Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1908, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    2
Pokrok Západu
PUBL18HED WÍXBXY
Eotered t tb Pot Ofíie tt Omb
Nab as tfccond elaat mail mtttř
PublUbed by Tokrok Publialing Co
1325 WilUam 8t — TeL 2913
Bubicription by mail — 1100 p yař
Vydává:
VYDAVATELSKÁ SPOL POXBOKU
VÁC BCBEŠ ředitel
1325 WilUam 8t — Telefon 2913
Předplatné 11-00 rok
Do Cecli $200 na rok
Adremijto jednoduše
POKROK ZÁPADU
OMAHA NEB
Omaha Neb dne 4 března 1908
PROJEV ČESKÉ SEKCE
VOLNÉ MYŠLENKY
Sekretář ěeské sekce Volné Myšlen
ky zaslal nám V tMilo dnech k ntísté
ni vé prohlášeni v -Alefcítosti iitokfi
činěních na funkcionáře světového )
In Volní Myšlenky i líkou a Zdríib-
kirj Vedlo toho zns'itl n&rn dopis
kterém vynvř-tJtijí mt jioliiiutky proč
protestováno bylo proti delcjovaní drn
Inky Tento však pro nedostatek místa
nuceni jsme odložili lo íísla příštího
ťrohlňšctif "'eské sekce Volné Myšlenky
zni:
Vzhledem k veřejným projeviun ji
miž občane Frank II Zdrfibck a Ur
František Iška doprovodili svojí re
siiínacl na ěienství víkonněho výboru
Svazu Svobodomyslných li v niehí zpfi
sobem neobvykle hrubým ntucl na
funkcionář světovělio sjezdu Vo'nč
Myšlenky v 1'raze víll se ústřední vý
bor éVskí sekce Volné Myšlenky mi
cena požádaM Vás o laskavě otištění
tohoto prohlášení: Vvkoiiiiý výbor ťe-
skě sekce světově Vflné Myšlenky
1'raze 41 in {1 4 rozhodně iiloky jimiž ol
ěaně Zdrtí hek a Iška a ríizní jejich
strannícl u příležitostí resínmice obou
jmenovanveh občanu na členství vy
konného výboru Kvuzu Svobodomysl
ných zuliriitilí úředníky našeho ústřed
ního výboru ťetké sekce Volné My
šlenky jí úředníky priížskělio světovělio
sjezdu Volné MvíVnkv za to Že tito
věrni nvýrM povinnostem nechtěli býti
slepými nástroji eližiiiloulívélio jednot
livee
Bezmezné} iivnIiišiiA a hrubá forma
těchto útoků prozrazující úžasnou níz
kont mravní (vvtýká na { ík litl ve
Svornosti ze m z prosinec rosu
]í(07 Josef ISunata tr Bartoškovi že
ne nelni koupili ilvéimi pány "kteíí
hezky hluboko tóhli ilo kapny aby mu
fj-rn pomolilí") ntm'í mima o Hobé k
oiinouzcní ztnínřných útoků Podivení
uvé vyHlovnjeinc pouze nad okolnontí
tou ítt na preaidium svétového e jezdu
ůtoří tak fobyřejné hrubým zpfino
bera Frank 15 Zdrubek který ajexdu
nám přítomen nebyl Tuto oko!jiot ne-
dovedeme ni vyuvétlití jinak nežli íe
Zilrúbkoví (hltalo e buď od delegova
ného I)r Frantižka Iiíky aneb od n ko-
hn jiného nproto neMprávnýeh a mož
ná íe i vědomě falešných ínfonriHeí o
tom eo v f'raz ne dálo
Není proHti pravdu že by pícdneda
jezdu lr Theodor BaHoíek bvl Jir
Iňku nepřipustil k mIovii až teprve po
ulední (pátý) den Vonn-nu nýbrž jent
Iravda a jcat to zřejino také z vyílého
už ijezdového jirotokolu že I)r Krantí
íťk Inka mluví! na ujezdu hned druhé
ho dne dojMdedne v zaxcilání generální
xady evétové Volné Myiílenky a mimo
to třetího dne odpoledne ve sjezdovém
plenu kde proneal nvúj oficielní po
zdrav ve jménu korporací které ho na
ujezd delegovaly Že í)r Iška promluvil
k [denu sjezdovému až třetího a ne
hned prvého dne ta'o e jednak na
základe rozhodnuti mezinárodního e
kretaríatu Volné Mydlenky ze dne 7
září roku )S07 které untanovovalo aby
eizí deleiáti jozdravovali koii(re v
různé dni sjezdové před zapořetím nie
ritorního jednání jednak z unnenenl
prenidia (nikoliv tedy osobné lir Ilar
toíkem samým) proto že bylo uréeno
neehati delegáty ami-rických fVchd (by
li přítomní tři: redaktor J J Král
Dr FrnntiAek Iška a Dr Theodor Isur
toiek) pozdravili sjezd oučané jak
mile všichni budou přítomni tu se také
třetího dne zdového skuteéné stalo
— Koneřné promluvil jt-sté l)r Iňku u
příležitosti návštěvy kongresových ra
hraníénirb hostí v Táboře před pimni
kem Žižkovým kteréžtu uávtéva Ivo
fii Mvnťí součást sjeíilovřho progra
mu Není tedy pravdou íe v byl lr
Ík na sjeidu odstrkován a tun v jeho
esobé korra- které ho drlegovslv
uráirny Ovsem la nelitlu možno by
tr 1 ka mluvil na sjetdu snad d-iiní
dyf byl tt svítový mkidi řeskt
jed ti aliuio m sjein mi SiTtMJ
leleiliv Jest ptirUeittt # Yehká
)i--s větvina h1i!i so k slutu v uher
S kal ií ředjtijjlý uinl vboJuýiH
[nllfiii plelwlaietvs i adilelo sl-"V
¥ !iv řs-! tiUrstm trfrrenl&m
piik(nt ut m -ii-(sut rtfrréit
i Kiwi t l'f ik SeiiAU l-l
eitl tké pfatvK-u ! (wuerihii
kfrliř TulStMiMlil řrli
v Lteli cíl -rciiriti " piku
I l ( i fěk um tak V tHI
' 1 ( t é Uivtiin(ltt! lilrtU aluě
Mv ik f i4dii lva i M I
bíu Ui íi it i-u n i i
kjk-l s -tůb krm I t!fníw k-s'
a S-ivi l kis i r k
i h (létii titlit tit i -i
' ' -
(-4Ws 1 „ um v
kf p tJétt -st u r i
jiitrtitnl 1 m k l' :
-" -♦ liti ti rM 1 i
i i -lií : I " ! fv-i- t
(4 -!- I lil t I l- f 'tr !
Harmina doeenta ženevské unívenity
neshledal na Dr Dartoskovi docela žád
né viny a bylo ae žalujícímu Dr líkovi
spokojili prohláScuím Dr IlartoKka
pro žalobce zajisté málo lichotivým že
mu řastéji slovo udéleno nebylo jen pro
éetný počet předem přihlášených řečni
ků že se asi řtyřieeti jiným příhláío
ným stalo totéž co líkovi že se totiž
nedostaM ke slovu ž vsak Z téchto
vAech nikdo proti presidiu sjezdu ne
uznal za vhodné si stěžovat! jediné Dr
iŇku sám aé mnozí z nich nedoitali se
vfibee ke slovu fini jednou Do které
míry funkcionáři kongresu za svou o
brovskou námahu a upřimuou snuhu
zdar Volné Myšlenky zasluhují aby
byli titulování uličníky zbabělci a po
dobně to posoudili ponecháme étenář
štvu Nám slaéí h jest směrodatným
vždy jen úsudek svědomitých u serios
nich lidi k nimž však občana Zdrhhka
po jeho neslušném novinářském výpa
lil počitatí nemůžeme
Nebudeme zde také vyvraceli výtku
o "zbabělých pímné podaných omlii
vách Dr Hartoška" Věc které se ta
to výtku týká (-„i „iručné takto pi)il
delegováni Dr Jíky nu sjezd protesto
vala Česká sekce Vidné Myšlenky kube
logriuneiti tohoto zněni: " 1'rotí dele
gování Iškv protestujeme (Vská sek
ce Myslík" Dr Iška byl im sjezdu
přece a výkonný výboru Hvazu Hvobo
domyslných žádni aby (Vská sekee svůj
kabelograřický protest oiliivoilníla O
dftvodnčfil tukového se mu !lotii'o ob
šírným plipisem poslu ným oficielně "'e
skon sekcí n nikoli Dr ISarioškem In
kleié míry obsah tohoto pflpisu záslu
hu j přídomku "zbabělý" ponechává
me rovněž na posouzení čtenářfím dá
vajíce zároveň text onoho pfípísu re-
tikeím českoumi rícký m k dispocicl
1'oneeháváme posléze eeloii záležitost
tuto k posouzeni neslriinné veřejnosti
dotýkajíce že nemůže bílí dobrou
věc k jejíž obhajobě není jiných zbra
ní než nadát ky a lži Proto laké m
(Ume ze oociioiiem obou um'iioviiiiVci
obě-Miiíi z výkonného výboru neutrpěl
Hvaz rvobelomvslnýe- žádné škodv
nbrž že naopak právě nvíií bude mu
možno rozvíjeli harmonickou a úspéš
nou 'ínnosl ku prospěchu svobodomysl
tiostí li němuž mu co nejupřímněji b'
hopře jeinc
7A fenkou si k' j světového s-lruen
Volné Mvílenkv
Dr Karel lirižrák
lolí'js Myslík
ífúžička fos
Makovec
Dr líich Aron
NASE NÁVŠTĚVY
V hliludll lÍtJIlh llJlM' MI
ttííilH tlÚH llávhtéVH " willicrhkéh')
pana ide " ji Jíilnift Zvoin-ki
Vm Zvoiieři-k illcl V tiiéhD' iíi
H ti a riinyrrn olchoiinnu hic
žit osliiií liylo iií'iii) inilo k ním hí
pohovořili a přcilovíím potTíila
iúh zjiráva žV výrobky mlýnfi ve
Wílbťr a v DcVvitt jež vlíiattiějiy
jnou firmou 'Aowtek a Aksamit
Dí m lim ílálí' tím vřtíí přízni
Ian Thfofil Cech z ClarkHon
Xch navštívil naši úřadovnu ve
ntřťflu rniniilího týdne Jak h ná-
tni ndělil přivc1 do South-omaž-nk'ho
trhu káru hovězího dohy
tka a h cenou utrženou byl vt-lini
Npokojcn Třfiílo náx h ním si fio
hovořiti Známý krajan Josi-f Moííh
Uaviu t ity 7sf zavítal k nam
v středu minulého týdn Mezi
jiným udělil 8 nárni b: zakládá
("♦Kkoii oadu blíže Luther Wyo
a doufá ž w-tká ho h dokonalým
úspěchem Krajina tamější má
velmi pěknou polohu a je velmi
úrodná takže pro krajany naše
velmi dobře se hodí
Na cestě uvé z ('alifomie za
stavil se u uhh krajan Jos Jiělou-
i-k ve středu minulého týdne
ak s námi sdělil v Californii na-
éá se nyní znaěriá síla lidí bez
ráee a z té [iříéiny na mnohých
místech mezi lidem je nouze Pan
lěloušek ubíral se do Chicaga
kde jak se domnívá jsou pro dél
niky pícce jen lepnl vyhlídky
Milým potěšením byla pro nás
návštěva slečny 1 Mrichove z
Jneolii Neb dcery známého pří-
znivce českých studujífích v Ln
eoln p ridricha která do redak-
e naši dostavila se v průvodu p
Vosácka jm South Omahy v pá
tek minulého týdne Kleíu
Iriťhova m ca avélio polvlu řde
i lis II
je liuly lil hostem HiHlielu j
KtileíitVeh V South Olime
" Kidiutu In i li il I ho tVUlie
jMitťicllSllI stiskli jnllie pratlel liv
němu pílnivfi iirtinu p h II
Má luov i býtaléiiiu okres nd'i
okresu Siuiob-rs htnl by dlíi-linu
Ví' WahiMi Nb %iu Slino
V in té imíui hUviié t tisu óe
b iu bt riť si iin't£ lot
-m rtťio"il totbirt nká a rb ktrí
eki ktťlajój Imuliéko WahiMi
i-(i ll)i v b! in-jtliiij akA
j ř 1 1 1 i I itii al LfrkJ i
' V Mm' )ko m t
j t t tik u bt Iv i'ittv Vf k t5
prinj j!iti k %irlt 'fll
jndílite]
st 1 --b t ll4 l I
h 1 o 1 J-ik
': ! I í t I
í l ! J
jioslední době ponřknd rozrušen
nemocí své manželky kterou
minulých dnech byl nucen poslat!
na radu lékařů do Kalifornie l'í
Slámové vede se jfó lépe takže
co nejdříve bude se moci vrátit
nyio nam miivm potěšením mm
si několik chvilek pohovořit!
NOVINKY Z LINWOOD NEB
Maškarní ples pořádaný našimi
hasicí léšil se hojné návštěvě
Masek bylo hodné Nejlépe mezi
všemi vyjímal se pestrý motýl
kterého představovala paní M
llobrtová a dostala tuké první ee
nu Druhou dostala nevěsta do
hrobu paní Kmílíe Sfávová 1'rvní
mužskou cenu obdržel Sokol p
J Holub ze Sehuyler který svý
mi kousky obecenstvo nemálo po
bavil Druhou cenu obdržel ná
mořník pan V Tichácek Ještě
jedna maska se nám líbila a to
byla bába v té tmění košilí n lil
černou J lleilala muže 11 jiolivti
toho že se brzy ztratila ne
mohla to chudák už asi déle vy
držet — bvbi bv doplula první
"prajs"
Koiieert pořádaný panem Au)
Molzerem v síni p Kr Ibirtoše
vydařil si- znauionité 1'rostorná
sin liartošova naplnila se hio-d po
udeřeni osmé hodiny neb většina
lístků byla předem již nrodána
což má pan Hmil Fobla první
zásluhu )'an Kolda nejen že pro-
lával lístky týden před koncer
tem on též propůjčil piano a 11-
méleckou družiřřu hostil Dále má
též zásluhu pan Anton 1'raí kte-
rv VÍcelino invifié lusk V H Z
přátelské ochoty k panu Molze
rov i vykonal zdarma I i ri A
Molzer jcKt bratrancem ianí Ant
1'raíové J'an A 11 ytmt Molzer za
spoluúcínkováiií slečny lilliun
IIcJiiih a pana K Kobbinse zamlou
vali se dobře všem Slečna Ib-Ims
m úže se honosili svým krásným
zpěvem l un Molzer na housle
jcsl výtečným a pan líobbins na
piano jest kos Máme pouze jed
nu stížnost a to jest že bv pan
Molzer měl svůj provram zno-nit
alespoň v éeských osadách a za
hrát "Kd- domov mfií?" "Šla
Naníiika do zelí" "Strašáka"
"Sousedskou" atd A což kdy-
y alcena II zazpívala "Na Mar
jánce tam se tancuje! Jejím
hlasem zazpívat éeskou píseň to
bylo by něco krásného J'o pro
irramn rozproudila se taneční zá
bava a ti staří kocouři si vyhodili
z kopýtka Tolik si dovolíme ří
ci že můžeme pana Aiik Molzera
odporuéíti všem naším krajanům
kdekoliv se zastaví neb pan A
Molzer se o zábavu postará
Pan Jeřábek cestující jednatel
hicažského "Hlasatele" navští
vil nás minulý týden Jak sej
nam zla je pan JeraticK pohni
pri humoru leiio pum man
želka od které dostal dopis stě
žovala si na revmatisiiius Pan
Jeřábek se ale vyjádřil že dobrá
strava a pohodli zaviní ten pro-
žluklý revmat ismus Já to také
myslím ale říci něco mojí polo
vici která stále naříká na hlavy
bolení to by byl oheň na střeše
Sotrab
NOVINKY Z BRUNO NEB
V jMindélí minulého týdne od
bývána byla republikánská kon
věnce v David City Neb a něko-
ik krajanu bylo zvoleno za zástup
e do konvence ve Wilber která
řiiuidá na čtvrtého března Jsou
to op J S Svoboda 1 Aloe a A
Matouš I ostatní éeští d-le
gáté měli by se zasadili o to abv
lostalo se iiomiiinee 11 Aldrielio-
i 1 David City j'-nž ueliái se (
urnd kougrt-siiikit In 11 Alurteh
si té m m 1 1 m iry zasluhuje od kraja
nů i im Amerikám' mluif v
b-diil legislatuřn proHjidil I11110Í-
stvi předbib jfi siiMÍuvaly Vesno-
k dobru oběmiHt u v Nt bras-
e btdlíi ii h NejMiu pru Aldri
h jen proto že je lisaleii V HH-
sem okresu ! pl"oo íe 4IOHII
1 k
jej lil 2" I t j4h- (ádlicho K sprit
tedliti bo nine h prilile t ( bili
Pan Aldre h 104 pr-H sdrt druhy
A ty Slídě pluli tiťimi hruji pij
iiiuiidý -h v tl (' h ibi leguUl iry o
krm Jíiilbr stál při lom pné
"O Itidíil de flirt' Ilnl tifti
l 11 i t til kolitiOie íVidiiil by
Hí J i 11 h A Mdleme V líUf
ní 1 Hruioi A M-Mtio r 1
D U Id D-iiifm iť sf-jdi iof s-
Isnt inobViii Iraidiiv $ t 1 b
kri s
SVidk ť toMŠkartd b s míliu
Městečko Abíe poctilo nás hojnou
návštěvou První dámskou cenu
získala pí Donátová z Abie dru
hon sl H Hoskovcova a třetí a
Annastasie Hoskovcova Prvn
mužskou cenu získal p Přenosi
druhou Jos Hoskovec a sl Ajíiies"
Kozová třetí V Hasík F Von
dra dostal cenu škoškovskou
lan Václav -Mazanec ji zapo
cal se stavbou své residence
Slečna H Hoskovcova přijela
Omaiiy minulou sobotu nu sokol
ský maškarní plen
Pan Juiiínnari ze Spcnccr dlí
zde návštěvou 11 přátel a zná
mých
Pan V Proskovee nás pošt tni
str a l)da Hlaváč jeli se podívat!
na p V Hlaváče z Drainard
který nalézá se v nemocnil'! v O
má ze
Karel Velni navrátil se v fčc
to dnech z Oklahomy
Do rodiny V U I Voskovce pří
bylo o malého občana (íratulu
jeme V U
Z Bruno do Bruno Neb
ODVOLÁNÍ I
Já níepsaliý odvolávám víc co
jsem řekl o panu Josefu lre(ov
a doznávám že není žádným zlo-
(lojem
Anton Kaplan
líruno Neb '7 února líiort
TRŽNÍ CENY
Omaha 'l března ]'MM
Trh obilní otevřen byl pří pev
nyeh ccnaeii jez poznej 1 ciivilciin
(olísaly ale na konce opětně se 11
pevnily 10 pšenici oiu eiui po
jdávka a také cena její oproti tý
nu minulému vstoupla íVnv
kukuřice byly rovněž pevné l'
ovsu nebyla zvláštní poptávka nh
ceny jeho o Hniličko byly lepší
než v týdnu minulém
Průměrné ceny byly následujíc!
pšenice — é 2 tvrdá
!7c é :$ tvrdá !:{--!: é 4 tvr
lá H!i~ 'i2e Jarka — é :{ W
Kukuřice
— é ( žlutá óíe é
:{ bílý 17- -17'Lej č
1 bílá ólc
Dyes — '
1 bílý 47'- iVc
Zíto — é 2 7i -77'
é -I 14-
1 oe
ť'ilá místní poptávka a uspokojí
vé zprávy z východních trhu zpil
wJily pevnost cen v trhu na do
bytek Prodávalo se o 5 až J0
výše než ku konci minulého tý-
lne Když však učiněny byly nej
milnější nákujiy trh byl slabý
( Vny však oproti týdnu minulému
o maličko byly lepší
Príimérné ceny byly následujíc
IV-klií ve'i liž riejlepáf
10— "(!!)
1'roslřeilní volí
Krávy
♦ !"— "10
-400— t 75
i'JW1l(l
400 — IÍÍO
4H0 — 4:to
lalovíce
Voli k žíru
'rtisala liejlepíí
Ovcťi nejleiiší
ÍSí—SCO
—"
2i-i:e
'0—27c
Hrambory buši
Máslo z iiifnlárcii lli
Máslo farmářské
Vejce tucet
Nlcpiee libra
JH— JSli
lili'-
ÚSPÉCH ČESKÉ FIRMY
V Nebrasce máme několik ú
spěšných českých firem ale žádná
z nich nekráěí ku předu tak rych
le jako mlynářská společnost
Zvoneček a Aksamit jež vlastní
rozsáhlé a moderně zařízené mlý
ny ve Wilber a DeWitt Neb V
těchto dnech měli jsme příležitost
informovati se o pokroku této ú-
spéšué firmy a informace ty 111
váháme sdělili s našimi čtenáři
Není třeba podotýkali že z úspě
chu této firmy těšíme sc z plna
srdce poněvadž vlastněna jest
krajany a krajané 11 ni jsou za
městnáni Předsedou mlynářské
společnosti této jest dobře známý
krajan pan Juliu Zvoneček a dal
šími členy jsou chvaliié námi
krajuiié Jim Aksamit m ld Jeli
iiek Správ žávodu těchto neli
tuje iádiiých vydání jen h uvé
rákaoiiky icpukojila v plné tuí
t H ě 4 1
C rtVoiIV sV e HNVtll lillř os
stopl li liejbiknlirtb jsi Dobře ě
ib íe v fieiil iidyliálskVi h prne
je ltl'4 důkliolliéllii odl"i'ho
tlících kr loi I prnktiekého V ídé
láni předs di ttlo spob éiiiMt i p
John oirťk pKsbil ski li y tm
F J ' V ! ' idb" o-x
lldt lláttkoil 4 ti 1 líiiM kH škidil V
"bo#iřiÉ V ď-bé kil v ák'U o
élliité itrVOl IIIUi v M llfj
přisněn 'holtt jr%l ťb
k a -t 1 lolttůř In I co lik4liit
lu-jlepsl in td lni htit
rtrl l' kl-i k l I lot I rt iiIiMC-
it" l I- i ! I ! v tíJuli nb
káldt ! ur ve st ♦ 1 i-Lih d I
k I ( ' tS t '! ! n Jiti v liti
Vzhůru na slunný Jih do České osady!
Velký výlet 17 března t r
('Vská pozemková npolečnost "TUK INTKlíNATIONA h
hASV AND 1 N VKSTM KNT ('()" uspořádá velkou výpravu
do JIllOZPADNÍllOTKXASlJ kde farmy iřínáScj! VKI
KY VYTÍŽKK a dosud jirodávují se za levné ceny n na mír
né sjílátky
Na těchto VYTKANÝCH POJWMCÍCH mMrtv HAfflT a
SKMZHT úrody v každém měsíci v roce V Iclé" koma ba
íJtia a vojtéška se dobře daří a v zimě všeliké zeleniny a ovo
cepro severní trhy se dobře vyplácejí
Jedeme ve nvét vlastní káře "WAMDFSKA" ve které do
stanete tří dobrá jídla a nocleh za pouhých denně 0
podrobnosti f súčastnítc-Ii se této výpravy) dopíši na ncjvělší
českou pozemkovou Hpoleěnost v Americe
The International Land and
I Mok
O Vel jcobcboduícl a InJřortéřlTí
Sánlopclřirmyi l Klmht Hr Fritk ItrMu
Telefon rií
iiJStsl
4
Odporučení
Molíue III bíeioi plil"
Pani Rosla Krtschnier
Oinnha Ntt
' tená paní! Obdržel jsem psu
ní tknjic( ! Vaší innstí a piá
é teď mám odbyl na Oí krabi
čky 1'rijímáiil jediinteslvl pro
Vní oini h žádám Vň bvp
luue iiecluili vědět s jiikťini (iod
míukumí Mi jsem jist že Vám
niobu liiliidio vťleěiiě- nuifclí {! pro
dlil ponévíidž je to ti nejlepši
musí jíž jsem kdy potebovnl
Msj bočil oj 1 1 moc boluvoii ruku a
jeptišky tě- školy ktirou on nu
válovi viil lěěíly jej jejích mastí
lile neelitě-lo se to dojití Zaopa
třil jem sí jednu krabičku Vaší
mutí od p ďďtuiOili Ilaveloek
N'e h tou 11 oj lioeli se lípluA
výboji' Ty dvě krabičky ji-Ž
jste mí poslala první týden byly
ob jednány těmi jeptiškami ko-iěi
unuly pH liojení mělio syna že
jesl lo Id liejlepíí uniat e VŠecli
co kdy jiotřebovnly 1'roto jí vře
le odporučil ji I já těž všem trpí
cím M pojídiMveiii
U'iř Petr reldr
ílli — l!!li Ht Moli ne III
mu olei sdcld dostane se mu na
škole lé pou7euí důkladného jaké
marně by hledal v praksí Po
kud je známo bude to jediný
cesuy miyn který bude mih
takovou odbornou sílu Obliba
znamenitých výrobkfi této mly
nářské firmy vzrůstá ib-n ode dne
Aby správné a v chv vyhověli mó
di stále rostoucím objednávkám
iyli nucení opatřit! se větší turbí
nu a rozmnožili stroje po
slední rok výroba se zdvojnásobí-j
a Pouze do Chicaiía zasláno by
o za krátký čas přes b'0 kar mou
ky Ula mlýny zaměstnávají
přes :jo lidí vesměs krajanu Od-
toručujeme výrobky ty krajanům
našim eo nejvřeleji
11 imi- s±m
Jsme li Mizeni chřipkou tu
snaZme se dostat i JJr Autrusta
Kconiiía Hambiirské prsní thee
které jest nepřekonatelným pro-
středkem proti této Dávejme však
aizor abychom dostali věc pra
vou na jejíž obalu nalézá se pod
pis Dra Aiijřnsla Koeniira
Proti reumatismu pakostnici
lolestcin v kříži způsobeným na-
hlazením pří vymknuti atd ne
můžeme nic lepšího užití nežli své
oznámý Anki-r Piu Kxpeller
Výroba jeho děje se eo liejsVČdo
Illltéji baveni bolesti Jmi užilí
clto rychle následuje Celili poi-
e
e ii wO e a láhev
"Krssuy povlaky" vydané p o
ksrvKtiiiti nbusluijl veiiii fi-ilij uíl
kllUill SaSrJvii rábaVftnu ISipif
i pot prvý lootk l i -Vx jukii
pirnus SV ~ 1'ekř k Zípadu l'l W
bsm Ht tímala N b if
Dr James V Novák
€tký tybnl
Jl-l ltlH lliál ll I i-j " 1 ('(tlili
i nii ii k n isiit4 ol i- k"4
lluM4 li ) l"'f SttaIMI
1 l IkiUU S i
Jos Vopálka
řoznilc n uv-eiinf
nu li Willhiiii ul
I I I lírd ÍJM
i 1 1 Í J í jit i ! 1 '!
♦ tn t ' K i ( i t"V k Vjf
ř'-l-k1 ! i4lknll l H liilo v
t íť -!Hhi'
Investment Co„
BFE BLDC
OMAHA MEB
l Squ Co
1001 Fnriinm ni D!
— #
Vzorný a ěisií zaíícný
pekařský obchod
vlastni
Rud J Kirchner
v ěís jroi Wílliam ul
Krajane uDhí ibbíekihž ja-ěln ob
(crfmijj i Kin-bnera boIJent 'y
lelXv a fhuUf ty jěn robliky
liidiiíby ilortv a koláče co se tú'e Jakosij
iiej-oi -k bíio-ánJ- o přízeá kraj unii
IH (' Kílíí J(MJ{
řeznický imšií
HOiI
I Vfink 1 NMii
11 Wílliam Siř
Hjilěte k liětiiu a píeuvědčite ne o na
llieníť Jiil Kboi kleiéž t"ii se VÍlld
vyteiV (lOlčitj MÍ vžly dojnou Ziíolil
iciMvělio iniisa vřebo llřulul Htliéí jen
Jednou Loupit a zákazník Mánese málým
odkiipiiikeii ObJedočoky možno tn ínltl
UÍ telefonem: JJeiJ 2V4
Ir 1 1 IZftlnl
itiký lékař a ranhojič
0fdovrj t Earbacb bločku ťUlo r
koJ 303 — Taj 1761
Cřadnl bodíny Od 10 do 12 o1 3 ď 8
Obydlí 2808 Chlcigo t
(""lední bodiny večer Tel Karmy J7J!
Oniilui Xeb a
Mejlepší druhy čaje a kávy
od IK centů nahoru
20 liber cukru za $100
obdržíle o f3
Čeňka Zezulííka
na 3 a Poppleton Av
Na iiožádilnl vm se doveze dn doinn
Xa kávu a čaj obdržíte prémie 'kiifct
koupit! u mne a budete spokojeni ui
18224!
v Oinazi'
ii Koulil iiiiiz'
Zavolejte: Douelas Cmjtract Depu
ft objeJiiejie si jeden pro
svfij domov
iS
"'"'UnSTÍNKf'
llul
Irimlí ti Hnurrtd
II WIIIUm tl Omtht r
Vjuuý Msuftf U41k jskul pravé
lwHirluveá ink itklt lpit
KorMouk U j!rp: litmviay pr
144 I vvlklw Topí iikus4
U14L r
Dr Goo F Símáneh
ttúi ItUt i r?-::j:í
v (Ult m Jilul II U Oaut
f Ut kodíayi OJ I dn 4 39 tJ 4
10 U 1 ii vn — Tk ITW
Stí Ttl Pouglu m
NejvSIšI leznický závod
vUxnt t ikil titttl
V F KUNCL
1214 lllrtt H ul
M ( t fWtl lí ivlitmi t '
ntll dHuii t ' JI JS) l-ilř(!„ (!l
M 14 ÍPíi fclk-dl J!-l-
I H il Ol V O i
!' ! !♦ (( i'Uiii l l il i
fA f lil o h! tm řtijitMrliiíř
14 iii I
i' s
'i'J b ! b p I' -t - I k str