Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 18, 1907, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    #
1
„ ' i
'
"4
t
i
I
% !
i
! ' -
rJ
Za prof Jelfrem D Hrbkem!
f!'ro návai látky t min cMa odloženo j
líh lnáiy liiď ř ly
ilhni" ttí-f vi l r"ji bíittfl íbIi jiřii
u lir vlny lii uí uicMy
krtmuý i"ii
Mlnl ý muž i milou dobráckou
tváM na ní kailého nejprve upou
taly výraué planoucí oři prof
Iifíniii Hrbek zemřel ve stfeilu
lnu 1 ti'HÍii'c tiilnilciiH' v noyěiii
Svělll pUSoIlišti - fjticolll Neb Mli-
lý nadšence k t rý nilfcl mezi
nejlcpšl syny odlomené IiuIiim iiii-"
ho národa neúnavný pracovník
zanícený pro vše krásné a ušlechtilé
odešel od nás aniž liy uskutečnil
radu svých krásných unii a inyili'
nek
Koho by iieaniioulila truchlívá
zpráva ta ěí srdce mohlo by ustátí
la otřesu bez pohnutí Smrt tento
krále vyrvala re středu našeho srdci
npjnai"iMnj-jf oui mnlanou pra
rovníku nad jíní' potřebného těko
nabruditeliiého
Tcskno je člověku pil myšlénce
ze ten který takovou láskou a
nadšením ujal Stolici! Českého
Jazyka na universitě v Lincoln ten
jen byl iluií í srdcem lumiilch
českách Mudlljfcíell HCStojí více v
našich řadich a níkily u společně tu
námi nebude krúiíctí za konírnou
metnu — -povznesení duševní úrovně
americké české vél ve
A v ťlo rlivlli kily na papír
snažíme se přenesli své myšlénky
'dá se nám vidíme před sebou t u
výranou hlavu s liavraníiní vlay a
ty záHcí oři planoucí zvláštním
leskem jako tehdáž kily rozmlou
vali jsme o toni v ještě dalo by se
vykonat v zájmu povznešení krajanu
všech vrMcv
' T"ko piiti'ko í lovťk uí"l(
1y očí pídi krůtkou doliou napoult-il
kainní n mi í valy jcMi" joliiou lio
řečni" z-iplápolaly aly ulialy na
vdy
Zciurcl v iiáriičí taí'íik'' vr
matinky a dvou nvýc d Ki-tcr Vlacty
a šúrky Scntra šálka ilolrú a na
lřriiá piarovníci' a Hriti jka dotin'
j-oví"nti naíelio nároila dlela u nílio
ani J4 dní peélivé jej oeti'iijíe
Staiíěká pant Ilrliková a tietra
Vlasta přijely k němu v úterý ale
umfrnjtcí Jicli ji nejoznal
Zemřel po operací na zápal po
břířtiice (peritonít i j Tělexné pozů
statky j:Jť převezeny byly do (Vdar
1'apidK la kdiv poli(lieiiy za
ohromného i'icait nft f
ZeHiiulý prof 1 llrliek hyl tuprve
25 let utár ale za víij poměrné
krátký věk vykonal velmi mnoho v
zájmu čťxkého Živlu S kolu oheenou
vychodil v (Vdar Jínpidxích la
kdež také úfpěcliem odhyl í Školu
vyiíí l'u dva roky píioolil tamtéž
jako ucíti l I'u té odehrál v na
lalíl titudia na iuiivcritu do lowa
l'ify lt kdež vétioval tf literatuře
a htudiu jazyku V červnu tohoto
roku graduoval úxfiěchcm a utul
ht- profesorem ěenké a něinecké teěi
na iiruvcioitě v Lincoln Neli J'rel
tím po mnoho li t vyučoval ěo-kou
řkdu v Cedur Jtapiilníeh a prorvou
dobrou upiímiiou povahu byl ctěn
a vážen jak malými tak i velkými
S nejkráMiéj-ími nadějemiodt bml
do Lincoln Neb nemaje ani
tUM'ní ani liepatrná ěát jeho
u 1 ll í- '"
► li I in ouie pjMin-iii JU října
j-kiI nám: "Nein ni ěáteiin pří-
i v tm i hotov l"ěení rentiny roz
íí lil jciu na M-xt kurú a eiiúvm
řc o vn Jiy jeví e v e iiíimiuí
t uileni iwitinlý záji-m tcátik v
t dkvilý nt ní ji t plece jen p'
t iktrlliý
ťhupil j ricp Vřt iul vsmi iU
mi Kráu e i to ! lil námi i
ihyti uprAtili pr utudťftty
i italiku dobrým vvbťrtiu řeké
j r y p ni vadl jvj tloi itnaí i
ltřl Měl v umyU jí roKiití
i tíi díly LM Uptiidául tetu
éiKnky v till iti"iny mly bvti
Ukéíky IVulbV ?V4tc'pluk ťr'b
Jr-! VK-h!u kťUs J't N'tií
4k K J Ktbetié K í'tkkk Ln
Aiio Jrák Hwlrny !
l'!kkhs K ll%íik T ti
M 4r} J M htra k jti K
Ji iíhut ) r'f Hk i'Ui
'' ♦! ii i '! te!tV!:
"ti a ijil i
" ii! tk
f ImímÍT
i
! ' - ji 1
t J v j
ca! t hlt :
'! t 4
I ' í " VÍM U
předitavitelé těchto ílcf známi liyli
i ěeKkémij imi riikému Htudentu
"ťetl jnem znovu bvohuku Manary
kovu "V boji u íiíiboŽenKtví" ft mi
lezl jni-m v til velmi mnoho co nutí
k pícmýMcrií Mnohé za první četby
tohoto dílka mně uklouzlo " psal
nám před ěacm Byla to duSe
váně mydlici nedce zanícené pro
boleni! dneika i zítřkii
V poničil ní ni týdnu měníce Kjna
přednáíel v klubu "Koiiiem-ký" v
Lincoln Neb na théma "Naie bu
douciiont — naíc prúot" V přeď
riáíce oyé dovolával ne nlov Maary
kových }!♦ piiiizn vzdíliním jc nám
mohio jazyk čenký aneb painálku
iiaíl mnhutiioMii zaclirániti A jíž
zane v Robotu dne i lixtopad ii
témuž klubu piednú-cl na théma
"Havlíček a doba čenkélio znovu
zrození" J)ue pilná neúnavná
která při plnění četných nvýeb po
vilinoMtí přece nalezla chvíle je
věnovala Mudiu bojů dncínírli i mi
nulých Jetlrem Hrbek vedle drobnějších
článku do ěanopinli čenkých kteréž
pNiuiy byly dobrou čeniinou cpiávnč
íl bez chylí iičdíkril n únpěchcm
pokuml m a vaviíny na americkém
l'aniaHu )obre známa jent jeho
blltefi ''l'kali í" je oVem V jíl
Z) ku anjílii kém hýlu vydána le
toínlho roku universitou v lowa
(Jily la Ji- to lniseri myslící du-e
z Její řádek blýskají vzácné- i lne
haté myšlénky Mnoho svCch bámií
v anglickém jtjku pxHiiýcb me
lejníl v časopixech vyilávanýcli
studenty lowské university l'iei
časem velmi dojala nás melancholi
cká bliscfi je tiixíme nesli nii"V
'("'eský hřbitov" Dala tušili se v ní
duše nadaná hluboce prozívající
žaly dneška ' s odv:iliou hledící
vstříc budoin "iHixt i
líyé'ecicm z )' duše upřímným
v iiuiciicki ui světí- snažil se mim
proxpětj co možno nejvíce Svůj
původ nikdy nezapíral naopak byl
nafi vždy hrdým českému jazyku
jímž Diluvií krásné a ku podivu
čistě dával vdy přednost u rád po
hovořil si s H lili o nich věděl e
omd ěexk' iidlomeín' větve iimerickéj
není jim Iho-ti-jiiým
Zttáta jeho pro nás je veliká!
Jíyl uí úkoctlivě skromný a nerad
lilýskal si jileil veřejností svojí
prací Jjyl i íicovníkein nehlučným
ale neúnavným a prospěšným Me
žera jeho úmrtím v na-icli řadách
ZpúsohelJii tak lehce e nevyplní
Iyl jedním z těch na něž se wrtw
poiníiii 'ď' jichž píunúlka xíistane
dlouho a "línhi mezi mimi
Umřel ve chvíli kdy nudil pro
spěli flám nejvíce vtf chvíli kdy
začal tiskiiteěnovati řada těch svých
krásnýcl 4 odvážných snií Byl
pracovníkem mi] jiné obětavým a
postaviv xe v cejo cckýeh aiueri-
kých sladujících bil seydatuěza
jejich tily a řřiahy
Měl mnoho snh a tužeh ale
miiožs! ( z nic li si nesplnilo Kdo
pochopí hoře umírajícího když za
třmi miv imitnvniH očima nalézají
číma se v agónii se zadíval? Onu
bolest o níž píše básník náš
Ncrud r
"ii kt tellžil přec nesplněno
p! iim slunc-ř tivinliiiil
tniť imii4 dl tu Jiné včrio:
ie prchli ty Jl iicLftcliuil
Clil I lllliol IIHOI l!"xlěl I cl-těl
i i -
přiné-ti do čenko-aiiii-rickt lui ov du
tí V obilné litoU lásky !th'
pl licl kiisl Cíle in jM a nlnej-l a
rázem učinil k nec v - ni i
(bb'-el w Jivota ih hry tiíhý
(wirilk tvní by mu bj o di přáno
vUI v tt nrti ni hurntii v i i
du-e cílila- Vděi oá bief tlIU Věnu
váa pamět! Otakar ( hat va!
V Umaite NeU dne 7 pro in
J Hrtekjakoílovtk
1'iKiial ju Urbka ihml pudč
' Hřtil jtilM j-J (ci lil) j lio
" dl Nru! nt ln ani ipn hopl
u nu íí jrj jiní iH iadi Narodil
a rt! v tvé -ulí V)rulal jako
i l4iy tiw b pilov tu tviit lekni
le V vl " ( ! U'U ll a V ně sl iti'
ii miiltlulk ktry w d-i'kl na
MiUd! dubfvba jtstant ní a
i jtřrii" Tr Ut uptímiit i b ti
thi IIÍ tHh'4 V!kltí -
k'j4 pk kfíjaa vnuřd
Sfiiu iíílu h kvi tlil IttHuho pi a
Wi liajiii i vb au 'i aul li ir l
U - i ktní M l J k"t IImiÍi! ! ll
všechny" (řišli s hrudí vypnutou
pod sebevědomým stejnokrojem
přišly vedle nich i báby a babky
které musí na každý pohřeb a lak ho
pochovali jak se na národ luí
Že rostl mezí nimi věděli Že je
Lpieroxtl vysoko nepozorovali Tc
prve když nad jeho předčasným
hrobem slzeli také učeni lidé z jiné
ho národa učitelové a profesoři s
nimiž pracoval adu-evné se xlýkil
viděli že snad byl přece více než
jen výtečným studentem dobrým
učitelem Nežnuli ho byl jim
příliš hlubokým
Nechci profanovfit city jcn jeho
filosofický názor na svít ale ponc
vadž jsem jej poznal že hyl veskrze
člověkem filoxu!íckýmíať by si jíní
řekli člověkem "náboženským"
mám za to jeho posun tm' vzpo
mínky byly by pravé velmi neúplné
poněvadž s této hluboké stránky
málo známé
líylo to pozdě Večer nedlouho
pléd jeho odjezdem na jeho pnobí
sté v Lincoln kdy jsme se doslali
do debaty o iiibožentví Namítl
jsem mu jak uiíiže člověk který je
vědecky vzdělán věfítí A tu mi tak
jasně a "Iručiic poučil na covMi hní
tak rádi zapomínáme že nozi vírou
a llábožcnst vlili je veliký 1'ozdll
Každý církevní člověk byl by musel
ploště o ncm tehdy iíei ze je ne
vercem Kristus m hy! mu bohem
ale velkým clovi keln filosofem
stavěl jej po bok Hudby Konfueíit
a jiných proroku bible m-hyla
mu píoiiiciu svalem i (- doklnlcm
uáboenské iifcriturv náboenského
snažení dávnýi li pokob-n lídtva
jeho iii boctisl v í nespočívalo na
koxtclích a církvích ale mělo zá
klad proste V jeho srdci ('vědomi
ni jeho pionéru ke syeiu uvědomění
smyslu života bylo jeho mibožen
slVÍ 'loto jeho náhozeiislví lylo
úplném souhlase s filosofickým po -
znáním s vědeckým
názorem na
svci a vvvojcni mravním a kov
jme mu potom dali Maarykovy
"Ideály iiumauilnl" a brožuru "V
boji o náboženství" našel y nich
Hrbek ohlas své due a viděli jsme
teprve Že ty názory nac lidi neví řících
a jeho člověka "náboženské
ho"' éi jak se mělcí a jm ni I íc f
lidé o něj otírali "koiclíčkářcM
lisí se jen málo ze hyl volným ba
volnějším myslitelem než li kteří
ze svého svobodárství činí veřejné
vyznání víry a obchod
A tenkráte jsme upřímně n ženou
litovali že takové lidí m lze udržet í
struně s vobodomynlné aě jsou nvo
bodni' myšlence bližsf než ti kteří
v ní "pracovali'' po h ta Cí vinou
že nestojí v naších řadách''- Vítmu
lieurvalost í hruhství íi bezmy šlen
kovítosti které lam po dlouhou
dobu převládaly které odpudily ty
kteří měli jemnější (dl hylí dost
hlubocí a vzdělaní aby si vybudo
vali svnj vnilřnl lepšf svět syé
liál ožeuství srdce
K l' Svoboda
Z KRUHŮ Č S D P J
NKW VllMiVK Minn ( I no
vé spolku Hratří v Kruh č jsou
zdvoiilc žá-láiii aby se v hojném
počtu plíští schllze súčastliilí po
nčvadi pfedléhá volba úředníku a
dále aby uvítali nové plistuuplč
členy M F líaštýř tajemník
HOPKINS Minii ~ t teé p„
řadatelstvo uryinii! Tímto ouainu
ji ž''pp Frank l'i saiek John Hrokl
ii V Stud di vvluučiiii byli ze
spolku Jan Hus ě 'i pru ficpUce
ní přl-pěvkíi Itale oiiatuuji že
pfijlliuti jhte liovčlio člena II V
Lorence u siib-čiivm pulnvi in
1 liioi tijvmiilk
MVHI IF Minn ťtčiié pma
dairUl vu o 'Miiu! V puslfln t hul
spolku 1 ío Amos Komenský é l
ivoltiil byli Ivaivl l'unÍ4r přult
JiU Ahl ( n h liilitupteds (J iU I
Jis t Nn d tajeltiiitkrlil ijl(h
ťaiovskv áčrinlkfiii Vut-liv r j 1
puklsJnikriii J'i i Flt-v ka il-h ír
blkriu bl4tlkUi idtVlll I
VáUv Filík j
♦ Uijil I t innik
HAFliFN Wi t tt- pi
dvuUlvu tuyautt! V puldut
i lil #! ni bili liK't-1'iji { iu l
tohl pru pHd ik A!UH K u' a'
}tUetnt4 J ( ?Vihy!ifí !!-
pÍldď"l J 4l'k IUlluk U II I f
kl ll I l llftU " i l 1 I Jv '
t K kl -k!i!:krm íki(
I t k "i c Mi4 j " - V k j
vnitrní stráží a Jamca Hamack zá
stujicem do sjezdu Se srdečným
pozdraveni
lamcs llamack tajemník
1101'KINN Minn — ťtěné po
fadateUtvo oriíiiiiu! Žádám za la
skavé uveřejnění těchto několiku
rád kfi Hllžl se nám důležitá doba
sjezdu a proto je nutno nějaký na
vili aiu b posuď k ve prospěch milé
liasí Jednoty podat i 1'odpornjí
návrh br A 1 Wafioiise Ovvaton
na M ínn aby ( hom měli svůj úplné
samostatný oreján O velkostí dle
jxitieby mohli by loíhoilnoiiti naši
zástupci na sjezdu Za druhé ne
souhlasím s návrhy br Hělky a br
Hobí ka Myslím Že Hlavní úřa
dovna m má co dělat s iiciiiociiými
Má sama ji pláce v íce než dosti
Pále nesouhlasím s tvrzením že
není dohře aby Hlavní 1'fadovna
bjla rozptýlena Nemělo by se ni
kdy hleděli na nějaké-malé vydání
za cestovné nýbrž měli by sezvolíti
úladiilcí takoví jímž Jednota naše
piíroxfla k srdej 1'oplatck na
Hlavní ríadovnu je došlí velký a
iniioho krajanu láže se proč je ta
kový V této věcí rovněž měla by
se stát i nějaká lepší úprava A teď
několik poznámek k opravě stanov
V hlavě pivní článek mělo by
uláli: Jcdtlíe žadatel čivnni neb
více kuličkami byl by zamítnut
má právo po šeii měďíeh hlásili
s znovu Tím prcde!u by se
mnohým nedorozuměním protože
'není možno ručili za mlčilivost
každého člena V hlavě Uctí ělá
nek (' v kterém praví se ze muno
pojisiiii se ii Jednoty naší postupné
až na ífooii melo hv stálí pouze na
♦ 1 HO'l liebof lu je dosti Velké po
jištění Hlava třetí élánck osmý
by méo stáli ze clen muí nejméně
po 'n roku iiib-zeli k Jednotě a
j jM „„ „„„( „ c0
! t !4v oprávimn bvl k vyplacení
ky pojistného za živa Tento
lámk je velmi důležitý abratíí
by mu měli věnovali nálcžílou po
zornost 1'ruciijle voiié drazí
bratří tak ubvste doálilí kvzenéfiu
výsledku Ne sidiéiiým pozdravem
Josef Mepám k
ový domov
I'an Josef Triiier vyrabíle chva
ně známého Léčivého Hořkého Ví
na oznamuje všem svým piátelnm
ze stavba jeho nové- obchodní budo
vy jest ukončena Jest to stavba
veskrze moderní rozsáhlá a krásná
Sklepy vinné jsou nejlepšímí v mě
stě Chicagu dílny a úiadovny nej
světlejšími iiejviusncj-ími nej
zdravějšími Sklad v-ech drihu
vlna a likéru domácích i cizích
vykazuje pouze nejčistsí a nejdoko
nalcjšf zboží jaké svět vyrábí
I 'spěch tak Veliký připisuje vyrabí
te své snaze dáli lidu vždycky zbo
ží pravé za přiměřenou cenu Koz
síření jakému se těI Trinerovo
Léčivé" Hoiké Víno jest ncjleps-Ili)
důkazem znamenité jakosti jeho
není lékll jenž by V chorobách ža
ludku a vnitřností lépe pusubil a
jenž by tělo sešili! V nových
místnostech bude možným dát i vý
robě jeho ještě větší péči a vyrábíš
tel duiifá zachována mu bude
stálá přízeň našeho lidu V lékár
nách Nová addresa Jun Tiiner
ilHfi So Ashland Ave Chrna-
íío lil
CEDAR KUN
WHISKEY
l%lU f 11
I ~ M
1 f
ti
J 4 J Ui lllDTlflItl
ínilfofl Hittk
II M VMn p't-#
I VJ Js „4 U S IW! St
ZPRAVA ÚSTAVU
Fidelity Trust & Savings Bank
CEDAR RAPIDS IOWA
Vedle naleznete zprávu o stavu
obchodu této banky včetně do
íl prosíme 1'UJ7 Tato zpráva
jest udělána z příkazu státního
auditora pod jehož přsuým do
hled cm tato banka mt nalézá a
zasluhuje abyste ji podrobili své
nejlepší lívaze a bedlivé zkoušce
Vykazuje výtečný výsledek My
jsme si toho vědomi a dmeme
ahysle ni totéž uvědomili vy
Zdroje na hotovosti rovnají se
téměř trojnásobnému obnosu po
žadovanému zákonem což svědčí
o neobyčejné síle ústavu li zračí
velice obezřetnou a pečlivou
správu Máme za to že po
dobná zpráva npravíiuje banku
naší k plné důvěře se strany
svých klientu a veřejnosti a my
navzájem nabízíme Vám nníi
přesnou jicčlivou a ochotnou
službu V íc co kterákoli dobře
spravovaná banka míiže učinili
pro svéi zákazníky to my s rado
stí iicinfme pro v iix
_
„nlajlee opci ne alyste lnuili
vé zkoumal tuto zprávu a její
podrobnosti znamenáme ne
k službám ochotní
Fidelity Trust í Savings Bnk
Úřednici íi
W V HAMÍI-TON I'isi b
KKNKST U MOOHK Vice p
WM (' )OU' Více-pres
LOCls VV0K(tl'N ka-ír
i i fi M % j fy fy fy
Vi rihuno u t ť ( 1 ' ťiíí In ice Je
tp vidina yr'h (UA
í lihi-ii Jen sl p-íip"íiM-ř-ie iii'i ' -ir" íImkIi" loto Viim pmírcluij tulú ¥
+fr lust Kroj J"si lán ci jm 'm „ něm p("vj Mkdo kdo pěVije kuřata fy
fy licpotíeniije tf !l b'oéiiii Semolioll v Vn'Ictí dost) UUÍíit iiajctiioll
í Opatřte i Jihefí m M "í v Ilnoii Hni uch 'u-f k nř tt nujednou a piu +
V? lnnlete mílí líf-jlio iuílif j l inii- jíž a m'( o stítl Nevea h„ pJ fy
fy vlci tolik prán" k svhímtii n tii ' ní looknfiit pomoci naší lilun" kolík t
í VeZiim jich v pěším ini piilliici kvu 'en "
P 'le ii 'idiiiii i o prav i kriin" o "-nre Ilalcli" fy
fy líce Nelil ( listoptillll 'K: fy
zt rti n paiie! y se ume ti" jik se mně liliíuní M im fíhefí od í
T iri"v "'"'" " l'eiiMtir i o " z ř'r-uit Neli a líhí se lul dohře lest V
fjf na 2U0 vajec na jiW nasseiií vylihlo se Uk okolo 170 kllhil Mvílim fy
A 'y ř jea t duM ilré Tady v okoli mají včt-lnou fítieři tu a každ) sl t
r ji chválí A já sám invslím že ani lepti m-rnoliuii hýti mtělánv (ihjclioil i
fy Jsem si ji přímo z I reuiunt Schr Znumenáni i učtou A ) sioukup fy
fy Sfinpson Kanu i'i lístopHdu i!li7 4ti
Panově! (idondnje na Váš dutají Mratu líhně sijélujl Vám lásledov Z
V My jsme sohě koupili líheň "sni Hatch" z ř remoit N r a (i do fy
fy br'm v vzkou-iiiii musím íii I že jmne ní náležitě spokojeni MvImi ž 4Í
jest trelm jone ilihrvch i Hi-r do 11 i a že procento kniai v viiiiiulv"i U !mí T
j Velikě Iihefí ta pracuje Miinočiiioě ji ipolehlivú u j roto Ji mohu'Ud'mu V
fy směle oilruěiU S ú tou Vás krajan Anton hoiček fy
1'ošlniř si pro knihu o inišctn stroji a chovu dríitéže je liplně zdiirma &
fSURE HATCH INGUBATOR CO FKV
50000 suš ZDARMA
TAJNÉ NEMOCE MUÍŮ
J
r f
Ji
s H
rrJ Jru l Mni tMIn 4 ttl d útl Vurd II ihJ I tm tU 'h
DR JOS LISTER & CO -
40 oarborn 8t
U A 7
SEVERO-NEMECKÝ LLOYD
ťltvIJflsi pulteVKt lUI l"-it
s Baltlmoro do Brůmon
l-tl (v fk JvtmlívvjUvík étlk (illrk l TSlKI 4
RMo Mln říttk r Cmi1 BhiUu
Kwln nnD0fir rrinkřa ri UrtoiUtiburi CbuBBiU
II knjuta jí lUttlmoro Uo ilrrmni m nahoru-
XfU "Mfcky t pi J4i WI J lUI ) tMiM
ll lsjt
V4 j ksdxttkt t4l)iy j- Vk# ujdi if nt t !-► hJ
iřtí l)tl r!tt K Uhiflli itUtt vik ttV
'! I(IÍ f"!tjt l%k4íkt jJU!#(
A H lU MAťinH & (U Na ? H- jr St i tur M l
Zdroje
J'fijčky J 7 1 lttl
Ku hotovostí 1 Aí"67 l!i
Na osobním majetku fíií)'t
Celkem V I i 7 l H
Povlnnoiti
Kapitál i0(00 00
1'řcbytfk i!')0000
Nerozdělený výtézík 1 ítííoíí 70
Vklady 701H57í
1'oukázky Cl Housu ilIOOOiiO
Celkem 1tu41ln:i
MT Žádného národa nejsou
yákladní podmínky obchodu ptá
vě nyní zdravější než u našeho
národa a jest poctié kdy ž za
j tukových poměrů lid hromadí u
I sele
jsehe peníze mfxlu ahy je drže
v zdravých bankách " JVcsi
denta Roosevelta zpráva kon
jicsil
řlclitt-lstvl
lit C 1 1A ON
- JKW W A MžKHON
í AHMVMfONťí
'íholítíi CIMUJMA
h v tfy fy fy fy fy fy fy fy fy fy a
Platíme dovozné 1
NA VKC1NV
SURE HATCH
INCUBATORSBROODERSl
íi prcce prodáfárne je n levnou ceny
' u L 11 t-L 1 A!" il
ics +
ol ♦?
uhf Mrj" rtťíti Uutt 1viiom
PO
POSTÉ
uí:ri"Liíí
CHICÁOO ILL U 8 A
tir ' tt'' rii ' V
c - T
I
' -
'i
1
t b l-i' i i a #í j : }i íWm u l i!i el-i
t i i ! k i I '" --
ii
- ! t tt
a t
-a'
v-
a t