Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 18, 1907, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V
12
I
'A
' i
i
i
i
--WS
}
- - '
- ř í
1
i
i V
t
v" M
I 1 1
Vhodné dárky
k Vánočním svátkům
a Novému roky !
Chcete lí Vaiitn přátelům rtrn-l iiúiuýiit zpiínobit
radont itk ut( nou darujte jim předmět Již cennějKÍ
tak aby měli trvalou památku!
I A OI-fíHAj hodinář a zlatník
č 1248 Jiini 13 ul Omaha
tmi na nkladé velký výběr krámech a zaručí uých předmětu které
znamenitě hodí ne za dárky k nastávajícím cviUkliin
Prolulé Klgm a Wnltham liotltuk y prodávé za značně nutže
in' ceuy Dále pinUny řetízky muiinice a jiné ifianátové zboží
nlříhrm' ntoluf náčiní a pravé bioitiené skleněné yliof má v hoj-
Je ut ni výběru Victor íraťfoíony obdržíte na mírné nplátky
Pamatujte Že za veškeré zboží ručím jrt o j ři j Tt ř dokud
jent výběr a záioba nlat'1 aOm A CFCHA
—
v V '''I
— ~X~
t W-K 'v
ít OMAHA 0 i
— 'KKAÍí v ("Wliiirít vyučený
hlfilú ínfNtd v M'kfkrin yúvnir
Nťdlhi v-lký plat juku njfS' oto
aliy mj zdokoiiulil Laíkavó nalidlky
z ochoty přijímá IVkrok Zápalu
Omaha Neb z
Xasi ínští lékárníci pi Ccr
mák na I3t5 a Iicrúticlt na 10té
mají uklttil nvřtonúiuého a lékaři
O(lptirti'ova?iéln) Hořkého Vína
Medového jež vyrábí A V Kouba
v Denver C'olo UkUm
Přejeme Vám
veselé Vánoce
a šťastný Nový rok!
Mánie mnoho užitečných vcef
ktré by e hodily za dárky a kÍcc:
Itukavioj Sulky koiilc kíaudy a
jiné Každý odkupnfk oldržf ka
lctidář Naviti vtt? ná!
Josef Nčmec
1)06 Killidiu ul
V piiu k v(Mcravítal ďt Oina
hy p Jok Franci vážený rolník o
Farwtdl Nl aby pHtotiK-n byl
operaci kteréž ne jeho líHetý Nyn
Williaiu V řielnocnici V Jfmefu v
Hobotu ráno podrobil Wm Franci
navitevoval zde ďkoly načež byl
zatiiČHtnún v ntadovnácl) lí & M
dráhy Poulednt dobou necítil tc
dobití a proto obrátil te na Dra
Šiniánka o radu a ten rozpoznal Je
mladý Franci jent nemocen na zánčt
ulepého Ktřevaaže nutno provéwti
opeiaci která no také úplně zdařila
Williaiu za vzorné péě Dra Si
máuka má již nyní tu nadějí že na
Vánoční Mvútky bude e zdráv nalé
zati v kruhu rodinném I'an Josef
Kranel po čau vélio zde polVtu byl
milým hoHtem rodiny bratra nvého
p Ant Francia jakož i Jindřicha
Vávrv
— Velkoleioii vlventrovkoti zú
hávu unioiiiilii v úterv l m Ml pro
ÍMce 1011" 'l'ěl Jed Soo v Niko
lovně IVkný program n piilnočnl
xcělioll IlojnoNt pěkného obaveiif
— Váuoce zuumenají dobro a ye
atloHt — ěat kdy těfiíiiie ne r dob
rých věcf života Jednou z těchto
dobrých věcí jent Sior Uliie li ibbon
pivo činté jierlivé zdravé a lahod
né chuti jeliož jedna xklenka k
obědu anebo k večeři ěiní Život
hodným žití Zaopatřte i ho led
na pro ivoji domácnost 1
_ Sbor Boleslava é ÚQ JÍJD
ve výroční tichňzi uvolil uiwlfJujíeí
úřednice pro prNlf rok: Yyíoužilá
přwUedka Mari- eiuík piejnedka
Anrti Krfji"! núuitutka A Vaněk
Ujumuiie Vinoi f enuák óůetuíct?
Mriw Havlíček pokladnic! Katu
říiU lSenák do velkovj boru Frau
iiika IViťk ini:i IVriuák Marie
Havlíček Anna Krejčí Ak lni
lio ílrti J Jelen Mrie lludt ét k
vrtUukvui t je lu Anna Krvj
i iiáhr 'tuiwiiii Vin i IVrtnik
Mrie lUl(ček
K nastávajícím Vánocům a
Novému roku
JOHN A R A DAVID
majitelé
hojné záxobcnébo ohchodti zbožím
Htřižiiíin ě HOf Wílliaui ul
dovolují ní ct "vvni idíziiivďini n
krajanům vůbec ozuámiti že nakou
pili hojnost kráxuého a Vfniuěx mod
iiíln zlioŽÍ z kterého? mnohé hodí
ne znamenitě za dárky k Vánociiiu
1'rávé obdrželi aií a o tuctu dam
ký(h módních ln dvábný( h Žíviilkii
z nit hž některé mají více ceny Jak
♦1000 budou prodány od tlUA
vzhiirn
Iauipké nižné barvv hedvábné
ňály Jmi fil)e l')c "fic a WHc
líránné inužnké hedváluié maile
za loe J"i' a tfV
Máme na nkladé vek víbí
krániiýeh dámnkýeh lněných i hed-
vulmú h kijn—ii ík (i venmcn naiiiplii
od 'in vzlifiru
Dětké 'Kcamkiii" kabáty za 7fic
Chlapecké hedvábní' mí vázncí
ttneb tievazanc niaIe po 10c
Dále jmiM! obdrželi '' tuctu In-d
vábných npodniět k za které vřude
miinely byMe zaplatit 1 a u
nán budou za í!h ij4tf a 4u-
ftOt) danotké spodní prádlo po lftc
Velký výběr v bracích velmi
nkvontuých albumách
!'ííjrte dokud jent výběr a záno
by ntacf oinlete nt inoci zaroven
pridllédliolili miiiižntví jiných věcí
které ne hodí za dárky ku nvátkňui
Vzorná obaluha zaručena
JOHN A H A DAVID
r těmi
DiSno stárla teMazTjiíi
jí Kitt fhvimititit ?
k -Htftivi Tyrknuíiny uiřc
0i3V n pm'
♦! i-mI 1 a tli
PAIN-EXPELLER-U
tr ite tvh ivrka i d
Třít l4in4'tp lUf
ia 8 thvivi lo#tnt
td v kttríkoli lík-itaí
4ť)t uit et vdíky 2i
W cesti
— Policejní záznamy každého
měnta v zemi jnotili nprávně vede
ny ukazují t kde pivo ve velké
mih? nahražiije lihové nápoje jak
ne nyní ntáva v četných inNtech
opilství niiižuvállo jent iu liejmeiiií
míru a v uiíntech kde ne proiSává
jenom pivo 9 leh':á vína není vň
Ih'o opilství Stone lilue Uibbon
p pravým teuiperenčudii nápojem
který ohnahuj 3 a T denetin procent
alkoholu a j bobato na potraviuné
látky kterň piinpívajl k tvoření
níly nvalové 1
— Tábor Ilohemia ě WiS l{
N A volil ni v poliJuí nvé
uch ti i pro přUtí rok uáoledujíeí
úř!nife: St přednedka Anna Zi
ikovká iiilloiiedeJka Dora Mla
nkačová kaiielčřka M Ai niklová
taje?iiuic Auia Cklcborálarn
kla 'je Marie ťrbánkova tnarL
kv Mlrii Wlnotá a Sluň Příbor
ská vlnitřnl trii M Moravcová
Vtukjvul řtráJ F Mudluová výlr
It-eckJ iiujr:Ku A11114 Viníkova M r lí
Creiť v f lun íbmlcnuá
PotoJlli luUu'k pí 'iiť
Vu'loV4 dolti-lU V luítO(l)i!i
liiri h tipertié děitko inaitidutu
V A laiiiotým bydliclm č ittk
ju 1 ul 4 roHwMiili ho leii ki
uit! icbíiu J r'ukmiu bydll-tui
Vi H4l jtl II t í4tuljrme!
W jrJit til hué pdk
pokrok i TDPJ oU-ii
hlU prlitl !k hli'dtjl I finál
ími J F 1'řibfl pfdbu Auíi
i 11 Utadn (nllpfe-ilktt O
t lk lř t M4t t j#Htlkrtté J V
krir lukot A-l Krn]i
k pr tiU it F D' k 1 i'iř!
UIÍ Jw rt h j t tf ií
Pří! l Jiiitt!k' Y !!
IV M Pť tl iUUl k p-lk
I V if 4 Vát D !
K svátkům Vánočním
a Novému roku!
OZNAMtUK
lí Aolwh iwiui
majitelka liAHííAIN STOIU'"
na Williaiu ulicí"
vmetli mládcncnm 11 pannám že má
na nklae velký výher krnuýcli
cenných n iižíďěiiých věcí kť-ré ne
výborně hodí za dárky ku nvátkliui
Vúiioěním a Novému roku
MlálleiM'1 kilo chcete nvé V)Vo
leně překviipíl kupte jim buď klá"
né moiliií "kočky" aneb tlfi00
bělontué nvatibní "podlil prádlo
krajkami a vyiíváním bohaté ozdo
bené ( H kuii v botně) na nvátky za
pouhých ífino
Putlliy ktclé zane chtějí potČMl
nvé i nejmilejiíi h mají plíloŽílont
11 10 ně koupit vniéiu oIm hoilě rovněž
ránné a příhodné dárky jako:
Pěkuezt ech importované hed vihm
níilky na krk hedvábné komle 11
kaiiemiíkv oilobné ile a mnoho
jiných užitečných předmětu
damké kaiuiírové punčochy
pár za 10c
&0i! dčlukó 'overulln" po aOe
Mllnké vlněné koiíle m ět vrtinu
Vilbee na veikeréni zlmží nnížila
jneni značně c ny tk aby každý
pil nakupovaní na nvutky cílil ne
' á I !
niainyin a njioKojioi) 111
Vaie AU)ÍSlkZKIFNX
f AD UMt
III K t ( tk
vl
fi
Tnbor Nidracnká bípa ě
Wíl'„ impořádú vnobotu din- 4
b"lna l''0í velkolepou zábavu k
níž již oil nynějií doby dějí ne pil
né přípravy Chvatně známá hud
ba p K Fítiinerova lmd účinko
vat) KoViiěŽ o víe nntatní pečliví
ji-nt postaráno a jitě ten kib do
zábavy této zavítá nebude tijho
ilovuti Vntupné) fu Nezapil
inefite hoře ji označené ilatuui
Velkou nylventrovnkoii zátnivu
impoříiilají I'iilp Sokolky 'l'yri ě
1 v úterý dne Hl pronince JíiO" v
mí ut p J V Kapara na již 11 ul
1'ořá'lající výbor nuaí ne ze vřeeh
nit aby žáhu v 1 tato byla prvého
řádu a znajíce dobře obětavont ozna
čeného npolku jme přesvědčeni
že kadého lokouale unpokojl K
zábav této připraven jent velmi
pěkný program nentávaj(cí ěle
ZM'vuých hiulebních a diklauiacf
Hudba p Fibínrova pontará ne
aby nálada byla co možno ucjlcp"í
eiFte ni opatřili v ča pozvánku 11
některé 1 ěleiikyA
Obrazy rámy zrcailla nklo
za levné ceny plíitích 14 dní u
A V NOVÁK
liiti již 13 ni
Jíž přlAtí ntředu du Vb Jiřo-
ninee odbý vána bude v Skdoviii
výroční J5eídka žai tva ( i"kó Svolí
školy rpoorfitijlcfj na lUtuni
tulii tluufáiiif Že líllé i'ill ii:ti
rodičovi doxtavl ne v počtu m-jhoj
něj lni by poilflcli e na radován
h nvých dětí a ní mlud K
fíb-Žitoti této iiřiiiraveu
varnou píli vhofluý pfti-
obahuje vybraná éUU ilekUniiční
hude lilií a ipě v na Ku konci pro
vclftii bite ttaloetíiti itnutkloV
li i haoriii Pokleilul IihhIví I
H4 H(l4Vé" jfi íiíViuÍ VeťHii
cenanti k M b tl didné míry pi
viil Kromě t"hn !t"iil pr#
kvn'itt rltíiič tntck ve
t Ml k't lp- ilupliii poti JM
c-h t N 1 lipiioeftle d xUiil
Vf liiii p kný pfugtam pi U
teu jtt kc Uiii viUitio
kll"4 t itit i k V ktci itojhy nll
bi if Ve i tvrtf k dto í přiMjtoe
V I (r j f nitn't( fi p J V U
(r Ul ]ť I ' ul ed! oilia
b eb- I ( í -i I d !) C VÍw
4 Ki in bř ik tn l ké t y t ti
ni 4!#U jilČ " ktt tk titt
di p-irMl MiUia 1 1 I J ill t a
piitvst v b l ni)i"ka j m f % h 4-
— V o výroční nehíizi Tel Jed
Sokol byli zvoleni pro pilití rok
uáKlednjící úíailrifeí: VácSi hneider
přeilnedtiu Karel W Hartoň inínto-
přednedou Fr Křeček účetidkein
II Filiinjíer tajemníkem Franta
Jelen pokladníkem J Vrána kni
hovníkem Fr lííha náčelníkem
Fr Toiniíi a J Zikmund praporce
niky J Mik a Fr lííha zántupei
do njezdil Jim Mik leo Soukup
A 'Henku Iv Frýzek a Fr Hílui
zábavním výborem V Tam hen do
hřbitovního výboru 1 Wolf výbo
rem majetku a Fr ISoutfu VTenar
J Koláěný 11 A Mílek do ikolniho
výboru
- Hlavními vánočního ntromku
npojcnú n pěkným progiaiucm od
bývali ne bude dne -Jfí pronince
odpoledne v chrámě čcekn-morav
nkýi h bratří na Ifi a Jliekory ul
Kiižilý jent ilvoiile zván knávítěvě
Tábor 'Sebranka" ěln 4771
MWA zvolil ní pro budoucí rok
náIeilující úíalnlky Matěj Votava
konmil Fr 1'ěchota návodčí Jan
Uileborád Imnkéř-Chan Smrkovnký
klcrk J Slunčk průvodčí 1 Wolf
li Ant Hárťi ntráe lr OSiinánek
a Dr Ioiiin Svoboda lékaři A F
Novák 1 Wolf a Jon Sktilák do
"kolníbo výboru
Pan V Mureř řiililel závodí
naiebo obdržel V téchlo dnech n
hleduíci od známáho cedarrapíil
nkého Vi dkolé-kimíka p W F Se
very z Paříže na níž oznamuje ži
jíž naléá ne nu cenlě k domovu do
C11 lar Kapidn la '
- Hezplatné lé-kaínké í ranhojič
nké léčení V Crcii(btoii MeiJícalCol
eie li a Davennoit ul Zvlántní
tiozoriioKt věnuje ne porodním idí
pudům Veikeré léčení děje ne pod
dohledem kollejníeh profenorn I cl
Dotijílun 1107 Na zavolání odpoví
ne vo dm í V noci )tf
— Vkuxiiě zařízený a bohatě zá
nohený obclmd dout níkářiký vlantuí
naň Václav Duiátko V č 1'0'J jižní
ít ul Ná nkludě má vřlký výběr
iiéknVib dvmek ňiiicek iiuimrtova
nýidi tabalěrck jako? I velké zánoby
tabáku kuřlavéiho ninijtavěho a žvý
knvého Doutníky j"ho joii k do
uláni vnude v Omaze
xtf
f k t r 1 f
i i i i
4H v' i { b ni h i ♦ 1 b- U b k '{-♦ K 1 J j
P t ll i Wl 4 b S lftl
S kil H H I ni- ni vi'u
1ř
Dalif přínpěvky na kočující
čenkoii knihovnu jež oznámeny
byly nám pokladníkem p Vanču
rou jnoii nánledující Hád Mino ě
4:1 ZČHJ v Drtino fioo Sbor
Hňže Vítězntví ě Ili JFD Ha
vcniia ÍÓ00 rienkyně téhož nbo
rl přinpěly dále jednotlivě jak ná
nledujn: M Mrkvička ílfiO Po
lloo l Sinaha a M Mauer Po
filic A Ivozel A Ji línek K Mot
níck M Hach A Hlava 11 Ha
čkora H Skočdopolc JI Kolář
Po !í'c M Jelíuek A áp A
Najberk M FÍhcr A Spěváček
K Vitera M Holub 15 Kvpar
A Karel J Kontal Celkem jdi
npěvky II000 Sbor Sokolek O-
maha i00
— Žertu mnichu radosti a žertu
do nytontí bude na nylventrovnké
zábavě Těl Jed Sokol která odbý
valí ne budu v úterý dno Hl pro
nince V Niknlovuc I ekli)' pro
Krain jehož vy vrcholeiiím budí
nkvontná půlnoční m-éna ji-ht při
praven Přijif kalý a rozžehnej
no ntarým rokem co uejveneleji
Vntupué "J") cenili Výborná hmlba
bude účinkovali Kažilý jent ilvo
řile zván a každý bude vřele vítán!
plj Sokol Ty ri ě I (hyj
"lú ho k uiaakaruímu plcnti který
určen jent na b n 'i 7 ledna K
plcati tuiiiuto dějí ne pilné přípravy
a piili litjícl výbor (liaŽÍHe e Veh
il aby jden ten b)l Vllbeu hej lep
"Íiii v pit( nedéiué lliž( xprnvy
di Utni" í-leuáři poídčji
- už Věriitut Zápdu č 474
FlA uvolil i pro plUtl rok na
Iclujít I ói tdiilVy PirdiU J Ji
rák ihUlopřcd J Dvitak Uji liiui
ce A Třinka uib p"kllunK M
Hiači h iiiil'-olt ii'i I II M 1 1 í
lo k pravd M OUa pi Adk) nč
M lloliuan viíitutl tri4iii-c A
Kiíjlt i k ťhkiiiil irl J Novák
iil'i iwíj tku M Ibiiu J Alv
A D ok
!b ']! tlí lf41 pill(
hfdiii df ti pniiMV tl ! dep
t NkloMo Jilikii pifllbitjl
i a 1ií a Jiti t t! iiiv j-n
! J t i 4it lll f l t lt IlUllfl
NťpiM'lé I U 1 j I p- k-il' dli
" lii-V
!tii- t A pí lvlk
lliMt-kv l' k UjuMit
389 Obleky a převlečníky
— pro hochy
a tuto cenu iiiuzclc dáli Víiciiiii liorlan zu
#050 vií nořili dar
lnou nkvoniiie npracovány % inat(ríúlu
první třídy Střih a úprava Jich nnenou
každou kritiku Nemohli bynte najiti
žádouťtiéjiího a Icjiřího daru pro hochy ml
Kilo 15 lei Kupte jeilen anebo oln! 15 1
dete npokojciii a hoch bude nďanten
Noní to často kdy můžete
koupltl $650 oblok za —
$3S9
i
iiact
Velkolepý Ples
impořádá
TáborNebrasskáLfpa č 183 WOW
v sobotu 4 ledna 1908 v Sokofovni
o
riizná občerstvení a zákii"ky bude dostatečně pontaráiio
ťniovú hudba p 11 Fíbinca bude účinkovat
Vstupné 23 centů Začátek v 8 hodin
Každého uctivě zve VÝMOK vil
c
t
í
Vánoce zde budou co nevidět!
Chcete lí 'íiin inuličké potěřil zajděte věan k
WM VASAKOVI ů 1254 již I3ía uf
a kupte jim nějakou pěknou hraíkn Mubny triim(iety panny
koně kočárky puronlroje Železniční vlaky a nižné jiné má na
nkladé— Dále í užitečné předměty za dárky ne hodící koupíte zde
„íij- li ' ti i i ír „i: „ i r
£f ff -Vllfí-11' Plllll-lll- -J 'fllinH- I lll!ln-- I IJP " J f (IRrfflI
Vi řátky nákrčníky a jiné a jiné kránné věcí Poilpurujte krajany!
pni
GESKY KVĚTINAŘ A ZAHRADNÍK
VOJT HRUBAN 29 a Doreat OmihaNibr
Jent vžily if lprM'ii krnjaufim a znlúiitíí i těuýin
IMRk i'outjiii jíiioiovni K ruiiiii niuvnoKiiuu a pnurmna
'AA tkvíniiK1 krětliíovd věct-B npolkoNÓ oilimky a kytic
rf-Z'- Vhodní' ktěliuy pro Uuméteí pěkioviínl ly k Hnniiíní
xJrn iřdiioMt krnjiiriovl který ručí za lípliii
'V : unpoKojriii riij' nnriicy au a
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ! Ct krajany jakož Upni
kv mimo Oinahit dovoluji ni řádiití o lnl(iivou jich přízeň a ru
čím zu Kprávnťt (loilúní jukýkoliv květin ku vněm NlavuoMtem
— Snad nic Ván tak neonv čií a ne
(toniluí jako dobrá nklenka říxného
pěnivého pivko Zajděte do honlince
který na 14 a Williaiu ul vhmtní
JtlIlANKK MKATUI Huletv)!dy
vzorné olloiižeui Jej leh nunc
likéry kořalky vína a -b útulky
jnoll té liejlepňí jakonti Výborný
uiiě po tu ly den - tf
Zuameiiiiým požitkem pro ku
řáky jent be odporu ic doiitulk
MÍiilKMIANlillíl" kterě vytáni
Anton I řUka ''"it JI) I'l ul
( iU pu nii b poptávka ěičl nejlépe
Jakés obliW výrobek lentu ne ti K
dimtánl Jaou vn vmh-U lumtineli h I
IčUriinoiY Tel Itel 54 U tí
Nrjtariiiu a pmto lak nej
ublíl eiiějlui línat Mm 4-m V i vé
Prae Ji i Ih-i iiilori biioei Hciiý
p b ia pp sloupnu a Kronili-iu nn
rohu II Williaiu ul K ďi v ho
tinei jih nanUvil n jelifiiu ptijle
poilrubi "' In biť ti-iy iluin' (
mu iiimtiit- ho tiítu" a'Onť
fdinluhy Na "rpn mají ib' éeimj
VV IÍ4Ut Mli liiakafi bmI1-
hUra douUiikn ta iloatam t tu
nrili iUill V lihu tinixiť M
a Kruitil ialny iirkiitipl
i rmui l Vtit j'i tbiobi
"A loiHtbrr uw" ji tak v My
tcíikv je nli-oi kli lil liin ni Mi ku
S khtliiVii l I hul Oj lit j
J lt ( I "i Hlup " H
k l 11 il i l i li I lllíjfi H
vi"ip b in jli)
d'inik) J k- k ifři N ')' i
m I i'í I Vi r t-: t iiji
kU hť pus b l '' k i b-iM h
n %!- I 'u Inif d k M
k i l a k- - i' i
1 a t
vtip a nmích Ž by to byl pro kaž
débo hřích kdo ty v Omazu při
návítěvě nvé nenavňtívil kumpány
tak venclét na rohu 11 Williaiu ul
KAHKISFMKHAD ioviální
himiiuaký ua :f a Drcnn ul opět
oblrlel velké zánoby domácích i nu
porlovaných Mlalký bakyrlýi h vln
Perlící tato přli-iiiluí vína jou in
iiejvýie zilravvm ponijujlcíni na
pojem Objedtiejtti ii u něho láhev
iifbi yiloti vytečiiéhu vína uankou
iku Prodává j na ceny velmi mlriní
AI J" fikiulte jintě ]Mtlrub' k
ie Hovněi i kwřalkya jiné jemnét
likéry jo u4 nfjUii jiikoiiii
UUný MeOitV bíik ntábfěernlvý U%
čepu Chutný teplý tákunt k vIdVJi
Tm v 4(
PM Svačina
Utu(
VZoiiNř A HOJNÍ ZVmiKNÍ
IUOťl UM OIKMOI)
v čl Ui j ji]„( i v u
ot i ! iiii )t jIumh i #jtal h
lil
ll-t!
l' i''1 l'f 1 I
dril
iiKeit iuu[iii uu-u iti
h4W ♦(:( ( ( 4
I'Vlllll U HtíUHTrttl
lt NltlUai U4k k
Sfit$ kl#u4 Utak { f%t
lBflfnl !tiki ttiit tf%
i it ii Xť f niktk
F-iU va-it n
Ji