Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 18, 1907, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Proč Mošna nepřijede do
Ameriky
Před časem velmi mnoho mluvilo
fco o tom že stařičký nle dosud Čilý
a statný herec Národního (Uvadla v
Praze Jindřich Mořna pozván bude
do Ameriky aby zdi- pohostinsky
vystoupil v několika představeních
pořádaných chicagskou společností
l-udvÍK'i 'lU
Hni'14 tato myšlénka zakládala se
úplné na pravd' nehol' kutcčiič
zahájeno bylo vyjednávání se utaři
čkým hereem Mři hrát I především
Pecku v 'Jedenáctém přikázáni"
od 'ambcrka it vystoupit! i v jiných
hrách lak uhy i americké obecen
stvo poznalo nej většího českého
herce
Samo sebou se rozumí 'Že zpráva j
ta v pražském obecenstvu vzbudila
Živé účastenství a kaMý nemálo byl
žvčdav jak zachová ne Mošna k to
mulo pozvání Pražské obecenstvo
lne ku v' tnu Moínovi nevšední
luckou 1 m jedním zu tlí posledních
kdož činnými jsou od kolébky vv
kho divadlu a jíž zůstalí mu věr
ní mí aŽ do dnešního dne
Pyla jieli hezká řadu ale druh po
druhu odchází mizí ta Maru tcardi
která všechny své síly věnovala
české Thalii Odešel Krunkovský i
hambcrk odešli Kolárové Simanov
ký Jíilfner Slukov Pštros jiní a
jiní a všemi zapadla opona která
c VÍee neVedu ať potlesk obecen
stva je nebí větší H hlllčflčjŠf
bylí už jen Moína Seifert a
v éne svěží paní Ryšavá Ký div
že pražský svět který o divadlo se
zajímá Mošny luze ni váží a o vše
co s oblíbeném h rcem souvisí ne
zujlmá Pochopitelný byl ludíž roz
ruch způsobený Zprávou Že Mošna
vypraví ni do Ameriky Celý týden
trvalo toto tmpjctf HŽ konečně roz
nesla ne zpráva že Moína nepojede
Proč Moína k nám nepřijede vysví
t4 ze zprávy již v jednom z minu
lýeh čísel přinesl pružský časopis
Máj" Oznflčtfiý lint pííe:
Pfed Národním divadlem ntojí
bloucík hercu Až na aua Sedlá
fka vemne mladí pánové Od
Žofíná kráčí k divadlu pan Moína
Labužnicky ni pokuřuje svou npeci
alivi spokojeně ne pousrnlvá a Ať
kuje na víeehny ntrany "Tati
Mošno" povídá k mistrovi mladý
ján když nenior naíí činohry při
ntoupíl ke nkipinř "je to pravda
Je pojedete ' pohostinské hry do
Aineríkyř'-Moíiia pohodí doutní
kem z jednoho koutku do druhého
a zamumlá: "Nesmysl iienmynl'
— "Nubíi'jí vám prý tatí Mošno
krásné peníze tínfí! korun za
představení "Ano ale nepo
jedu nikam" vede nvou mistr — -"Tisíc
korun nedejte ne vy
umát" ozve ne vzadu rebelant
Kdyby to byl tenorista ale
pouhý činohcrník a třeba to Moína
byl K mnichu je to eo povídá
te" — Moína vyndal cigáro z únt
♦Proč by ti bylo k mnichu eo?
Kdo o tom pochybuje Ik? Tady
to máni černé na bílém ano projím
íeditelka Ind viková zve mne do
Ameriky a prosf abych hrál v Je
denáetéin přikázání Pecku Za první
pi dntaveuí ti-í- korun " Moíua
vyfial zatím dokument i kapny "Je
t tady černé nu bílém m ho není!'
íemu takové ehybnoti
„ by jiiiotii tiiir'i byi na
i: u ííUí !írí A!c ji'i$ l"
háček liiújrt do té Ameriky ne
pojedu i kdyly unie tdilowili hory
dlv"
"Tfcti M'íip poViíte tmíc k
run j Ul V"run:" - "Nevadí"
Uk i8 éiu Hii'r "m kl jxem ?e
in pojedli l U ji víechiio odbyto
To t-k rada duí a IhhI piuííl nit
hMi tramu t"i 'd V tom moři
Vclljéké potvnkv djt pokoj
jm U'V '%i"k nu t hi
l ibohu idřiv doeU idi4V
k ČMlHl li'' pokouii t páiitdi4
U I nic rd]t rfttu' doittiudy
j !# JmvlM jtlt )l A }fk
(y n lniir %UUt biu!?
h mim 'i nn o!v
tli u iiiki' Itíkdo
dni tik)i i t ur
: im ! i di mál
i H lil I tU u n4Uuttiž
Ji jUUn k a t-1 jdi
kM i r-
K
nI
jak
i-1
kdo
I
tli
DM]
0©Í]©¥Íp
Jsme šťastnými že můžeme ohiásiti všem svým příznivců a a obchodním přá
telům že ukončili jsme stavbu noyého obchodního domu svóiio kam přeneseme
výrobu svých světoznámých léčivých vín Tóméř osmnácte let uplynulo od té
doby co předloženy byly našemu obecenstvu a ohromný vzrůst obchodu našeho
béhem tó doby jest nejlepším důkazem jejich íakosti Skromnými byly počátky
obchodu našeho jak přátelé naši vědí když jsme se před několika léty stěhovali
do budovy sve v č 799 So Ascland Ave netušili jsme že prostranné místnosti
tyto stanou se nám úzkými v čase tak krátkém Obchod však vzrůstal denně a
učinil postavení veliké zcela moderně zařízené nové tovární budovy nutností
Přinášíme vyobrazení budovy tó jež alespoň naznačí rozsáhlost její
Sklepy 8400 čtver stop
Úřadovna a dílny pres
25000 čtverečních stop
Pouze čistci doiiirící í
importované zboží
ich r""0'
Nová obchodní budova Trlnerova
na rohu Ashland Ave a Hastings St Chicago llls
Nejvzděčjší nejsvěllejší dílny
Nejvěíší čistota ve všech
odděleních závodu
Všechno zboží zaru
čeno co clo pravosti
Největším úspěchem
léto-dofy ukázal nu býlí lék který znám jet zajínté
kždé rodiní1 mini a který tinícftni lidí přínenl zdraví a
Kilu Jei-t to lék který položil zúklad k naíenni iiniě
íbii Tíxlee Halil jež zaxlúny byly vyrabiteli uvede
o tom nejlépe jak tento lék íiNobil a jiímobt tiomd v
rodínaeh nařeho lidu Munf jiiiMobíti dobfe jinak ne
bylo by 1e vynvřtlíti ten úžamiý vzíiíi-t jďodeje rok od
roku Žádný lék na nvřtř iiemíižť e podobnou obli
bou vykázali Jent to
Trinerovo Léčivé Hořké Víno
Když jdijat byl zákon o řiftoté potravin a lékíí
byl Jonef '1 riuer mezi jirvními kteří za řintotu vcJke
rého zboží uvébo m zaruěili vládé Sjiojený(h Státíi
i'At) záruky jext 'J4iJ hnadno bylo ne zaruěiti vyra
biielí protože nikdy ani sebe nienří fiixteeky řkodlivé
do výrobku jeho nepriAlo
Trinerovo Léčivé Hořké Víno oHvřděílo kc býti
výborným lékem ve víeeli chorobách ve kterýeh jent
poHližena zažívací Hountava Toto postižení zažívaif
itotiKtavy totiž íeho toho ústrojí jehož jíi přijímání
a Htrávenf pokrmil jiotřebujeuie čili vneho úntrojí
kterým potrava v tele naíem ná projiti jeví ne obyčej
ně nechutí k jídlu a tMennou NlaboHtí kdo hned hledí
tyto malé příznaky odutranití iato nemoc zaželmá
Trinerovo Léčivé Hořké Víno jent v takových jtří
jiadech jediným lékem na jehož účinek můžete upolé
íuiti Ono účinkuje na celou zažívací sounUvu Snadno
poznáte neuí-li tato-n(uitaa v ioiádku Jest bud'
přítomen jeden z iiúhlednjících příznakii nebo více
jich nebo viechny :
Špatná chuť k jídlu
Qdpor k jídlu
krkání
zvracení nebo nucení na ně
zácpa nebo jiná nepravidelnost
bolení
bledost' obličeje
tmavo pod očima
povleklý jazyk
tělesná slabost'
nechuť k práci I k zábavě
V Ukuvš i pl íinlH'ii iiiiižei zvolili jenom jeden
V kť-rý Vám pomůže nechr Jt kirými nebo mi
djmi b k který neobsahuje ničeho škodlivého Trine
ld0 Iéčjvé Ilolké ÍIIO lest (ložell piiuc čitéhu
ulehdéh" kalifriikéhi vína a vybraujch bylin
Nemítu tidy uákodiii iiikuiuu a iuul nezbytné pro
pčti kařd( tnu
1 zdravý člověk
veme li idičm dávku tidmtu přírodního léku naUiřiie v
m in CibčitvrHÍ oMČiellI t'l!ení Naleiřtie V Helu
whtii nl k iivolnliiiu boji jel povedu jej ku piedu
Jíez tčleHrié HÍly bt'z duievní HvřžeHti není vyhlídky
na ÚKpčch na Hpokojenofiť na řlčnlí
MNOHO ['ADřXKÍJ totiž napodobenin tohoto
léku KVČdčí nice neilépe o ceně a oblibě ieho nrotoe
jent vždy jen to nejfephf najmdobováiio ale proto přece
činíme každého Dozorna na to
Trinerovo Léčivé Hořké Víno
Žádejte vždy o pravé
Druhým lékem
na nčjř dovolujeme m ctěné čtenáře vé upozornit!
zvláítč pak ty kteří ncjnou v obyčejném ulova Mnyidii
nemocnými totiž tak aby na fíižko byli upoutanými
neb aby práce byli vůbec neschopnými kteří víak
přee nejnou zcela zdravými a jiotřebují občas nčjakého
povzbuzení by dělnou třídu til udrželi jent
Trinerova Angelika Hořká
Tato 'Žaludeční Hořká" jejíž hlavní Houčántkou
jent AndělHky kořen (Anelica Archaiielica) čxto
vaný v Htřední Kvropč a pro iiúk íuiportovan ý nabyla
neobyčejného roziíření pro nvou jemnou chuť a pro
rychlý rozhodný účinek S andělským kořenem npo
jeny byly nejlepíí byliny a uloženy v nilné bílé víno
kalif'ornké Víno zvoleno bylo k výrobě tohoto léku
proto že vyrabittd byl pevného přenvčdčení že nurový
líh z něhož obyčejné žaludeční hořké jmou vyrábčny
nemňžo proHpeti nemocnému bolavému žaludku pro
tože jej ještě více rozdráždí a rozbolaví Víno ohvč
žuje líh zabíjí Trinerova Angelika Hořká
příjťiniiř zahřeje vnílínontl
vzbudí hned chuť k jídlu
zažene kolika a svírání
uleví při k řečech
zmírní bolesll žen
zastaví zimnici
jest výbornou v naituení
r nezážlvnostl v prii] mu
(tsvčí mysl
uspíší zažívání
Uávka Trinerovy Angeliky Hořké před jídlem piinee
zdravou chuť k jídlu a poinuc zrychlit i htráveuí po
krmii protoe povzbudí žlázy žaludeční k hojnému
vyměšování šťávy k zažití nutné a valy žaludeční k
usilovné práci Dávka na noe pojití d"lrý neruše
ný oxvčující xpánek dávka mezi dnem iiv)'iidí ť lo
i mynl k práci protože mw vyrobena z čistého vína
Trinerov Angelika Hořká není následována klesnutím
všech rdi jako nápoje alkoholického Alkohol čili Kli
m!c nadivili povzbudí životuí kilu nlt krátko ná
t:uie jt što včlsf ochabnutí její líc pieil ulitím kdeto
účinek iistébo vína jei mnohem htáh-jšírn ledy z lé
kiiiskélio stanovixka jediujm (xlporučenl hodným
Naši přátelé
beillivč pojorovali úpči h nás apřiili k íávčrku pravé
mu že jel vU'U'in iikšl miahy duti lidu iiffalšova-
né zcela čislé bez řkodlivýeh přísad jakož i naif
Hiiahy jednali t každým stejné čítat! každému tolik
čo zboží má ceny neřidili nikoho Proto naléhali na
rrÍM abychom vedle dvou lékíi o nichž výSu jmne ne
zmínili založili i sklad vína a vybraných lihovin do
mácích i cizích úplně čifílýeh Vyhověli jHme jim a
opatřili jnmo tuto novou budovu nvou
nejlepšímí sklepy v Chicagu
kteréž naplnili jsme pouze nejlepsírni druhy vína jak
kalifornMkého tak importovaného a jme hotovi po
uloužití jím v jakémkoli množutví Nežádáme tn
nvýeh příznivcích ničeho jiného než jediné zkoušky
bychom je mohli přcHvřdčiti o jakostí xvého zboží
Pány lékaře a lékárníky upozorňujeme na pravá
vína jež čflxtč jmou předpisována jako uherské Tokay
a Kutuké ApančUké a portugalHké J'ort a Sherry ja
kož i na kránnou zásobu vína rýriHkého a monelHkého t
francouzského
PXNY IlOSTINSKr upozorfi tajeme na výborné
domácí i cizí likéry znemenité jakosti jako Jírandy
Antibled Žitnou (írappa Jirandy a jiné jichž cenník
ochotnf zašleme
IMPOIUTIKMK 1'KÍMO nejlepŠÍ chorvátskou
Slivovici nepřekonatelné víině a lahody jakož i Boro
vičku velmi mIiiou a účinnou V cele Americe neria
leznete Slivovice a Hořovický jež by z daleka mohly
rovnati ne těmto jichž výhradní prodej pro celé Sou
átl máme jen my
Krásná novota
Oznámili jsme již krátce že na rok lfetB opatřili
jsme pro své obchodní přátely za velikou imiu peněz
včtší než kýmkoli liylo kdy na podobnou památku vč
nováno kalendář jenž opatřen jest
dvéma původními malbami českého
malíře p A M Muchy
Ziialci umění již dne shánějí se po těchto kalendářích
neboť vzbuzují obdiv každého kdo dovede ocenit! ma
lířské umění Pan Mucha vždy provede vře do nej
menších podrobností a zde ukázal se v iiejlepífni světel
a nejvčtšf síle Přátelé naíí budou nám zajisté vděč
nmi že opatřili jsme jim tlilo tak mistrovské Sou
kromýiu osobám zalán bude vtik tohoto kalendáře
zi 1'c v náhradu za balení a poštovné Hlaste se
hned! Adressu te listy vé: Jo- Tritier (Ufl S Asii
lund Ave Cliiw (řo 111
lčk iji za (louholřtou přízeň a ujišťuji kadého
žc i na (b le bule jediným piaidlem niún míti sklad
v hradně čiitého zboží tbjednátedi o Triuera kali
f rríké víno mužete bytí jis-ými žeolidrlte kaliforn
ské víno tt niijednáte -li ruké že obdržíte rýnské
Jméno Trinerovo budiž Vm árukou či-toiya pravosti
'ožl Proníiii o ?alší objednávky m hť Jmiii sebe
menšími cni ]tstrie s stejné prn'st i IVnv
jakéhokoli iW rrflM„y „„uU každému obialeťn
pošty rVi #' (tutlán niit r (#' liulurf rítti
ťiloitjtni ídporučuj e do piíitě lidu j-eru
upHmným Iravirm
JOSEF
T IZ) T Xí 66 68 620 622 So Ashland Ave cor Hastings St
1 IVl 1 X JZ IV CHICAGO ILLINOIS
doin (AkUmt kdsi nttu? i lce j
iA ať m li min pHjde jo(vl
1'lvU 2 ! Amriiky Mén j
ptln U h ihiu í
°t Uk mát!
litcrtititm n untčttí
#(
í
i ji
v íMmí ii iiri'ttití
H UU Vli -i j J I i" if
Vv Akli l A i I n g
I!! J' IHHHVU tik i Ik4
Ultii lu 4l pl ilkodtl
pHíiin- iiádhni) kKndř Kr-
ly jtí na klh Uh tom v mIi
jí jol UtoiHlbit tokll m SiAMohu
a dobré počli v vitiílknn ilv
li!(!h krajana VIÍn Maiia
MmiIiv Jt tu akvottiá bkaika
Hnu t it ilul „i na ku ki !
l)ijí ltV lilay kiv!viH- j muv
a Ú lu jak ) } u inKtka bdf
ií Ur Ui bu l kal 'lé %nio4
(tkli I ídd~oH ( i h d K-v"
livtl da'k boJt Vjn kiti 11
Ji nlM 'tlwlHtt L kalr&dkíl
jiebi v I nalil' itrnttjí tolik viác
n ho i au a 'iroiumiil pro kran a
i"" ní jaku iiiičt-nv 'i k
l'U horlili k
kiný jUr Ss ia Ulo
nijiiMMb jJl áhUlué nliir
jrrhaky jrof T J Maarjka
j l j tohvrttjr jim v ( tiv4tfi
lib l'iduikj tf jak ul jm# jř4
Íih H -k)tao4 ít4ími
KojtM! Útky ktt tronUul t
j ítíwy nnil by bn anljřU fco
kajatia kterv tajtmá e nij sb ti
kové bmiil (de i ve st-iré v!li aby
i uhlediiwu kUC ku la nt ' "ptitut
iVna jrjl jř itpatm l'o'i#i Svt
potuu !c i4plat!ii ca J altau
píkní lviwiuej by "ři ihU
brnl ou kti a Urt ' : ntu4 j#
iaa na -1 rl jl hl
b po ) Uy í-lťU!
Wlrr Iv tnimktr V tliUif ko4
j-itt r ťUt y M jriiá ky
přs] i lUUrl Mfjdruk m i V
ITih t l L igo l! isi%
tatu obhuj rdtu iajtnia{tU
přednášek ns Ha líč-k a jho
%v'tnam j ru hrnu J UHlvmjřiu' j
vUloiiijlin t a soviaUamj Ni
lrniv a p%deéint lidtklt Pra
!b!i ní iáaI přijaly li j#iUm
awHoiv!ninh Amen
lj Svidslot]!! Politi k
itav řkt h i árl 4 JUkouak
Ptlatrtit Itty v tmhniS %rir j
im im totí (( Mumni Vtiks
V v Um Us l kai liant)