Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 18, 1907, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
fa
a
r
£ i
J V SLÁDEK
K Vystéhovalcl
i T'i inořt" iJcii prvtil
' a ilcii tu ziimiiiiňíiy
7 Uuf nliílii n tiícUy
n vrhvfi ih vln nkrvly
l 1 utit vň kolem viily
l'll II HMII' l H'I1I
ii t f 'i tmu nu k 'iríiiMi
ti i Vcneleji uctil
M nliiliy It 1 - 1 f 1hIh)
k'lc zelné InlH' ImIIimvi'1
n iNi-ň ruli)ini iil
Jim iluliril liiiiluc piiívč
Til V hkflpkirll Jeílft Sř V II I
Iiv luníci' ilinkl pnzí
mírnily Kluii jn k v nkfipky
V Mllle Nflll'1' nríizí
A rhvlll liélilil huleni
ii lirnli hi k ilniliu tÍKkiif"
ii U: "Ziilinij ji Hii"- jinou! "
l hujné tlupy vclui(
' ' Kj zhIiiiiJ vi'i'li'jíl
ly nliu(' iniiiluiH
íl' MÍ llílll iíi'i'i jcillUMI
II Hllllllrk Mjie I vfift
Zlili NI i VCnclejif
ti-Z nimi tiMl ilmiill lilAlí
fum ilunui Kiiin' Kiniilili
li I vcxi ' je v ilfill!
A vcHťlij liid nturv
i:i Ifiiifivm lirň kulu
ii j h tuknu lonllmu k linul
yiinmfi)ň IíiiIii
A kuliMii vlny krnuřl
i re li Hi' li rlivcjí
li li li vílí
In iliile vi'Hi'i'Ji
A kulem vlny Mimi
a lom) ne ii Unii
illk llllllll'jl II illllllll''i '
y kfiiky in uírli zviiřl
lii)!n''ji II hulili' j
I"' liilu tu clil v plcHnf
j'ii nliirí nlum-lii f ' i m i i i
j'ik v Zrnili vln mi ni'i:
'Hflll'1 llllljK t ' U
nlm vlhnou lii'i'
vždyť l ni nvť-m lnilii'i
Rimkni' vliiíťuvíri'
A tu iluiiiiivínii
nn ) tuk wini
iili' v cííin kriiji
ť'-ýk' i tu zmíní
t Onu I tu pllrn
iiiinnli'ily vklikin'
niž v liluliokíoii lnuli
iico niojiy yiiiiiici '
Velký úspéch Vrázových knih
Cintovatfl K St Vr ilulilu i
v AmifririH núiiiý ii)řiil re utaró
vIíikIÍ vylávuti ilvi hlídky nvýcli
íit ]'' ulirtMil juni iiúvy "Z liil
k ý-lt ivřtft" a "Kxotirlió nvMkjr"
rú vf jŽ iloíly ii&k htan'
vlatti ilovMátim ns žii oliři nb(rky
piíj ity liyly iitsobyčj níí híkIímu a
litnnln hýli iiHjiofidúno ilnilió vy
!ánf tiy vylinvřti nu mohlo víuin
li iliyclitivj'iii
l'í'ch v iiuifin ŤfHkm svrti
ukutění' vácuý! NťiliiNtávú ho
kužiliinu ťťukvum KjiinovHteli té cti
ihy (Klu jflio 1yl v iuiiít í nuv
lnáiiu jako ulálo ne Vrúovi A
Tiíiu vynvilKiui! trn ucoliyřfjuý
iiNjit:liy (Vlitou inrozi'iioii Vrúí
j ti hUiiv vlaiti olilllii nýin jiícd
Iiú '" m it iliiliíii ih:i1 v v Mrdru
ťťHkého liilu vj mi ililve vyilaiiýnii
knili iiní Iolh' j ziiiuiio Žo Vrá
novy kiiTioti jitou lioliati- a
jiriitri' V jiiítoiunýili ilvou kni
liúih vyjiravuja Vij oir?ť nvú
zkuícinisti ve íi-rnií- jiovdlik Nit li
mu Haiiiutiirho mluvili o třclilo
nhlrkili V jiirliiilii vT' k nim
jiravl
"Dvftri-t li-t [iloiil jnťlll V Vt"
ďrtl Vídlúli'11 ýl ll IMIII ulii(il i nvi'-
fiisuoutf uvoii MftJ íivot tu byl
jifutrý lioluitý i tuk x v uiijl lul iluljiu
ilruuliiii! iljo iu! Jak miiulio
(ijíiiiaviliu rolíl viilM nlyírl
-in! V klliliurll nvjrll ifxluliin-
-rit úiuyuluť' vytilliil jutu n vy -
j iVi tí Ilí kťTi' I likiiVÓ 'líjť tli l lltť-
c tsk uu''vnl Jmmh ru-iti ri
' iHliv illiirti' ' I'ak no 1
najníl J ni ttoil n riihlu jt u
(lit fc ! ' jrtl Mi ktrl jrh lkut-
iijmrt vy (itAujú li li jfu "
i i itttl m li Jívuiu
! ' lihu tt lniUl JHIU kllltil
( Ntitii' ) tiT in'
nim ilnky ínujily
rr in A] í i jťm A tr'rť
i i k ' t ntK li liiiciu klii
„ 'i In '♦ I I w -
i i i j i ij'"Miil mní jtk ] li t
i l mI( j"j!i t uu)i 4j
% i! N é u h i l i I U
i- t ' i" I ini nvWiii jni i
i ( i i(! V'ti krt tfí
i ' r k Kliky
) ' i t V Mu tu v tel I
s ii ttk lUlíliH- a- 'ni léi
k tivntil n I
ntovou klenbou nckrv cřnýclj pni
U-HÍi tu v cliyiícli liilí tmavá pluti!
Na pouitfcli y paniptcli u liři-liu
vvhtoVh na vynokýcli Iiorácli kile
nykot primkot iIFcvu řanto ji-ilínou
býval mluvou jíž nuHlouimal ona
mMý ilruhily na tilu i na iIiihi olun ý
poutník hvÍ'U'iii! A klyX Jm-iu roz
dílal oliiin nytil jHm jej vrtvcmi
duHiJil řcrutvými travou liniím by
vinil tu: moliutiiý Hloup dýmu- Toť
ilfiiník mftj v tifmž probíral Jmc-iii
nu — kíiiťiilnvíi kouli' Mlarýcli ma
gii v níž zjovovaly mi muč viiliny
Hlo jk Jftrliiíí vybavují no z kou
ři' poutavý ci-lirki'' 1 T-j o mleli rávají
nu tu pfeilii mnou Poznovu proeí
ťují Života Mvélio ulaHlin'' i IrpktS
elivílc umiiívá ni nu mim mlíolí
íklebí o píííery )ironýcli ilivil
íiil mého Yh luk junu' jen náh
noíit potoi j tonmii barvou xlovem
zachytit! to uv7 rozplynou ne oblá
i'ky koile
"Koni na hrbitovíi relíěkého
jednoho národu pod korunou tn
mu vy [MiěevMIio z puiiinlku jejž
kdyní vytemtla rudů ruka Iiidiúna
nl íediiauiťrieki-lio hy) húel jneni
v ohcu kimy deva pi iěaroval jni-in
jiiem ni pravda jeilě upomínky
Ale UŽ jen nejame zjevovaly ne mně
Mívny prožité A kdy loni vrátiv
n Z rett zde v krbu fodělal jnwui
ní ohifi vymluviv ne na chladnu
jitro típatim ne vynpav(íio nevrlu
pridmuzejíiílio ne jara dontavily
ne nice upomínky ty nlcré leu v
obrynei b jí) málo zietlnýi h Za
(diinely je jdašily zjevy jiné i
kouře nmály ne na mim t vubi mýeh
ilrahýih! Vntal jm-m mané po
lil 'dl v zreadlo abych nu znovu
píenvědéil jak mn nediví liluva
I lekl jnein ni n povzdechem: na
no jent ubyn pnal! Vyhumm oheň i
nejtvrdňí lmvo dohoří v popelu
ponlední jinkra zanikne - — — "
A V nu chopil nu péra a pnal
I'h'd očima vyrftntaly mu země jež
projel ziimihly ie nádherné barvy
Jimiž praleny hýli vídíl vňeehno
jamu" Jako druhdy A proto jnoii
povídky ty tak krúnné žo pány
jnou dle Kkuleúného Života A lim
lu ni vynvřtlití jejich vidiký UHpěeh
t" V -' i- -jih
Blíží se Vánoce!
Vru 1'okrok" iiinal 1 Kanulleký
lílíí Vánoce!
Jako každoroční' tak i leton vra
ní nu ona velebná chvíle jež plna
joHt radontného rozei hvění a bia
hých pocitu
Den vánoční jent t(m imjlepíiíui
duem v rooe jelikož chová v no bií
méně nobeekonli než ty ontatuí
Mládeži píicháejí vánoci! pomalu
li jnou radoninf vítány Starším
piíchod jejich jent pííli rychlý a
píiiiáiejf jim vážné úvahy Prvněj
ňím nkýtají piíležitont k užívání
všelikých radovánek a pohlednějším
uvádí na paměť že život prchá a
konec Že není daleký
A v den ten napadají nán vzpo
mínky blažené i holné zároveň A
n nimi zalétkjí v duši naši upomín
ky jim' vlantní které nikdy nene
ntárnou a které jako vlaštovky
nantalým jarmn vracejí nit z dalekých
krajin a ty vzpomínky také nikým
nevolány jako ti ptáci x dalekých
let mládí přiuáší jí pozdrav Člověku
A zvláštuí touhu vyvolávají ty
vpouiíiiky v duši nuií: j-ítě jed-
tl"U třťba Jen til tu chvílí itědru
večerní noci mucl viilitt do
Života dětnkých át Snad bychom
t im našli tuu! chudobu a bídu jiká
tiui bV!a liteui dokud jnlHtt
lětini byli řili ua'-li bychom tam i
jmiab i 1 't jl routou výhradně
tm Lif fala teplo duSe deiiké
hlí dali bvchom n tnn d n h mi
v mi lultunit a di lkou liprlmmtí
a i il'i i ničím ii'klif"i buj trnuti
ttiládí Jen a ťi chlli ui"i i fe
lam Halili do tiili Jitkcb lelí
Jaké b)ly nc viiiom loni před
loni ani dobru to jiuln jťiin a
llsbill d tou piiliubl jll Up lili llu
ati kdo timí ml l u l l i pil
Vs 'li lni Jm kdto ib-Uiovali
jkjm iUrk'in jutu? tyli wUIjio-
7k ti v ipomdiky n Ku 1 uU
doni lltii #ikU V KlibnivU
tiiuh 'idii"ti jki'bn řtiiy
ivUtitiit tvt ibiu ti pu l
ut Vipiiuiink) ly mkly
trallli i I J-0 I Vi!ll#
i! I ir il i# a 'ii !S m b y
v
K Uk t V!" - To Ur jik
krovničkó požadavky má lčtnké
štřntí Dítě Jent ňťaHtno iiemuní-li
trpěli hlud a má-li kam hlavu n klo
nit Clovřk donpfilý má ií jiní
požadavky které tvořívají jho
ňtěntí a tužeb takových bývá řada
nekonečná Proto mezi dětmi jent
více šťaitných nežli mezi lidmi do-
npělými
Stěnlí to bývá upřímné mezi dět
mi poněvadž kořeny jeho tkví v
činté dětnké duši neporuňeniS vřod
noHlini Jtívota líilnkého Proto ten
obrázek ntěntí dětnkého hluboko
vlinkuut V duši člověka u vyblednu
li v boji o život" všecko til jediná
upomínka ziínlává nvěžf
1'etnkú ntěnt l - uejk ránnější květ
který plně rozkvétá o vánocích kdy
všude nevlídný čan kdy celý kraj
podoben nmutiiému hřbitovu kdy
den nejkratší a kdy nluucc nolvu
ne vynořivší nad obzor za chvíli
zapmlá
'Jak to bývalo vždycky žu váno
ce nejradostněji! nvátek lidní va v
iiejimiitnějštm měnící přišly k nám
žádný Jarní neb letní měafu nu nvým
hřejícím nluncem a květy nedovede
nám nahradili tu chvíli blaha a
kouzla npront řed ponurého měníce
a tu chvíle štěntí a velebného klidu
vánočního dovede vyvážit! všecko
blalio u kránu jež ne nám na jaře
pied oči nlaví
Kdyby vánoce nlavvny byly v
květnu když v jent v plném kvř
tu a vlihi a kdy vše dýňe rudontí a
Si volum píivab vánoc by zmizel
Vánoční ntiomek na atole ve nvět-
uíci by ne v bujnó zeleni širého
okolí ziráoel a dětem zdálo by ne
všecko venku půvabnější než v uza
vřeném pokoji
V tom vězí právě kouzlo vánoc
Žu v douittcnonti na chvíli vytvořen
Jent nkrovničký obrázek ráje lidnké
ho a tam venku za oknem už tma
zima a punté mrtvé ticho
Uětnká mynl zalétá v daleký ne
známý kraj kde nalézá ne ona země
jež byla dějištím velebné legondy
Knutový
A obrázek Jenlí tradicemi pěstě
ný hluboko n vrývá do vnímavé
duše dřtnkú kráčí n ním na jeho
pozemnké pouti životem a januě
ozářen oživuje v tó chvíli ponurého
klidu vánočního večera
V lom pcchmiirném čme u v té
době radontného ' vzrušení taková
zvláštní tnelanchídie nán ovívá Po
cit blaha i ntínnčnonti neznámé zá
roveň v duší člověka
A vzpomínka hned vynořuje ne v
mynli kolik nán bývalo doma kolem
ntromeúku vánočního dokud jame
byli ještě détmi kam jnme nf za tu
lobu rozprchli a nemučlú otázka ne
nám vtírá zdali tu ještě budeme
ode dneška za rok uejnou-li tyto
vánoce těmi pohledními jichž m
Míníme i'ičiHiniti
Vzpomínky vánoční jakáii vrou
cí ziověď obrázek přehledu o živo-
tč a práci naší Nevyhnete ne tomu
lojmit i kdybynte n mu vzpírali
Mládí člověka byť i bylo pro
pleno trním útrap a ntrádání jan-
nější a půvabnější vzpomínky vy
luzuje v duši naší než i tak zvané
štčnt í let pozdějítl li
1'pomíuka na dávnou miuulont n
mimovoluá vzpomínka zduli i pří
štím rokem tu budeme a taková
xvIáSiní tfkkuota zavuiiK mynl( člo
věka a pocit její dodává přítomné
mu ovťduší tí zvláštní vunč j(Ž ne
vánoce vyznačuji phde vieiui vát
kv cilé ho ruku
Stará bouda- — Dopinovati I je
Idl pied nějakou ďboit plie o t'
hnilém véni iitivu piiiiiiniiil
Stará bouda pot ii buje podepienf"
a v poKiiiunee le je luly vct prav-
Ve tái( kdvi híiriaiiní llv
pičiná ubývali jet upotiebí o-
nvť -iujíclho piolldku aby tč
-iá tiitava opravit t a nova nlly
iitbli - Pan Tomáš UWrt t
Jlfcroii la pUe lr Peter Yá
hriiry t NtH ťo- Chii! jik
iii!duj : "Jeiti íivut p inni-
km tuli vihi II itnka lín!
jVIH lenlo bk V ptelkil ni j
in a v pidtiiiiu po iiiiinihiti to to
ki a iiiuilm lU i i pi lintnl f j
t udutí ll j'''1 ' di'tH il I f
pmtetutu Jťio lijnt v J im
i lil i i l i 1 1 i í
uí Nriiidni tv i i !' Ilťk I
i 1 v?iiii e nia iii in e i
lSt"
P- llí II itullo fl lil I- IO
i Vni kMn pro Uv po li ifcl
blhl tl JedmtwU lldbi pltm lol
iiiijit! lr I'''! I ili"ni t
- I o UMU II ? i"
( hi i i lit
Tfiis a $20 Watch 'oř $545
4LJL' l
TUi rilli-M ntfHiiliill 9ti tilrii„M AillUI hn
illiiky i $a4A My iiivriliiin- i Jviii o ♦hi
Himno ttiim iimiiiik)' ni- iii K) f simi leHUliuy
ImllIH llllťlicli livil-ill lul limlhiL v ru-H lil v
iMMiiiif tíinl n i td iiHMiiy firif In lit iiiIiii lniiio)
ii Minim hhth mini iUiiIit mni i-íini Tiii Mini
iiii:livly lni-honí v VftlMin inulillj" iiilirniliill
in Hiiil(lllll IKI li II -I TIIIII llld lil l)
ilnviilt hv iiiiiiIiii iiim nriii-i li vvlmií K iiiiiii
nul vVililik lyi ly vei4f im Vit jirmláiiliiin i
IiHiiim v ilfiiliiimu jirml'l intfi llí 'i'yln Clun-fm
li (linky lil ti- iiiiIiIíiim- nH Jiii fnlilny
v I ivIiiiih Uukniinli vykiii-i'iiH i iniill iruniy
tmft hihi ilniili 1'lirniiíii v iiriti iirinMni nu
lniinl r líuliitnr iiiiiilliiiiiiy mriouik ilmHř
ii 1 1 u 1 1 ii Im Hiliii'i'liy ii I rn ii ' i i fyuiiin
Kiiíllí li alliiMy illíniiii- n lilou ntmilrny ni
ilokoituln ví kfiiiiiťm mIii- ilrlv iiriivnii lnu fi
nliijl JhI jiliiíl' ll I ifi iinífíMiy Jmu li" 1Í0
li-1
Znli'iť mim v jiiiřrio lim-iii (o-tiv nt n i 1 -lllíl
( rii miiiii! Jihmio fnioiln v U m r ' ii
olililOil liliu hIi " l miiili iilii-1'i' ll lioillli
Ií V iilnki' "I ilininlii' in v vinu iIciiii "M
(iriiMti iiltiiiiiHiir- Uniluli Il nimi miiiknlťil ní
iliIkiniliiA "I irlili'lii'li ilnl'li ir'iníiiMI
)iIhiiIi f"i Ift ii rl(rn voe n hoilinky luilnii Vii"
N'ini kojili Viii s ruiw tiiin ji nu iiii-i ňlrutv
Znrilioill lni 'it I t llliiUllrin i'll V l'l llli-l'1
Iiiutiiii-k lim n prvním IOimki mlíiiiiinilďini wli
i' krmní mlnf' Iii'mm ř(ik liimni lulku
iihon nu kiri Nul lomil llunk nf I Ii)'iiiíi
kiiiiinilnii lomxi mm
M I IOdAl tONMOI lOTPl) WTtH CO
Dupl iJt CHICAIIO
ŮRshé pohlednice
Historické jioMvútnň zibuvnó
kornickA blahoiiřejné jakož i vel
komčntNkií a Hokolaké
KRÁSNÝ VELKÝ VÝBÉR
VclkoměKtnké 30c tucet Histo
rická 00c tuect
1'ofíletii í pro aezrmtn Obchod
níkfiru zvláštní výhody
51 tř 0 O FOUČEK
586 8o Centre Ave Chicago III
Dr F H Kučera
Cest? lžKaf a ranhojič
VC VEEDIOEE NXB
V kiíždě iil)i' ii iIj okuli Jeili na zn
vnlCini 3iitf
Farmeraliý telefon v ňřadovní
lrit liiilov MMlutiíiti krujnnůml
PADOUCNIGEí
PIT3 IZTLTZ-IPQT
vylóčona
"Mohu jifíPÍné jiřeil kiMfm
omlcpm dokázaiU to Ur C tnut
vytlil niětio yna z pailoucukc
frank Adam Cadott Wla"
Jedna láhev na zkoušku zdar
nu Udejte utáfí ziílcte kolek
a plitu čeaky Mmt
Dr 3T 22 QEANT
7„ KíiIiíb llld KanaCityMo
I1TTQ Tlí)
If
mm
za skutečnou ceno
íWoodmen it World
í rrvard Mviitai
u
iřKKlíl TÁHOUY V OMAZEř
~" ►
3 A SOUIU UMAÍK ►
WWWVffTTWVTTTWWIVV
Vzorný a činíc zailaeiiý
pekařský obchod
vlaíitui
Rud J Kirchner
v čín 1Ó04 William ul
Fýriijuii'1 učiní ilnbre kdvž piělvuob
J-Jiiiiji toliě il Klrcluierií Zbui Jt ždy
ifri v1 a chutní'- Žitný clilob rohlíky
kuhllliy ilorty a kolái co lyča Jakoktl
n-J(iu "k líitoviiul" O Hnú krtjuníí
í elii lilií J K1IU IINKK
% li i ul '
lriiiilc 1 Somln
pfil William Sir
Jlěte k němu a iiífuvéitčíi" mi o zim
in -mIi' )ihiI i'l kir i t"í yinlf
vjlčiii' iiv"i!l M l iWv tiiijieiii ituoliii
ii-rtii'tni iuiih Vm-Iiu itrttliu Mai ljeu
ji-llill tllt N HlkltlMÍk lUlH' Hil lilii )lll
illiiiiiih tu- I ií)hIii v ky iiiuAiii ii milí
Uk ti l-ř ne ní ! ''IfJ
Největši řeznický závod
iLiiiul v ČtiU i iiril
V F KUNCL
Ull llint W ul
S 1 1 iip" riiii -uvty uni a
i iřk' itn ii i tiJt jim NťjU'i i trn
linii ii-j-i in í k 1 k lít Jlilii
in ihiiiih iiii
Jos Vopálka
nu " it %ltllniii ul
TKL U- Ta II
lili b lvlí 1 t ljljl l l" "t tli l t
il In lii ft titti j 4 i lv hi l
11-ihUíh II ktl l HÍ5l l lil
Ikniitku i_ i i"ti i rf ~''mii
i f ' l t
ftdpUtU m b 'ToWiok"
tlai roioi
S!ejvelkoflepější
výficBacfl
Vánočního zboží
jenž kdy byl vídún
im ziípadč
Tisíce a tisíce vhodných
darů pro každého
Mírné ceny n
mmmm
OMAHA
Obydlí :K)U So lUth Si
Telnřoii Douglim 7flll
JOSEF KAVAN
pojišťující jcdnutcl
V ncjlepifi b ii fmjnpolehlivéjíích npolečnnteeh jež z-'inl uplije
hlavní jeiJmilel Kd Ilowcll
Jednatel pozemkový
pro loty (i domy v Omnze u South Oiiiíizh a furmy v okolí
Každý bude poctivé n avčdomitA obnloiiíen ijitf
JOSEF F BINDFR
lunlnl vVonié jEHřizeny
řeznický a uzenářský závod
J-'07 jižní Plti ul blíže Sokolovny
Zúnliy čoivi-li iiihhii Jnkož 1 velk vúníikv
ii70ii4rnM Jnou vJy lit lef ii jaketi VVburné
Jiiiurničky u Jelitka či-rntiYt kúfi úiěrV
Tel DoiikIma 75:iH
GEORGI & YITÁK
Uiřiv lUoutM ViU)
PiSte s! o ctuBly jsou zdarma m) Grns Ai cer il ail íůhú Ar CMcan
rrodiiviUno veškeré hudební iiLstroo za tovární cenu
Jum vhritt vvratiitili w'-fa H 1 "SVart Oueen"
Cuncertln a niimo tl rave řk loisiky aJ!4( ja
konti— ~Jdinl Attujncví (iAiWUm i4vnfch a vřii
miniích dřeňových iiitn a vvrlUuych V I t-prvimym
a hyn iiin i kir junu uii uí etuS 114 vi ili Mivyi h
uiurrvaiuriiil: T l ua-rir i llitkii
vii a yu ui 1 ii-i 1-1-
III utiu HIT I lil ltt 't I T w# A
lro)i jni ci-tá Amtili itok4i i: ii)lí
chilu a duii'1 u klciui chuvim! u ti
NakUdatil íankťh htidehnin Sp ravkr vle#h olatrojil rřiuj'
000l00l0lOIO090a0Oů0l004(000ltOaOI0Mii
S T ! I N fi iSr CO velkoofccboi litmlmml
) jtiiil
!l)r X Svohoily Hořkého Vína
5 l"tilittal il' r liii t-iU Uí aii:uli Uh iMlerikkUvi l vUrk
M liriWII W y ' piHim -www tun f4r
Wktttkfi k aiUoit uvm 11 U'U'lj a tHři( Vii 1 uřa4 U'i t
A uii a 11 v J mof pí u i!ui w ii a ri tlhni
luillu In-ktU k Jltlii- 4ítii tu lUih ii l'1-K a wu ti h
l'iuUtt l :řa aMf íi -
a a 4i4i t iUiirir i ii a
4 Hlť 1U II' OH tlU M
nit mo -
Prcdphťto co na
SE
í
i
Pínárnii ii J 7 So I tíh St
Telefon Douglan I H
_ir#
FRANK "STUIsT
vlitutni éUté a liiijiiw ziínohi-ny
řeznický a uzenářský obchod
v Čín '"'inl jiJ Ul ul Onuihii
UoUiy vyliér čeriv'lio hibhii najlepil Jnkimtl
za ci-Mv nejliiv nčji Vekeri1 v rulíky iixnínirnké
třl t !' nejleií iovénll (lli)ndiiŇvly inono
llčillltl luleíiiUillll lluliglu !ll'J
lliiiiclll JliitU' fř vfi'f i
1 111V '1 4íz i '
T JF I 11 i II lUI'IIUIť 4- 'm pk
ikiy11! u l ho cle r" vJ ' I
ubi - ietiaiva I'inm tV Li m tkár
lii!l'lí
H thvii h C li a l ti tUi IjI Ui i
4Í
M ll'ía IKI4 lii
mmmummmummAwtmm'ti
uPokrokn $1 rocnj
n
i-