Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 18, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    U
Nelacinější u iinJlsp-X Tenký
] " týdenník nn západě
liDsT AKVKlíTIINU
++++♦ ♦ -tM +++++++++
y:iiio M ih7i— jtor? :i7
jnnlm r'lt v h( ímmIii 1h )'om1imm lí07
JíhIo 151
Ví
ZÁPAD
Ctěnému čtenáfstvu!
" 1'nxvolna přichází časopis náš do
výi-fi bývalých kolejí Snažili jsino
se seč síly naše stačily iibychom
vše co nejdříve napravili filoďi ce
My nakladlo su núiii tulík překážek
Si nemohli jsme vykonat! yš
judlIOU Piíšlflll číslem kleié Mí
zeno bude už zusf nt rojnu ya hi j'iii
bude pravidelné vydávání odboček
S IlojllOMt f Zpl'áV místních Jak Čit'
náři seznají číslo lotu inú li síran
velkého formám v( jM o 100
paleu Víru čel by lieŽ bývalo pii 10
stranách malého formátu Je tu
xfi '! nový knk k zdokonalení listu
Ji doufáme že ctěné čtenářstvo j i - f -jme
jej h povděkem
Miiozf iiMiiilnijI nás o kulelnláře
ji zobijí st vržení předplat ného Pro
síme o )ij i I i v-k ' h I r m n ( Jakmile u
veden bude do pohybu sázeči stroj
jenž požárem velíce byl poškozen ft
oprava vyžadovala značně času vše
bude 'dáno do pořádku Kovníž
kalendáře Jichž niúinu opětné veli
kou zásobu budou koncem toho
to týdne rozesílány Za laskavé
strpení předem vzdávánu vřelé diky!
Vyd Pokroku
Zprávy americké
JlroiK ii'ití'fí % dolech
Dosud v Živé pamčii dyly zprávy
o hrozném imišIcsIÍ v dolu Noiiiní
nedaleko Kelcvenioii Pu kde nit
padesát lidí zahynulo a ji došlu z
Moimjjap W Ví) dut 8 prosinců
ZJilÚVtt nová O ještě vět"llll neštěstí
pří nímž zahynulo trnu ř tlí u pií!
► ta bavíííi Nešlí-ntí toto ziiÚNoht-
nu hyío liroznýin výhuci-ii) v do
cli 'í t5 a ti ktfií níilfží ('onN(dí-
datíon ('ul i'n v lialt iinon- Vý
lnu li byl talť niluý že oIíúmI Zfiuí v
ťli'ui okolí a na blízku pntt-ujícl
havíři odhozi-ni byli do velké vdá
bnoii lliifd po výbuchu okolní
oly valtlť M)tVliali na ntíttto m-itř
Klí aby nťšťnHtiifkiint ioxkytli o
inoi i I-t-č to iifbylo ttiiadné in boť
z dolu zajtofaly vyxoko Midiat jda
měny a cítili bylo zkúonimin' dy
n Tfjirvtf po tlťUí ilobi mohla
bvli do tlolu KjniNif-na ochranná
ťfta V r vú ( divili ani ta mnoho
nevykonala neboť každým okamži
kem hrozilo jí zadušení Teprve jio
druhém a třctíni okuHe vyneseno
bvlo několik mrtvol na jovn h yo
mě Mrtvoly byly hrozne zohave
ny takže příbuzní nemohli miznuti
v druhé otce bratry a "yny Te
prve druhého dne bylomoiio nuad
néji zjinlili oNobiioitt iieJfantiiýt h
Asi ticlo top vzdálenoíti od vchodu
do dolu nalezen byl ochranným
umrtveni veliký poúct mrtvých
kteří jak ne zdá lilodřli ne zachrá
ní ti iitěkem ale byli přemoeni
plyny a zadimili "n V vchodu do
dolu xlirouiáhlibi e veliké množ
mi v f en dělí oteí i malek kteil
oíťki vuli vé iiiiiio otce a kyny
Odehrály m pil tom auény rdc
luiuué Kil Ion cli y f li mněl nrdJ
rvoucí pluv kdvi }ena a děti v
vyUicné mrtvide pouali vého )i
viteb Met mrtvými tiu há(
Hdoviím biViiit nejvíef je Sbná
ki Iilakfi mrtvých hI 'tti
bjli í leiiy Nár blv spolku ui
' li leelii k I K S Jctliixté ai
10 k 11 Jednotí1 1'líi ttlH VýblIt llU
íkloUoe runně Jet jitu % k
ít iii iV lí Hnu tv ptiéUti nptdcě
i 'I jri dul ten lUtttí ptotvdl
i '4il l a ti) idirtiiuué iitioij
Um b)l li4itt"n Kdyby
bt pí t le báírl didu V t4k
UVtu iiiMl jil by bjbt k
1 V ii i Iitěl( miul pl
II ktt ri t Hf í plllu ju
ti li bi l hfKitt vl
'! kui t f-kint tUUe dítl A
u i O i J h 1 1 lU le
talmrtHM
) i J l l l l-l--f llllltllt t
i bi : klji pll lUlí
U Utk-I i folu4k
M I I l 1 I I p li I l & In' I
t ! uk'+ lit" f
1
preHÍdeiitovo jediiuní V ZÚlcžilouM
eiiiergenenícli boudu nebylo zákon
né Jenom tehdy prý mohlo by
hýli zákoným kdyby niť lo býlí vy
dáním jich pomoženo vládě k ná
hradě běžného vydání lile Ježto tím
mělo být i pomoženo hlinkám je to
jednání nesprávné Tillimin Žáilá
uby vě" tmo finiinřní výbor vyíti
tíil l)ále ehce věděli byl li presi
dent oprávněn vydatí za f vt)iio(imi
paiianiNkých liondU když má vládu
V pokladně přebytečných iilijim(
000 ve zlaté a práce ia 1'íHiuniě ne
pokračuje tuk aby těch peněz byla
tak nutná potřeba lále přeje i
Tilliiinn věděli jiou li eheeky na
Cleiiriti hoiMy zákonitým plalíillem
a niMiodléluijí-li vládní dani Na
rozluštění těchto zajímavých oláek
te it ilyehlivohlí čeká fochy buje ne
víak že e jimi něco objaniií neboť
Hcmilní výbor který biidt odpovídá-
ti bude Holva děbiii vládě nějakých
políl Dne II pi'oNÍnce večer
bylo vydáno v presidentově úřa
dovně uátdediijfeí ju'(diláení veřej
né "V nocí po Kvéni zvolení vydal
jneni niiHledujícit jirohhiAenf Ixem
i dukladiiě védom clí jí mne
aruerieký lid obmyidíl dav tak na
jevo uuyiu v lo co jmciii ne miazi
vykonali Chápu n jdnoii váznoxl
i -
ZodiiověilnoMt kterou mně tbivěra
tato ukládá a činím vác co jet v
mé mocí abych jí plně doni úl
líne 4 března plíillho roku budu
idouíli tři n píil roku a tyto tri a
piil roku jnou pro mne prvním ter
mínem Moudrý obyčej který obmezuji-presidenta
na dva termíny
vyaduje podstatu a ne formu a já
za žádných okolností nebudu více
kandidátem ani přijmu další no
m i nací — Nezměnil isem a také ne
4
změním ((to přívodní prohlášení
Hvé" - Tímto zpňsobem skončil
president nejistotu v kruzích politi
kái íi a odpověděl mi otázku juž mu
byla předkládána ze všech částí ze
mě n jež chtěla znátí smýšlení jeho
ve přičíně 1 řetího termínu v pádu
že by byl v příští národní konvenci
opětné do nynějšího úřadu svého
nominován President llooscvclt
opakováním slov jež pronesl při
svém zvolení odpovídá srozumilel
ně že za žádných okolností nebude
ttMitokrule kandidovali — 'aní
Alice Ionjwoilhová manželku
konjírcHiiíka Joiitf wortha i Ohio n
dcera presidenta líoosevelta byla
dne prosince ráno operována na
zápal slepého střeva operace prove
dena byla v llílém )oině lékař-
tvrdí že provedena byla úspěšné n
že iuhií zapotřebí iníti žádných obav
o stav pacientky Operaci provedl
dr Finney i John Hopkius hospi
tilu t Itsltimore
Dťinokrnlli-ká konvemo budť v
Jne li prosinci- hlasoval národ
ní výbor demokratický o otázce
kJ ve nú olbývati húrodid iioavtn
co tbiiiukratickú a rozhodl se pro
město Denver v Colorado které
nabídlo zaplaceni ti"" "On k touni
lit účelu Koimuice bude otevřena
dne 7 červenec lrljf piidrŽI de
mokriié starého uvyku tllf uíhui
udhýv iji kouvťiu i vidy ní po řepu
blikiiifili O mUlv hlttViito se
dvikrili a Jediným vábným odpur-
tem heuveiti bylu mělt touiiullti
V Kelitlliky pio které byli Jihtlté
AIm unikl pr k vůli pMiť (tůni
JlhAiie Juli Ii4!iyt iteuiAjl pruto
u iIioVaIí al-v e Hlt 0OtM))
tniili ale aby d ue-Vr tln k V)
Ur Vritll eko ťciiitku kliiui
neupolřthl Tl Itcthlili Vitlcvé
phjtioiuti pouk-lli til to ie bud
pvitť piu Vtdb litb-i Zitt
u tli nu t li nii r
Sr tiVé ti4i linuji dii#
( pfinilOf óll pt -llhlti
llfi - ittt K ř i ii Nkid4 lu
U it iní [ dSmlou
I -bi d tn! ! ih Iyi4 hi
pl lil p !ei( 1 ll I 'i(lt
I kil [ti iiímui MIMuii
1 i í t- ' l iíi tlím til
f
dívaná Její fiiilclý manžel Anton
Sokol ležel na posteli mrtev Straš
ný zápach svítiplynu unikajícího
ze víeeh plynových kohoutku jež
byly vesměs otevřeny liepřipoiišlě
žádných pochybností o smrti Hoko
loyě ('o dohnalo nešťastníka
zoiiiHisiví není iireile sluiioveno
avšak lýž byl od delší doby poně
kud slepý a v poslední době bý Vi
často zádumčivý z čehož soudí si
že jedná se lu o záchvat šílenství
jenž vedl k sebevraždě Pokud jes
ZIHIlno náleel zesnilli!' uioie k o:
krbvské unii V bylu nalezen by
lísiekl'nu něinž rukou ncšťasl niko
vi n niipsáiio bylo plání by pohřbi
bl Vedle svých dílek V liohcinií
l"ii!4 Island
Náhrada za prof J Hrbka
I 'iiirlfni prof J Hrbku osiřel
také Stolici) Českého Jazyka N
' I I I 1 II 'VI
vik nu iiiouuo iik se lira v ť i
vídáme sč lhářka Hrbkova seslr
zesnulého uvázala sh v duležil ý ten
to úřad a hodlá jej nustoupili po
Novém roce
Slečna Šárka Hrbkovu Je dobí
známa naini cteuárnm z drívéjšíc
našich zpráv Několikráte zmíni
jsme se o Její usilovných snahác
upozornili na národ náš americký
svět Dobře známy jou její zrnin
ky v rlizuých anglických listech
větších kulturních událostech
českém světě Slečnu Šárka Hrb
I I ' I I ' v
sova iioMisua su lase s usiiecnem
překládali krásné české písně ná
rodní do uj(ličiiiy
V záležitosti Stolice Českého Ja
zyka psula v těchto dnech p V
Kurešovi niisledujlcí "Obludně na
stoupení místa které bylo úmrtím
bratrovým uprázdiicuo sděluji
1 '1 l il á - I
li 1 1 1 1 unsieiiuiici e z eilliolio
diivodu mně srdce krvácí myslit
na blízkou minulost a nu vclk
obět již práce la si vyžádala přci
e stanoviska národního - aby
lobrii prácu bratrova nujiadla v zlí
'iťiiuy - vidím nutnost piijuiouti
povinnost tu Již v Lincoln se nim'
o toni prof Possler zmínil avšak
tenkráte jtm odřekla in bol' jenom
bol svíral srdce a nepochopila jsem
um význam odmrštění příležitosti k
vykonáváni bratrova přúnf ohledně
českého vyučováni Prof possUi
pokusil se v Cedar Wapidsich do
stali určitější odpověď Přiš
také dopisod kantdéře p Andrewse
v němž místo ono úředně mně bylo
nabídnulo Na bpis len odpově
děla jsem příznivě a odebéřu se do
Lincoln po Novém ruce"
práva tato potěš! zajisié všech
ny kdož osud Stolice Českého
Jazyka v Lincoln se zajímají V
slečně Šárce Hrbkové dostane se
našim studeutAm za zesnulého prof
Hrbka znamenité náhrady a nepo
chybujeme Že práce pokračovali
bude s tímŽe úspěchům jako dilvr
NOVINKY Z IINW00II N Kil
Veselé sválky a Šťastný novy rok
pieju všt-iit!
Ple-lmiltubiil neděli HlV-lfll nás
pan Udi in X Chic'44 rest jednau-l
pro k-iialtiiií lirinii klt rou tnu
pře-l nějakým časem xabžili češti
Itostiuštl Iriel st di' přes neděli
% urovná pind-i Aby s- nenudit
mttl Jsem litu ílpfljéttj nejtké
t li lil ptt likt tu nl ihule Jk e
pan ISoli iu vyjádřil ti L Ut n nno
lul ý oIh hod
Nárulhjiu liAiuum k miviiuuU!
J4 J U 1 H UU tiluli lioi lai
' l I m lil boto ilitl i 114 svém
poMltA l ' Idjltl Ujleti ItrUir
inn bu l ti4K Iki ttt ttei-palriittti
„hťli t'Vioé by b tti putHiili 1
Itkidik k d -by lk lvi divt
nt l e jM it VVkit'tl
k nilu j i n t it poti-eiVu p ' li
1 1-1 k 1 f"tt i l i p' 1 I tm
iiíiu litt ia ipt tim tti-U-tt
4 bi U p- l - l t I tt
II -I H J J ji l l
V I I 1 1 j '- :
-i
1
Předminulý týden navštívil nás
pan Jakub Kříž od Hrainurd Ol
jednal si bedničku dout niku těch
co výháiičji revuiaUsinu
Co tuto pfšu padá nám pěkně
sníh líude li to takhle trval po ně
kolik tluí dočkáme se přece sanict
Ve čtvrtek přijela setu slé Anna
Polišovu z Oinaliy JcmI hostem io
diny p M Srávy 11 roziimi se siimo
sebou že navštívila také nás Slečna
jcsit su m v humor it povídala že si
zdiví už do úterka zdali se jí lolíž
nezašle skiic
Jitk se dozvídáme hodlá P Kur
ios iispořádal velkolepou lauečn
zábavu ve sv' nově upravené sin
na den I II králů dne 11 ledna
hb-ény Jos Ibindova a Kosit
Pt llzova odjdy do Preinoiit kde si
hodlají vyučil šílí
V našem okolí též panuje Jakási
nemoc v hovězím dobytku a 11 uéko
lík kusu nemoci podlehlo
Pan Josef (lek od (Ilysses ná
navštívil v pálek min týdne a jak
liiura ukazuje daří se mu dohře
Sol rub
Novinky z Tyndall S D
Obvodní soud Hon llomme okre
su zasedal v Tyndall od a do 1
prosince Hralli Novotní se před
započetím své pře dohodli Právník
Soiblík podílel se na dvou soudních
rozepřích a svá klienty dokonale
uspokojil neboť obě přu vyhrál
Čechli v porotě zasedi lu asi tucet a
bdic si počínali Opět se ukázalo
žu budova soudui nevyhovuje puža-
lavkuni Když porota jdu k úradé
kolnl dozorce mul opustili míst
nost v niž úřaduje
V minulých dnech zavítali k nám
zápasnicí p líuriis a pověstný silák
rof Simsoii Vystoupili v síní
Kiedincrove Po vystoupeni zá
pusník líurns vyzval přítomné k
zapasu Míliil že lomu s kým ne
bude hotov za minut vvidatl
0o HrobovÓ ticho zavládlo
Pochvíli yšak přihlásil su krajan
Klidnil' Toinieh rodič Prahy 11
stal 11 ý sokollk a pustil se v zápas
Aě váží pouze I-10 liber kdežto
elio souper asi 140 zamést ual silá
ka 7 minut líurns poznal že niti
učinili s odborníkem Notní se
udýchal a zapot il ne dostal Kudol
fa na lopatky Kudolf chtěl prý
en poznat Všechny jeho hmaty
Hrubého dne utkal se v zápase s
iiirns-m krajan W Hokuf Pninis
yl však vítězeni
Dne h prosince odbývala se hro
nudná schiie podílníku ť 'esko-
1
lovauskéhtj Hřbitova v síni C S
S I 'čelem si lift ze bylo utvoře
ni hřbitovního spolku který by
převzal správu hřbitova již až do
sud v rukou mel řád áboj CSPS
který pozemek pro hřbitov koupil a
aí dsul V pilálku udíuval ]e-
aty byly veliktJ Nčkteii členové
rádu iiechtl připustil aby majetnfei
lú JichŽ je přes čtylicet měli co
mluvit t poucet Majetuít i lotu
opět t takové právo osfojujl Jsme
íidtistivi j tk vťú rohodiiuta budit
Ve ehúi iš-lové klerá dle ihuiM-
íeh pra i-b l věc onu jedině může
oithobivst i Nu ai' je jikkdiv
tdiiý tím nic neíká ani ncslrití
N iiiiibi h místech titbmhi
ulil #0 nriiHOV pilleliUle Sltlio
li: 1
pIHVU klel i lliéU by okUdlli i
-il 1! nt ku lin ie í tkoupeu i
vlillmit li hibitití t # tU vtij j
Sad y4loj 4 tbéi-n-l v jlr míjí jtj
Ví no pi hrbili i l
JeMe jen lu
iltk dliticu je tlebi Nule
4lln'tií d t k ii" t uilei t 1
-itt k i m i t ik a píiiiliik l 't
dbiUti bU tn-dil u I H lim Jimi
1 m ii bfol 1
A U4jk
r ) I 4 U)tlsiIV '
i r-toj ii(i i ii4if% j
I S V J-4ll4 114 PfcPil' i 111 Ji ! i- 1 t k 14ti V
UI ťi4Ujl J! IViBitV
- -
J4 ji-o i- %m 4 1
"V-vfi r" jta
t j-ji i h it
4
UM
Cl rh-iuhit 11 ptlkitm CS lil'!'
Ve čt vrtém týdnu v tomto měsit
odbývá své schůze výroční několik
našít h spol kli a aby navěstí které
potřebné Jest do schůze přišlí
uvedeno bylo ve 'známost požádá
jsem vydavatelstvo orgánu aby
naše věcí it dopisy uveřejněny byly
hned ve třetím týdnu Vydavatel
slvo žádostí (é vyhovělo a já vzdá
vátu tnu srdečný dík Hoiilám
členstvo celé naši Jednoty změnu
lu schválí a rovněž souhlasili bud
aby takléž stalo se v lednu
Vlaky do Pine (!ily Mínu vy
jíždí takto:
Mllh"Hji Zm SI 1'illll )'i l'hlt I 'it
h j i AM Hňo AM lo 'dl AM
a 00 PM jíío PM ir PM
lo'" PM HyoPM aoňAM
ZI'liM'l'iy Un SI Pnul l 1iiiri'iif'l
laun PM SÍVJ PM !io PM
:! PM aft PM 700 PM
AM Hao AM 700 AM
Některé sMlky ohlásily již sví
delejíAly Číslo!' vyšle iiislupee
ě i vyšle !( čísla U 11 15 po dvou 11
čísla la' Cl M 1M Jll "O 11 al pu
jednom delegát II Nf které spolky
innloii sve stiiiize teprve oillivvnl a
ty nenudily delegáty oznámil
líratr tajemník čísla l oznámil
že už jest objednánu sifi ku konání
sjuzdu líudetosííi Kyt (řií l'y t hi
ových v níž nalézá se hojnost
místností takže jednotlivé výliory
lobre budou mocí pracovali aniž
by vytrhovány byly
Pii této příležitosti opětné á
nim aoy zasilateli poplatku na
Jednotu byli tak laskďví a zásilku
poslali hned po schlizi Tím velmi
luně prospějí neboť budu moci
hned na výroční zprávě pro Jedno
tu a pro stál pracovat Pokud
všechny zprávy o přistoupení a od
stupu členstva při ruce neminu
nemohu na zprávě té pracoval Ta
práce vyžádá si plných 14 dní u z
té příčiny rád započal bych ji co
možno nejdříve Krutli buďte lak
lasknvi 11 vyhovte této lne žádosti
Dnes opětně jsem nucen požáda
li bratry úředníky aby pilnější
tooriiost věnovali zprávám jež
zasílají lllaynf 1'řailovnČ Casio
stane že t čtvrtletní zprávě
oznamuji Se že ten a ten ídeii od-
loupil ač Hlavni rřatlovnč před
tím nebylo tt oznámeno Je lo
však velmi důležité uby Úřadovna
měla zaznamenáno v knihách kily
ouačený přestal býli členem naší
Jednoty 11 kdy Jednota zbawna
byla povinnosti jehn detliiiim
úmrtní pojistku platit Kdyby
onen člen zemřel mezidobou vyhni
čení a mezi učiněním zprávy o tom
Hlavni Úřadovně Jednota inohla
by býti donucena souďič naplatili
úmrtní pojistku Spolky vinily by
hlavni úředníky kteří by ovšem za
to nemohli Nebyl by brán zii-tel
na to že je to vinou úředníku do
lyčliého spolku Jednota zbytečné
připravena byla by o majetek luile-
Žejíťi pud i V JIH dédiciillt Á lllilli lo
utržila by Ještě hojnost pomně
Miloši p varovali by ji a nedb b-u
a nepob lilivoti 4 s ti nt spioeiia
byl by i trtr í b uštvu H íj
11 ' I
spnifcil r"
práva ti iiIsitipeiil ih na % Jk tu
uláli pii oiUtUplt litusl bsli pmláiia
sliluiinti komisaři ve 1 i i npiá
ví YtW Vjsvitluje se proč plá4
tl k svému vyboloeui iyialuje
Hdittiiisu Ploli k 1 li Vilko
taieuiliik lUUsl ilntÍ l'V hto
ípiíny v í i idiíii l oitui J
j „ui jětb lil bn b liniánu
Jlk nilu-bii Jellielě ni Iptiváih
£ ii 'i
Niitl ívi tu i iUi1 t iUlil titn
i t t ik 1 t
HltU '1 kl I 1 l Cl
i! ! 4 pieiiiv
i 1 I 1 1 -00 a
ll tt u t tu I l USl I
'
" i"% ""
Lu 4ii i 111 t„ik
% r
tV !♦ - ' i t
' ' """" ""
' 1 v 1 m ' t 1
1 Illaínl Uřadořny CSDPJ
ní -'( roky přibylo iiúni 700 členíi 11
inajclck náš vzrostl o !1 a000
Jest to slušný pokrok 11 nudil by
býti Ještě lepší Jen Hochu více
dbalosli a pozorností 11 Jistí budu
ni" stále i rychle pokračovali
Ctěnému členstvu přeju šl'aslnú a
veselé Vánoce u Nový rok
S bratrským pozdravem v Lásce
Svornosti a JJrairslví
Pr A Ivrch lajcmník
PINK CJTV Mínu Ctěné po-
řudíitelslvo oráuu! Ve výroční
sehiizí spolku Česká Koruna č (1
volení býlí náslcdiijícf úřednicí:
Tomáš líažil předšed oj JunScham
bauer mísiopřcdsedoii (Jyril Kiiss
liijiuuníkeiii Antonie Procházková
úěelnici 'icav Karas pokladní
keiu Jan Stoidil tli věruíkeiii a
Marie Karas průvodčí
S bratrským pozdravem
Cyril Kiíss tajemník
SCMNKK Nd Cičué pořa
daltdslvo orgánu! Štáb Čekám ob
jeví li se v iiaši-in orgánu nějaký
dopis Willow Kíver Mimi ale
marně Ju tomu již 4 měsíce -„
jsme se přistěhovali sem Dosti se
nám lu líbí ale když přijdu neděle
den schůze tu sn mní' po Vás dra
zí bratří a seslry zaslcskne Nikdy
nezapomenu na červencovou schíízí
pii níž su nás tolik sešlo jako wi
rozloučenou s námi Zde je těžko
založili český spolek poněvadž je
lu málo Cechu 11 li kdož tu jsou
naleejí jíž k jednomu anebo vicu
spolkům Jinitří a sestry tlopísuíle
hojně do našeho orgánu nebol' tím
nás potěšili- Sk srdečným pozdra
vní Josefu Zálcká
I WlLIíKK NKK A OKOLÍ!
Tímto se oznamuje všem členům
Ccsko-Slovan Hřbitovního Spolku
ve liber Neb výroční schíizo
'polku tohoto budu se odbývali v
loudclí dne ilii prosince 1U07 o
I hod odp v Opeřili síuipp Paška
a Plačka ve VVilber Volba úřadnf-
ku a jiné dillcžité záležitostí vv?a
" j
bijí přítoiunoMl všedi členíi Neo-
lollleíiti se dostavit!
"iléiu Ibdiáěek Jim P ňioi-l
C"
piedHcda tajemník
DO CPHAK KAPIDS IA
Srdečnou soustrast
vysluvujtj
rodinó Hrbkové
nad bolestnou ztrátou milova
ného synu a bratra
JEFFREMA HROKA
Wodin Burniova
V itiua- ltJiW j r1U(-
Srdečné_díkuv2dánl !
A btlilu tntli ie(oi tl
lit jlielejšl diky
Loll Vérnot Ipjiiu
rUA
ř4io J HUini ( fbm„
ti e Jednoty 14 ijvlilá správ
ite 4 I KH-itl erlé -i ln'Jii t
k 114 tti lil tl J 1- ti imuKl
t im i„ J„ tl bjl juj
l u bitjinuiii t fl#
id ni njl Ulťdiliy p
b V ) iV i d- sp-l hHn
jíMtl JiH Jt(l(l tv
I k K l tKK tiYi
I i ♦ 'ik li 1 1(
rftJpUn t d "pokrok" u
1100 roi ' 1 1
J
I !
I
i
t
i f
i j
P
ti
t
1
r
V
s