Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 18, 1907, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Sk
rasa
ALOÍM JIÍíASKK:
WS
F
:3 -
iH_ -r V Á lfá P
mm
IV Y'
Na dvoře
Vévodském
JfOMÁN
Na ten htm vííehui e obrátili a
rozjaicní hiv' jifibyb-ho hoxta
hluční' uvíuli
'AJ medle! Kterako v-cl í !
Pozdrav vú lính! Vendou novinu
prini-Wm "A ty Kamenko" obrá
til ki] Kk1'iní i jrfúvíí vstoupiv
íf ii iliotiž lllflě lllfij llblUi )ÍV!t
dobrého in- méně i lion pániiin ni
novo natoč i!"
Tomu veselá Kačenka rouiiielu
alt-liiifta kdy tuk velebný pan
kU'r Zelený iloliiv míry pr
obvewehiií HMilifčiioxti ji ikttdlitj fi
jal což on iloliíi' iluvedl ncroniiíč
i lecu-eiuu v jeho ífči ač čotky
hovořil OvScm vždyť m- tirohírala
ntročikýmí knihami a neobdivo
vala m: ctihodnému í'tnici z Vele
lavina aby mluvy j í ! i ' i ve v-ed-íitin
napodobili fi- miaÍIi jako
ujiíímný a ofti vý vbutenec kaplan
od dV Stepána —
"Nuže velebný 'un" tt tónina?
"Ta novina' Vlaulné ji nenám
ale vím ]' vexclá!" A nemíval
ne tajemně
"A koho e týči-:'" (itali
"AI inctlli' toho křlaltovného
mladíka" a kynul ua II latií vw
♦kterémuž oznamuji že 'jtra o
hodiné je IcnácU' na půl orloji u
Karolina cekati má na profesora
řčí a literatury ěoké Martina
1
'I J clcia 011 UIU lieeo
i ba i veselého J(OVÍ "
IVOIk:1 e
příjemného ha 1 VcmcIcJio JoV
"A nemohl bych mí toho nyní
velebný pane dovédeti "'
"Slib vúžt! má ťita Jen maličko
a dovíte m Aj mediu! tu ji nám
hladká Kačenka jiřináří hořkého!'1
V
Vévodkyně
Náchodští byli velice překvapeni
Dfíve nežli hií naduli přiběhli za
prášenou tílnicí dva běhoiini v čer
vených kazajkách a za nimi do
tichého mčjcu hréel kočár řeti
krásnými koňmi taený Za tří-
jjreuym tmi vozem unjeio mnouo
jiných cestovních i nákladních a
víucky zamířily do vrihu na zá
mek Milo'ivá vrt hnoHt byla tu zčinta
janna
Ale mčifané ms nehněvali tčiili
e že hlučný život jako vídy jo
příjezdu vévodkého dvora na zám
ku i v mětě panoval déle potrvá
ře bude zate vcneleji a více výdělku
Jen aby tu vrehnot po telé léto vy
trtah jftt aby xáhy ttknni do Iřird
I I v
bylot 1'etrovt vévodu Kuroiif-kénnt
a Zaliáfikému zapotřeld aby (e-iičz
Krtí! 1'ostoHpiv roku IT'( Ku
roimko líuxku olxlrel pade-át tíí
dnkim t pujiítčn mu důchod !
iteh 4imdcáti li'c ruMft nnui'l
tv jrho pak čtyřicKti iUle Nad to
piljniy ' vecfi jelm patit í !v ly
mačné uk iv vévnd i mohl !(- ivlu
évodk dvnr t-Uu t a k i i!irky
lítt !čdrm
l'ok-'je proněj j-jiib
dcery l ti kini Iruinu n
řyrl!' p ipraeny piiťMiii !
4ifí jt n ln iiii!y í44tliiictfiu
mih 4 UM p" dujícím konírny
pSqy byly kMuneh 4 ule lititl U
koi kolny !! i'l 'r '
thnjř kv f J 1
lliM'Cli:i dlíf CO l'ctf K4tMI
k) iu io-k p'ij b i
A'i4 Kí'-'" lof ti irtii"!k %
kl4:4ť(''uu!''M"1 u t-'k"
j'!s'j Itjtvt ' ! ! i i '
k-t'ri' i ' v ' ' 1 dí
UMtrojiti ve "tviij ranní oblek a puk
dvěma aluiícbniecmi na pohovku
přenédti Tam zanedla před zrcadlo
utojící na Mtolku ozdobně vyřezává-
néni jako kolébka niuxelíneiu zaha
leném a jako oltář krajkami ozdo
beném Na utolku bylo plno loz
manítých Kkvoetu láhvičí k pomád
Voňavek náplaM Í červeného a liílé
ho líčidla tuek trůnní jehel a
(pendlfku
Anna Karolina byla třetí mandel
kolt 1'etra Kur'inkéiit a věkem
mnohem mladší ne on Dobrých
nvh Ii ětyříeei mela ale zapomínala
že má čtyři dcery z nich tři ji'
byly doHpěé )oniid ráda nádher
né i koketně M' i rojila toužíc al-y
e jí obdivovali a koíili l'rolo
veijrik Mfiť )" "topy nekálám ního
čau zakrývili a přemáhala llvla
VyNoké VZ!ie- ni' potavy poněkud
pi 'li- okronhl ' ' tváří její doxnd
ulíčné ráčily pýcha a přínoi
Nyní ranním olhkem zahalena
neděla pří mé první toiletté Tou
dobou přiiielí laké na liedbá vm-m
poUlári zuml'vaného jejího bílého
pudlíka kterhož in kolikrát polla
'li víi vedle cbc dala položití 1 ď
na z komorných jívlay upravoval)
druhá aty prinenii vclíti lď vé je
ukazovala zdali by tyto na dne
volltí ráčila
Vv vodky te" nel(yla jak e zdálo
dobiv míry Mrzuté odmítla nabí
zené Kity nadělujíc komorné it
příli- luxkavá lova
A zanc odmítla čepeček jí přím-
MTiy pak ci- mrzela nao tím ze
Htarý ten zámek nepoky tuje ani
pohodlného pokoji toih-tiního
Konečně zvolila obě a ustanovila
ěat Hílý pmllík zavrčel a zaštěkal
Io pokoje VNtoudla tří divčata
věří a h1 íé-ftá krásného vzrimtu
její dcery které tou dobou praví-
leluě přijímala Nejtarií nich
Katřina Jíolrííe doma zvaná Kitty
oMinuttctíletá druhá Marii? ('aiiliua
nejmlad-! i ne j-du nějíf luhana
M-Mtiiáctib ii Oděny byly v jamiě
modré hedbávné Jaty jejich barva
mírnila m- průhledným tylovým
rouchem do nčhož byly květiny
uměle vyiívány Mladé a čilé hlavy
kryl malý něžný klobouček a dra
hoeennýřni péry
Sotva že plaíe a koro ontýi liavé
do pokoj' vkročily f již měřil je
přímiý a bi-dlivý matčin pohled
"Jak ne Kitty nexe-! Nevi n tak
ruce
Mírnéji -Johano Což tak di
Voce
"Ach Mari jak to vypadúi? Ty
zrovna #iklivou! l'roč ji neužila
vire čeijveni í"
i
j Tak jvít tla #vé dcery kť é po
%'#e ruku jí políbily
rWn i v vjedu 1'oiedetv
IIIIJOU "
Johnu iiejridotiiěji tu yptávu
uvit i! i
'1'ojeleme ! toť roxkoilié
Ifeiii biukoii a rychle uprudka
"Trf tollhttč" ptjlU n
Kíte I "
A - "
Muiiá ak mámo p v" piai-
ii J iíiika liy l na té či U
vin patrno it by ioi!ipuS
liixlif t pi'!HCk l
"A J li pč tk tu '
r Ani"! h pifj '('i1 u f ptt
a mi Jj t ly M-'' lot
IU-" jt l! l#l !
lo I -hií' K ! i l' p"-knky
u $ lei i p! Irinc k
iVlt i i b t I ' ít te I Jt'
"J'an Arnoldi krámě tančí" od
pověděla živě Johanka
"Tanří ale je-li také (lardelem
co do poklony'"
"Učíme e" tvrdila Kateřina
"NuŽe zkouíejme Jent to dú
leitý krok třeba připravit Ať
(! ti iieHtane jako tehda paní z
1'uÍMxieux když jxem já v 1'ařlŽÍ
byla představována Nebezpečný
okamžik Snadno by e mohla
stát Hinéiuou a proto nciťatittiou
na celý věk Tedy cvičily juto ne?"
"Ano "
'N'ue jeni královnou a lebe
milostivě propouitím Nyní na
zpátek kráčíA vzdaluje ne Abyn
do vlečky mm nezapletla třeba mezi
poklonou u krokem vlečku pohodil
To je to ncjtčzAÍ to třeba ntokril
opakovali Zkoušely jutě tedy-
"Ano mnohokrát"
"fíckl lí ti ze odstrčení vlečky
Iiiiikí býti prudké a prei' ať nikdo
ho nepozoruje Tedy
Kateřina Mojíe před matkou jež
tu neděla jako mocná a pyíná krá
lovná na triinč mela ne k odchodu
I'klonila ne hluboce pohodila vle
čkou zpáteční krok při lom činíc
a - vévodkyně dala ne do nmíclm a
ní Johana
"Zrovna jaké tehda paní z l'uí
níem! lile jak paní z l'nínieu
vyhazuje a kopá" neptali ní ten
kráte a zrovna tak u tebe Jeilě
jednou— "
Znovu dávala vévodkyně iunt ruk
cí jak by dcera bč vénti mela
Johana n Marií ohb'dly m- jo dye
řích Kateřina ponluinč a trpělivé
činila jak matka velela
"Jde to již lépe ale tleba ne
jenlě cvičit" Vévodkyně byla
upokojena ze její ín-trukcí tak
dobře přonpéla "méjte ne Vy
divoky! Jaký to zpnob! Nlie
jděte-"
Matka vévodkyně propustila nvé
deerv které nvuí rvehlejí kráčely
než kdy ž prve nem mířily
V pieďílli ozval ne nenucené Ve-
elý a zvonkový mnich Johaněju
jež jako čilá laňka napied ponka
kovala Náhle ne vak zarazila a
zmlknuvfí zardéla ne Nanula
zrovna před mladým nliéním mu
zem jenž právě by I do ani íehambry
vkročil l ziey nlečny untoupil
rychle nt runou a hluboce ne poklo
nil Vy ?dy ven
Mladý muž dav ne ohbmití v kro-
4
čil do pokoje kdež před vévodkyní
hluboce hc uklonil 1'očíual ni
uctivě jak náleželo pront vřeliké
nejistoty it ostýchavoct í (Jhoval
ne jako člověk v takových tpolcě
nontech a mí-tech dobře obeznáme
ný a nebevědoiuý Zrak vzneíené
paní utkvěl za dlouhý okamžik na
ňtíhlé v jira vdě mužiky kránné p(
Htavě a patrná záliba v něm ne
zračila
"Což mi neučte Arnoldi?" ptala
n po fraticouznku S tváře její
zmizela vřceka ledová chladnout
"I'ří házím vynlechiiout rozkazuv
vzneíené a milontivé velitelky Hvé"
1'nmála ne
Hodlám ni vyjetí a zbavuji vú
tedy hry a předčítání Což nového?"
"Dovoluji nobě oznámili že
zkouíku dobře ňi Vnichní ne
(inaží aby ipokojeuont nvých vzne
sených mecenáiu nobě zinkali"
"A nlxírj ?"
"V nlrech Výnunti joil Zpč
vii a zpěvačky věiiimm z ineHta''
Vyhoví-li umeieckym poadav
kum?"
"Jel mí až H podivením naií
ne veiic a mají dot nadaní jakož
Vl'tbec ('! hové Nicméně výtečný
znalci hudby a jtpěvu b'ii on by jim
i umu vy tý kutí mohl ale doufáme
i lliihliě V)oti noliditi
ráélte"
Jak vám tu lihl? Znal jit
jii xdejl krajinu?"'
Jeiu m poprvé kraj jr piivalř-
li y budu tU HII1 a npokijell
ukiílnli nobě piikoji-Miiat Vllcn-
HV( h vji h vi litclft"
"Jtký je-t rejirtoir?"
" poprv "loti Jti4ii " puk
"K vih da vilbK1""
"h vilfritč nk'iLa ia--"
Í4 ít- li Vfolí poruněrli
))-irii bf ne U d!y i i lil p f
k hry piu#t liouíui i v
lMt iriikovnkčiU 141 i i i d i
iiliodií učinit jit ta ptíroíriíč
kl 4" jlUi- III IO MÍ t r 4
lk opf tv l-i pi ll'i„4U lyr n
t (iri u uv lil jcnič wii
b!
"Skutečné ovce? Jaký nápad!
Toť zajinté nměnno"
"A přece tak Výnonti paní z
Mariany učinila — "
"Aj vy právu jto"
"l'anl z Mariany nnažila ne aby
byla originální a originálnontini
honti nvé řek vapovala Na vétn
zámku pozvala ni četnou npoleěnont
Ve velkém nále byly nlěny od par
ket až ke nlropu pokryty velkými
zrcadly v průčelí tálo jeviii
Venkovukou krajinu předntavující
Začala paHtýřnká hra Za vyntoti
pivňí pantýíkoii přihrnulo ne nládko
bílých opeullcnýeh ovcí Vinicí
beran jinak nacvičené dobré a
krotké zvíře byl překvapen Hud
ba množní ví hontií četná nvětla
to ve jej velice zarazilo - -- díval ne
chvílí zmaten není a tam najednou
nkoěil n jevíňlě a za ním celé nládo
ineí npoleéfiont Zdržovali jea
planili ale tím více zmatená zvěř
zdivočela Lítaly ncm a tam trka
ly řádily nabíhaly do zrcadel pi
rážely pány a dámy až konečné
východ nalezly p hlučíce a bečíce
po nchodech ven ne vyřítily Sál
byl plničký zrcadlových niřepiu
roztihauýeh u zničených plenových
oblekli"
Vévodkyně e nmiiívabi jak Ar
noldi vypravoval Nyní ne hlanitě
zanmála
"Výborně toť vzácná příhoda
Které íláuiéne to přihodilo''"
"1'ttuí z Mariany"
"Spoléháte tedy na přirozené je
vínié oynem že bez přirozených
ovcí Co hodláte?"
"Nemám jenié nic určitého V
ontí ale doufám že tu možná vdi
kolepú venkovnká zábava"
"Tříčinle ne o to miluji velice
podobné hry"
Arnoldi hluboce ne uklonil
"l'iíjďie zejtra tou dobou" a
podala mu něžnou nvou ruku
Arnoldi byl patrně tou niilontí
překvapen a oblažeti Skloniv ne
uctivě políbil její kulatou bílou
pravici ]5yl v inilonti a přízni
propuitěn
'évodkyně tiacliýliví zpět hla
vu zamynlila ne Hýla v tmavém
háji nlyiela libý Tiiužnký blan mí
loni nou píneň pějďf a teď Z holi
Stiny na mýtinku pod rozložitý buk
vyntoiipil mladý pantýř I'ře bě
loučkou koíili přepjaty byly rudé
íe žluté úzké Hjiodky a bílé pun
čochy kryly ítlhló kulaté nohy Z
pod opentleiiého kloboučku bylo
vidět! huHté tmavé kadeře tvář
nličná oko jinkrné — Arnoldi
kránný pantýř
I'ubruí!ován(
Nailává zima
s tu jcHl třeba pamatovali na to by
V ilotnácnonli byl po ruce lék který
by vňeui členům rodiny byl nápo
mocen v léčení objeví vňího nekaíle
a někdy i chorob jež kuíel zavinil
Sevenív Halná n pro plíce jenl proto
vždy vítaným prostředkem proti ka
nlí nant uzení a rúznjm chorobám
plic 1 hrtanu které zima přinání
On mírní dráždivé pocity v krku
ulehčuje nemocnému a tUf kaíel
Dostanete ho v lékárnách za !"h n
50c 1'ožádejte va-eho lékárníka o
Severiiv čenký kalendář iineb pííte
i on přímo na V K Severa Co
Cedar l!ipíd lnu a
íJMIMIlilllIlllllllllllllllllllltlIlllIllIlllllllillIlMIIIU
ťouzo nemoci -f
1 oř ní iiAiií nosu íi krínl 1
1 1
Dr W K Footo J
3W-10 Ncvlllc Hiock
Omaha Netj
§ Úřední hodiny: Od ! do 12 dop i
Od 2 do 5 odp Tel J loupla ZVA g
W Tří jřlzufiolmjc brle d)o
a nejuovřjSf met hody 4limn §
ilIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiriIllKlIUIIKIIIin
Jednotu čUo-Slovannkých
lodporu)ících Spolků
Cm m P
v Sponých StAtecti
Sav Ameriky
NsitUril njvétií nJpolohlivjM
ieski podporující a dobročinná tpo
lednotť v celém tvAté
ZloJena roku 16S4 trvi Udy
6S roků
čiti dnu 10 listopadu tohoto ro
ku 16620 tlenti a 67) úď
kyfl dohromady
23493 udá
lídnk jiná itski Jednota nimi
tolik Clenu
Mi základní kapitál £ili rabíni
fond
JS122S840D
čili tlovy támóF i Jedno io a
dvkcet tři tinío dollarti uloja
ných v ipolohlívýfch Jmtotách —
v bondoch Mí dluhopísoch míst
kých okroiních kolníoh za Spoj
Států zabpíenýcři rnajotkem
podléhajícím berní Jou to jistoty
be[tin6 U 13 o ni nikdy nepřijdu
a takí i na nich nemůít mioho
ztratit Tnto záložní fond louí
k zabopeífitil pro budoucno&ť vý
platy úmrtních podpor
JodnoU Č S P S vyplatila bl
bém fvého blalwdárruiho p£ioboní
pozfislalým pofil'nerh iill bratrech
obrovik ol-noí $ 7322y0 a po
údkynlch íill eestrAch vynlttcino
bratřím a íírotkůin $44300
dohromaHy
£4200700
Považi0 Jaké úlavy tím poskyt
nuto diskem rodinám a úlva Wi
viilrni zhusta stal fe zákUdum bla
hobytu celých rodin
Nimwním hMttlm Vyplahl Ji'!irjliiv4
půl milionu dollarů
I'ímyW l (A tnlr) r''i'r nfrwnla
pro ro lmy l' lil iiviUil bl p(4Mi ii'rtili'iii
HtQtrt UM Mnít C'iť% a-rfifwoln
lof)[orjli r1ov irotry vyplnili lo
to vol ml olňíliý oln'
Pí iy tifttm yť'íviy nik 'lirnvtly
rinit iviVi íkojy vnfrwfliVJi iiwlW t
lo l umir íml (jMl mi (iil UtX ůmi'l
JwJnola Cil'5 I5t t f"iv4rfl ílovil imy
lu tvrtíVJwrvtiiiA iiipKáí nikomu v )
ho V)kr'itnpA nlil'Ivh ttilrwtltfifh
nih pfliticiloii HéKif řacliřjynlll lfitnn
DBĎ Ili0 irniiHkU 00ir TfliilJ m ut
litatlriýml tMito vyíiírí Jt Jvinni p-k-lu}e:
tlmmi %$ ttllrp:{ ve trAku 'A l-48
řvků U'lkyn A IO itf) 40 roků Tli 11
p'i4 la! tÁMť'lt tl'i ety ďAMha jf
daru t '!(KriííiJ
frn ftlí4 lt(Mrnl tlýiml fťulAli M
Jb')hi4 C:H'i pvivíilriZho Uřii( iWťl
bfriiých 4Kilih tfi) ÍVi)iiuUM k'miwif6
K'S'i i CvAti Siovuřiů tiinf ňiMiá tle
ném lílrj imt blílmJirfií Jw!nil rtél ly
i nim íiAll co fiiMvi e pfivAít í wlHynb
také v4 irwníí k clfii-y
NE ILEPSI LÉKAŘ
Pro Nemocné Lidi
Téměř každý najde tu uzdravení Nikdo nemá zou
fat neboť i pro něho je pomoc
V AMERICE v tom to_ Km ji pokroku nikdo ncinusf zoufat přijdi !í uC-ho cho
rba pončvadž iVstvuie tu ícden známv UYchn úitnv nod ímZ-iu-in:
The COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
Kpll KAŽDÍ-MU 1'OSKVTUJE SE KIÍJLHl'SÍ LÉKAŘSKÁ POMOC
Žílu m-jiu holiáíS ať? i chudí lidé inohou li't UCcni vdice uřenjfiM a zU&wtifm proíibortm
udyí oliviní lékaři nemohou jim pomoci
iuás žijí lidé kt:íí bylí v tomto ústavu vyhíčeni Tiskům a tisícfím tylo navřeno ždra
ví i ilm Vá'Á jíž zoufali ponSvad? jinde byli martní Jtcni Způsob Ist rií v tomto ňstavu j ob
divuhodri)' Vy Jen popík-te svojí chorobu a vysokoncený profesor prozkoumav příznaky dlo po
pisu píi dpíSe a dá vám připravit zvláútní U'ky které m minou ae cíl-
Za li-íivost jejich so ruCf
Kdo trpí tuze na néjakou choroba nechť nevyhazuje x-nizo jiným lkařňm nýbrž ať ob
rátí íe na dole uvrdenou adrflssu a obdrží poradu zdarma Tamatujto vEak Že toto jt jediný tku
tečny ústav kde vlastním vým zpfisobm uzdravují w-mnené"
K° nedostatek mítta můžetne uveřejnit pouze níkolik dosvídčtní z tíiícft dopíiů které
docházejí do ústavu proí CoIIinse
Slyšte co náš národ mluví o tomto doktorovi:
Mři bolesti v křížní kosti
H x
i r i
m vv a
Mři jsem kruté bolesti v
křižní kosti skoro celý jeden rok
a ani nemocniční lufkaři nedoved
li mn5 pomoci až jsem obrá
til na rlra Colliiihu léčební
ústav odkud přišly mi leky io
Iv jejíchž uitízftstal Jsem zdravy i"
ty Mlkc Novák
1233 ftionienui' i'n-hi iolo
Uzdraven) z choroby krve
Náhled kem
znečištění
krve trpči
fenu tilnym
ivrbřním jkji
celč-m tčl a
poIlČVBdž
m rkiuil
bUlekv
myfcUI jem í není Iťkule
kt rý by runv vyléčil Ale mý
lil j n-iu § iit-boťlf ky % ústa
vu prof ( ulluiMi sejmuly o
tuiif n muč tu jakoby káraea
do vody hodil-
Stany VodiM
11 OifWett Chrlctoii WV
' i-7 x': vt
Uzdravena z matičné choroby
Stonala ji"m delSÍ čai ma
tičnou nemocí avSak použila
jsem léků Dr Collinse a jsem
dnes zdravou a vyléčenou
Ženou
Mrs Ařncs (lačník
F D 3 Johnstown lJa
Trpěla zastaralou komplikovanou
nemocí
Za poil dníi li nakolik rok ů pos
tíhlo mne nmoho rhorob jmenovitČ
ičlaj etil V Iké bolestí V atrAlll a V
podbhii ťž tlpČL jvin Silnou Zádu
chou Ntvím jak dlouho bych byla
v trvala v tom lru?nún o8tav t-ní av-
saK uopsula jHim
prof Collinsoví
upotfebiU ji-ho ra
dy t íčku a t f piu-
hla§ujiže jsun úpl
n) rJravA a nvi h
(xivinnoiitf Hcliutina
íeniká dií
moja pidobinna
Mn J J WAcha
K I' D J lUxf txi N 0k
7 tnnolivYh mnyrh píMlékovAnl je nevím í ihÍI
wn 11 u 11 ' t1 ' '' i i 1 i 1 „
Vyléčený z revmatlzmu
inatimem
ve vi h
ko!ti'h a
m-jvíre v
nohb h a
tlpOtffl
Jeir) luno
lu) rol
nýh pntcninlrh lka ale bez
V)'tl-dkj KiiHČnA obrátil
Jm-iii tu tA přol Collilise lé
čebný íUtrtV H potttot í jr ho ví
dy a bkú luJravil Jen
trvtilc
I rank ldlč
(it Nb
nemornvVli lidi vvbVl The
ř_ 1
5 ríW'
4 '
COLLINS N ?♦ M I Uit }a jediný )tni tuťl rt úplná vyltVrnl ttk yt li pu inttti t-žptniin:
do bfnt ať již tr ni akutiil r hriinirkó aneU) tastirUií nrrnii t
lAJMllNiillMtllOWlHr AUkfl hSK( Hi„í t irvu krve UluVhodiulm Miuíij
vjlit 11briJno-t1 rčitťiníiiuilotiy vli v krttkm fav Tedyl 1W stoořt a irpitř
ioiaitisd iíUáni %Mhny W U[r%u utini uUjte ivd tl ili jak dlouho jile iirsiHMiil a
ti tus aurrkuji nas
The COLLINS NY MEDICAL INSTITUTE
110 West 3-lth Street New York N Y
J
i
9 -i ' - "' ' - ' - i V - i-- t '