Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1908, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Tvrdil h: tři posluchači matiční
propadli což bylo nepravdivé a-
vsak mnohem důležitější bylo je
i ho tvrzení byl přítomen když
výk výbor maligní povolil jmh1 u-
chaéi o fiOOO více nežli stanovy
dovolovaly Mylo mu tehdy kou
niacím výborem vysvětleno h: po
slnchač ten obdržel před tím pou
zí' fřJOOOO a že jemu bylo povole
no dalších irobMW) čímž částka do
stoupila výse 250JO dovolené
stanovami Halo tehdy projevil
své uspokojení iivžak krátce na
to podal sboru svému lživou zprá
vu a dovolil pánu svému Jičín
skému aby ji přednesl ve schfti
řádu 1'rokop Velký (' H J M„ eo
úřední zprávu mI Jednoty TyrS
V tomto případč oba védéli že se
dopustili bezohledné úmyslné ne
pravdy to jim však nevadilo A
takovému jednaní redaktora a sla
roHty sloužilo jméno sokolské co
skrýíi
Ne j podlejší Vsak 'Mí všech lílokft
kterých se Jičínský dopustil a U
uřmiiž užil též centy "sokolské"
jcnt bos odporu ten který se ob
jevil v pražském ''Sokole" a kte
rý otiskl Hájek ve "VČstníkii
fovvském" dne dubna 1ÍKHÍ
' Ctok tento který oplývá oby
eejnnj surovostí jVdnského mčl
za fičel poulí: OMobní zlehčováni
členil výk výboru Matice v C'e
ebácli n nemohl jiižáduým zpfmo
bem mít i toho iiejmenšílio vlivu
Iiu řízení Miltíce která V Cechách
nchlcdt podpory j
Jednaní takového jíl schopen
jen ten kdo je mravní úplné zvrh
lý a každý poctivý Koko) ne za
jisté zardí pří myšlence že človčk
takový je neobniezcnýiu pánem
velké Jednoty Sokolské
Avíak Jičínský zneužíval "So
kola Am" jesté jiným způsobem
Ačkoliv Jvdnota (' H 1' H v po
sledním sjezdu poskytla Sokolům
té výhody že mohou bezplatní
přistupovali a tím dala Jednotě
Sokolské neobyčejného uznání
liřee dovolil si drzý redaktor "So
kola Am" ťřijniotiti do sloučil
HVých stížnost proti íednoté (' H
I' S (víz "Sokol Am" dne 1
června 1ÍJ0Ó sfr lb'5) a když p
1'alda se iiodékovai z redaktorství
Oriámi (' K I H viiiÍhíI se lež
"Sokol Am" do záležitostí té a
odsuzoval jednání Hlavní 1'řadov-
ny přátelské Jednoty Každého
slušného Sokola se zajisté nemile
dotkla tato sprostá -nejnpnost re
daktora Jičínského
Do jaké míry sloužili bude smčr
redaktora Jičínského ktt cti N J
Sokolské nechť rozhodnou členové
Jednoty té avšak nebudou zajisté
očekávali že ti kteří jsou napa
deni třeba i prostřednictvím or
líánu Jednoty té budou snášeli ú
toky ty mléky jen proto že obje
vily se v ortíánii tom
STRUČNÝ POPIS ČESKÝCH
OSAD V MINNESOTĚ
(Pí Vi- 1'fítvl c-l ji:-l Pokroku)
Pine City Minu
Zaíídív veškeré své záležitosti V
St 1'aiil rozloučil jnem no k svý
mi známými přáteli nařež v MfJO
hod v jiátck ráno vsedl jsem tlo
vlaku a nastoupil festu do nejbliž
Aí vétsí české osady — 1'ine City
Abych snad popisoval krajinu jíž
vlak cestu sobé razil nemám v
úmyslu z tolio dňvodu ježto za
zimního období i ta ncjnunanti
étéjsl krajina pozbývá veškerého
přivábit a poutavosti Jediné1 fc
pťida jevila se místy dosti vlnitá
Tu ft tam jest inoii posud zííti
lesy vš)k nikoliv ty o kterých
slýcháme staré na? ji"iiýry vy
právěli Jsiill to jiA jen pouhé
zbytky dáuiýeh téeh krnMivi h na
'škcré díívf bolinfýťh lesu I ty
pařey které jité do nedávná ji
kutiv nptoiiíiidly iut uitJiutiií své
kmeny p"iulu niieji n iiebiule
to dlouho tnat kily v téi hlo kou
ěiiiáeli bu le citelná leouc 11 díí
[ Jtí jeli k ťKld pntiebného
ni'i ské cíny j ho ďkiuujl
}f řásuliV lltséllt ubývají )lf
jist řítí dimti elkťh i lncliiieíl
je r jako Wh te ter K' t
tiiindut ju t h Kion éní kolnu II
losi di'p Lk stanul n tile tné
Jlklnb' "lt jwtit é t
J í p ltrtl j lt Kbt t ImSIii
% lildl kdo h ťtii 'á ti
ti'h l' UH1 fcllrtl'tj A skli
t v t rnku --ti t m mi #í
oStl í pHlVtnt e t l " kfjlll
p Vrt KalrtA I s U r J t I" duši
li jiřinin m Ul jn-m ttlUii l přr
k v i j n jiMu 1 tk Mt e íi'!i
ií t A i -S U1 A t jeli M
ras pinč vystihl obtížné postavení
novinářského jednatele Jemu j
dinč velkými díky jsem zavázán
za skvělý úspěch jakého ve pro
spěch Časopisu našeho zde jsem
docílil Svědomitý ft u všech oblí
bený tento krajan neúnavné mm
provázel h h každým seznamoval
Jak jsem se přesvědčil jsou zdej
ší krajané jak ve městě tak í na
farmách usazení vesměs lidé do-
bfosrdeční obchodníci ve svých
oborech prozíraví a solidní a na
opak rolnicí zase v hospodářství
pokročilí Ani jednoho krajana
snad jsem zde nepotkal aby ne
jméně troje noviny neodbíral což
zajisté nejlépe svědčí o jich vy
spělostí J'o čau svého zde poby
tu vzdor tomu že osadníctvo zdej
ňí ze v Šech možných národností
pozůstává neměl jsem příležitost
ani jednou být i svědkem nějaké
sebe menší mrzutostí Jestli tu a
tam přece nějaká elimúra nevole
na obzoru se vyskytne dlouho ne
přátclnké dorozumění Však ni-
trvá a v brzku následuje smír u
čeho nckyric z těch nesvárň a různíc
Několika jeslí slovy chci se
zmínili o vlastním městě poně
vadž nu venkov pro nepříznivé
počasí nebylo mi možno podí
vali — (''tulné a na prvý již po
hled čisté městečko se svými asi
Jrno obyvateli leží od St Paul
kolem íí:{ mil přímo na sever při
dráze Northern J'uejfí Mají zdr
uprosIřVíl niěsla došli prosíranný
jmrk úhlednou okresní budovu
vyšší školu rozsáhlý mlýn pivo
var parní pilu máslárnu a vúbcc
vše h čím se v podobných městech
setkáváme Obchodní budovy ja
kož i obydelní residence mají
vzhled vesměs moderní Na hlav-
níeh ulicích jsou cementové chod
niky a k osvětlení používají elek
třiny Nedaleko mésla vine se ře
ka a dále rozkládá se jezero Na
léto sem zajíždí pro své osvěžení
mnoho boháčů Zdejší krajina má
býlí v látě mwicjvýš půvabná
lion a lovení ryb skytá hojnost
pobavení
ťeši jsou zde téměř ve všech
odvětvích slušně zastoupeni a čí
tá se jich v městě na 'Í0 rodin a
v okolí asi na 2ó0 rodin Hojně
zásobený n nejvělší smíšený ob
chod vlastní zde p V J Kybák —
Iřozsáhlý a moderně zařízený o-
dévní závod vlastní p Jan Jelí
nek který asi před I roky pře
stěhoval so sem z Chicaga kdež
rovněž po dlouhá léta podobným
obchodem se zabýval Jest V kaž
dém ohledu velice uvědomělým a
v jednání svém rozšafným Ve
svém oboru má bohatou zkušenost
a ví jak by nejlépe a nejlaciněji
četné své zákazníky obsloužil Na
skladě má jak lacinější tak í ty
nejmodnějŠÍ hotové již obleky a
mimo to i na zakázku zhotoví
Vám oblek jak se říká "up to
date" Dále prodává klobouky
čepice a vůbec vše co v závodě
prvé třídy lze sobě pořídili —
Hostinců jest zde asi 7 z nichž je-
den spojený s taneční síní vlast
ní p Karel Stekl druhý p Vác
Mach a v jednom za nálevnou ša
raniuntně otáčí se p Fr Korbel
Všimněte sobě na jiném miste t 1
jejich oznámek Všichni zaslouží
si přízně krajanů Obsloužení do
stane se každému vždy toho nej-
lepšího — Vzorné zařízený re
staurant vlastní pan Jan Jaroš
mladý posud krajan u něhož do
stane se Váni vždy té nejlcpší ob
sluhy Chutná strava n čisté po
koje zaručují Vám útulný domov
Druhý restaurant rovněž čisté xu
řízený v bot ni Krancis Kubíček
kteráž se svojí dcerou slec ('arrii
bedlivé hledí k tomu aby hostům
doslalo s vzorné obsluhy Slečnu
Carrie antáiá též iuíio ptíruéího
klel ku v okr úřadě — Itratí i
Kodyuiiivé vhodil rl" pěkné zuří
zený a hojným zásobami vždy čer
tvťlio infii opatřený oIhIomI leť
iiieký a uzenářský Velký !♦ t
Hit tiiHtO i MZelláfxké výr-bk du
krtnje i Drali i Kodinoé t i
se tlké olildé idejšicli ttottjitíků
Druliý íeziioký lueuářský h
i lutl piivé lé zde Ztiřizoje zn i
oiý 'viprnřjk pd firmou V A
J linek SH Tlkii jejich l4
bil bude by idy A kaídému e
liejd mileji tun ni jb psiol bo
jioi ptisbtuilll - l'an V A Mile
)bltld zde krAtné Mliícllý 'iVl
IÍM k V lohtl d iUti Nt
k' sluk č ť i V ? Ié ku'uké pct : o
J il tJ! U!llelluwt a riil
í%1 ')o boi" Ijk k "bttoÁ
di" Zde ktnpde ít Co V t
t ! pít'U
zakouřiti pěkně a dle usta ptejte
se buď po 5c doutníku "Pine City
Leader" aneb 10c "K oř V" i
"Pine l'car" Výtečná jich kva
lita a čilá po nich poptávka zaru
čuje Vám pokouření "A juimher
onc" Vyrábí je p Jun Stochl za
pomoci své manželky Hyl jsem
u nich též krátkou návštěvou a
bylo mi velice milo s nimi si poho
vořili Jan O Kisher má zde vel
kou prádelnu a ježto veškeré jemu
svěřené prádlo pří odvádění vy
lilíží jako křída má neustále pil
no -— Obchod dámskými klon
bouky vlastní pí M Lahodný —
Továrnu na sodovku n veškeré po
dohné nápoje vyrábí zde p Mat
JVochaska Výrobky jeho jdou
všude znamenité na odbyt a není
tudíž divu že má stále čím se o-
báněli Kovárnu vlastní Kíehard
IJolee Krejčovinu provozuje p
Vác Pork Zručný hodinář a zlat
ník p Jos Kubát vykonává vi
škeré správky a i nové zboží jako
skvosty a pod má tm skladě —
Dala dovoluji si krajanům vřele
doporučili nad jiné schopného
právníka p Otakara Sobotku
Svěřte mu vždy své právní záleží
(oslí I 'šetříte značné peněz když
v soudníeh aneb v notářských zá
ležitostech s důvěrou na něho se
obrátíte Vůbee zdejší CeŠí ne-
měli by nikdy a nikde opomenout
nejdříve podporovali své krajany
nebol! nikde jinde svědomitěji ob-
slouženi nebudou Držte se hesla
''Svůj k svému!"
Jak již dříve jsem pravil zdejší
rolníci jsou značně pokročilí po
vahy bodré a šlechetné Vzdor
lomu že cesta byla luze hladká
přece několik přijelo jieh do n'
sla a s kterými měl jsem potěšení
se seznámili byli následovní t Pá
nové Fr 11 Stránský Jos Val vo
da Jan Jíejda dávný náš přítel
a jednatel pro okolí Pitu? City
Frank Kryrr Anton Vaňous A-
dolř Kubát Jos Ibllaiěek Albert
Ibišta Vái' Hamlčiteh Jan Sicko
který asi před H roky přijel sem
ze South Omahy NoJ Pana Si
cko potkalo minulého října velké
neštěslí když totiž jdíný jeho
syn na honě nešťastnou náhodou
se zastřelil Dále Jos Hajný jenž
právě se svým synem vraeel se z
lesů Michal Ca hák Tomáš Mach
bralr salooníka Cyril Kuss f trn
Chmclík petr Habrman Frank
Kosík — Pan F Plášck majitel
farmy v severním Texasu dlí zde
návštěvou u svého bratra pp J
Jaroš st J Veverka Jos Mrož
hydlejí ve městě Nevím zdali
jsem některé z nich neopomenul
zde vyjmenovati pakli ano dou
fám že mi bude laskavě prominu
to ježto v takovém množství se
snadno stává že se opomene
Na konce dovolím sobě ještě
všem krajanům v Pine City a oko
lí sdéliti že pan Václav Karas
zajisté všem dosti dobře známý z
laskavé ochoty stal se naším jed
natelem a zpravodajem Jest ú
plně oprávněn předplatné kollek
tovali H vůbec veškeré záležitosti
listu našeho se týkající vyřizova
li V každém případě nechť kra
jané s důvěrou se na něho obrátí
Zvěděv že se bude v neděli od
poledne v Owatonně odbývali
schůze spolku čí CSDPJ vydal
jsem se tudíž v sobotu odp na ce
stu v naději že budu míli nejlcpší
příležitost seznámiti se s mnoha
bratry kteří jak z města tak i t
farem snad v hojném počtu sehiV
e se súčastní (Pokraě)
LISTÁRNA redakce
'rn nu l jiní liilky InIv iii klrií
ultvyklé ruliriky vv neeliáiiy jw# nět
tiiiii-iiy
rtl Jnu Rorřiký I iltV {ik Aik
t lil li k 1'tirlni lneli- i nimi iieliiv-
rn fitpi 0 M Hlui l e lur lu
iUt IV l'11-li' irimiiiii-
f i i v í ili eo iiuiiei ii jrlrii1
l )l W ilillll'#lli w li l : llfV á 1 lii!liete
ťt 4ti)iovtla 7 pKlitiul iu
ilnl rMiiu lllil m II Mil fU el mi llltli
hu s íi I ji U tilu!i r tilu i lMV
iSi mir i lmu m řnlV Oll
"lín lnilui tm v a není lot n
llli ni II I 'iHlIllall
i% J"iUOVUluiM I ImI t
MM' lJll lif M-tlukv llUut tll
lv brS'l 11 (liltl k il u4vlf
si k u ni litt H l M1 rit
II v ibllll tu iti trn
Ml Min fcU iallil é t- i UM
u ! illAiir Siluť iHi i1 ít-lí si
lomil í( Iťiu í M V lli%
I II lift i l h le J ó J I
té 1 1 i SIM 1 : um t 1
KALENDÁŘ "AMERIKÁN"
U2 NEMÁME I
Kalendáře "Amerikán" jichž
měli jsme letošního roku řnačné
množství jii nám došly a z té pří
činy nemůžeme jimi posloužit!
tém kdo o ně žádali Na skladj
mime pro Ameriku zvláště upra
vené kalendáře "Rodinné" v
nichž čtenáři naši naleznou hoj
nost poutavé četby
Vyd Pokroku
Texas je místem
Bezpečný prostředek proti
dětskému kašli
Mnohý případ modrého kašle
a záškrtu u dětí byl odvrácen a
mnoho nastuzení vyléčeno tím
že zavčas použito bylo Severovi!
ilsámu pro plíce Tento lék
rychle odstraňuje chraptívost
nast nezní kašel a různé záněty
průdušek neb plic Neobsahuje
ani morfiu ani opium a jest zcela
bezpečným prostředkem pro dít
ky Cena l!ó a íl) centů Ve všech
lékárnách Puďte jisti a ptejte
se vždy po "Sevcrových" lécích
W F Severa Co Cedar Kapids
fowa
ZASTAVTE SE A UVAŽTE I
Vy všichni východní farmáři a
nájemci kteří žijete mi drahých
pozemcích na kterých léžítn málo
a nikdy více než zde na pozemcích
V Jimwu Co ve východním Colo
radu které můžete osadili anebo
zakoupili za p'M) až (1000 za akr
Kíowa Co jest ncjlepšim místem
k uložení kapitálu v pozemcích a
jest tu vyhlídka na nejh-vnějši do
movy ve Spoj Stáťcch Ceny po
zemků se zdvojnásobily vstoupa
jí každým dnem Domoviny osa
zovány jsou tu velmi ryehle Při
jďte hned a budele si mocí vybra
li Ideální podnebí dobrá voda
obrn společnost a sousedstvo
Celý velký řetěz umělých jezírek
umístěn jest v jižní částí okresu
touze 8 míl jižné od Kads okresní
ho to sídla a vy budele se lu cítili
jako na břehu moře neboť vlivem
ohofo okolí krajina tato pobřež
ním zátiším býlí se zdá Výpary
éehto jezer u velikého množství
zavodněných pozemku na jmu a
zúpaffé způsobují větší zavlaženi
než v kterékoliv jiné částí východ
ního Colorada Tato jezera mají
pobřeží 7ó míl a jsou hluboká asi
10 stoji Jsou plná ryb a v sezoně
élá nad nimi mnoho husí a kachen
a tak skýtá se tu nejlcpší příleži
tost k lovu i rybaření My zejmé
na usazujeme osadníky na vládní
lozemky Nemeškejte a přijďte
hecte li míli dobrý a laciný do
mov anebo dobré a levné pozemky
Veškeré dotazy o bližší podrob
nosti budou ochotně zodpověděny
COLORADO REALTY COM
PANY EADS COLORADO
Zástupce J F Tříska Hltf
lieri hledáte Texas Jet nejlecším
Úrodní pozemky rozmanité skliz
ně" fiirmitřctií jo celj? rok Zdraví podncM řkoly a kostely The San
Ařitoiilo h AriiiisflH Pus dráhy křižují iicjicjiííiid částmi
poMeto Zecntovoii známku na oběžník s dnlší Inforniiico 'iO
Qoo F Lupton G P A 8an Antonio Tex
Dobré pivo jest lék
Plzeňské pivo v láhvích
z pivovaru
FREMONT BRWG CO
i n m:i rr ivisif
Jest vařeno z nejlepšlho sladu a z českého chmele Toto
pivo obsahuje pouze tři procenta líhu a proto jest všeobecně
oblíbené a odporučené lékafí Pakli se chcete posilnit objed
nej! si je! 4r
K t i tul Udi-ntl JMl i llill jlV
Ol] dáktili j- hil i ni
iiii V A
-ty -tril k jiMt UUl jím t!i
ČESKY KVĚTINÁŘ A ZAHRADNÍK
VOJT HRUBAK 29 a Dorcat Omaha Nibr
k-nt vMy připraven krajan run u zvláště! ctěným
řpolkfini zliotovitl k rfiznýin liiivnostcm a poliřhfun
i i y I y r 1 i- „ l i
VVU- K VOSŮM1 KVCHUOVO veiieu IHIKOVU IIUIIHKV II HVliee
?v'"ki Vhodní1 květin v tmi dmuáci něstováiii vždv k dostání
' '11' V - i Ji
' jicjii1 [iretmosi Krajanovi siery rnei za upme
iiHinkíitiiií UMtONK IlnrnfV 1lH(
% ' - " ' —
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ! Ct krajany jakož i pol
ky mimo 0nahu dovoluji si žádali o laskavou jich přízeň a ru
ěím za Hprivné dodéní jakýkoliv květin ku všem slavnostem
Lee-Giass-Andreesen Hardware Gomp
prodávají v velkm
Tkéntié yrAWné liikovnné l liuvé uáíinl — Clnoroný plech
ínlený jilwch a kovové rholU — ( Untf drát břobíky Dožífiké xboií
bicykly itřnlué zbraně n4boj t povd4 ho£ vloho druhu
0th k Iíaroty Bt Omaha Ntb
Html
frlIstic iruisr
vliifitni čistě u hojně zásobený
řeznickýa uzenářský obchod
v fis 200" jíž 10 ul Omaha
Jlolmlý výbřr čertvího masa iiejiepří JukoMll n
za c y iicJIevnějHÍ Veškerfi výrobky uzenářské
tři-1 se té nejlepsí pověsti Objednávky tnono
učinili ti b funem I)oiigla ÍM2a
g Co
letzs BíaJs Brewin
IWfNtfirAÍ pivo vii v v Omuzo
X2=X-=XC1T SOVSIJia no
B3
ED MAUEERA
$5000 ZDARMA 1
STEINEROVÁ AKADEMIE AN-
GLICKÉ ŘECI
lá dvěma stňm žiikům ú[)tiú an
glicku vzdělání zdarma bez žádné
jiné podmínky než že se od 1 led
na clo 15 února t r píihlusi 1000
nových žáků Z toho důvodu potr
vá cena 00 centu za lekci až do !)
února aby bylo každému umožně
no naučili se anglické řeci nezů
stali více pozadu nlfl jiti do předu
s Amerikánem nad kterým každý
Čech který se anglicky naučí má
tu výhodu že zná řeči dvě Vy
tor pozůstávající z p O Kašpara
vicepresidenta Kašparovy státní
muky a prof II Steinem ředitele
Steinerovy Akademie vyvolí z to
to tisíce žáků 1?(I0 žáků by se jim
předplatné vrátilo a k tomu ještě
se jim doslalo vyučování celého
kunu úplně ídornu což se vyrov
ná $5000 a k tomu jeáti to blaho
které každému povstane — Stei
nerová Akndeiiiie je diies světová
o kadý l a kdo chce se v krát
kém f uie a poctivé naučit! unv-li-
cky a unáá ře čím je viee lo-l
s oíe( íe čas je iivnt sám vyiť
Žilkuje Vřáené této piilejitosti lt
ntiiiie se dimd ákelil 1'iedpbt
tit si loíUe kdv nu tolik lekci
itti kobk sáni ehec a inoiihi ře lni
de Imťi téiiii Sfrtitliýloi kleli ob
dri jenix lpít a celý kun aditr
ma N'uk íe lu-ul tef iádoA
práee je lioirný liksHi puediH
ás V sou l il ktU pt áCd j H řlep
Mil ti ltu st lll p lk IM'V liliott l
llě jih" si liiol 11'kn' vUluMlji V
klb'l uhleilíl a liiiiA' jn kidý
tilďittti doma Jméiiit téi h kle
f i'1mÍ p ni'i- íp t ors tt ii
ni biidiit V irtsupixivti imii-jiii'
II 4
Mrilleri krti tni-" Altwli ké
lži! IO I ! l SI ! piiltMU'
tttttttttt lt 1 1 1 tt 1 1 1 ItttU 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 tt 1 1 1 tlil I
Nejutarél a oejlepii mláto pro f':hflzko Joit
UKSTAUItANT A
HOSTINEC —
v í iaMt Farnam ul
Prav4 importováni piva na čepu Plzefiakt" g MíšCanakíbo pivova
ru v 1'lznl v' Cechách Ilobrau Munich Bavaria pivo Pivo Anheuior-
Buacb a avitoztiámá Fauat řinkalo rozsáhlou reputaci
Kavárna pro dámy nalézá ie na druhé podlaze 40tí j
i i ttrra rvYrvvrriTTrTrriTt¥irrrriYTssiiTiY v
HOTEL PRAGUE
českV hostinec u města prahy
liti rohu lil ii Willirim ul Oniiilm
Čistě a pohodlně zařízené pokoje pro cestující opatřené
úplně novým nábytkem a elektrickým svftlem jakoš i výbor
n& česká strava a vzorná obsluha V hostinci obdriíte vý
tečný Btorrův ležák nejlepSÍ druhy vín a likérů a nejjem
něji! doutníky
Krajané íavítáte-lt do Omahy návitěvou ubytujte se ?
hotelu Praha a uSetříte nejen peněz ale zbavíte se váelikých
nesnázi O hojnou přízeň krajanů žádá
Tel A 1814 25tř JOSEF MARUSAK
Pivovar u
Skli
Willow Springs
ZELENÉ "TRADÍNO STAMPS"
' II l if imVi h Trat
i ftmtt kaMoti bel
a
Mllts & MUIIIH
(1 doly iktiiTfib Uku
-i
4 Hisi irU inři k Trait
Ib MW # kil tou tu J
14
M aii a Htuiili
Illii(iyktiutyt Ukvl)
Ke iii liiui!iisU J' it Ikkti rA i thm%
let MM''
Cl
PamaloitB!
1 107 llarnfv sitťťt
UVJ4afJt mJu trh IrlravM tt tlo u
" ? 4 %(? 7 £ ? tj t -0 jm s i"-
ú
:s Wi