Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 20, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    3
ABU
locn 1871
OMAHA XKIJ 20 LÍST()['AI)r iíK)7
Číslo 17
P o k_ ZA
Za
Pokrok Západu zničen požárem
Obchodní knihy a adresář zachráněn
Valná část našeho majetku byla rozzuřenými živly zničena
a stroje povážlivé poškozeny
Pravidelné vydávání "Pokroku Západu" a odboček zahájeno bude
ihned jakmile všechny véd budou uspořádány
V jomdelí ilm JH Hslojiadu ko
lem ! hodiny ranní vypukl v budo
vě Penlnerově CJOU-li lloward
ni v níž I závod náš byl umístěn
jožár který v krátké loli rozšířil
e do značných rozměřil Xfl
dowud n jistotou řfci kde jožňr
vznikl alt má nc za to že počátek
vzal v přízemí a 1 1 f Uctri rozšířil
H' na místností ostatní l íj v ko
lem U hodiny rtt jiožár ujtozornřny
byly hasičské stanice stály jí? obě
hořejší podlahy jednom plameni
a cil' dtí hodiny to trval" n'í
haeiči dontali ničivé plameny pod
voji kontrolu Když ráno neházeli
jnme nc k navinu závodu abychom
zahájili denní práci itaky t lo ne
nám divadlo žalostné Závod náš
y-ni" rii byl do značné míry a nám
kteří všichni chodili jsme do práce
radostí láskou a erdee otřánlo
í Žalem pří pohledu na učiněné
sjíounty Nedávno zakoupená na
rcčka byla zruíuována a fodobn5 I
všechny stroj v nazárně Tuin
kde íkv byl největší pínino ne ulilo
a Jinde rničcno bylo jiným zjhiao
bem V espedici ahoMo všechno
stoly zánoby ntirých čísel "Pokro
ku" Charvátova "Knihovna Ccko
Amurických Autoru" a zásoby kneh
Našim ct jednatelům a řidl
telum odboček
Xíiledkťiu požáru v žávd? na
M-rn a tuiřenl v'hk-rélio tuatoriálu
budeme niifi-ni aci 14 duí aiu bo na
hřjvýi 'á ntdřle vydávat! "Pokrok"
ve ziiíenípiitiii ylání Jakmile
bude ve uxpořádánn a uvedeno do
patřiřnú-h kolejí uvřdoíriíme o
Um pp jednatele itopiny Potom
budou moci novinky a oxlatní
opřtíiř pravidflnř zaKÍlati Vyna
unažímo ie z vřfch lil aby ve
iivwdeno bylo do pořádku tm možno
nejdříve a polom rádi vynahradí
me co v prdouiDÓ dob! nu vUtnl
!iaií viny biulc promcikáno
VAdavatí-Ntvo "Pokroku"
OMAHA
V j'áltk miinilťlio týdiif ze
mřel v omaiikv okrcmil m-mot-nici
krajan John IivU v ctihodném ctáií
Kol t ťNitulý nařídil dur lil
kvitua v llrotoiolth na Mo
rav' a do Ameriky pmtMioval ♦ v
roii Jhm7 PohíUn byl miuulé
iitdib1 na CkNérodttl hřbitov
Po yrnnulrm atAttili l ni a 1)1 ay
not 'iiiť jl dubiť xaopatiiui
Pofttalt irlď pnjmwu vitlou
eutrait
Ve imtiieuí eUííťh barev
rervr l(U odbff tl ? minulé
ealwty i Sokolovně tomblvj
pl fidu lUlroiuili ? tl't ' i
a japíru Ko vítěz úřadovna ii re
dakce byla zničena a kde oheň ne
nadělal epouilu tam ji dodělala
voda již rovni? zničeno hylo velmi
mnoho Obchodní knihy evšem
valní- jošk ozony a podobní' i
nd řevná ř byly zachráněny Skoda
V našem závodě Je veliká Znovu
zřízenf závodu našeho vyžadovali
hud dobu dvou tnebo tří týdníi a
te-prve po b bude vře-v pravidelný
brh nvcdfao DoitfAmo pťvnř že
piafe! nati zuHnnoii pfitHi nahiini
i v této dob ti lanka ví mnohé nim
prominou )'fi Uio Mleíitott í vk
dáme snažné každého kdo nim
dluží by r iiřTozpakoval a dlužnou
("uitku nAín zaulal J'otrcbuji'm
nu! ni' pcnr-z h tnunímo pořítati m
každou i nepatrnou řÁKtkou Opra
va "trojň a nov ziiHzenf nazárny a
úřadovny bude vyžadovati zu5ního
nákladu a mv budrme každému
vdini kdo v přítomné dobv
plaoenfrn dlužného lou nim vy
pomine — Mimo zivod níií velikíj
► koly utrpěly i zivoly : IVitner
1'rintintf Co W H HrambUtt A
Co VVatfni 1'rintin (!o aOmaha
Mitteii t Mamifirturínx Co Cel
ková Jikoda jest ♦i0uo a byla jon
wpalmfí kryta pojiřlřním
15 J kter)' zdařil ne v knŽd'rrj
míru Pořádající výbor ic díly
jeho KaMly vynasnažil aby v
jdnó míle návřtřvníky uspekojil a
podařilo n mu to dokonale neboť
při zahavř panovala nálada ta nej
lepíí a vííchni ndehúzcli h tím ve
domím už dávno tak peknř no
nepobavili XaSe Sokolovna jo
mučí c rveuobílých řástav promft
iířna byla v útulný chrám kde ne
bohyni tance Terpsychoře heldo
valo do t4ytofíti Známa hudba p
Mt H Ietovfikého dokonalo uplnila
fliby předem dane a nemálo pří
pívala kc zvýííMit nálIy Před
mííty jež účantufci v tombole zi
nkali kadého uspokojily a některé
nitli vzbudily mnoho om(1m!í-
liád Dobroiiiila n mravním výihd
kem pleu mAe byli úpliuV fpo
kojen
Klub Ivoiiu-nský v South O
maze ueucsl nv v polcduí ivé
nchiizi že hVojt pfiřolHioM pi-ii-r
í na thuahii a každého luraíce uspo
řádá tu Jednu ie ívýi h vzdMavacít h
xohAzf První M-húze v (bnare
odbťvali ae bude ve čtvrtek dne 4
prordnue a každý éjovřk dobré
v Ale je k ní erdeeně zviit in(i
iioxtl doud ntbvlo luHioduuto ale
jakmile bude nám uáni ucoMme-
nriue o tom čtenáře ivc zpravili
-- Není tťmer nikoho meii kra
jany tcuimi kdo by e a l-A dnie
ix Iréil iu velký p 'iv (cen k krea
notý jde loíc Vérneat ápvla
i Tl V T A kitrý luporadán
bude jil lulo litu v íai i J V
Kašpara na již in ul Pro dva
nejlcpSí laneěníky přijiravcni jmou
dva tuční krocani n jedna dáma za
iicjlepíí záHlřrku obdrží hkvoftný
zlatý náramek značné cen v Tento
miižctc h' prohlednout! ve výklad
ním ok ní- cewkeho hodináře a zlat
nika pana Cechy ua již t ulicí
ezapomcfite ne plHii cúřatnit
— Sav paní Jludeřkovc o jejíž
operaci již drive jxme hv zmínili ř
den ze dne valem lpří Přejeme j
toho z plna nrdec a rádi budeme až
úplní' uzdravena opět ocitneme mezí
námi
Mon inoiidic' nizmaniá ve
Helolírn H vilek dne ííH
IUl6padii v Sokolovně Piijdle
všichni!
Nezapomeň té Že v neděli dne
L'4 li)topalu veeer můžete ne peknř
pobavitifna nkvídZ-m prvním plenu
epolku nv Kateřiny e Dcer no
lumbových který nepořádán bude v
níni p 1 V Kapara ua jíž 15 u
( pobavení víeho druhu bude do
řlateěnc postaráno
— Péčí zdejífch Hoeialir-tú zrízi
na Oyla v Patteionove níuí nedělní
► kola v které vyučovat i ne bud
Hocialinlickým miukám a probírali
budou ne čanovc otázkv o něž
má zajímali každý uvědomělý člo
věk Mimontudia ekonomických
jiných otázek zřízena bude tříd
nrotttudium světového íazfku 'K
pernto" a dále třída pro řtudium
anličíny pro mladé- rii-ké nociali
nty Cín omažnkých nocíalintíí mě
ly byť! pobídkou i pro naíc Sokoly
aoy nkolu anlickeiio jazyka pro
nvé tdmy uskutečnili co možno nej
dříve
-— 'e čtvrtek dne -jh listopadu
un[ořádá dlíbený npolek u' Jud-
míly č 4 l' J Z A velkolepý
mníličkový plen v síni p 1 V
Kanpura na němž ne každý velmi
pěkně pobaví Každá dáma nechť
přinese si inašličku v uzavřené o
bulce takovou nechť přijme si též
ua oděv e při plenu tomto při
znamenité hudbě bude zábavy dost
a dost nemírníme ani podotýkat
Nikdo kdo rád pekne ne pobavíš
iieojomcíi tižíti této příležitosti
— Všichni kdož milují ušlechti
lá divadelní představení neojomc
nou navštívit! divadlo které uso
řada Sbor Zástupců České Školy
v nficii '' iixtopauu lirali ne
bude rozmarná veselohra "Vodní
Pružatvo"' od známého ve vlasti
pardubického notáře Jo štolby
Veselohra tato nastudována bvlu m
nevšední jílí a není pochyby h
provedena bude "mm jdus ultra"
Hylo by pro nás otělením kdyby
divadla toho jež uspořádáno jet
ve prospěch české školy zúčastnila
e celá omaŽnká česká osada
V minulých tlnceh zemřela
ntará osadnice zdejší krajanka pani
Ceeilie SebroAová bvdlící na t a
ttMI 1 til vi i t t
v iliiam ui l oim Kzeouuie ony
val ne za velkého úěatfiitv í ve
MÍcdtl dne listopadu odpoledne
na Otko-Národní íiřlitv Ze
Hnuli náleželi k několika ěk{m
Milkum jichž členky ně pohtlui v
hojném počtu na účatuilv Pou-
ntall ni-chť přijmou nai iioniintit
- V piedvečrr "Amerického jo-
vlčeni" uspořádá Ti-1 Jed Sokol
i Omaha velkolepý "Pil t m uV ku
kteréutui kiídélo kdo iád j ť Uě
ee pobaví netivě
Oziiíímení úmrtí a díkůvzdaní
íllulfili nt ýnU'in sklí('ciia oiííiiihi jí v sem -MifHHi n iiCondn tru
chlivou zviW 'v řnlij iiiloviiiý neirižcJ
JOHN ŠVANDA
ziřuful ro kiiitíkA neitM'í v iHilcli ilnc I1 lílennlu t!"i" v Ju hodin
ďj"lcriiic ve slílí TiS rokíi n v úlerý ic Z Iisť(ielii o'l[iolciin p
hriďii hvl ua lúrilt iolMtov csnu'' rii ti kgf v uu: Milmy krií
('('iMliivHlfcfii f '(" hach orlliiiilž s' )i"s(i'hvíd ne fivn u síc- lu
I f -j ti r (i n ŽiiVoti lrnj jíhlavli ' -'7 mUy odehnil se eiie y h
iolil se v Olini- kdež srvid u' ď s mrli
lest xivíiiiiosK mnu vzJití sř'liué ilíky s(fu Ji mí v trudné dol'
'" jakkoliv vypomohli a velík bol muj zmírnili se u'ií(í Zvláítuí
vř'lé in iíV' neidiť j'iijmoii sexírv a Uftlrí m) ťfzi Hvoniot ř 71
ť ť A k niž drahý resindý icíWíel ♦ Veikeroii výfiotii- v dolě o
roiei i při pohlho měho manželu yn hojně sio-usl nei J ♦s'c pidolui a za
lifáliiý véiioe (th-éniulu puk loe p fmuuH foudifít ze Houlh Omaliv
vfl prom-fieiií dofemiUcíi slov ňlédiy v síni p 1 V řd#'oii i ua hílólo
Hl oji-' srdečné dekuji p A Kořiskov Zu rtlehyjdnou ití- v siní i
S Kašpara In!í vioieí mfij dík iiCileí pí Kmentově a pí Klej
eové w Hoilli Omahy za přátelské uAtslévy it dolm nemoci mělm man
žela pí Jnseťíiié Hlímové a Křižmo- sdáiuově yn tícclmu občtuvoii po
moc v tělo trudné ddé a pp Valenluví sl Nejepínukému il a Johnu
Trékovi za noe ní hlídku u mrtvoly a ochotnou vípomoc píí vpiavó po
liíloi Kovnéž dékují srdečně ct kapelu p Alh i'íáie si krřisnon lmd
ho a pohiobníku p Jort Křejcíuiu za vzorně vypnu eto' pohřbu Sn Jo
n ec projevují co lie jsrdcnějcí díky víi-lii již se potu Jmi druhého yesnu
lélio 4i'ii'n ) ní'í !i lélesoé poiisl ul kv jeho pohled níoiu odpoéínkil do
provodili leslé jednou díky vsemí
ANTONIE ÓVANDA truchlící manželka
Omaha Neb dm- i:t líslopada lío7
poyob iit jest náležilú urážka tak že
nikdo nabude re musit vymlouvali
ua šatné časy Zábavy všeho dru
hu bude dost a dol a proto nikdo
nemeškej a na "líál z nouze" se
doni a v
Sjíojené řády Kliška Premv
lov na č a Slovan ě 78 Z C
H J nepořádají dne 8 líxtojndu
večír divadelní jncd-iavení v Soko
lovně Vybrána jest )ro tento
večer jmsobivá fraška "Jen mou
dře" a jeat jisto že ne každý při její
jičkném provedení ušlechtile jiobaví
Clohy nalézají se v dobrých rukou
a provedení každého iisjíokojí v
jdné míře
— Ventřcdu večer minulého tý
dne stala ne na jíž j:i ul nehoda
na pouliční káře jdi níž zraněno
bylo šest dívek z nichž dvě jsou
našimi krajankami a sice nlečuy M
Kozová a M JMilotova obě ze So
Omahy První % nich zraněna byla
velmi lěžce kdežto druhá jiouze
Iohce
— Xnši écHtí lékúlliíci Čer
mák na l"lé a IJemiudř im Hile
mají sklad HVctonúmcho a lékaři
ofMiritéovancho Hořkého Vína
Medového jež vy rábí A V Kouba
Denver Colo lTkDtn
Prcdmiinilú úterý mljioledne
odbýván byl jiohřeb starého éeslé-
jo oHuélníka Junu Švandy by
llíeího vě 1JI1 ji II ul Kakcv
s tělesnými jiozfistatky zesnulého
uVliesclUi byla ilo hínč j J V Ku-
pani Kitez shromáždili kc v hoj
ném počtu členové n členkyjlč IíO-
že Svornost ě 71 l'1'A k ní zc-
nillllý náležel Po Jironeneiií soV
Útěchy předsedou lože i James
Voinliákem ze South Omahy a j
Koíiskoii vložena bvlu mkev do
lohívbiíího v uu průvod pohícb
ni jifnvn iiv lutiiiioii p Mi riiu-
se PistMipil cestu k hřbitovu Po
0cb V pru Vil V oitle český po
iirobuík p Jos Krejéi Jan
Svutula přistěhoval se ito Oriili
1 1 n iu in ii ZiTárii pivil '21 r'y n
živil podivě sebe i luunžellui hmmi
ze svého výdělku Ni maje vlast
nich ditek přijali inauelé Svainhe
vi á vlatid 1 i uU n pi ibii uý i It
svýi li Z Cech a svědomitě e u oi
ilarali Před krátkým niviu e
Sv sílela oiu nudil a lo inue ji he
horšila se lak rychle ze jí ii v
pěli dnech podlehl Zesílili ií'el
minulou neděli v 10 hodin dopo
ledne Náležel k Loži Svornost
č 71 bTA Truchlivé vdoví' jro
jeviijenie naší ujiřímiiou soiLSÍrnst í
Soatli Onialia
Chcettídi dobrou obuv lacino
koiijiit musile k 'ackoví na a
N Má veliký výběr a pan Koná
který jest V tom řemesle Úplně obe
známen Vám oradí a poslouží
též i nižnou správku obuví obstará
- C Vacka na v a N veliký vý
jirodej každou st j edu Jděte se o
dívali tam a jistě něco koupíte
Manželé U cjl ihiví pjMiInlí
svůj inřtj'-e( loty lo 'i a i7 '
llolmes přídavku ívéiiii tave
ními krajanu J Soiď'!jo'i ktciý-
před [o-li tuestei m'i"i do Sni!li
Omahy Cech
- V Vacka na -Ji a N koupíte
teplou obuv jro uiužnké ženské í
děti ve velikém výběru a lacino
— Pan Vojtěch K'' i! zakoupil
si lot V1 Idock 1 v Po V (Milh
2 přídavku ua néi 'nim I jar i
podávit pěkné obyď" lí ! ve ní
C Vacka na i a N koupíte
kabáty jiro holky i paní za velmi
snížené ceny Zajděte tam
Chvalnč zná nv iékár i! Ic
i i lul f má ua „
éi é 1 'ořkc Vít o
' prví:' y ť
o Ceh vío A '
tli 14 '
IU
Mc
Ih'
lí ei '
v vra
i
!:! i
i)
h
' i ' ado
I' Viieka na '1 a konpíic
spojené sjíodní (iiádlo jiň dětí a
holky bílé a velmi dobré jHkonti
ktťié se prodává jo ěoc kun a v
tomto vprdeji za :'"i ku Z-n
ské spodní košile iu b kalhoty vel
mi těžké klclé pUlíle óo v tolilt
výprodeji za :i'u ku Tcžkév pd
ni koile pru chlípil neb ledkv M
1'V kie vnké pletené ' i' ruka
Vlil dvojité pubem t t lne etl
sk
' t
1:
Ji lené lok IV iek V
pt ( V
ti
!