Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1908, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    12
rrr — mmff~ —
uélejto oo Jste dělali doma
Cítíto-li rbeumatické bole
sti anebo slabost v kříži
natřeto chorá místa
Pain-Expeller-em
TcntŽ K'k který Vám po
máhal v Čechách jest k do-
& tání i zde Všichni k-kární-f
fi ho prodávají Pozor na
I a Klky 25 a 50 centů Dej
te pozor abyste dostali pra
vý kotvou na obalu
V
F fD RICHTER A CO
31 ťrl lit Yorh
i
I # OMAHA # 1
WWUilMilfWWtiMiiWCillll
Dnem 1 března započal Opět
tU Číllllost SVOII známý cvičitcl á
padni župy sokolské p Frantu Slit-
Vít í IIHÍtý ('víčilí biiK nejprve Ve
fcborcch v Ornaze Suiitli Umaže u
Plnttsmoiith a později opětně Vy
plllVÍ SK Illt okťlIŽIlí CCstll p Zít -
padních sborech sokolských So
kol F Slnvčlíiiský působil jako
cvičitcl v západních sborech jíž
rok h svou éinnoslí a in-iKiavriou
prací získal si takovou přízeň Že
označené shory ly samy jej požá
daly nliy í pro příští rok působil
inoj níiií jako cvičíte) Dne 1
dubna uspořádá v Omnzo velk
veřejné cvičení je budí- jedním
l ejV'tích jež zde kdy po nu
ny byly Nepochybujeme že jal
roku loňského tak i letos pni
J'do korunována bude dokoiialvm
%'hi reiu
- - I ani Muilie liainlliaiierov
byla v laínidýeli dneeli povolánu
lůžku iieiiioené své luiilkv v Kx
fer Neb 'ArA w tam nékoli
dní Doufáme Že se paní Ibnn
liauefova vrali co nejdříve těmi
tiejlcpšímí zprávami
— Když všechny ty plieuí syro
by drahé i levné Ihé jieilovedly
Itnšel vás zastavili zkuslc Dlaho
večníkový hnisám který je k do
atání v Čermákové lékárné na Y
wliei :JHř
- Ve středu v řasných hodí
náeli ranních vnikl neznámý do
Hild illoulioprsťák do bytu brajii
nu p V Přibyla našeho jednateli
fcydlíeího na H4 m Ilickory nl„
důkladné víc zpřeházel hledaj
bezpochyby hotové peníze Zlndé
jí bylo asi dobře známo že krajan
Přibyl doma se nenalézá a z té
příčiny byl velmi odvážným Ph
ní Přibylová i dílky se šramotem
probudily ale bojíce sc nechaly
zlodéje na pokoji Tento nenab
ZtitJV Žádllýcll peliéz vzal poilZ
prsten u oknem jímž do bytu si
dostal opét unikl Podobnou ná
rítevu vykonal ještě ve dvou okol-
ních domácnostecli
- Draní Odbor Těl Jed So
chystá se k provedení jedno-
Mlsáníéko" od moder
no
aktovky
ního českého dramatika F X
Svobody Hra tato je plna vrs
t # i %
lycn a rozmarnyeii seen a neru
pochyby že obecenstvo velmi pěk
ní pobaví ťlohy nalézají se v
dobrých rukou takže předem lze
t tčšiti na něco pěkného
— - V sobotu minulého tvdne od
býval se pohřeb Uaibory Štěpán
kove 1" let staré In dlící se svvmi
rodiéj mi 7 ul a Poule vnrd Po
Uíeb vypraven hv I pohrohníkem
p F Jandou
- pondělí tohoto týdne oddá
id biti p Aulou Třesku ve zdej
šíeh ktUíi ll dobr' známý nadšený
Sokolse sleřlioll M Iti lohradskotl
Mladí novomanželé hv dleli liieluit
mni na rolm již I I a tYuler ul
Příteli TťeskoU jako celá řada je
hit pťáttl přejíme lliltoho bhiloi
Štěstí V přísUVU liialÚi-Ukéill
Jak dočítáme se V zdejsit h
anglických listech knihy pro če
stou odbočku stálili knihovny v
fllieolil jll d"šl M klldtoVlia UVe
eim bllde V ílVot V ÍH-jbllJšíi h
tlorrh Poéel kutit J i prá V t $
Platu d !♦ j 1 M1 Kdvi k
Hltí pfHi'MjÍ H klldlV )í dUtt
it p b rihlí r M Národní Tekir
Ixl ítHlpÍ Mi jit lt l!er l
y iíiti ttkti iiic i" if v t tlo
ii Jsin e V Miia-to k i ťb btlet b
Nilu m'' vid m loitto' propůjčili
jsltttt i iiíJi-P 'hii bit i %
Httil ik l té% tl isřiíuji iHo
% ! o iml j r'ttt
HHÍl oblit- liltlíl llrtliMll sd'-
řl l imHťitif Pr"s dlt t t
j ť l4 '"íitlwM l ( H t In t I uir
j-bi4id ! k l íf j -
— mírné řečeno — ignoranci na
šich iicbrasských čtenářů kteří na
zřízení českí odbočky státní při
spívalí V dobé kdy žádosti o
podporu českým spolkfini nebras
skýin byly zasílány došlu nás ce
lá řada dopisu od našich [přátel
jak se to h zřízením knihovny té
má a jak mají se zachovat Od
pověděli jsme vždy že je to dobrá
vec a any nieiirii pro ni co nejusi
lovněji pracovali Nám myšlenku
jde nad osoby ale aby všude bylo
jasno napsali jsme tuto po
známku — "Mnohde bliilm že až k pře
ycení — jinde slrastí ic až k ne
snesení — však lo přejde už se
ve hrob svinu — vždyť si také
jednou odpočinu" Na tato slova
českého básníka jsne si vzpomně
li když došla nám zpráva o smut
ném zakončení poslední kapitoly
života krajana Johna Duška kte
rý v pátek minulého týdne oběsil
se na řemeni v zdejších tavírnách
Krajan Dušek zanechav ve staré
vlasti zenu se třemi dílLami ode
bral se do Ameriky "za štěstím"
Přijel hciu na jaře minulého roku
s tím přesvědčením že zde nalez
ne hojnost pláce a že jakmile ro
din peněz vydělá povolá sem svo
ji rodinu Přijel sem s těmi nej
krásnějšími nadějemi ale zklamal
se Nebilo til toho láje jiiliý oil
fal zde naléti Protloukal se vše
liják ale štěstí se na něho přece
jen neusínalo posiciím iiohe
hvl bez zaměstnání a marné se po
nějakém ohlížel Peníze docháze
ly ale vv hlídka na lepší doby ne-
nadcházel i Před tím zaměstnán
byl ve zdejších ta víriiácli a před
zoufalým svým skutkem žádal tam
znovu o práci Pyl odmítnul po
něvadž závody lv nyní více dělní
kíi nepotřebují než zaměstnávají
Poslední jiskra naděje byla od
mítnutím tím iilias-ua a Dušek
odhodlal se uěiiiílí si ni konce bí
dě slaro'em trápení Zalezl do
tmavého kouta odpásal řemen a
pověsil se Tělo jrho naleeiin by
lo M Diet ríckc in a p Doiilcyem
úplné stulilé V kapse jdu nale
zeny byly tři centy h certifikát
Cyrilo-Metb idějské katolické Jed
noty znějící na pojištění 4l"n"
Jak asi překvapenu bude jeho ro-
itnia vc Mare vlasti Která nccKa-
až do-svého
Živileh
Dle všech známek odvážná
tlupa zlodéjii vyhlédla M za své
působiště českou čtvrt nyní pro
voziije tu hvú nekalé dílo V po
sledních dnech provedeno tu bylo
několik smělých krádeží a větši
nou v českých domácnostech V
noci ze soboty na neděli tohoto
týdne vnikli neznámí dlouhoprsťá-
cí do obydlí krajana p Kr Prosa
ivillícího na již Pí ul v tak zv
'rnč a sebrali vše co cenného
nalezli Vedle něco jnálo hoto
vých peněz padlo jim za kořist
množství klenotů jež měly úhrn
nou cenu 4i- Dle toho jak si
zloději počínali má se za to že
všemi poměry byli dobře obe
známeni Ukradena rodinu my
slí že zloději užili nějakého pro
středku Jim vsechnv uspali u
pak řádili v byte zcela beze stra-
lni Káno nalezen byl neihdcko
obvdlí manželu Prosových zlatý
istének Je týž nenáležel označe
né rodině IJezpocliyliy mtlezcl ji
ué rodinč již zloději návštěvou
svou také "poctili" Stop jinveh
o Mibé nezanechali a tak pátrání
o nich bude velmi obtížné
líakoiisko uherský kousni A
e Nllble Chii aua Zaslal V těch-
dnech dopis okresnímu soudci
m mm
jjjT
ulehčí hospodyni o polovic břemeno domácí práce Vykoná všech
nu lěžší část práce za jejího přispění
(iUlD Dl 'ST jest jednoduše výtečné mýdlo ve formě prášku
který zahájí práci právě v ten okamžik kdy dopadne na vodu
Pro čistění čehokoliv od sklepa a} po podkrovní jizbu (JOM)
DPST nečiní rozdílu
ííOld) DPST je kromě toho skutečně antisept ieký Ničf zá
rodky hmvzu takže zabrání i rnzplemeťiování jeho
Na mytí nídobi drlmutl podloli Cit4al dřevéných přodinétft voskovaného
plátna ntfíbniélio nádobí plechového itboil hlazeni moučných pfodinétft čb
tdnl rour y koupelnách lodnících atd praní prádla umíkconi tvrdé vody a
děláni neJlnpAiho ftókého mýdla
Let the GOLD DUST Twins do your work"
va od m iio prizniv e pra vy
zvi se o tniyíckem skonu
1
Faory Soap
pvinesc vám rozkoš pří mytí n při koupelí Mydliny vyvinují se
v hojné míře v studené i teplé vodě čin! kuží hebkou jemnou u
myje ji důkladné a zanechává ji svěží a krásnou
FAIHY SUAP vyráběno jesl z nejlepších vybraných lálek
Plaťte „'"c neb ÓOe za kousek mýdla chcete-li ale neobdržíte lepšího
a čistšího mýdla nežli jest výtečné FAIlíY SUAP za V
FAIUV SUAP jest nejlepším mýdlem v trhu a
liv jiné mýdlo prodávané za jakoukoliv cenu
pr
jakéko
Objednejte jeden kus u vašeho jrocerisly nnebo lékárníka
"Have You a Little 'Fairy' in Your Home?"
Sunny Monday Laundry Soap
nejen bude vás stúti o mnoho mém? než jiná mýdla ale ono zdvoj
násoií trvanlivost prádla — učiní tudíž dvojnásobnou úsporu
SPNNY MONDAY lAPNDUY SUAP ( N J() jest bílé a ni
kdy nepokazí kůži na rukou SPNNY MONDAY JoM XDHY
SUAP fN H) pere látky vlněné j llannelové (vaše spodní í jeni
né dětské prádlo) bez nejuieiišiho poškození SPNNY MONDAY
JiAPNDKY SOAPN U) vykoná bez rozdílu dobrou prácí v hor
ké i studené tvrdé i měkké vodč: SPNNY MONDAY DAPNDUY
SUAP (N 1{) vykoná více ti lepší práci iu'ž mýdla která obsii
bují naftu amuioniak borax a j
(N B) znamená "No Bonin" BUNNV MONDAY LAUNDRV BOAP trn
obsahuje žádné prygkyřlca Prykyřlcg Jwt padftlek a jekáni atnlíl prádlo
Ponévadí to Ja pravé mýdlo Jedon kouok_ 8UNNY MONDAY LAUNÍjÍiY
SOAP vykoná práci dvou kotmkn každého jiného pracího mýdla
THE N K FAIRBANK COMPANY Makers Chicníío
S
7ti
'UM
Taft jiosledné v Oiuaze mluvil při
otevření nové budovy Y M C A ských pioný
v létě minulého roku Při své ce
stě na západ navštíví Taft také
t
ej!c oVI V nelil dntaUp
lieÚsta
Iowu a South I lakotu kib ž rovněž
má značnou sílu přátel
— Paní Josefa Semínová man
želka krajana F J Semína ma
jitel závodu řeznického na Wil
I ni in ul byla V pondělí tohoto tý
dne vcVr velice překvapena když
čleitkyné spolku sv Anny připra
vily k pocté její [lékný večírek
Pí Semínová je předsedkou spol
ku sv Ludmily a těší se ve spol
kovém životě velké přízni Proto
Úěa-tetiství na večírku tom bylo
Velmi ''etué Všichni bavili se
leden ze staré yardy omaž-'závod svůj do Omahy n dne ló
Mark Hnusen TS- března otevře moderně zařízenou
di
111 lllcllit c
li- ' _ 1 _ - t ~ : '
zde nějnkv majetek i„ i """ "'"cium urnim paomnc
rajaiii Aot Kašpacvi který v!!"1" C"Wavd Imi Kiwi př
enou mmdého roku a v raždén i "' I" "" "
vt černo hem W 'si„líiuciu pnlomnun vd- „e Min pnja-
jta il II licho tohoto i cu lili sil-
iťliiilt se n isledujid pani: l ran
Jtiika Kun starší Anna Krejčí K
(teritia liesch AUb Vojiř Jimefa
Korinau Anna Kučera M Pánek
Ivotisill lile se jmelielll ISasparo-
Vili IIOiizuveti ve sltre Vli!(
kiel j- itáiini Kašpar neHne
bal tu po snlě žádného inu Jitku
ni iiějrtktí Hodí 'kttsti kť:ré
sak iMb-vdáiiy bv ly j bu pi ibe4
n 1 la i i Ul
tt v tu ti i rt íiji v i viUf líipiiis "
i a
etv zemřel v uterv v hodinách lékárnu v 'Z'l jiz 1 ul iieuii-
ranních v rodinné residenci v č 'h-ko Dortois ul„ vedle hostince p
n~'l již Id ni Ilanseu přišel lo(('h Semeráda Pan Muthauser
Omahy v roce 1K')!( a v roce 187lí má mezi zdejšími krajany značné
založil tu nyní rozšířený dánský j množství přátel a nepochybujeme
časopis Danisch Pioneer který r ze setká sc zde h všestrannou příz-Jhm-j
prodal bratřím Xcble-ovýin [ ní Od poruč ujVnie závod p Ma
Casopis ten dosud zde vychází a thauscrúv krajanům našim co nej
jest jediným dánským časopisem vřefrjř
ve Spojených Státech V přitom- j
ne tioie nyi uansen piestdeniem favatopluk Uech ceákoamencKcmu
Omaha I triek Company a vedle' noviniřl
toho vlastnil slušný majetek Na-j
rodil se v Dánsku a jako jinoch
'súéti-tnil se válkv mei Dánskem
lil Německem Ve váb-e té vyzná-
I I - f „ l !{ i I
Prtll ISuišik svýO 11i'"co11ssoj1sl1u-coos11on ll-1
l o il ddh-Krlio ktale lil'' 1 1 1 1
i t f i i i : i
i nou i h ' lioii iiIKTHiioii oi ( i it tf 1 i l
1 ti I sulku po dru iremejicni dve 1-
kuii n sice v i i tunu iirirnssitf tu i
re''iliielitu V olr anské v álce Při J
st ť ni če-ttičlll lirolUlštěllí lllél hol
Zesnulý básník měl i mezi a nic
ríekými Cechy své přátele Mezi
ně náb-žel tiikě p V Nmijdr vydá
Vatd clev ebtiidské "Denuiee No
vověku" Pan Snajdr při kterťsí
příležitosti poslal Zeiořelémil bá-
c čtvrtek a I ojného ú'"stcMstv I
jeho přát 1 a krajanů kteří tlosta
V lil ne Z celého okolí
J Vavřiček M Kruipit AUb ' j ' hvaltie ntmilio isiuka p
M 1'tHmk M Sdd K Petrů v AHMtaiiB atm stoaoeh v re
íM Novotnv M Podčih ii'niiurtíe p
ui"ky doutníků jiko důkaz že na
starého druha t lubolí luVHpoiiinčt
XtlťooblL I Il lm I' 1!! Fil
iiost seržanta Pohřtb odbýval se amu _-
uajdisi! naslctl ijitl dopis: Drn
id
Pitli KlJtok FmU (hvrtbié
ío4iuy krajan jsi-im it-r
iintlitil hts % fttub li tobolo IV
ne Pitu PoU pl ij-1 sm 14 tb
li idinllO áledoslUII H íáftVrŘ 114
'mt('M ČttUVth stVťli pftilrl-
tU e ídtieti V iiiistt' lileiu
l 'ttil dni Přťiťiue loi l t
ltl idc Ui 1 11411ti Iduli
skitttf íilky k
fi slJf ' pi t i=b tdk t Wtll íiu
lí Tft pftOolltvi k 4kl tlll
tibt''4lt k t tbt tbduit A'd
[bh
t
Fl Mmirtr im Kr-
potkitU V poletěli linou
týdne všhot 1 1 1 1 m Vrsce
ltM-i t itiicc ilniiiů oUool
Jttidt M Jirák M Mléh M !''
Krajíček J Netušil Fr Fort I K
Fdin M Kohout lt I raiol M
Šii F lÓMiček M Vávru D Uí i'
Ia M lbuíiotil A ltrAíibi D
Novtta M Plesk tě K Drdb J
Hm iklt lUU It M štoučtki'"-' potno!i všk lo ha do ra
II Vaverka M U inu M šb-fa-H otekla t-o itiťrtu if inust 1 p
ck AI Vbk AI tlena F llfř-i"lat lkiki poo' a nb-b
loéuck tUle bťnt M Itráidova !'""' Však ivid tUH mu jtl
kť ldÁl I Faitřilik Annu M očková (íl- krlk-sU loiN tooí
a il onu ptiloioii) luh Ul ní
tbdojíii juiiiovř KntVra Navři
tik a M httik 7l jxliu
jen krátce upřímné ži Jsi mi způ
sobil radost velikou Mohu Ti ru
ku stisknouti jen v duchu u snad
se ji vůbec iien vidíine Air přece
stojíš v tuto chvíli Živé předu
mnou žil jsi tuk v mé paměti po
Všechna léta h budeš žiti dále —
V podobě dávno minulé jako inla
dý hoch s nímž jsem se kdysi
spřátelil a v jeho společností jsem
prožil mnohé šťastné chvíle A
vidím že i Ty na mne laskavé
vzpomínáš a zajisté i ve Tvých
vzpomínkách žiju dosud jakým
jsem býval v "Ruchu" blahé pa
mětí Ať jsme tedy ve skutečno
tí třeba staří mrzouti ( — já jsem
takovým jistě zvláště jelikož mé
zdrml již asi rok m ní valné Tebe
si v ak rád představuji dosud
statného čilého t Spokojiiiébo
jak jen člověk může být i Ve věku
nu š-iu i v svých myšlénkovýcli
be-rdít ll jsme olm tloslld lllblilí
jatí chlipei jakými jsme bývali
l bdái Je ety j v llitši VZblle-
itosti něco dobrého Kdvbv iieby
b zdravotních aávad o kterých
jsem se umínil cild bvch se tbsti
by příteli! pun Dr Tichieký
Jos Kvaplb'111 odeVťdrtll lni Tvůj
lar ~ livl jsem ncob cejně pře
kvapen a hluboce tlojil vácnýni
ilMfcazem přátelství Mt-rě Ji no
nachoval m oceánem v
1 1 1 ó Ihi lilL tl ui 11 sl 1 i ! Iinlt
' I t t i t
hn lak vvm uvne lunoří nu ti""11"" vtutui inetott a řeiif
lak tbll ttt ttneni idiílit ia
ktukéni rbíhlidku blíže svého
twl! H tttlOll kl liobll V k'Ů
loku Z počátku nevěnoval not
spokojeným nu svém Idcrárniei
tlabké ri 'M"'Miku betlakcul cinnttsti tlot
! i 1 I I I
i j- „ iti n pofcioi e te
' I l t ! i
nu o
Ytě ii'i KL' ILtuii lt- „-lt' lio i
řo Ktluiíe i!it I 4 i
ii t I- pč i M Ko %
1 1 ! a i J p
ibtb- M# ó!al-í
ibis li Ii-hLu a
i ic ni b ' ř '
t 'tllt t I HVt-OMl poVfUoi
( lei #rtj ' Vmoblil J ho Aiiailii
radují
' u ttui io! U ttoi isk í b kř
nik p J lt Mlb1 r p tUijt
krnbe v oaiiu tiitýt li euokru jnýt h lNo simruji e 4!Vtdo a
mslcnkoii íe spisiivatt Uká lnoj
ďaloi definitivně je skončena ' t
b mor i líni kdxbva loi
tmu i bot a noh pokdy t-á it
jt-i naptíl tot o o Hýt h tt n'jo íi
p io'rb Itvttnbh ( hov aot
ui opi Íhoií přáni ab 1ve #prt
v v tv tlůlf m hli 4irj
ibmliiiků a lim srdečné lichotivým
loiio-t in a bledé na prsl nt-t vmt-
hťbo íImio (lo "volilo1" lit u! ydc
oitlooi tbli4tii fái iMlbtristi
rktttii V p"Hiíitini pobuutiui
tliviiVth krtituýťU tlob kdy Jstio
polil V tolatbslv t ol intdi hl liofo
u!i a odi tt Atřntih rib-idi jívo
la klt rý b ít t nt ! ttt námi
Nfvim vůl nidv' tojře j4k
v ' tuorp m ! v f Lltatt
kbdoe Ha hic J loiiuht x
o nu Ti vrtit ibknje a rd ui
I vt lt Tl i bd Voj Uou j tlk T jMdaVUje Tvňj sUrý drob
Svlp„k Cm H
ttet iiaot tiioohýth kif řrkim