Uos
Z tíuhortiie Vultnské ďuhád
'ptiHil o poo tihnlltélU piot hlko
vťm r JI tVl4 ibtadt Dnblio
)' J 111 asi t I ( ii' v lclu bvla
piod tim jeji timjil Ikou hrh n
kun Suv nb ov ott -0kitiikinot
Ion I li d!b ttbriuvi #a MMitmii
d ll4l A TtttllstWoo lťi íabriMiJc
ttislliiil 111 Dolom tWad4 (!
bvU (tm jel kottl Jetlliibl pitlol J
dub řviiUlltO b Zrfboicliii bvU
v disdtlťoi stolit) a bvbi tlrohdv
lot j 'lkit MiUkib ktrtb
Vt 1 iw u i
ii! l( 1 i I
' o i
l'ní
- r k-tt jĚijt
Zprávy amorické
HROZNÉ NEŠTĚSTÍ VE 6K0LE
Mnoho détíířlilo o život při
jvozáru
Poíot obtl dosáhl počtu 170
K hroznému iieštéslí při němž
veliké množslví dílek přišlo o ži
vot došlo dne 4 března v Oni in
wood předměstí to (Jlcvclandu O
ve školní budově Lake Víew tm
(!olamer ave Oheň povstal v [iří
Zeiní kde nalézal si! úslřední vý
tof budovy V budově v té chvílí
nalézalo se pře 400 dítek a když
první )'Táiiicny vyšlehly nastala
hrozná panika Všechno hrnulo
se k východům Ve snaze zachránili
'I t y J m
se 1 niKnuti nlHmcnfím vd vsak
slížcno tím že oheň rozmohl se ve
značné míře 11 šlehni na všech sl rá
muji Množslví jich uniklo a!
skoro polovina nalezla smrt v pln-
meiiech Jiné opětní- byly poraně
ny a popáleny Veliké množství
dělí Zahynulo ve všeobecné panic
byv ušlapaný Jakmile roznesla
se zvěst o hrozném neštěstí rodiče
dítek aby zvěděli zda i jejích dít
ky staly se obětí rozzuřeného živ
lu přichvátali k místu hrozné udá
lostí Před místem neštěstí dochá
zelo k srdeelomným scénám Ma
lé mrtvoly jež později z budovy
byly vyneseny byly tak zohaveny
že těžko bylo lze je poznat i K
místu neštěstí dostavilo se za krát
ko veliké množství lidí 11 těmto
naskytla se hrozná podívaná na
hromady dětských mrtvol Až do
sud nebylo možno přesně udali po
čet obélí alt! má se za to Že bude
jích kolem 170 Veliké množství
mrtvol nebylo možno zjistit i neboř
byly ziiauié opáleny Veliký po
čet mi tvých zaviněn byl tím že
všeJriiulo si' ven jpijednoii a tím
povstal veliký zmatek nu všech
Oranách Strach o život hnal
všechny ku předu Někteří byli
ušlapáni a ostatní hrnuli se ku
vchodům přes jejích těla Oclá
osudu had událostí tou jo nesmír
ně vzrušena Dítky jež přišly o
život náležejí většinou rodinám
lélnickýiu Městská rada clevc-
landská povolila pro postižené
ijGooO a časopisy zahájily ve pro
spěch jich siiiriy
Z Washingtonu
Zdá se že Kutcrdahl pisatel
článků o americkém válečním loď
st v 11 v nichž ucvyslovuje se o něm
příliš lichotivě má v jistém ohledu
přece jen pravdu V těchto dnech
mluvil před senátem o téže věci
také kapitán V S Siuis adjutant
presidenta Jíoosevelta a ten vyjá-
Iřil hc o věcí té mnohem ostřeji
a bv ochoten tvrzení svá dokázali
Siuis chce dokázali že americké
válečné loďstvo před americko-
španělskou válkou a ještě po té
bvlo v tom nejmizcrnějšíni stavu
Sdíátor Tilluian však k tomu na
milí: "A přece naše válečné loď-
tvo v té době dobylo si takové
lávy že její odlesk zachoval se až
na Hase asv — I o iiiue nv 11
iilpoVČibl kapitán Siuis "V bil
iě u Saiiliaua vystřelil jiue tle
n 1 1 isit-kráte a trefili j-ine pouze
sluioh aíct Krit Iiiiviiu slovy:
Sliibli jsme vedle jak jsllie jen
inolili llvlo to nejslnul lič jší tli
vadlo jaké sv čt kdv viděl" Kil
Uláli Si III kritlsoVat tltké slltvbu
vií na ibla hlavně nle t-lcvaiorv
kterých se náboje Vlahu ji
skladiště Aulolliltl Ii ké kltjiky
klcié salui se avirají nepracuji
b'konab' lake boilej jiskry mo
hou p ul til tbt skladiště il sllildlio
tlOIe lialtti výbuch Na tluka
'l i V hiil 1 i I11 IVťiM odvobiVttl
Int ťt-lidkv ttdlltllaltl Kvittlse
I hmi 1 to a it kajiitánu Si bitn-de
ra a Ki v 4 Mimo o kapitán Smis
uiilkáál lot čclOO Jllič ll-bstdlk V
tiiii bo Vitk 'in lni odIVrt
HUví titbo orl
''o t o dali" hodláno1 V V ji av 1 1
slabí e St Votktl V Atoilico
I
ii úittitd lila ptač pse
l lii a piti roků Uu ttiiíKi
tt -lotk I iií- I k o bvla
i I i vjnki tu dril) N- V-ok
I" 1 l av I ( Mt ť t I
-i 1- t i-! li ' '- -si 1
to doslala se až před porotu kte
rá din l!li února vynašla rozsudek
kterým dráha sprošťuje m vš
víny Houdci byla věc poučku
podezřelou a z té příčiny ptal se
jakým způsobem došlí k takovému
rozsudku A dostal následující
odpověď! Porota nemohla s
shodnout i Tu pojednou jeden z
porotců navrhl aby házelo se 1
penízem Hlava že bude pro spo
lečnost druhá strana pro poram"
nou Peníz dopadl pro dráhu pří
znivé a následkem toho žaloba bv
la zamítnula a dráha úplné obža
loby sproštčna Soudce tenlo roz
sudek prohlásil zn neplatný 11 po
kutoval každého z porotců část
kou "i000 Je to skutečné éasto
až k smíchu jakými cestami po
liybuje se americká spravedlnost
Strach před anarchisty
Každý strach má velké očí —
lo je už věc dokázánu Podobni'
má se lo se sl rachem před anar
chisty V minulých dnech došly
poplašné zprávy o řádění anarchi
sto v Ohicajnt a jednu z nich také
vyprávěla o výhrůžném dopisu
který od neznámého anarchisty
ostal farář chicažské katolické o
nudy sv Prokopa p Prokop Neii
žil Jak hrozný ten anarchista
vypatlal Ve skutečnosti dočítáme
se v chieasKe 'Típra vedl nosi l
I' r t I tlít It ' I
Táž píše: Dni? If března byl před
veden před soudce Hímesa 1'VaiitÍ-
SCK IIJiecK ' nt 1)111' IslallU
ave Urtlctý žehlič který byl obvi
1 i f 111
něn že psal rozličným osobám v
- i i i i i i i
cesKe i iziii vyiiruziK! dopisy iai
napsal "hrozně výhrůžný" dopis
faráři osady sv Prokopa Prokopu
Neužíloví a pak svému bývalému
zaměstnavateli Fr Topišovskéinu
é H0Ó Allport ul Detektivové
Vřána a Maher již byli vyšetřová
ním oné záležitostí pověřeni na
byli přesvédčuní že mají nepo
chybné co činiti s nějakým bláz
nem a proto dle tohoto předpokla
du zařídili své pátrání Vyslýchá-
nejprve Topíšovského nezatněst
nával-li nějakého potrhlého člově
ku leč tento se nedovedl na to lí
pa matovat i Ptali se ho tedy ne
pustil li poslední dobou někoho z
práce Na to zmíněný krajan od
větil jim kladně a udal jim dokon
ce í adresu jednoho děvčete které
z práce propustil Odebrali se tc
dv k němu a děvče jim řeklo že
ti Topíšovského byl skutečně za
městnaný dělník podivín který
sám pro sebe mluvil a choval se
mnohdy jako blázen Vrátili se
tedy znovu k Topišovskéinu a jeho
dcera se na Zajíčka iipainatoviila
za nedlouho věděli detektivové i
adresu a večer se dostavili k jaké
si paní Drexelové u níž Zajíček
lydlil Vána dul se h ním do ho-
! iiit
Voru a mezním Maner prouiciiai
kufr Zajíčkův kdež skutečně ia-
el výhrůžné listiny razítka atd
Sebrali tedy Zajíčka i kufreu
odvezli ho na i analporlskoil stí
niei kdež se zatčený bez um i
přiznal k tomu že ony do !
sal ZajíVk bv I v těchto diicdi
ivdvedeu před soudce 1 liliu s
Oinil do cm slověkii cboroinysoi
i i poručík O'! lam si vv žáil il
-dročeiil lidu lili tllie 7 bře1'l
louévíťlž musí učinili o dopisech
Za jičkoV V I II tulHl! SpolkoVVIIl u
-a I u in a pláni jeho bvlo v vítové-
i i i i i
no i inaiov mi v vsán in -poi-iii um
builo dohrav en na tloteiťni sluni-
t abv bv I jeho tlllšcMií -taV lid
kuře prokoumán Něklcté mm
dick' časopisy chtějí l o pnvcsli
ii i 1 1 o 1 1 ito ii I do spojeni itiiiini-
t-iit na policejního cbcft Sbippy
ni Zvláště se V lolillo obledil VV
UttHcIial "AliOIlCitlI kléry let
konce !iavnl "vúdct-iu pluli
ib i ikaluilto hnuli "
IKu Im i nnjirchUty
( i'itiska pu le S' i nulu Itoil
b ibvi'sl paliá po ih-ntSM l ti t
jt lt ii II „'„'h lt ho lilo iii4 H iťll
Avcllool-a Bio' Ato tbauťlm
kliv bil pil V I'' -lli lo tit-ifctl l'l
H tč blik pídit lo !sln pbo 4 t!li
I li Dlíc I li oa - in' mo lo I
liti nu ni iuudi (') Vior
Pulia ti[-V t!k i d li o Mt
t-H Tv í I -1 i l n k lt i b U
I 'i t ! I 1 i n- ll i ' - I I I
lt lit ili i A I I t lot ll
t l
i f-
l i j V i i
I-
děl soudruh jejího bratra" vzbu
dila podezření proti Maronovi
Později byli zatčení ješlé 2 podez
řelí muži a sice 40lctý příštipkář
Kduard Hermann a Wm ÍSieel z
é óó:j zápuduí 12 ul Seržant Max
wcllhké jiolic stanicít zaslechl ná
hodou rozmluvu po telefonu která
skončila těmito slovy: "Probůh"
hleď ať z města zmizíš neboť jsou
nám po stopě 1" Tato telefonická
výstraha pocházela z obuvnické
dílny Hermanna načež byli oba
Khoraiivedení muži zatčeni Při
polie prohlídce V bylé Auerbliclia
byla nalezena celá sbírka iiiiarchi-
slickýcli a socialistických knih po
cházející většinou od ruské révo-
lii''ní strany v Paříží a tištěných v
ruské řeči V knize pod názvem:
"Král Hlad" podškrtl mladý učen
sociální revoluce slova: "V tomto
světě existuje král který nezná
žádného milosrdenství jest lo
hlad" dále byla po Išk Hnutá vé
la: "Hojeni získáte svá práva"
Oclá řada nalezených dopisů v
ruské řeci překládá se nyní do im
iWiěíny aby se zjistilo zdali Auer-
nich při vražedném pokusu měl
spolu vinníky Dle všeho tento
mladý ruský žid který měl nesmí
řitelnou zášť proti Vládé utisku-
vit Iclů m své vlastní vlasti čtením
těchto revolučních spisů přišel ni
myšlenku sprovodit! se světa ná
čelníka policie Shippyho proná
sledovatele anarchistů Z klidného
snílka který jošté před týdnem
pomýšb 1 na sebevraždu a který se
svým druhem Isidorem Maronem
vážné hovořil o tbeorií zmařeného
života stal se rázem horlivý za
stance propiiKiiiuly činil Policie
považuje Marona za spojence zem
řelého útočníka Týž byl ještě v
posledních dnech s Aiicrbaehern ve
schůzí anarchistů načež oba ode
brali se společně domů Policie
pátrá ještě po mladé dívce blon-
K-ně která bydlela společné h Ma
ronem a po útoku na náčelníka po
licie bez stopy zmizela Náčelník
Shippy obdržel minulého týdne ně
kolik výhrůžných dopisů v kte
rýeh mu bylo sděleno že byl od
anarchistů odsouzen k smrti V
jednom dopise byla pak výstraha
jistý cizí anarchista byl usta
noven aby náčelníka policie Ship
pyho zavraždil
_ ja
JAN VOSMEK V CEDAR RA-
PIDS IA ZEMŘEL
Telegrafická zpráva
Jeden z uejstarších iowských o-
sadníků Jan Vosuiek v Oedar Tia-
lidsích la zemřel Zesnulý byl
o celé lovvě velmi dobři! znám a
iroto zpráva tato vyvolala všude
clké vzrušení
K H Svoboda
TRŽNÍ CENY
Omaha dne 10 březnu
Následkem kabelových zpráv
nv obilí poněkud poklesly
Vzdor tmini však prodávalo se zu
nv o maličko vyšší než pří ote
vřeni tíhu v minulem ivoimi
Zvláštní poptávka nejevila se po
idnťm druhu obili vyjimajo snad
kukuřici jež při ni e ivut lihu do-
i dohře se prodávala
Průměrné i eny bvly následující :
Pšenic- č 2 tvrdá i7 - !lo
é :i tvrdá !'l - '7ťí č tvrdá
'H !Mc Jurka č II 'i7 il ihi
Kukuřice - é :l žlutá ÓTo i
I bilá ó'
Ptivo liiiViího ílobvtka tbt Ir
lot počátkem liilioto I v dne tu bvl
VillllV Millobi lil liiclisi Itci ktcro
hukoliV luiiinlýih IvduU Z b'
pililiV fi-uv bvlv t(s'kojivc li
pevné ProdaVíthi ' t% cenv o
lc Vtit1 ši lni V tliitililčtil l V
iboi tt JH-Vlié u li v ty pii vl v V v
K r in'l I v ulov jde ples lo lib
bv l ( í t d
Pt liini t o' it ov bvlv Itásli dtljiťi :
I lil- i t 1 to íl o V v V f V
1'lMitlvUÍ V -"t t I 'Ml
KMli l' 's
II-I II
V i i í i - I ' v
ť't ll S ♦! I (t I
i u o 1 v Ji
it tw t- i - !
Vlif i # li % m M-í
V 1 -i i l"
' l- - - 1 I"