Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 11, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    JI
4 'i
1
44 (f ff 44 4 w 14 ()+)♦
lílLST AlVKIiTl-IN(i J
MKIWFM I
7 Ntjlw liiřjíí it nejlnpši čegkjř 7
týií -nrifk u' itipHi)""
T l
4-M-í-i+í4-M-hÍt-'J'f't'f
0 rf44rt44{'M4'4''M'4'M'Kt
u~u no
nioii ih71—"i :i7
i fllflllfl Níl V H( IMMllI II ]IHÍ IH lí07
1
)
Zprávy americké
Za neobyčejného uapjctí jež od
povídá nynější vzrušené době za
hájen byl dne prosince ve Wash
íntoně I) C šedesátý kongres
Zajímavé bylo zahájení sněmovny
poslanců ku kterému dostavil se
též ! W Jíryaii který jako bývalý
jn(4:trn'c inú právo tiicí poslanec mí
zasi "trout i M svých přívrženců
uvítán byl bouřlivým potleskem a
různými výkřiky I Mo toho uvítání
tmud! demokraté že 1'ryan je jedí
íiÍiii vůdcem demokratický 111 jehož
Viďnl každý nul e podrobuje
Když zasedání bylo zahájeno zvo
len byl op 'tii'' ( íiiiiion z litino!
předsedou I'o té U)7 hlasy re
publikúnskýmí H'oti JuO demokrii
(ickýiii přijat byl tentýž )ád který
platil pro kongres iiiiniilý Přitom
došlo k vzrušující hcéně neboť de
mokral ) S Williams a republikán
'oocr 7 Wiscousínu protestovali
proti tomuto řádu označující) jej
za krutý příliš vojenský Ježto
však je třeba v tomto koníren!! v
prvé řadě práce nutil možno zabý
vali se metlou tohoto řádu Nu
tuto okolnost také republikám' po
ukazovali — V ee-uúlM nebylo žád
nýcli vnruíujíeb li scén az snad na
nepatrnou hádku mezi předsedou
Fniibankaeni a lod#em o jod nací
řád Po uvedení nových senátorů
11 i"ia!o odročení — Senátu podáno
bylo veliké množstv! předloh jež
t mčř dosahuj poém 1000 Senátu
Til) kviigremm podáno bylo 80!i
předloh 1 nichž však pouze nepatr
ná eánt dott la H' k projednávání
Valná ěáat teelito jiredloh bezpo
ťliyby objeví nv v 0 kongresu
i eBký'longrťH!ník Sabath podal
dvf ledna z nich jedná o odvolá
ní krutých Htehovaleekých záko
níi drtiltú pak navrhuje by spolko
vým nouřjfim ponékiid iimeniilo ne
právo prmtavití 1'nli před porotu
když tito neuposlechli ttoinliíího
rozkazu — Dne i proHÍui pfedčf
táno bylo v koiirtniu prcxidmitovo
pomdutvf na ktTÓ m jakými najijtí
tím e čekalo l'ofelxtí toto jeitt
velu i obnáhlé a má tentokráte asi
31000 slov Ndjdlilcžitéjií body
poiteNtvI preiiidentova junu ani tyto:
Národní vláda má kontrolovat vel-
ké korporace I'rutítrutový zákon
má bytí píiz]únolen nynějším po-
mťpiiii Národním bankám má hýti
dovuleuo vydati noty na určitou
čát iiieli kapitálu Otázka celní
má býti feíena e ttanoviika čiittě
oUdiotlniekého Tři zmen zákona
o daních má býti daním z příjmu a
(lédictví věnována náležitá úvaha
Zavedení osmihodinové doby pra
4'ovní při pracích prováděných vlá
dmi eimká práe jct na úkor
živt rodinicAlid di'lká práce na
úkor charakteru budoucích pokotr
ní 'iiiivn( pořiteIny měly by
1 t i ujedeny do života 00 možno
nřjdiíve llrání velkých voli !
nf Ufolidú meto by liýt! iikoilřlll
? tlapáno Nrní ani jediného náro
da na vt kUrý by tak málo lrp
jel piiihiíl ml přlliiiuho
!r0jol ako uárml americký 'r
t h nt žádá aby kottjff dblao
(! njitni( 4 nových bittvukh
dí poUřal o poitvťul dt-
W t il luych uoic a p Tiltuv
ulili le ! Illřl b) l i l iHU II
1 dut iřiUri umčuí SMter
I' umu Nfbraky pdal k atjrr
in iřislbiliv NUÍíutii 11
~ - 1
't li ktii niviHujc abv mukt
Hun!itl' l kdi U
V" H-flu dii riiiť m
1
tutvl V litKida Nb
t J I tiank
tft t4
in §!ofi a -a iaai
t 1 t
( i' im-ihk! aby io{rbil
! „ letití J#U- tkoutt '!Uwi
ZeMiiulý niirudíl ne v Cedar
litpidKÍch la dne 21 hijinii toku
Inuj a pied třemi měnící ťovolán
yl do Jiiieoln Neb nby jďíjal
iiiíhIo profesora Slolini Tenkého
azyka na Htátuí uiiiverKÍtě Ná-
ledkem ttdio e mul ÍUinÍIo n
odti ěenkýcli KtudeliLíl byl profe
sor nucen vyučovali i jazyku ličme
kc'11111 což značné plitížilo jeho
ríu i a mohlo býti i čiixtečuc příčí-
nou jeho nemoci která přivodila
eho mnrt 1'rof Jlrbek vybudo
val před čaucm vyšM třídu obecné
kidy v (Vdar Knpididch la po
Zdeii pak navštěvoval lalavelli'
Cínllen v Knutou l'a kde učil w
izdíliiým předuičlíím hlavně nčni-
vine jam doptalo mu mezi tie-
ini Nly Mtiuliijících prvního vyzná
ineiuiiií za dokonalou znabott lečí
německé l'o té po dvít roky vy
lícoval V(f Škole obecé v dědili'
(apidních n později povýAcii byl mi
intiinklora ve vyiňí ikole v Cedar
{apiduli h Touha po úplné znalo
Kli řeci unlieké a jínýi'1) piedméth
v oboru vědeckém zavedla J J na
Mátni univernílu do lowaCíly la
' této iiniverřtity graduoval Jako
eden z prvních Miidentu v červnu
tohoto roku Vh vytích třídách
uznáván byl za dobrého rádce a
vndec a vynikni zvláště v oboru
áHnickčm Napjal mmdio krán-
ných háftiií z nichž některé vydány
byly tUkcm na zádoM university
V čeiké škole V ťedai l{apidích
která vydržována jent taméjíí Ma
ticí Skobkou byl po několik roku
řídícím učitelem A' rozen v Ame
ríee toužil vzdy po dokonalé znalo
Hti řeči tivýcli rodičn Hyl do po
uledního okamžiku věrným fechein
Za svého pobytu v Nebrae) byl tie-
únavným pracovníkem v řadách
ecskciio siuilenistva u cíleni letu
bylo povznésti čenké poměry n roz
ííiili mezi rodáky touhu po vyfiím
vzdělání Veliká řkoda ze všechny
jeho nadějo a plány do budoiícuoMi
ryly zinařcny I'odl hl své nemocí
v nejkiúsnějším svém vi ku Pohřeb
odbýván byl z jeho bytu v Lincoln
na nádraží Norlh Western dráhy
odkudž tělesné pozůstatky jeho do
praveny do Cedar Kapids la
kdež za hojného uěasteutství po
liřbeuv V Lincoln dosiavill se k
pohřbu matka dvě sestry jeho sy
noveo a téměř všichni čeští studují
cí ze slám! university Dále dosta
vilo se množství profesoru univer
nitních kancléř p Andrews a pro
fesor nčuičiiiy p Koshler který
těžce nesl ztrátu milclio kioiejy
1'oziiHtaIé doprovázel až do jejich
domova l'rof 1'osslcr doznal
v prof Hrbkovi nalezl věrného a
upřímného pomocníka a muže ryzí
a upřímné povahy K pohřbu do
stavili se dále téměř všichni lincoln
šil dši a mnoho Američanu Ve
líce krásné květinové dary věnová
ny byly spolkem "Komenský" uui
verstou českými rodinami a jed
notlivci tak)enkc by la k ví t in uui
úplně pokryla u celá spousta včnert
a kvčliu leitli mimo lakev Mnoho
květin doptsit % soiistratiných ti
legrtiin došlu roilinu llrbkou ze
všech končin Nuuntálí jak po čas
nemoci tak I po úmrtí eoi dokaio
valo íe nesiuil ý těšil úctě a l-"
vvi li k b') si a nim scot&mill
dnně kiuutku promluvil ku hr
iiiiídéuýiii přalcliiiu a truchlícitn v
řvi anglické rev J I Mnli a
řei l l'iiVú p Jan K p!ik fVchu
té ťUrtl utrpěli nniitlio prof
Hrbka vtdkoti utrhla 4 ttiduitti
i k' ttráfl i liliu upituMiiUu a
wMíU ih h HcitřU a il-brhi i l
% ptllrltf VádčUllíi koVvlu ih
rV-ia ] to i itámi vrlmi m !
pJkf "KMnellk t M
ti'úttlo hn it)í vu iťo JH t
tiiičiiliii d Ukoíé kUb JchJ
bil V In č a KUb l lnd t ti
p jh VI'MÍU Ill4 ll lil 4 p
kks a ivkM Htoiii i ] K
putv'
Národní konvotico icpulillkilnii
v ( lilniiíii
1'říštf národní republikánská kote
Velice odbývali se bude V Chicagu
III dne 0 června VMri Tak
usnesl se lepiiblikánský národní vý
bor v konferenci která odbývala se
v sobotu dne ? prosince v Shore
Iltlliově liotclí VI Wílshínloiiě )
C S konferenci této st -1 y se Iři
strany z nichž každá chtěla míli
národní konvenci ve svém městě
O konvem i neházela s- města Chi
eatfo III lúiuMits íty Mu it
lícnvcr !olo l'ií koiicciiéni lila-
ování vrženo bylo pro Chicago Jíl
ro Isansas City IH a pro )enver I
ilay (iistítio vítězeni 1 ineiigo a
rozhodnutí to přijalo bylo s nadu
níui vsemi členy této konference
j"ěin kdož dieyce lámali pro Kun-
sas Cíly dostalo se ují-lění že v
roce IHItf jÍHlé město jejich bude
sídlem národní konvence Na to
irojednávány konferencí ještě jiné
liobnějšf záležitosti a usneseno
hned zapoědi jnípravy k příštímu
národnímu shromáždění
ťiibclikovn (Ivojčiílku provdánu
budou Anierlciiny
V zdejších anglických listech na
ezli j:one zjuávii o amerických ná-
mluvách Kiibelíkovýcl kterou pro
ejí zajímavost ueváhámu sdéliti
našimi čtenáři Dlužno ovšem pří
omenouti že zprávu tu nutno pří
uioutí reservou neboť nevyzpy
tatelné jsou ecMy ímpressaiii'1 k do
cílení reklamy pro své eblájiěuce
Zpráva ta telegrafována byla z
Chicaga a zni Mama Isubelíková
manželka lana diíve kond-ssa Ma
rianin' Szaky-t'ze rozluštila již
manželskou otázku svých dvojčátek
Dvojčátka ta Joii leprve t bia
stará a nevědí nraniécho ď této
UiJaloSU le 11 jeii iiio ze ii-
ri" a Anna Kubelíkovy provdány
budou za Američany I'ipu Kube
ík jíž určil kdo těmito Američany
nidoii Houslista mluvil o tomto
1 ' I I ! I
svem pilinu h rranz miiiiicni
líostonu a ujednal s tímto že dvoj
čuta Knciselova je jsou mužského
lohlaví budou těmito vyvolenci
1'uní Kubellková je tím nadšena
"Mámu čtyry dítky" řekla "a co
lepšího matka iniie si přáli než
přivézt i je sem a vzdělali je dle
zdujšího zpilsobu? Nemohu si přát i
ničeho lepšího než provdali j za
Anieriěnuy 1'ostavení zdejší ženy
je velkolepé 1'znauieiiala jneiil tu
více pospolitosti a ddvčry mezi
mužem a ženou" -— "Nikdy nevi
děli jste tukových dětí" řekl Jan
Kubelík "Po několik měsíců po
jich narození nebylo 1110no říci
ničeho jejich odlišnosti Pojed
nou počaly au měnit i a co myslíte
že se stalo?"~-"To byste nikdy ne
hádali'" lekla paiI KubelfUvá --
"Jedno z dvojěálek začalo býti po
dobno mně" pokračoval houslista
"a druhé matce Aiusu- jest před
stavitelkou své matky a miluje zh's
Marie je podobna mně a béřevácné
účasti iistvl v houslové hudbě"
(llě dvojčátka lulu( čeky lilo r
ky a německy " doduali matka
"to však nestačí Ona iimi-í zni ti
Jívol musí věibti jik dbúno své
laleniy rov iiuniti" Kueisetuva
dvojčátka uarooua byl v lloatoué
a jsou asi A roku Ui'a I tito nyní
mas) se pi ťpusobiti lulbiiui tyth
roilictt iial'inh pro unniil a
hudbu
DARMA-
Uli)t ktilf di krii lry
hoik acrnsiu v )4rv4i U jl h di
tsni ukratl Vai přilíU k
tspkovan IhhIh ht liejl plliO
Uki fu Í4llčiil lrafcy jikvm
jt Kilu%tV' 'čit llHč I
Hrt Mřlvé K)Ji( k J jj íkusd
j-ltllí Ji t4 j fl4 -t +
tnsjttvtt lifkíitii prl píi
rnrioi jt itiSk #jU po U k m
Vuh líl'Vth liin koiukV
V l kíit4 b tU I a O k 4 Lllt
14 i'J j ituii ! vvr ibin-l
A V hol HA nM I r
DMti i o' I
Do Wilber Neb
CTK NÍ PÚATKIÍ:-
Juko každého podzimu lak í lu
los jsme si rozhodli k Vánocům a
Novému roku hiiíili ceny našich
lihovin jakož i vín a líkéríi jež
chováme ve velkých zásobách na
sklad" v jakosti nejlepšf a všechny
různé ivnty na což Vás zvláště
upozorňujeme ubysle použil této
vhodné pi -lleitost i Ti klcrí nám
Jiikoukoliv čátku dluhují a kteří
se nejdéle do U' listopadu vypořá
dají obdrží za kažťý dollar číslo
jež opravTiovat i je bude k néastun
siví na tahu pro výhru vozu Tah
pl'o výhru vozu proveden bude dne
'Ml I lu ve 'i hod odpoledne Ne
bude li šCustný majitel éínlu jež
vyhraje přítomen bude čířilo to
oznámeno ve všech Uherských če
ských i amerických novinách po dva
týdny Nepřihlásí li se nikdo do
Hl ledna bude tah znovu odbýván
dne ao ledna Nemá! e-li dosud
žádného éíxla pospi-šlc k nám! Do
slancte je na každý zaplacený uúm
dollar Dčkujíre Vám za dosa
vadní Vaší přízeň kterou jsle mim
za trvání našeho obchodu prokazo
val doufáme že zůstanete nám i na
dále přítelem a přejíce Vám veselé
Vánoce a šťastný Nový rok ziiamu
iiátne stí s přálolským pozdravem
Váni oddaní 1 A ŠASKIí
Pi' WHlíKlt NKU
Vyděláváme kůže!
Pošlete nám Vaše hovězí koňské
a jiné kiižií které mají býti vydělá
ny a přizpůsobeny k udělán! první
třídy kabutu a roh ku prodeji V 1
Uce krůsny kožešinový kanut za
h fiM: Možno si jej dříve" pro
hléduoiiti Neuspokojímudi Vás
múžctu vše poslali zpět na naše vý
lohy Pošlete si pro catalotf 1 yn
CEDAR RAPIDS ROB l TANNING CO
aotf CKDAI! HAPIDS IA
CtenérodinĚ_Krbkov£!
Hlubokou soustrast vyšlo
Vlijeme Vám tímto nad úmr
tím milovaného syna a bratra
prof Jefrema D Hrbka
Zesnulý byl naším zakláda
jícím členěni a zvláště v za
čátcích našjeh byl velmi čin
ný Odchodům joho ztrácíme
vynikajícího člena drahého
pHulc a ryzího Čecha Pa
mátka jeho budo zachováua v
srdcích našich
Slova nedovedou vyjádřit!
naše city alo mohou-li aspoň
poněkud zmírniti Vás nezměr
ný žal vězta že spolu s Vámi
vicls cítímn velikou ztrátu
Vaši neboť jct to i ztráta
naše
Vidělavací klub "Kumen
ský" Cedar Hapidí lwa
los V Štěrba před
t p J M luliua
Piojev soustrasti
Klub Komenský e t v
liueulli Neb projevuje Hlti
lo 1 tčllé
pant IUrbon IhbVuvi4
N rioHlie
%vu]i libilMikiii mttit nad
itrátoit intlv inHo )uv a
Ir4tr4
prof J U HibV4
l'iit nj -iih Va ťtčiil pt
lei- iii hne Vámi b-d 4
tarniviUk 'a Ž U bnliu
Itllb h U Hatil pí ltvbi lir l
i limi lomili tv ttv tl i' t li4 4 U-
!Hioii lo p itta#tju ttii pr
1014
1UI1 lipMiiilukl 11 4 jeh
ŠllHhťtaé M IV Šiti l4bl
i l ' % K i v lomtt p iju iii
li
kbjíH h iik I ni
i -bi NvU
O hia A A Tt-plř
H V%k
fí 4' l Vl'f
Oznámení úmrtí
Hluboce zarmoucení sděl
náš milovaný manžel u otec
Josef Pospíšil
zemřel dne 20 listopadu 1007 v u věku 7fl rokli 11 pohřben byl dne
liH listopadu na 0rk llill břbiiov Zemřelý zanechává po sobě
tiianželkii a sedm dílek
Pii této příležitosti dostalo se nám tuk čelných dúkazíí přízní
a lásky že řítíme se povinnými vzdát í yfclé díky všem tělu kdož
nám jakýmkoliv způsobem vypomohli a zármutek náš zmírnili su
snažili Zvláštní vřelé díky naše nechť přijme pan Jos Měkola
za pronesení dojemných slov útěchy v domě Minutku í na hřbitově
Zároveň Členářský Spolek k němuž zesnulý náležel yl súěustnční
se pohřbu Stejně upřímné díky naše náleží všem dárcům krás
ných včncli ii kytic jakož i všem kdož pohf-hu se húěiisiníli a tím
památku zesnulého uctili Jeslč Jednou díky všem!
Markéta Pospíšilová truchlící manželka
Josef li Pospíšil Jíen K pospíšil synové
Anna D Jacklcr Km i 1 tu S Houser Markéta 15 Pospíšil
liillie P Mokrejš Mariu Kcpbart dcery
Cedar líapids la a prosince l!io"
' '"-"i v 11 i1 1 1 1 "WU' ji"u'i '' ""'Tfi " 11 '' iBmmmiiiim-imm m
Oznámení úmrtí a díkůvzdání 1
V hlubokém žalu íi zármulku oznamuji lne všem avým přátc
linu a známým žu nuše milovaná matka
Marie Menšíková
po dlouhé numoci dokonala uvoji pozemskou pouť v pátek duo
ťl listopadu 1!)07 ve xtáří 08 roků a H měsíců a v neděli dne 24
listopadu pohihcmi byla nit Ccskonárodní hřbitov za velkého
účastenstv! přátel a známých
Jest naší milou povinností vzdáli vřelé díky všem kdož nám
v této trudné chvílí Jakýmkoliv způsobem vypomohli li velký žal
náš zmírnili se snažili Zvláštní dík náš plat! především hanu
V J Sadílkovi z W liber za dojemná slova útěchy jak v domě
"iiiutku tak i na hřbitově Další naše díky nechť přijme ctěný
řád Moravská Orlice č 21 ZCJll Norlh Jíend k němuž naše
drahá matka nálnžc!u za súčiisinění se pohřbu v plném počtu
Dále nechť přijmou naše upřímné díky všichni dárci květin a
krásných věnců Vřelými díky zavázáni jsme p J II Ticháč
kovi patif U Corry pí Anně Savlíkové a maiiželům Joh Moii
šíkovým za obětavé služby přátelské ktciA nám prokázali Hov
něž nechť ])řijnioit vřelé naše díky zpěváci za předně pohřebních
písní Konečně neidiť přijmou našo díky všichni ti přátelé ktaří
naši drahou matku po čas nemocí navštěvovali a náš lol zmírnili
e snažili Podobné díky nechť přijmou všichni ti kdož v tak
hojném počtu pohřbu au súčastnili a tělesné pozůstatky naší drahé
mat ky k věčnému odpočinku doprovodili Ještě jednou vřelé
díky všem! Frank Karel a Václav Menélkové aynové
Ienka Mírrís M K Ticháčková Anna Coufalová ti llarbo
iJra Menšíková dcery Iiunwood Neb II prosince Jlio
mírnil nn i—— i a in ni
Oznámení úmrtí_a díkůvzdání !
Se nnbtčnýiu rozech věníiii oznamuji všem svý m přátclňm a
atiátiiým že muj vroucně milovaný mancl
líni I 'uvlil
zemřel náhle dne 1" října 1907 v Prahne Neb v stář! 47 roků
Tělesné jeho pozůstatky odvcíeny byly v pondělí dne 21 října
11107 na St Maryš' hřbitov v South Omaze Nb
Při této příležitosti cítím se povinnu vzdáli svůj iiejupřím
učjš( Hk všem těm kdož jakýmkoliv způsoben) svoji soustrast na
jevo mně dali anebo jakýmkoli způsobem mně vypomohli Vrouc
nými díky zavázána jsem především velp J Novotnými! z Praguu
'Neb za dojet! do Omahy a oznámení úmrtí velp Vránkovi
Vroucí díky nechť přijmu velp Vránck v Oniuie za potěšující
alova u rakve n pohrob p V Jandy v kostelu a rovněž na hřbi
tově Vřelé diky platí též pohrobníku p FJandovi za vzorné
vypravení pohřbu Podobně upřímná díky nechť přijme Katoli
cky hudebnf sbor za dojemnou hudbu a zpěváci za jímavy sinu
teču! zpěv Vřelé diky nechť přijmou i členevé a výboři spolkli
Vladislav I č 'JU ZC1U aa ilpiivod r domu mnut ku nu uádra
ž! a jiodolitič i Těl Jed Sokol a členové spolků ostatních Hov
nči tiejupi linnčjšl dík muj platí všem dárcům květin a včncii
Jmcnovitč nechť vřely dík přijme spolek sv Ludmilv č mo v
Pravím Neb xa kříž řád Vlelislav I č JU ZC-IU za věnec
řád Pražské Vlastenky č IH7 Z 1U za věnec Těl JihI Sokol
Pr''ue Neb za květinový muvram1 Podporující Sokol Tyrii
č I Oiuaha za věnec a vyplač ni llá-tui rodiny J P Polák a
Jan Poluk 4 yět'c rodina l-r i iva včnei rsl na Josef Kotr
čova za v im l atři Vlaaákoi ta vineo Jo P iaut xa vřiurf
rodina l'r 1'avltšt a vřiiee ro diia l'bbva Šimánkova a Prahne
Ncli i věuce fr Uč loviěovi - klíi a vřnw rt lina Smtékova
květiny nxiiii Vr rlua křti roliity Fr Kcllnrra V
I" Kuncli a dal AtniíV Ivablkjía a Pri{ui ta véiiw Františka
Hí hiiičiivá a Františka V cki ta xa křti rodina Zeluch Kytku
Fr Spěvák rodinou n ♦íiv Václav Pavlík a Mario Tomko
va a vuce Vhlé diky iKHjir přijmou i ot4tn! lml květin
Ji hi jim ni j-u mi neiiiiiua Nijrdičitjl díky platí léi Z Í
U Jtdreitě rychlé a spmvi j vyplaii( umrtiil pojistky tl
ittial Huoo pal r d kr lir přijmou Ui linl ti kdol
potiHm di ilu ho enuU' a'ii at!iití a t ik památku jeho uctili
Verte divl přatwté leValuh liiili nikdy m-iipAiiii nu a a
všiitiiin uplať mn Pán li iti! JUí Je-limn diky všem viUvá
lulld rl1t rrt h'ivt manlťlk a icimb'Uu rhič
V Pavlík J Pivlik 1 Pavlík bratři Kat KetuvA Mti
Pf va1"' Nrk dne s pro!
JOSEF F HINDER
0eí miJ
řeznický a uzenířskj závod
ioT jilttt Uta h bloa "Swlulmay
♦ i írftVM t ti4 tii
UItt4t-4 {ent í 4 I Š t s tt :
!i'ft ki !l"U um 1 ♦ ' l i}t# '
1í t ( i :u
a díkůvzdání!
nic všem přátelům a známým So
éeiétt"MmmM0mmmtitbmmmMmmMm mmim
u ltuf I
1
I
4x
tit) i- 'v 4 r
13 tii
!kt % m Vlnu í
e
J 4
li