Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 04, 1908, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v)
h
ZÁPADU
M""t""H""i'ti4tMfVH"'
ÍNeJlHcInřJSI sjlonHÍ český
týdo íjmdi)
HKST ADVEKTIsINO
MEJuTM J
Xtilou
— 1 ? :i7
Omitlm TVíIf vo hIimmIii -í Ií'yni lí)OH
£!ín1o lili
1
POKROK
li
Zprávy zahra ó
PAKOFSKO líllKKSKO
V sobotu dne 22 února zemřel
proř Dr Jan Palacký Nlavný wyn
slavného Františka Palackého ot
ce českého dějepisu Prof J)r
Jan Palacký narodil se v Praze ro
ku 1h'50 Studoval filosofií a pra
va u fÍNkal doktorátu 0I1011 těchto
větví Za účelem zeměpisných hUi
dií vykonal innolio cest Koku J 854
stal so na pražské ulil vfMÍt V do
centem zeměpisu srovnávacího a
záhy na to řádným profesorem
'Miťnvfň byl však činným i politi
ťky a literárně V tomto jxikIimI
ním oboru zjednal si proslulého
jména čestnými země- a přírodo
písnými spisy přispívaje mimo to
1 do 'Vlných časopisů 11 jsa činným
í o 1 poli bclletrístickém a překla
datelském l'ro své vědecké záslu
hy byl jmenován členem mnohých
spolků a jednot v (''echách i oizo-
zemí Mudiž čest jeho památce!
MboloěeŠi byli při volbách do
zemského sněmu na celé čáře po
raženi od aurárníkň Ze všech
kandidátů jediný Dr Herold a Dr
Kramář píide do užší volby Po
rážka je zdrcující kritikou dnešní
politiky uvobodomyslné struny
mlaď 'enké je odchýlila se (om
měrou od původního programu že
ani "Národní Listy" nejdou dnes
vedením strany která si právě
proti Nár Listům založila vlastní
orjíán "Hen" jenž je mluvčím
Hra Kramáře Mladoěcši kteří í
v říšské rudé jsou velice zeslabeni
klekají tím na politickou síranu
druhé třídy Jinak jnezi ('echy
a Němčí 1 velkostatkáři dosavadní
poměr na sněmu českém zůstane
beze změny
Ministr obchodu bývalý profe
sor české university a techniky Dr
Fíedb-r oznámil v rozpočtovém vý
boru že zřídí v ministerském ob
chodu samostatnou sekci pro soci
ální politiku Doposud Nociálne
politické otázky spadaly do sekce
průmyslové a živnostenské politi
ky Nyní dostane sociální politi
ka samostatný odbor jemuž ne
přidělí všechny sociálně- politické
věci
Vcíkeré plány 11a oslavu Šedesá
tiletého jubilea vlády císaře Frun
tiška Josefa byly definitivně zru
šeny vzhledem k tomu že císař!
musí šetřili své zdraví
UlSKO
Ministerstvo vnitra vydalo úrod
ní zprávu o spiknutí proti životu
Nikolaje Nikolajeviče a ministra
spravedlnosti Sčejflovitova které
bylo v minulých dnech překaženo
policií Dle zprávy té oba unikli
jen stěží smrti jelikož spiklcnei
zaujali již svá postavení na cestě
kudy musili se ubírat i velko-knížc
a ministr k nádraží Zprávu při
pisuje atentát přímo sociálně-re-voluění
straně Četa které prove
dění vraždy uloženo jmenuje se
"Létací bojovná kolona severního
distriktu" Policie odkryla na Va
silijském ostrově hlavní sídlo se
erní oivanUaoe Pii první pro
hlídce jíž V konala policie nena
lezeno ničeho " pí i obnovené pro
hlídce konané četniky přišlu se
nt tajnou místnost ve které Hale
zeny revolvery náboji dvě pumy
velmi obratné hotovené a velké
mnostvi nové nejvýš trhaví vý
bušné látky Majitel domu byl
Zatčen nu lllli i s pilinou v kupe h
ijistťu v něm sjmIuv iunik vrHba
weiierullítMiteuauta Plova enu
t itl tnl jOrt luuiiii e a Kellt ralit M í
xhoov k 1 1 1 1 V ďouč iitťetii dta
inu1 tt dvě iuv V minutých
diie- h dipfíWny o P trodvb'V
sk" h 1 ťttd tUč íeiiv jfit né f
Pitičko liittliJ lká il atkn4 lodi
iiimíc M'k'i ktn-rý iii4 114 VtiUf
pře uil-slt (rtlllikll
iír Ath itlťid -lk# tlupy pl
kblHÚ e třliy jiťU' l)VoU!
V ťrlém iltttí tky %Imi% i m
iV40o j $4 lir jt JJ ditkii b
LUdlirt pi'itlitl b'J- M V 1 1(
!tuI rt i ii-rroruiou -wtti
vtikř (-umy h~ t 1 r
ídaU Oatiduittt A H4
WOt Cm í')t tllrií kli ll koti k?"
(i } t oj'!n „Ú l nioii rVu
kalní západních anarchistň Tím
spúsobeiu uvedena byla nová tech
nika do zdejšího syslémii Poli
cejní department je také ve spo
jení se zahraničními detektivními
flireiitiirami a ve všech zahranič
nich střediskách hlavné v New
Yorku v Paříži a ve Švýcarsku
zřídil rozsáhlou tajnou Hlužbii a
činí všemožné aby vnikl až do nej-
vnitřnčjší oruaiiisacc sociální de
mokracie a sociálních revolucio
nářů Při posledním spiknutím
úředníci tajné služby zjednali k
naprostou důvěru soudruhu revo
lucionářů kteří súéastnili se schú
í ve Fimdíit v nichž vypracovány
byly podrobné plány pro zavraždě
ní velkoknížete Mikuláše Nikolaje
viče a ministra spravedlnosti ttče
Klovítova Dvč sté tajných poli
cajlíí v civilu vybráno bylo šéfem
policejního departmentu a podrob
né instruováno pro svojí roli a
t-k útočné podařil) se jím tím spí'i-
sobem zatknout i všechny podezřelé
soby Až doud nepodařilo se po
licii od žádného ze zatčcnýtdi zvě
dět i jeho peiHonalie a však není po
hybností že nachází se mezi nimi
mnoho o-íoll Ze sleelitieKVCh roillll
lak bvb dále zjištěno jistému po
'tu spikleui'ú podařilo se upřeli
nouii nez lí moliii nyli zatčeni a
policie nyní po nich úsilovnč pátrá
NflMKCKO
V berlínských kruzích jsou toho
míněni ze napjcti v balkánské
nízce iiovva aciicckv vvsianec
v Cařihradé svob pán z Bichor
steinů dostal jiříkaz aby se při
Míjil k notě ostatních mocností v
přičme [iroveucni reiorm V Mace-
bmii a aby vňbce řídil se tím co
liakoiisko 1'hersko v tomto směru
u um lurazny německy projev
zaslaný do Vídně o tom že Něme
cko bude co nejúplněji podporová-
ti Jíiikoiisko v železniční otázce byl
sice pro Kakousko zbytečný pro
tože toto bylo přesvědčeno předem
o vérjmsti svého spojence ale slou
žil na protiváhu silných sympatií
kterých se (hrdalo Rusku v (111-
trlickém a francouzském tisku
Jmenování skutečného tajného ru
ly Sydovva státním sekretářem
říšského pokladu bylo přijato po
itickymt stranami s rozmanitými
ocity Konservatiee celkem při
jali Sydowa vřeleji než liberálové
řipomíná se že Sydow hájil při
poslední reformě jako podsekretář
išskélio poštovního úřadu zvýšení
místního poštovného přes sliby
Podbielského a Krátkého
I ro cestu císařovu na ostrov
Korfu je teď všechno připraveno
Císař odjede z Perlina 111 března
ve společnosti sve manželky a
šestnáctileté princezny Viktorii
Loiiisy Císařská jachta "llohen
zollern" odjede za několik duí do
Janova kde na ni vstoupí císař se
svojí společností nby odjí I na 0
strov Korfu a tam poprvé navští
vil v i 1 1 1 1 Aehilleion již před časem
koupil pro svoji manželku Ve
ville hodlá císař strávili určitou
dobu v úplném klidu a vzdálen ve
škeré vysoké politiky ' té příči
ny také zpráva že sultán turecký
hodlá tam vv-lat i zvláštní posel
stvo aby pozdravilo císařské man
žely německé označována je ja
ko to úplně ttcpodstitiiA Vbú
řediiě ponamenává se ku této co
stě cÍMiřoté že neočekává se žádná
i"iiiá zápletku ve spojení balkán
skon otákou nebo jinak císař
otv prý by se vydal na tukovou
cestu Cisit e nu ostrov Korfu ne
jmm hybné provúeti bude tuké koi
že Fnerstciibcrtf její olsuř povolul
do svého okolí l té doby Cil kul
Že Klbp Pobnbi'i následkem
skuildAbiirll hIIihIoii! o liiliiti
klouHli Xtllikil Llebioburu u
udl V lietiulont KllUi 1'tn rstctl
Iw-riž pt'íou je livtd lu uejin
tooiijsdoi putrlo rúd't cisrtfova
ť cuíki lni dvora as! A V A lust
ot iiejvv AAiloi iii4Ailk i ísuf
11 IiAÍ nim j4Wo b rovným
a ti kuiiili pmví se tivjfi
frklu' pt vdil o lidct h í u V ó b
XvUUld lb p4'e I lssb00 l
íH4tuoj ! panuje táiit tu HorM'
foi" b 10 Puli j utřehil Voj
skcia ci U sj 11 ji kiiií j iiiiv 4
ti V lk4sHi b Vi-Akffé Kt ItlVe
je opatřeno ostrými náboji De
peše z Lissabonu v poslední době
týkaly se kolujících pověstí o palá
eovém a vojenském spiknutí ožive
ní " franeoismu" a rostoucí agi
tace mezi republikány Vzduch
jak se pravilo prosycen byl po
věstmi o spiknutích a protispiknu
tích a bursa prozrazovala nápadné
klesání kursů Hepublikáni pro
hlásili však pokud tato pokračo
vali bude v liberální politice že ne
trvají na svém mírném stanovisku
Přední časopisy pospíšily si uji
štěním že vláda použije všech zá
konitých prostředků nby udržela
pořádek n pojintila ťr-ttavu nutnou
vážnost Jedou časopis v Opoťtu
oznamuje že byl informován ze
spolehlivého pramene že v těchto
dnech bylo v paláci odhaleno spik
nutí ve smyslu cxdiktátora Francii
a že hrabata Taroiea a Arm-se a
major José obo jakožto domnělí
vůdcové spiknutí postaveni budou
před soud
Tajemství v něž za huleno je za I
vraždění krále Carlo01 a korunní i
ho prince Ludvíka Filipa bude
sotva kdy odhaleno -~ téměř
všechny strany ba i jisté trůnu blí
zké kruhy mají určitý zájem nu
toln aby se přes celou věc přešlo
k dennímu pořádku Diktátor
Fraiieo sám před svým odchodem
z Portugalska pravil že je mu ne
možno sdělili světu so dozvěděl se
o intrikách nepřátel králových a
svých vlastních Tolik ale je ne-
popíratclné zjištěno že plánem
původců atentátu bylo aby jednou
ranou odklízena byla z cesty celá
dynastie Hratranza a lak připrave
na cesta pro novou vládu
V Líssabonč panují všeobecné o
ba vy že již v nejbližší budoucnosti
dojde k tuhému politickému bojí
jenž rozhoduotiti může o osudu 1110
mirehíe Poměrné ticho v hlavním
městě po atentátu jemuž za oběť
padli král Carlos a korunní prito-
Ludvík Filip bylo jen dobou od
počinku již na jedné straně stou
pejici moiiarehisiiiu a na druhé
straně stoupenci republikánské
vládní formy použili k tomu aby
sebrali svoje síly pro nastávající
zápas Jeviště boje Klane so opět
ně Lissabon -— Massy obyvatel
stva na venkově chovají se až do
sud zcela lhostejně proti politi
ckým sporům avšak republikáni
joir přesvědčeni že republikánská
převaha v hlavním městě stačí by
koncům zasadila monarchii smrtel
nou ránu Od královraždy čelní
dissidentiií projjrressisti připojili se
k republikánům a tito poslední
jsou odhodláni že při nastávající
volbě do parlamentu povedou o-
tevřoiiě kampaň pro prohlášení re
publiky Mývaly poslance Almeí
da hlava republikánské orpuiisa-
oe protiiasuie ze oiiiia cu linuti
eké korupce a nepořádku obou
starých stran velice ulehčuje re
publikánům jejich válečný plán a
lt lze očekávali úplné vítězství
V nriutcressovanýeh kruzích sou
dí se ale že Portugalsko dosud lio
ni zralé pro republiku a že země
pod republikánským vládním sy
stémem hode hrickuu ctižádosti
vých polÍtÍH-M'Ú Lič i v těchto
kruzii h jsou obavy že osud monar
chie je y pečetěn Mladé král Ma
nuel II h zajisté Vedell Itejlepši
mi úmysly kdy k dopřál sluchu ne-
přátelům svého nv ražděnélui otce
u uprchlého i-diktntoru Pernicu n
to bodl se ye vládnout i bode při-
sne tiie ústavy lim nic vytlii se
do rukou sturýi h km uptnich strun
polil ickýi h juni jedni se jen o to
nby státní správy využitkovuly pro
IVilje (ttjinv Mode li to Uliti KU
liúsledck retk Clon liská oputliuí
r-publikún{ sptwobi poplut h žo r'
rtkc je Olu tne Veslu M Vvboelt
Hťibci 10 til roiluOi elil tioe
!H V louit Im lil DUMO šlubitsl
loolirtrhie ubít V tom ji kllloV
ký dvůr Vedi U je tr Itl roítll
ři! tti j ti ! tu klrrv soud h!
iiioioym Ldtá l'ot(Uk'#lko 111 li 4
Li m' im t holt avétot kistorit ké
h tVoje kdeito dio oVliU (i
00' Ilě tViblié títt Villkí i
Ku H i l e i" v ISortUkTnUk lt
pídov my ibti j t(ři j t% n
Ij eld tllikt I ibtoVsVt liO sUllO
ho dtiitiu d"- n-liií dvorní i
h lun %itp to ! 1 ' t
Zprávy americké
Z Washingtonu
Standard Oil (Jo přece jen bude
musit zaplatili ohromnou pokutu
+2!2IOfK)() kterou na ní uvalil
soudci' LnndÍM v Chicagu Toto
náhledu jsou všichni právníci kte
ří pozorné sledovali jednání proti
(i rout Northern Iřailroad Co v
kterém nejvyšší soud Spoj Států
vynesl rozsudek že Klkinšňv pro -
tízrážkový zákon na základě kt
rého trestán byl petrolejový trust:
rmbyl odvolán llcpburnovýin
koněm Petrolejářskému trustu
nezbude nic jiného když jíž chci
se osvobodili od výše označené po
hiity když Kuto prohlas! za neu-
stavuoii a na tom základě praco
valí bude za její zrušení 'Podaří
li se to tomuto Irustu ukáže bu
doucnost — Senátoři tíaliiufer a
Dcpevv mluvili ohnivě v senátě mi
[řijetí předlohy zákona h ohledem
na podporování poštovního námoř
nictva které stále vytlačováno je
z obchodu následkem konkurenci
cizích paroplavebních společností
Zástupce HamilUn z fovvy ho
vore v domě zástupců o finančních
záležitostech žádal aby vláda za
mezila spekulování na burse dáli
aby zamezila falešné knpilalÍHo
vání podniků a tím učiněna by
byla přece jakási náprava lla-
milion rozhodně prohlásil se pro
revisí tarifu která provedena mé
la by hýli co možná nejdříve do
klid vše neocitne se ve spárech
trustů Předloha jíž odporuéujc
se zřízení vládní důlní úřadovny
byla příznivé vyřízena ale výbor
dosud nerozhodl se na tom které
mu minislerst vii úřadovna ta měla
bv bí t i svěřena
Heargtovy plány
Zatím co Mryan Taft a ostatní
fuléjití kandídáté na slolec presi-
dentský pracují aby cíle svého
dosáhli William Paudoiph Hearst
orjanisuje svůj tábor který jícho
jméno Xeodvíslá LÍjíh Ciní tak
sice bez hluku ale zdá se že za
tím jsou nějaké jeho plány Není
neznámo že Hearst rád stal by se
pánem Milého domu William
líuiidolph Hearst je nyní 40 Id
starým mužem milionářem clo
něni kongresu a vlivným vydava
telem několika denníků Hearst
jo nebezpečným politickým protiv
iíkem poněvadž uiá svými denní
ky veliký vliv na nižší třídy lidu
Hearst ovšem vyhlíží o mnoho
mlaději než jest ve skutečnosti
Vlasy jeho jsou husté bez šedin a
tvář jeho ač není prosta vrásek
divá mu vzhled mladíka Posled
ně když propadl při volbě jíuver
néia ve státu New York prohlá
sil že„víoekráte o žádný Úřad 11
cházeli se nebude Prohlášení to
hoto dosud neodvolal ale těžko je
věřit i skromnosti u politikáře
llearstova rázu Hearst je roz
hodné pro to aby bohatí zločinci
posíláni bvli za mříže rovnu tak
jako chudí dálo jest pro velké ná
uiořní loďstvo pro podrženi zá
mořských kolonii a pro bezodklad
né Zakoupeni vládou všech tele
iriifických linii ve Spojených Stá
tet dl Jest ye zásady pi'u Veřejné
vlastnictví ale jest též toho náhle
du že každé město v tomto oble
du má piúvo jeiluiti saiioshttně
Ačkoliv Vili Že Vládl lllélu lV
vblllllti Žeboiee pícce uLuku
hltu nechce liií tbtéiti do popře
di Iliurst tvrdí že protmiio j' bo
je konsi i vuttvuiin pro radikálu u
radikátoim pto kotiscrvttl ivce ale
ie vyt-ltáxi toho stanovisku že
stejná ptuVM puti i všem Vvlndv
nikomo ttylit by tu celki in Vel
OH bchi' h'' sliby se slil ují itle
i olk kd plni Puti llcitrst sor
k"ioiVid t t-il novou st tnou
emlvsloii litu Sirkou tuto bit
de lt st obt J l Irtklollti I píatl
dá tmi tuottíttMťi pro tiitl prosí
boláky IleMrstu t Mrv uitotci mu
n tA rudikuU ll rs moi 101
In tilioiiti rrtdikAloi
vitrK jxdilti ký h ktruit tnu
Inko luiU- e klitli i r tn to r li
káhit Vol pňduji kil ki tistT
VuttVtťtot Jist ol IA" V
1 it ť IL m i 1 j -1 v
N- isl' I - v dil li Pl"Ki
domu nic jet jisto že podobnými
plány se zabývá Ilearstovy časo
písy ve válce rusko-japonské byly
největšími nepřáteli Kusů a přiná
šely o těchto vyl ha né zprávy 'A
toho lze souditi že Hearst velkým
přítelem Slovanů není
Karel Burian opít v New Yorku
Xcw Yorské Listy sdělují: 'Ati
nejnevlídnčjšího počasí vjížděl 2C
února ivaiser vviineim li na
své kotvíštč přivážeje nu zbytek
!"''"'"' (l" lu""! AI'tropo
lit ní zib-jší opeřo velkého uměle
('echa Karla Miiriána komorního
pěvce saského a hvězdu dvorní o
iiery drážďauskě Ačkoliv cestou
velmi unaven zpíval Muriau fine
21 února pod řízením Maklérovým
"Sieifrieda " ve stejnojmenné o
peře WaRlierovč což ošem jej vel
mi mulo příjemně překvapilo
když mu to vieoiuaiuiKor (íoerlitz
oznamoval Následkem odchodu
Conricdova končeni této sezóny
bude ostal ně Muriau pokládali
svou smlouvu za rozvázanou a pro
příští rok musejí s ním jednali o
novou smlouvu Muiian je duet
jediný evropský světový umělec
který má v zimním období vyjed
námi pétimésíéní dovolenou í lz
očekávali že bude klásí i hodni'
liihé podmínky Po odjezdu z New
Yorku loni v únoru Muriau jel nej
rod a ve Straussové "Salome" za
prvé do Paříže kdo vytvořil lle
roda ve Straussové "Halome" za
čež dostal důstojnioťví veřejného
vyučování francouzského — fialo
vý knoflík tohoto vyznamenání
zuoiii píi příjezdu jelio vnitrní
kabát Pak zpíval v Mrusselu na
to v Draždanech Praze Vídni a
Mudapešli v létě pak odpočíval v
Alpách V Nevv Yorku bude zpí
vali hlavně jen Wagnera vodic
toho snad i ve Webrové "Cnro-
Iřclci" a j Mydlili bude v ho-
Idu Aslor
Sebevražda krajana
Krajan Frank Mělohlávck chval-
ně známý český rocerista bydlící
v č lil Villa ni Alloříheny Pa
oběsil se dne 1H února následkem
rozrušení nad finančními obtíže
mi Den před tím docela klidně
rozmlouval se ženou o svých fi
nančních poměrech ale nebylo na
něm možno pozorovali že by se
byl zanášel nějakými sebevražed
nými úmysly Mělohlávck byl
krejčím ale řemesla svého zane
chal a zařídil si obchod ííroccruí
Poněvadž mezi krajany v nynější
lobě panuje nedostatek peněz dá
val na dluh Množství peněz tím
to způsobem ztratil a umožniv!
dlužných částek zu žádnou cenu
skolektovati nemohl Zabředal
čím dále hlouběji a hlouběji do
lluhů a viděl žo není možno aby
ze situace té nějak se dostal Po
něvadž byl člověkem neobyčejně
lbalým nu svou čest nechtěl toho
to svého úpadku přežiti Myšlén
ka na úpadek dohnala jej k sebe
vraždě Oběsil se ve sklepě Za
nechává po sobě manželku a li děti
Mělohlávck byl mezi krajany znám
a pro svou dobrou povahu byl vše
obecně oblibou Vypomáhal kdo
mohl Náležel k několiku českým
spolkům jichž členové pohřbu jo
ho v hojném počtu se súčastuili
Zastřelil kne:c před oltářem
Z Denver Colo oznámeno bylo
dne 21 únoru: V katedrále n
Alžběty nu rohu 11 u Curtis ul
ustřihl dno 2 tutoru Ciuseppe
t iuartoieoto jenž domil žo jo zú
sadním nepřítelem knězi n velen
du Leonu lli tni it ha kdw h lito
MHm stllill bvl podáváni svátosti
"ltUlli liuutliacotil poklekl IICAI
Mi' 1111 edUlil ku pl IJIItlÚlii soVU
Že nic duchovni podtl toi liostli
titsil reVohrr liusíidd lni llltihoV
oiiiot ti prsu stiskl kohoutek a
kut projdu sitbetti iwpadctiého
Touto výktiknti "Mňj Ikiieí"
klesl liilleV pud olUtctu kdeito
vrah to4Vi' rt-voher-ni loni lli
vím prehut ke dvt řtiti kosti li Tr-
V nbi to Itť jikioi ď-lot Iieli při
tottod Viřtit (h bopttt oo o vbil
lič p dtitdi Prtk Ortlll V ii o
Iw ll piinj m lokelik ! l p-li'i
di mdtiib N koik srdoult jsii b
iiiiitl m i onu ilit tstt t i
ii-m djbt ' tiu pnni ! d v Ani
r li i Citono d 'p'lt pi f- !
na schodech kostelních a h pomocí
několika občanů přemohl vraha
který bránil so zoufalo a snažil se
i jeho zaslřeliti Zatčený dopra
ven byl do městského vězení jež
opatřeno bylo Hilnoti stráží poně
vadž při všeobecném rozčilení pa
novaly obavy přej možností lynče
Misk up Katz dal pro ten don ko
stel uzavřití íluarnaeoto po svém
zatčení vyslovil se vůči jednomu
policistovi že duchovního proti
němuž použil vražedné zbraně vů
bec ani neznal a doložil: "Já spá
chal jsem čin ten prostě 7 toho dů
vodu poněvadž nenávidím vůbec
všechny kněze Tito jsou všichni
proti dělníkům Ku přijetí sváto
sti oltářní odebral jsem se až ku
ohradě oltář'' abych mohl jistěji
střelili Mylo mně zcela lhostej
ným byl-lí to německý anebo jiný
kněz Jsou všichni stejní Itálii
jsem opustil před třemi měsíci o
dobral jsem sc nejdříve do Střední
Anuríky a odtud přišel jsem do
Denveru Já jsem anarchistou 11
jsem hrdým na to Zastřelil jsem
ho a pouze toho lituji že nemohl
jsem postříleli celou lil smečku
knčží již náleží k tomu kostelu
Jsem obuvník ale po tu dobu co
jsem byl v Denveru jsem nepraco
val" Skutečné demonstrace pro
li vrahovi dosud se neudály a ten
to dopraven byl nejdříve do o-
krcstíího vězení Když ale počal
- 1 1 1 i v
se prou minovou snromazuovai 1
id ve věHím množství byf vrah
automobilu odvezen do 14 mil
vzdáleného Littletonu odkud byl
vlakem dopni ven do Colorado
Spriiip — Farář Leo Heinrich
jenž stal se obětí útoku narozen
by l v Německu roku 1ko7 ale při
byl záhy do Ameriky Vstoupil
do řádu františkánského a jakožto
duchovní působil také nějakou do-
bu v Patcrson N J
DROBNÉ ZPRÁVY
Jíozčilující výjevy odehrály se
v Jciieaii Alaška pří pohínu : dvou "
srbských horníků Jeden z nich
tyl členem unie druhý alo no PiI
tohřbii členu unie odbylo so vše
klidně ale když duchovní chtěl za
neumového dělníka čisti rekvie
iyl kostel zavřen a 200 uniových
lorníků žádali duchovního aby
smuteční slavnost neodbýval on
to ale odepřel Na hřbitově do
šlo lc dalším výtržnostem avšak
městskému maršálu se záhy poda
řilo zjedná ti zase pořádek
Hrozným neštěstím postižena
byla dne 2-L-února ráno rodina
Čecha Raima z čísla 407 D ave v
ďdar Kapids la Manželka jeho
Kateřina hotovila ko k praní a aby
ji v hasementu onen v kamnech
čpo hořel nalila tam kerosin
Tento se vzňal konev se roztrhla a
nešťastná žena v okamžiku zabíl
ena plameny Manžel její zaslech
nuv její výkřik seběhl dolů ab
oinoe jeho už přišla pozdě —
manželku už od smrti nezachránil
Manželi a dvěma inalvin dětem
lostává so ze všech stran vřelé
soustrasti Zesnula bvlu clonkvni
ádu Žižkův Dub ZČMJ
Nedaleko Munden Kausas 11
dálo so osudné Železniční neštěstí
při němž byl usmrcen krajan Ant
Šílený kdežto Josef Sokolský byl
smrtelné poraněn Neštěstí událo
se na želcniěiií křižovatce když
vlak dráhy lioek Island narazil nu
Železniční VlU V llělll bvli tři (V
ši J Delliul třeli člen tlllllll
vyskočil vozu právo v čas by
so uchránil pred jMiriiiiěnim Dej'
lnuti bavil svoje sjmlečniky kteří
teprve nedávno přijeli staré
v lušti a jeli k iiéinii nu návštěvu
Puiunétiv SolsiKký bl pitveicii
d Fuil bot y kd llilléá se V K
kufském ošetřováni Mú se tA tu
oepi ilnii li no k j Uo pomněni
nějaké kolliplikitro io so soud po
ih uv i
Adiuoal Lviiiis d poiiu d prý
i npif t iiu-nlo Vrtlei 10' lt loďstva
nby bďslii ImléUjti n dtu V
Tli bétll IH ťAllé lielUstiiV lb k' přnl
Salt Kmitt iskem jelikoJ je prý
til V 4 Í0 občasně VVskv loji
tmo ttkill4 ldioV'lot Itlortl lilobl t
h th MVlcttltU 114 lsi tk
kvilOU llilllt! !ll t'ki V V ski tbl %"
v Srtii Krjoii isko lM prtpuit Mi
mv vím in ni t 11 bi
iiCf
sk
I
i
f
li -