Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 13, 1907, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (
' i
Kulturní drobnosti
V pozuatalýcb mauujíkriptech
Edgarda Allana Poe slavného le
níka amerického nalezl ho veliký
zlomek jeho dramatu z - něhož
dosud veřejnosti známo bylo nou
ze nřkolik scén Beény tyto uve
Hjníl básník jeste za avého života
žurnále "Houthern Liter Me
enjrer" vyeházpjíeím v ílích
mondu a názvem "Zlomky z neotí
kn'utáho dramatu" h n Jímto náz
vem dostaly w také do vfiech sou
borných vydání jeho díla také
poafjjrtnýeh Nyní teprve — ně
kolik let po jeho xmrtí — naňel
ne celý rukopw dramatu n titulem
'Tolizíano" Hrdina dramatu
byl znamenitý vlaSský humorista
poval pře v&ecko zvyáování cen
čuito zcela krom obyčejně byla
vždycky vyprodánu Takovým
zpiHobem dle přibližných jeho vý
pHú zjihtěno že hla Fígnerův
zinkal pokladně earvkó opery za
těch dvacet Jet okrouhle ai 4
miliony rublu
Tuminskě "Xárodnie Noviny"
uveřejňují náleliníeí ndrexu za
slanou Bjoernatjernu BJoernsono-
vi Vaíe iJlííhorodie! My při-
xluSníeí fažko zkúSanfho aloven-
hkeho národa unížení a opuštění
dlho ohzerali me w po ííron ve-
te či najde xa rd a duáa ktorá
by rozpomenula na na náá atatoft
ný nilný mnohými talentamí ob
dařený národ aspoň lovem ute-
chy a aypatie Hly rok roky naj
tf - - w tí — - - - v m i w
a básník XV věku a drama xkon- vaitád dunevnej muky de huro-
ěí neúplnou třetí nelnou řtvrtiho p ijhh neviděla mem-j Marala
jednání v níž 1'olizíano za nocí o náá oud než o právě taký smut-
xamoten meiká v Coloseu římný oui ncrov v eenifáinej Aiti-
kéw Jak uděluje vlaský žur- ke Tu zavznelo ideálně xilné a
nit " Míitíwí-íi" fclul tu' iiří-K ticú liiriiVfliťě nivo noeta od řdaVllíeh
i!nf)t díla iiokuM nrověnti už z říordov Nortre Váá to bol4lí politikovi a mlm1'í ěenltěho
' I - i i _ I i i ti ti i í
života Kiiiiurnino vzuy jkiim v
V7 Mafřovalí velíkho JdaaateJe
Irivě svobody V alavněm wtáří
uvěho života %u fale m nám blíz
kým velikým památným avým
mí m VI t lil
nlovem ni propecn níticn rviova
kň A za to powJame Vám dne
a to jitě jménem cele ěeakc kul
tnrv jměnem celěho ěeokěho náro
da dík nejupřímněji} pozdrav
řiejvřelejní I
tuiv k ve hkěmu básn ku jeho Vae JiJahorodie dko wa mocné
drama na aděně neboť vyniká ho archfinjela kUTý Mfll ha pre
mohutnoatí Kvojí utavby a nád- ná anjclom ehránifelom vae
hernou poetickou dikci Blahorodieí My nemáme kultur-
hej ínítnncie ktorá by Vám mohla
i i n i 'i rií
Jak známo vydal milý nái hi-Vr 11 = $
datel a eeatopisec E St Vrii v " 7 u 7 !
minulých dneh prfckCbo na- Vky na fa kulturn ÓKUvy ň
kladatele knihkupce? F Topíěe 1 M f } '''
Mit illuHtrovanVch avych bele- [' - { !
triatiekých prací dobrodružství '7 " T
' ' í-i t„ t hvvch verneh aynov a deěr alo-
t ltví v těchto duc h oznámilo nínu -"-V"' "- '
ki :r:rr{„ 1 Dňkujeme Vám chudobnými alo-
ir ffi -mi ale eítom bohatý Vy
tíekě povídky" í na druhé pro -mf v t h d-
dořpívající mládež urtené exotické 7 1 t V#t
povlky' "Z dalekých avětu" do- ™™t£'£?™ t 1 t
tak neoěekávané množství " !" ' :
rihlaáek od je]„otjiveu i od l8r- f " 1 ' "-y"
u - „„a í ivi„ íř! " naíím Hlzann vlhkým oěíara
Hprav ftkol h ústavu ze bjlo třeba
Hešity tyto - aěkoli ne 1 vydaní - -P W „ih
zníný počet vytwkl — tisknout "V T
zn n-u íiŽ dle předběžných zPrá raH Váa ala vný národ
o CVdání těchto původních bele- vv hy aloven-
tríatíckých mft Vrázových ilu- 7! kfVl ri 00T
Ktraeemi K ftímunka dalo ou- v "kobrl U0V'
díti že nráee ty najdou v řeských
kruzích ětenářňkých zaslouženého í4Vělcení ěeakých Hpiaovatelij
přijetí an aí zjednal Vraz již za tt ]0lítikft Bjoemstjemu BJom-
rwrlňřlní kvě návžtěw V Čechách annftvl irnklflriě v lík ZA ieho Iro-
Hvými přednáákami neobyěejných jftV( j)ro glováky a proti maďař
Hynipatíí Přejeme mu tento „kému utiku 7-ahlaný má toto
úspěch na poli literárním lim spi- Ahň% Hyn avobodomyslneho a
ae an participuje dle amlouvy a „vobodu milujícího národa prone
nakladatelem na každém vytiňtě- % jfcte nedávno před celou Kvro
nérn wišitě I jou tudíž lunotné 0„ bezohlednou obžalobu křivd
výaledky literární jelio finnosu vud mi dopoufctf maďurská narori-i-llíní
ja veškeru íehoLí uiú au tth ortAtCoh Hlová
m-ZtA a tiúniíibii ji z a veškeré útra- {1 v i {-i Wm M námi Cechv íedna
py po 201etěm putování po rňz- v a jejíchž Jíaždó příkoří cítí-
nýeh koněuiách SiroSírého v5ta n( na vlastním národě Va5e alo-
Bez wlporu jct doporučovati nej- va j(HHná a spravedlivá zbureo
vřtží roiííření právě vycházejících Vflja r(0Zórnt evromkou: poavé-
iiriiriLTir'Uťi'ii iii-j 1 iiwijvn Í1111H v iikirri tiviiiivvTii v yiiiimi:jii
Jíím Ifrub&m anoleěnost čtenář-Li vnn Vnkm Vafieho jména
V J FSf ""4 "-" ' ---- - _ „ r
ké JcHtí Vráz nejen zkunený ba- velikostí a ryzotí VbhÍ práce zale-
: v 1 l _ tř i t t
daU-l a ceHiopiwc njur w"- his slova la 1 v aiuen yrmn 1 mi-
„r otvliuta fletba kdísú jeho je Mu tlízkvfh í vzdáleních Zá-
náře k aobě připoutá nýbrž i h ňhtavři kulturních ěekě
mluva lahodná perttrá styliaticky r0litik v ft ěeakého veřejněho Živo-
dokonalá — a taková četba je ta vůbee přicházejí Vám drahý
nohlaVití (ivětový mír kde trpí Ve středu dne 16 října v do
a podporuje porobení kmenu Jab- poledních hodinách zemřel po-
iícli a ailiiějHími iiokorenycíi ocihi nemoci pan auci íuh(
Není národa jenž by neměl práva uřadník Hfatkft eíaahkých a api-
poválel At Miiy narodil ae r
v Hvojíicích u Kolína Vzdělal
kc ua htředních Školách v líoře
Kutně Kromě jeho horlivosti v
úřadě a oxobní zvláfiC milé pova
hy zjednávající mu mnoho přátel
kteří zajíhlě Krdeěnou vzpomínku
mu zachovají kIumí upozornit! na
jeho literární cínnoM Jíž záhy
jevil zvláítní oblibu pro klova naké
jazyky jichž tiuliu a plným ňxi
lím xe věnoval H dobrým výleď
kem podrobil e na imlveraitěi
pražské zkoiiíce z jazyka polaké
ho ehorvatMkěho a ruakěho Na
avých eeatách po Jíalíěi Malé Uu-
h' Jtiikoviuě Krujině Chorvat
hku Klavonií l'hrách a jinde tia-
ubínil poznat kfi kterě výborně
uplatnil v řadí htatí a ělánkfi
roztroubí nvch akoro" po víeeh ěa-
KopÍNeeli lehkých a jež týkaly '-nn
ktiltuilíího a literárního života
cizích Klovaiiřtkýeh národ ft' Do-
iNovatel také do různých Movim-
nkýeh ěahOpÍKň Dfikliidné znalo
stí Khora jmenovaných jazyku
využitkovol překladem celé řady
dobrých plodil literatury polHé
chorvat hkě nihké arbwké ft j
Tak zejména přeložil} ftandor
ííjalhkí Na (iHvité Híenkíewiez
íiity z Afriky Ttiicíě V rozkvětu
života Kumíciě Na druhém bře
hu moře OrzeHková Bene natí Ko
na vlastní avéprávnot kulturní
byť í byl dnea jeíté ujařmen a
není v politice větního hříchu nad
ten jímž m béře xlabáím národům
možnost tohoto vývoje potla
čováním Mol a jazyka af upírá
ním práva na atejnou uS:aať v ži
votě veřejném ať — což jeat nej-
hftnebnéjíím — náailným ndná-
rodiováním My Cechové bojo-
vaváí před pěti aty lety za volnoat
přeasřděení náboženského kterýž
to boj odpykali jsme na konce
krvavé bezmála ztrátou své národ
ností vfibec věříme ducá svorně
ve avrchovaná rávo hs My í
avéprávností národní a milujeme
kíždého kdo za to kráane avrcho
vané lidské healo dovede bojovali
h námi My ěeiítí spisovatelé ctili
a milovali jsme Vlm ode dávn1
drahý HjoernaljeriMi Iljocnisone
jakožto velkého básníka my ěc
manová revidoval překlad Rien
kíewize Óhněím áúl 'minky
zasluhuje též žo aeata vil několik
konveraaěních učebnic které jou
velmi roiířeny jakoi Akola Ce-
ako-německé kouveraace "Iland-
biích iler bochinÍHclien und leut
aehen ('onveiHation" Itozmluvy
Čecha h Chorvatem a1 Brlem
Mluvnice jazyka polského Krátké
rozmluvy ÍVcha s rolákcm Ztra-
lili jsme v něm tichého ale zdat
ného literárního pracovníka 1
Něco o koupeli
lak jest Všeobecně Zllómo jest
koupel nutnoil ehcemedi ai udr
žet! zdraví Při tom vSak jest třeba
hleděli k tomu jakého mýdla e
používá Nikdo nechybí naopak
získá bude-li při koupeli užívat)
Keverovo M-ěivé kožní mýdlo kte
réž shiěii íc v aobě látky ěiaté lě'i-
vé prosté ákodlívé přcapříliíné
vfiné Ono ěistí ióry zaálechVujo
kM u hoíí rftzué chyby pletl Test
pro každého pro děcko ženu í
muže Cena iíTnít v Jekarnacli
Vzorek možno obdržet! po zadání
2e nost známky na W F Bevera
Ut Cedar ltaids' Jowa
DrGoo F
W lčlíbf a ranhojič
v eíU 12C2 Jitoi 13 ul Om&nft
ÚfJl lodlnyi 04 2 Jo 4:30 edpJ o
fl30 Jo 7(30 VřŽ(r — Ttl Í76
Ei Tel Douurlaa mi
SimánoH
Severovy Rodinní My Jsou íisto nátodofceny — NtpHJÍratJle uápodotenln netoť
není "tri ví tuclotrýcb" Iík6
I lLf Tlil
h a
nrávS každému vítána mda pro- pane za to prxlěkovat co nejr
rí "„ i „
nuaoucna nw im idcíSněji rřali rye
doatný ohbia tohoto nnseho pro
spěšná a do
bychom ai aby ra
V letoiuim prosinci opousu na- jevu mohl zazníti celou evrop
dobro divedeíní prkna jfden i skeu vcřfjnoití Uk iw w a uK-i
EOjídavníjch tcnorUtňv evrop- tě jako zněla lova VnXe{ přál
itkvch ělcn carské ojKry petro- bychom si aby všichni kulturu
hraké (Mariinskij teatr) Fígner UdA Inevka cítili U moJno ai
Plných dvacet let byl řb-nem toho- ntisknoutí bratrsky ruce za vo
i aiau eelkem ii 25 let vft- bodu ělověka í národu bojující
Iec zpíval začal avoji kariéru n pře celé propaati jykovyeh a
itaUkvvh a německých iicénách rflitickýeh vzdálenosti a vfiichni
Fígner hned pit vm vaiupu v iprateif ponroau mwiy iv
u Hltával ié fcCiouu nonaii Ie jeitě výi imd jejijl
L Hkem pětiměmYol — 20000 nod bdi veliká myiVnka vlec%
rnbU H-hem lft přivedl to ai kdol chtějí víem liďm atj-
ooo rubltV Plit vetu nu na právu u vpui nroiam vnmi
" 4 ' "pint inarálfk avi#k jho vérrávnut NeUe mluviti o axo
t telé vvpoéítávajl lt Mnpřc to bAdomyalati kdo nMovcluj a
Ikvěb vyplatil divadelní jinému urodu vylitUe kulturně
ueborpfeUtaveuí v nbhi Vtu- jaikové H hpndAfky tomoi
□
1!
pohrudnice
Ačkoliv hhíkJ iieju nluliy tyt príxú jlKuímí eUorobnuň — tichot
lí flcjwu vlwstns Úhuy — t?t ji juk rkni-í prťtdAoí tk i iní-t
mtuU tt vitinuu (Jý'lnM'íh' Cntto)í u mohou koioř ne j)Hvo'lítí I yltení
ietuli
Vblslý 'ÁuH ríi'l"íí J'tt zápal Irulíe prívíťíí jí:l h v4u'b á plic
'ÁnH i'i)rwnUt jet z&al inékkébo olulu p'í#'rílio V ohou pftjmdcvii JeHt
iluiif liie't potůtbv užívat!
Severův
Balsám pro plíce
kterýž írt'í záwtt M kašel hojí lolet u plplejl iiehezpeíl V bm U
ření záiitu proJuit tuďte opatrní abyaU nevdyrbovtili prach kouř neb atu
íIcii vzlu li Pří rAnHn pobrudoíce y t mimo to dobré trlti prmt Heverovýiu
oUjem áv oOirla a "NÍlítl celou aoustavu tY-Iennon oním vyteéným ailiteíein
Keverovým Životním haMmim Heverův lliilsáin pro pilo atojí 2óc a 50
i T
t f A ' u mé Mní mT 11
mít Jta
1 yl" I
Na prodej vc vňceh lékárnách
Lckařiiká porada zdarma
Žlučové neduhy
d-ll pk jutě §e kdy cítili tualomylnýiní aueb
vyhlíželi bledýmíí To j právé kly te utíŽpnl
žlučovou chorooou Nemáte chuti k jídlu trpíU
ticu mát n--io-itln kS-iiI tílsry 2 vlá"t?
chcet ll -hliiiouti řite proto pravém té
řcnítii a uiívejtu Hcveruv hllltol ledvin Jntr
u vidíte Jak brzo bude vSc v (řídku
ťcna 76c $125
Krov jost slabá a bledá
Kdykoliv fte di ie krtv píntobi r více vodé
obličej jt ktldoví bkdťm tu kutefn tuttává
uebrníi HtbledMl Ihned k tomu by krev
ttíliU a vyfutlU h#rňv KrveCUtltel íiiuvu
olivt fcftv vytvoří vlc krtviiíeH t#líick doU
tvátl tdraivlha nádechu t Jt-nofm ťeiu II tw
I
Trpéla bolením hlavy Ij
rnl JOMÍ Ullvt rltiiiová IOdKC rol %eu
která dříve tolik tlrtí hlavy tbiisilu pí( nákle
dovn: Aral lední iiroutředek mosvCíil e v nieh
bolentecli tak ůdntifm Jitko Vami 1'ritky iroii
boletťitt hlavy m ueumliíli Jkcm Jil utarlí h lehce
ríitvtydnu %im u-it( i y hlsvfi a zktulla bych
velikých boleulí kdyby nebylo VUh PriUů
kterí nikdy neiuioiily te cílem tibri vídy tlu
vily mne bolmí hlavy a neuralgickeh toiefttíM
Hvrovy Prá&ky proti hoiterri htavy a weu
ralftlt Cena 25c
Mladí i staří-bohotí i chudí I]
iWfinfk u pluhu toliéiy mul v úřadovn? dvacc- 21
Uletí inUdlk neb l dv#dálilef řec mohou Ti
uinkfin ulívatl %trAv Ivotal HUm On tf
ktit v muai atMUva niunichi iiy v kiari jit
to teáipef ní odjxruťenl hiKtul klltcl protfcdek
eu4 7V
V