Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 04, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    %tmM
7
— I ' '1
i' i
POKROK ZÁPADU
] [ týdetllllk ř '4p!lili
MKJíJI M I
4
4-
lllo4fl K
i % :i7
nifilifi Ilt viíwI roilii i iroMÍii lf)07
1
i
' V
j l Y
ř 1
"4
Zprávy americká
llrynrt o picxldciifoíf' polil lec
V i'i i r i iliin !7 října unpoFádá
nit byla mt počent V J Hryann ve
WanhínKtnuě veliká boalíiia JIŽ
nepořádnla líníiod Domokraey oř
Dínliíet oř Cul ii in lihl Hrymi pil
této hotině jir"iiiluvil dělil řeč
píedevnlni podrobil kritice politiku
preaideulu Hooaevcllu Dle jeho
náhledu ělyry zeáainl preníileutem
ilo kra jímali prováděných JmoH
umkiuiické ii ělyry nedemokratické
Outtitnl klaaifikutii podrobeny neby
ly Mezi účutnlky bontiiiy za
vládlo veliké niideiil a rovněž lak I
mezí duMni I ooo lmafli kteří ilo
ntiivíll ne J'o hnnllně Hryan dřfvn
in- započal vážnou řánl nvé leči
referoval o tígreeh Tammuny it
lllflvíllfcll T"l'lyllO jllko 1'lllblé
mech nlruny Nu fo počal chválili
demokratického onla (Donkey)
"V každé zorní kterou jnem nu
vlvíl" lekl "nalezl jnem omJii
dobrácké lozvlřo Jiiko věrného
nluži bulku vii ho lllii On není arl
ntokriitern Slonu viděli l zřídkil
vyjímaje nft křiklavých piirádáib"
Hryu prohláníl zn ikony o dru
hndi ikony proti trunllmi ilufi Z
přijmu a vyliovúnř iiulrluiyýrli K'I
liíi-kýili oiúxi-k '0Ž víwclino iril'
oVfit Jloiwvr-ll do kniJiiOKtl mniH
m prov&ilítl nili'líl k ziuinluii úf
inokiniickýiii 'Au iiHil'inokriUlrki'K
Níidy iro)ilÚHÍI iiiiii'ovúdní rcřoiiiiy
ťi liillio Urlřu mnn&U'( mi uhf
i!(í''ií vol"t!Í í'l'Oii jfiomvA"
ni r6v rilijóiifii mt iiťodvUloiil n
iicoliiiu zováiil inoci 'ikuu Hov
u! iMidfiiiokntlirkon jirolilAiil
Mtotliii po nirodiil iiikoijioriti l drali
roimioi'ii( IoTkIvu a iníliliiiUiiiu
líryitn n(Av4 xv lim dált lim vílidn
4 Jlu n (niiiulii uiii JkIio nf]liH2
ní plťili li' HllliiMI liúli viíll'
Snaha ly Jiři'd lid pHidiútd utálu
n ficrlin novým o liy urovint vulo
dťiiiokratlikoNll uvoll Ji-J tu
htl lidio jirnliláŇiiii! h) oitiioli-ii
ilíjiuouti noiiiímud ro m fal
)ii'i'iitciiliiký na dfiuokritiii krin Ift
kn ilnHiid )h'iliii'lcin m Vlili řn
o't iliiiiokintickýrli rciiililí
kúiixkýi li Ní kliiří římojduy ť
jiiH-noviily lirymnt vřřiiým kumlí
dúuin Dvakráte v n&ťodufuli vol
líúrli iroindl li! to nedovi-dlo jnj
oiUtriMti od úiiiyulu o tictl poku -oiti
m o ílii!( ISryan i mezi nvýini
iiciiiú peviui piidy a iiťliylo by tilu
9jiři'kvniujfc(ho kdyliy nmloNltilo
in ti ani iioiiiítiiKť JhoiíI' díviuí ve-
iy lidkrlio liiíiiřrif Nřktcró řít-
nojiii-y dokoin B piininly upríivy h
► I Hiikiuli' ohlížejí i po kftiididúlil
j ni' ni lu-lioť ilryanovit piijiuliirltn
utni takovou jko kdyi ÍVuy
iiiioil a doblf hkl iiúí 1 1 a v !( k :
t")iiť tak yft rt oiiftk kaidý dmi
jo Jiiik dnfJi4 ti- niiijl r4 vuti'lio
Suí olioiJomylny t h
i
i iult dni nhiiitl mra ii ilililúi-
p opřlio" tu" kulik upolktt I Jwl
jtii řlftiy Mfíi Jíiij'iii ljflrt
nu iiitiUctil iitinidtoilovo by
wli ilttvili minrl vynctltHiio
ti V
lo-li "lu í"l tnut"
Mttlťnsi mnli voliidninyiiln h
t v Mii hinnn ki'M un f
i!y in lyo proiotiťitu v mni není
ian jíkikiiliv pijn( ilikvp m
t in-m Vlii-di iu V tiwvíniu puku
H llilul tilllDlil ulilnd l v
iiuuf puiídini byli fit nová tam
„I ?sldin' I)Ih' by JwCiicni
Mm uNj'ti ky rutivU l'n
lUtukt v lilnt ljdi ! (
ai i umwJ( (H4t naH#kíla
!ia i iu-%1 ty liéjil t'wUU ub -4
I iii a JMU iaf i"! wk l
ii 4t4 IťwftiUř jb
N " ui i"' l'd tvoWU
4ti i buUttk( b
líí-lii dittbf díntlk dHi-llilt
i 'bl 1 l-f i 4 ' hl h tUt
N" Íil
! „ k l t lU d4ll fcdt
ftU #il"4'i p-dilUl íd
oodiiln v i' Jťoii M í ti úrod ni
lJ('i kontill nn IiihIh v ťomi lHH
Nu přiil rok tdiyniň ohIuvii pn
liilílky riioimiHi' ťuirin 1'frdniiky
Mitwuryknvy Jhoii již vydány pro
dttVitJř m po !i rciiďrli l(iillio(u
ÍVukcli Dum odkoupil i Jii li IÍhÍii
DMJťiii byl tl74i vydíinl ♦'iDJin
Vii nyéi krtijitiiy
1'illidi'in llxlil iiitíodio iinlún byl
nmi vtllck riiHojÍHii "KiiiiHitM
Cíly Ncwn" vycliii'j(c(lio v Kun
n Cily Mo kďrý vidml poidivul
iii mirnijii mi o niiHťiii kntjitiiii p
MílonIllVIt Kílípilll Jcilií V 0lllt('i
Im'iii inřiilf pliti nó wliižby prikiiiijo
k riijniiíiiii niišlin Vo vyi( llldi'
WoNtNidu vyi( Akoly dcjíf" píSu
oihii líni "Jcnt idu vylillcjíi'1
lioi li kli'iý mluví rllni pí lvij-
ktllll flllO JlIlólIO Ji'Kl MÍIomIhv
Kil lpi II JckI 1'odi'in ('iicli Itikoil
uko LílirřNka NiivřlřvnjH ííkolii
knMidio rúimr jdlin"' studuji' vé
nloliy odpolťdrio priiciijn n vniVr
vyurMiji! iíMii nvýi li kriijitnll a jí
tiýi b Movimii jít k mluvili píiniijř
rřin Jyki'in l('lo čím Killjd
pílíid do HpoJ Hlillí pcd tlciiii
roky ('vih V dobf byl 17
rokři mir Nfjprv dUid do 1'iUn
loudil it nakolik týďnl) iiiiiiIiiúii
byl n priHlíyiťiiúiiHki' iiiUnÍii v
1'ÍIUliiiruu IwlyJ ponťkiid mtiiMI
nm Hiíglii ky poNlún byl do Khiinioi
'ty uby priimivul inci Itttiuiřjifiul
Mvýml knijiiiiy do mmkcI mm n p
JíalbcrUmi kli-rý řídí in!iíjiif prúni
v tipdiiíli tilžíiiijidi - Min vři s
Kílípíiii p Ilallďil proliliinil: '1'nn
Kil lpí prokniiji' nftm uluby ím-ocí
nítidiii'' Mlí mluvili při i Jnyky
a tuy vidnil dubh' tonžcnm jej po-!ři-bovali
v ví prúfi" - Kilípi
túáii byv zdít Ht ndiii it prúci- iii-riní
j'J plllíi iimttNlniiiiýiit odiovrdi'l
"O no i přcrif ji to o innolio
?iif nežil bylo v no' 'rodná kihI
Tin n víoliiii piiHubíK JíhomI v'
ví ku od VO hrJU li l bylí uuroni jfli
do ulužby vojomiki' Mylo miiA t
i( duSe líto brilrii když vypravřdí
tiinř' o IrkiiHtiMili a kvI'IIi Ii ti'lo
nliižby 'A ti pMriny rudji odjtd
Jurtu do Ainnriky llylo mní" tu i
poioitkit tťnkno lilo pracovní a ul u
doval jniMii 111'úuiiviifi ubycli k nř
Jiikmu poAtavení hi doprucoviil
Nyní jn b'jiii- Miluji misijní prúci
a til dokiiuóliii Hludia ujmu nk jí
Inípix liy by aiiobu tioplui no tiovi
náluk" prúcii"- Killjd překládá t
anjíl lÍNiň a mř-iilř-iiíkU články do
tVíiliiiy oliorviitHtíny a i do jiných
rakounkýidi Jiiykíi Své píckludy
prodává tiifii Jinými i do diorviil
nk' Iiu řiiHopimi ktrý hojni' viiSpoj
Slátmdi Junt roiíh'ii Kilipl má
i lň l 'mdiil a íhorvutli kti-rú
kiidťdio VfiTia ii M iinglicky MhIÍ
aríthiiuttiiHi a Kniuiitt!t- Mladý iai
lid praví i mu( doHud upokojtoi a
mnoMvfiii xvýuli žáku ali) doufá
ití V lili lil dubt budil jirh vlci"
Kdyí KHipl jnko hoih íil t (r
bát h rodiř Jidio ktf řf byli prUnf
iiib2i-uit( lidi' varovali jj ptYd
i' It I'iiixuuillifiii k t éry v tť
dul' řídil lít úhii'li I na iiábohoi
tví a víru Kladli mu na nrdic
aby iíťktal n tak) ni hivřkiu Za
nřkolik rokd iputil Uiiiiuiiik
ÍVihy a udidr h Ameriky
Kdyí njoi-ft Kilijd Hii-niJiil piát l
bl-dal i lUitgniituth rov in' 1 nyní
Jku vťllnl prseujii luenl v mi
krajany A nli nyní pm uji po
Irí-ní"
Vllk) puiár f Kanai CllyMu
V't itUttk ilott 1 btjvlu
ťU tillO JMkl Jlř V biolufl
I Kni ti An t Kami Kily
Mi di liill při-lii při ii1 oi u
liiitt MulIhi juiyt 1 t U ruéiii
)4r vitokl h) itpltt lynit
Um J4 yíiliii thU
lirni UyU to 4vtpatrtMÍ
budova nil bydlili tUMvi kuti
toU di4# Jjl nujítťl
K4 élxl O t'ol ll Mrtd# nikdy
rK) k itaii u tMi kdo tlu
mí tjdll tmkt MfCltattl Hul
kihk 4- Utká hiK U # b!ti
klll flpO4# llilítl V doM
tki J#u j4H k4i
ml rá v tlí klí rlilřl hI loKvIliil plyn
MímIiionI viak miplnena byla ply
nem a v yápílí iiiíhIuI výbiuli
lliiilovfi ryidilc m vfialit a když nu
ílirllý poplarli doulavilí Mil lilHÍři
mřll pornou práid m} umínil li
lilluvoMt pliiiiuuiíi Kdy! plnnieny
ulomeny byly do U míry fa mohlo
mi VHloiipíli do vnitř budovy nit
nkyllo nu přítomným hrozné diva
dlo Několik lid leelo litin udit-
Hioiyeli dýniMii n opálenýi li pluiiiH
uy Skoda na budové obniiíl uai
IOIM0
l( mj u ti vynAlccť
t'nopÍH "Tím Drcnou lounnil"
pMiiáíí v jioKlednfm nvi'm Mulu do
konalý popía léliieího atrojo klerý
hotovil krajan p Vojtu Chládek
c Si lo Oregon 1'opin nvlij do
provází ozmiěcný eiicpí přkiiými
podobenkami vyinilere i jeho díla
lé Učí len Ht roj bílilo mílí podobu
vřely a budu prý dokomilejíím
neli kterékoliv lélin í ulroje Jež lú
biHiid hotoveny byly Krajan V
Chláduk narodil no před AD roky v
Ceehni h a do této zeinř- přiSel Jitko
mladík dvacetiletý Dlouhý čum
pracoval v mlýnech a také nějaký
éiia byl v obehodé ISeliem této
řloby zabýval nu v prázdné chvílí
koumáním nlrojii i číuíl pokusy
dá mnohé nedulo by dokonali
li Ouvojil ní dflkladuou zualoMt
mechaniky rlinýi li ntrojli a i když
pozdéjl vřu oval ho řariiiařiif nu á
libou pracoval na dokouuloní rii
ných Mlrojíl dále Nyní praciijii na
létacím ntrojl jež Jinlř vzbudí jinloil
pozornoHt v intiírcdoVH ných kruzích
l'an Chládek právř vrátil n z vý
chodu kdo pro tento h v íi j podnik
hledal npolcřníka l'iui Chládek nli
bujit mí od n vél o podniku velmi
mnoho
Odjlžtlřjí zpřl do K v ropy
Jí New Vorku mi oznamuje Dm
Ul linlopíidii vyjelo odtud do Kvro
py H pii ml kli Jež byly do pmdcdiií
ho ni íuleč ki napluřiiy vyNléhovalid
vracijíclmi mu do Kvropy Stěho
vání prÍHtřhovaU'lí z Ameriky do
Kvropy bude tohoto týdne ncJvřtSI
v dřjiuái h Ameriky Kdy!i nattalo
vyiení přeplavních cen z til 00 na
1 1 100 iiiyaltdo mi lu no tím vyntě
hpvaluctvl ro Spojených Stálit po
měrné iimenií Ió tieatalo nti Uk
" Mobotu minulého týdne odplulo
odtud 10 velikých parníku rovnéž
do pohledního mhitnřka vyntchoval
id iiapliiéiiých Počítá ao e tento
týden dontoupl počt vracejících ne
vvhIÍ hovalcíi 'oooo Nu viech té
měř pamícítdi proiuciiěiiy byly iiiIhL
linuti nákladní nu míntiioHii pro vy
ntchovalee u přece nemohou všechny
ntěhujloí nu pojmout!
Nin ii tli tlen ilikiiydánl
Nedaleko Davcnport la naleze
no bylo dm 'JX lintopadit u e!e
uiéiilrli koleji mrtvé tilo Irvina
Hohinneua ntudeuU Mtátul kotle
jo v Auiea la Jak bylo mámo
Itobinaoii Jel po dráne ku vé mi
lence Iv Carlin která žije nedaleko
Daveiipiol aby ni nliávil du dl
kíivndánl Den ten pro m im a ntd
i pro Jeho iiiileiikit nkiuičil tragicky
Itohiumui Ix poihyliV Kibil e kdyl
iied ilrku domova av4 tiejmllej(
ikio il judouellio vlaku Mladý
tento iinU ni'l v bieiuu přiitlha ro
ku kotlej yr luovll aktál e na to
ihU'1 ne oirtitti UřituU Cartín
ivua Wt"lot u ríl
K4ar4 l'jn Weateii který
dne tl Ilju vydl e 1 1'oilliu lu
Mr aby Jtité Jlam vyktinal pí-
ky frl d Cb i{ Jik ptf4
iMjtiévli Uty di iIm i i lt(p
4a iilm eíle 'f4 iUynetl rek
dMtil 4Cklt (" V lll l (
V eli jav í a iboitova ytl jV'
h'ka ll"Miiu I ! irkil tvAj
fkid m ieli k 4 IohIih ť j-t jt
84 rká tur K4yl (( rte vjUl
Vete i ety kjlo l'l 14
k1i IV rvUn rete byl pflunMi
lliwK vii a tliit )t"ritinii
(iwlm tié Kiě uvIUmI pto by
ttU ta tekl 4u" iř tit'j 4v I tu
Hl' Mi lHlJ I kt44MÍ h
zdriivilu Jej když dokmiivul éml
Nvé poulí z J 'ort lund Muine ke
Npolkové budově V Chiciigii Dno
7 líntopudii králce po 10 hodině
odjioledlií vyicl VVcnIoii Z hotelu
CMcao Heaeh kde pieiioiovui U
bylo JI minut po 12 hodině když
doNpěl ku poŇtovní budově (Udá
JcImi chnIji byla Jediným triumfem
linií ženy a děli uláli Juko Jednot
livá zeif podiíl ccé ccHty a jáNitli
když apiitřili hubeného nUlíkii Jenž
muže ae pochlubili clioileekým vý
koněm Jakého Žádný tuhldík liedo
kaže (Vatu 1'ortlaiid M( !d
kotu 1'áni'l vykonal zn!l dny 10
hod a I) min Automobily které
po eelé ceKlě jej nliuloviily iiíiniěři
ly mil toto přidloužení vzdú
lenonti iivíněiio bylo tím ženu ně
kterých ni falech VVtatoil Jil no
chybnou cnatou V poJtnViif budo
vě cekali nu V'eNtoiiainiiyur lliiaHe
poítmiatr ('itinpbell u Jim' vynikají
cí oaobuoHli aby jej pudřavíll
Al# Nturý chodeo jim zkazil celý
koncept Chtěl do budovy vejiti
vchodem který Jn vydražen pro a
řjiat nauce a když byrokrati držící
ne píameiiky ho tady nepUNtili o
brátil ae iiecliíil pauatvo ěekati u
odebral a přímo do Htlihtíukclio
klubu - Na ceatě nířnteiu lněl
VVealon écNtný prňvod políeujijího
tiáě Iníka Shippyho himiřiNkého lni
řelníka lloriiua a ladního Itudcuo
(dia Héliem avé viily ztratil
Wealou 17 liber když t jimlil 1'ort
lund vážil 117 liber punh-dně měl
pouze 1 :ío liber
(nU riflhciii
Dnu ťA lintopadu plinetd upojený
tink právu o vraždě dllovedoucíhu
V závodech St Iouíi Car (!oiiipany
v Ht liouia Mu V telegramu
jméno útočníka i napadaného bylo
pokroucdiio takže nemohli Jmim h
Jiřirototi Noiidít ž oba Janu kraj?
né O nepiedloeiní vraždě této
dovídá ae "Denní llhualel": Občan
Aruoal Hnízdil avobodný i!'lctý
alrojník bydlící r Ma 'lít lafa
yetto av aatíelil Umletého krajana
dllovedoiieído ve výáe Jiueiiovanýi h
ávodecli p Václava Šrámka 1 1 rit
zdil byl vyučený kovář a pracoval v
dílnách těch Jako elrojuík po něko
lik týdní! 1'ráci tuváuk ku Npoko
jeuoati dMovedoiiiíího nevykonával
a proto jej tento v pátek z práce
propUHtil Dneii'1 liat přijel vŇuk
Hnízdil opět doptáce itvmNtnoatí
kdo ae dělníci rojjiatruj( že e do
prácii doetavilí zahlédl Snímek i
Hradilu KřialDiipil k němu a
řekl tnu Že jej včera z práce propit
atil a že na avéiit rnzhodiiiitl aetrvá
aby tedy odeiel Hni lil který
právě atál zády u zdi a taktu měl za
dek krytý vvláhl beze ulovil revol
ver a vpálil Sránikovi ránu do pr
aou Střelený vykřikl matá ulovit n
kbl mrtev k zemi Kulo projela
mu rbem X iiíÍHtnoili tú bvlo
e
liafie dělníku právé do práee apě
cliiijíiíih kteří byli bexděéný mi
avědky tohoto hrouého činu Tito
chtěli ae na II nudila vtlmoiiti a jej
ibrojiti ale tento ptolilťmit že
prvního který na něj ruka vloží
atřel vei li pl Unmiijeh tam
dělníku neměl ani jeden odvahy
pn-t upili k Hra4ibivl Jeden a
nich viik vykloul dveřmi a pádil 4
bloky na potíťiijiil etauivi a učinil !
Utlď' txitámctií Nt mláto činu
odebrali o tlv pdtťiti% kteU e
ladu llia4ila e #uiteuiti a po tu
bém odporu jJ 4lkli Itraélil
io Iui tkutku to lituje utop ik
tir4t I Siaitnk nl bylt jtl div tm
kdeo ponív-idi pry jrj v prát I
vidy lrol Zíravift pi-Jnlr
bottbrUtt a wdt i pi j' jej "
nok kopal ttoakt vol vitk očití
lidkot kltaié It ttegedie popit
JI ÍVU kpttu4čliifl ItuiliU pi
ťijl puKbUn kutj jf luia
)l%"Vl piy e puatoHl k4
ry utiil t vidy vítU4 t xu
vl K tmk kydbl f čl
ui i bark K ul v Ht4a bil
ptá eveit d tt tuhnou) -y K ♦ n
vltik dvlHiktt nUiti' i j h!
t inwtiki v itto4Hti tii a { uk i
I NEBRASKA I
— V North 1'hille otrávil a v
úterý iiiíiiiilho týdne vácidiccně
iiúmý obchodník Mark Schruder
1'řlčíiiuii aebevrnždy byla ztráta
míněného iiinožal ví peněy v pozem
kovém obchodu
Sedmnáctiletá K Hororová
dceia 1'etra Hororu kterýž bydli
několik mil aevorovýchodiiě yd
Mndaay l'eir Horjor farmářaký
dělník uleklí domova v úterý
dne au iNtopudu( Někteří viděli
oba mhnlé lidí když neduli mi vluk
který Jul aničrcm ku Columbii
Dne l1 lial opadu v poledne
do zá kladli vyhořela jickná farmu
náležející 1 M Moyeroví která
ae nalézala jednu milí západně od
Tec u in ni di 1'řléína ohně není zná
mu Karmář a rodinou nalézal ae
právě v iněalě a když ne vrňl il bylo
takřka ú po ohni Škodu Jeat
$U0oo i pojíátění bylo pouze ani
lf00
— V těchto dnech vydána bylu
lincolnnkým HČÍiiteím výborem po
ilodních alátiifih voleb podrobná
zpráva o volbách z níž vyavítá Že
M Jí Heeae republíkáiiaký kandi
dát pro úřad vrt hníbo aoudce obdr
žel větáiuu 'iOlOO li litail Heeae
obdržel 10' '17 hlanlí kdežto O
00111 In dom ok rat pouze 77118 1
Oataiiií republikánští kundidáté
měli větiiny podobná
- Ve Frank lín pí K Tuekor
pí Hanien a dvě dítky pomněny
byly dnu 2 listopadu výatřelcmz
brokovnioe jež náhlil v koutě ku
1 hyné au zvrátila Nalézaly ae pá
vě it ponvícoimkého obíila když
rána vynla Jedno děcko raněno
bylo povážlivé kdeto druhé a obě
iao I zraněny byly pouze lohoe
— Dno lí7 líatopiťlu odbývánu
bylu velká aluvnoat epolku VVOW
v David Dity Slavnoalnf prilvod
který léhož duo odpoledne byl 11 a po
řádán byl jedním z tiej větáíeh Jež
kdy v iněatě tom nepořádány byly
Křen 760 Členil VOV bylo v prů
vodu K hIi viiohI 11 íuiti dui tomuto
doatavilí no delegát é % Oacooly
Stromnbiirííu Surpríao a Hruinard
a kapelami v čelo Cenu za nejvřtSí
účíialeuatvf obdržel Hraínaril l'o
prílvodil proveden byl v Opora
Holina pěkný program při němž
I" kandidát il uvedeno bylo do
Jednoty VVOW
Jak známo v ponledulch vol
bách ivoleni byli v Sauudern okreau
do zodpovědných úřadů také dva
krajanů a nice pan K K„ IMaček za
okreaulho aoudce již podruhé a pan
Kicenee u okronního pokladníka
Na oba krajany kteří Jaoit z té
diiM- upilniiiýuii Cecliy iniUeme
být Í Indi Kati Klačck prueiijo
1
Vi(tiiiii iKUftme twiie
♦ 1"
(' 11 v ""
Ij ifíMi jM w fv urojo niirt- i jfít unoi jy ilcl tljt lnnuii-ip
I bto-ft Jen 1 1HjHut'ft!# Jim' '"ur Uli" Mu ot im ť(„ „jj
♦ ll LI lt 1 111 1 1 11 ui u 3 11 V L i 1 _i 1
ifi e-tifu!- lt4Ull k !! N#iho 1 -aUii 4hi 4uIi iikíuu
t eil břjtta tkulel ji ut J'4 ei 4m l ut Setrmu ť „l
th lt ť l'l lie VltiUttWIi M jělMěul ikřt HMi't tal lHÍt fc„iv
T -lín ti k 1 1 ii iIim tul ti im ii t k
U H41 H lit 'li l)lť u
I JI t I A 1
rirn -10 II h luiivt i ' I
I + al m M)-ln -! i -
} It tkialt Jí 4 1 Mi mí j t41 eaaítM MU UUt OfcjíJ!
♦i r I' '" ' Sť# MiMwiHoa A J kuu
l'hí -flt I'--- SO
Í ''"♦ fet é
I jutí jmii ]tet4
I l Il bik un u i! !
- - '
"'te t k„
:: SURE HATCH IIIGUBATOR C0„ vuMi'Ht
Velmi čile kil zřízení ěnaké íkoly 11
Jeat horlivým ř indolem v reakém
npolkovém životě Zejména o í
vinilo yelml no zajímá 11 v tom mně
ru mnoho již vykonal Jeat yřm
obociiu oblíben joo evojí -dowrii
ardcčnoal a apoíívont pro okre
Kan Kieeiioti vítězil 1 věiSínou aaí
fiOO hliiali l ut budu dobrým liřoi
nlkem nebol zualával po vfco rokli
infaio pllručího toho ú nelil Uřud
tento byl po 4 0 rokli v rukou Jino
národoviili
O velké nlěilroati piidy tiílíf
Nebniaky nvňděl yo'ávě vydaná řprú"
va oziiiimkovébo oddělení Kníoii
Kiicílu' dráhy o ncbrnké úrodě v
roce I(i07 Zejména úroda pítoiloo
bylu značná neboť dle výkuu toho
uklidilo no Jí 4HfU83 hnilo Z
toho bylo 4"i!ia70l bule oíinky
o 6110007 bliali více mž V 1'oen
píedcháejfcíiii Jarkou onelo bylo
lí:iUílVI akry o tlOOOO více než v
roce minulém a úrodu její bylu
ilOUINO hltalo Ovaa aklídilu
Nebraaka fiHU'Mi4 17 bualll a komy
lHOfi)iifi ImSlíi Allalfy bylo
aklizeiio l1787 tun timolby
743641 tuna 11 Menu ¥1080:18 lun
Sklizofi brumboru byla 7l637'ť
bualft nladké řepy aklidilo ne 51
(ÍI0 tun (May okre atojf na prvém
inínlě ne nkllzní ozímjií pífoiice
SklízeA Jeho byla W-:i8U bualll
Co no íirody konty tjíúe prvním
Jeat Iaiicaaler okroa kdež nklidiic
no jí 8410501 buŇl I Madixr
okren ntojí jirvní v úrAdé ova-
nvými a8!l(68 buíly) Hi''
okren mě největSí úrodu ť t}
Kitox okren nejví-tní úrodu 'f~ "
Douglaa okren Jeat prvním i i !
úrodě bramboří a H'líll{ -
Z předcházej íeíbo lze nou V í '-
tentokráte pfida itobrannká uei 1 J
la ae ke nvým ollf lavaltdémri
nky a že hojnou úrodou odiuiiili
práci farmáříi
DO CRETC riCD
Srdečné - díkfivzdání!
Vzdávám tímto vřelé díky
Zťllí za apr&vn brzké vyplit
cení pojiatky po mém zeatiulém
maiižcli
W 3 Chmellřl
v plném oblomit na který poji
ňtču byl Hudiž též vzdán vřelý
illk ctěnému řádu Nobranka ří a
ZÍ HJ v Crete Neb a úřední
kliin téhož npolkti za ví ech nu
péči kterou mně věnovali v zá
Užitiiati mé 'řelo odporučiiji
llI víeiu krajantlni jako do
brýbratraký pod póruj ígl npidek
Mathlld Ohniellřová
('rete Neb :it lint 1U07
Předplaťte i na MPol3£iM jtn
$l00ročni _
Platíme dovoz:
NA VfáKCIIN Y
1 1
SURE HATC'1
INCUBATORSB['
i
x 1
O
O
O
O
o
o
o
o
o
o
o
o
pftci pfííiii-íi ji u Ir::} (
trju kiM1 k ntiutm": ji
awojB Mnmi talii Jfitl II KVUIJ
-Miir (11 h"
NM }U IUi-4i Itali
1 i 1 i ' '
r N# ttbt )u t i
hl l#iu JOlli Hyttti
UU" u l t lM
11 Mitei iHke:t V41 j
lHwwti iiííkníik t„4#
nikbá i
T"' 1W 1 ! imfoa
WVi
h1
ví
i 'i í ♦ v ♦! í ♦! u I r I !♦ O O C C l O C
V N
J
t - "
rte ř
4a { vut ebtibe i
í