Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 13, 1907, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J
10
— - m t "" i— i— 'irwi i l""—'"S
fiílHi 'ili(iííiiIitIIfIiHill!l!l!lilllII!IlllllllllÍ
j South Omaha
ii!ii!:iii)ii!iiii[iiiiiiiiiiiitiiiiii'iiinř
— Zubní lékař DR NOVÁK ú
raduje v South Omaze v pondělí
ve středu a v patek večer a v ne
ďdi dopoledne ve své residenci č
Í FAIRBANK'S- ll
i j3 již 22 ul 4Gtf
Í
- Finanční tí-M-ji měla neblahý
!iv i na zď'jAÍ trh dobytčí Ceny
'jména dobytka vepřového vcli
poklesly u následek toho byl
i' do trhu dováženo bylo minulý
'úm málo jen dobytku Jak h
doluje propuštěno bylo z jatek
-i !00 dělníku kteříž tile přijati
idou zpět do práce ihned jak
ilc bude dovoz dobytka vetší
— Známý u oblíbený hostinský
JOHN BARTOŇ
tt ajitcl spolkové síně na 20 a Q
t í má na řepu vždy čerstvé pivo
' vyhlášeného Hchlitzova pivová
i o Hklťfiku tohoto osvědčeného
-ku znamenití vás osvěží Také
i ina a MÍnější drinky jsou vždy té
nejlepíí jakostí Zastavte se n
řnlma ohledáte že budete vždy
vfirníj obslouženi 2ltf
V ' i V 1 t f I §
- i ntomne preuieha spravc
i-iívstskA dfdežilá otázka jak by
I ! lze sesílíli úvěr mčVta South
Oniaby tak aby mišli se kupci na
'Mužní úpisy jež má mčsfo na pro
d-j Minulý týdní odmítlo "Ibi
iiídi iírotherhood" koupiti south-
o-naždié dlužní úpisy na křižovat
! a následkem toho musí být i
v "chno dláždění odloženo dokud
v nebuď' ve fondu nu křižovatky
ludéznti nutných peněz 'A tíž
ríéiny zastaveno jcsi až na dv
v 'jímky i práee na kanálech
' i i li i i i
' m niKono kio oy Koupu za
-''1000 dlužních úpisu vydaných
i zřízení kanálu Jest navrho
io aby zvýíil úrok jin ! pro
"i tak aby se snáze získal na ní
'"ipcc To m Vsak muže stálí je
''tuť' pomocí ocdinanee
Taneční zábavu pořádá Sbor
okolek Líbuáe v neděli 17 lišto
ú-nlix v Národní Síní na 21 a U ul
VzUxpné osoba 25 centů Výbor
n hudba p Kořiskova bude účin
: o váti K hojné návštěvě zve vý-
:-r Začátek ve 2 hodiny odpo-
!ne )-"tř
— J J Malý veřejný notář
stará vá spolehlivé pojištění pro
ti ohni 24 a Q ul ' 39
'( řtvrli k večer vznikl po-
i''u v odboru umělých hnojiv
íí-íft and Co a způsobil asi za
'iíUOOO škody je jest pojištěním
ópínťí kryta Požár vznikl ná
: 1 dkem vznětí se prachu v druhém
n scIiímIí skladiště umělých hno
!i V dubě výbuchu zaměstnáni
tli poblíže tři dělníci již byli
!"hc' popálení na rukách a obiičc-
jVh Plameny v okamžiku promlč
i 'stropem do třetího poschodí a
I iied na to vyrazily střechou Po-
''trní odbor povolán byl krátce po
i hodině a v 7 'JO byly celo třetí
osebod! a střechu v jediném pln
: ení Spousty vod chrleny byly
do íionej budovy n po delším úsilí
podařilo se koneéné hasičům po-
'ir ovládnouti
SIjvo na vysvětlenou
V Ccléiil tvělc JvSt pOU2C
jeden pravý
♦víc
i% út" li podle kotvy na
obalu VzpOiiivJito si Jak
znauvniíě proij ívá v:Vi
staro vhstj pii nf í
ženin n'":'?!!-? r!'u-'i
niti a při vV íi jirv'! i in
fecb jež v vir duj i z-v "l' i i!'s
k'tť!ií Cn 1 1 ř t - i prott j
i icV
:iky
i-: ii
-v i" vr i
2j a 0cU
4
Gold Dust
m
flu ' í
I tór
jest nejvetší umývač nádobí kdykoliv vynalezený a pomyslíme-lí ni jen na oka
mžik žo ho mtiHÍ nádobí mýti 1003krát do roka jeho požívání Znamená velikou
úsporu íJOhl) DUST odstraní mastnotu a Apínu jakoby kouzlem učiní van
nádobí najtrosto čúslým a zahladí každou tvářnout Spiny neb zárodků
CIOLI) DUHT mycí práňek zahájí uvou práci týž oku mžik jakmile dopadne
návodu Čistí rychle unadnč dokonale'
Na myti nádobí drhnuti podlah Cloténí dřevíných pfedmótft vokovného plát
na stříbrného nádobí a plechového íboií hlazení moxazných pfedméta tinUul
rour v koupelnách lednicích td práni prádla zmékčeni tvrdé vody a dAlánl
nejlepftího řldkóho mýdU
t t t i t t i
i t t i t t i i i
m
"flochte GOLD DUST dvojčata konali vaši práci"
Fairy Soap
pír
K mytí a koupelíjn musítíí mít i mýdlo nepochybná čistoty Mnozí lidé platí
id 25c za kousek chtígíc' si opatři ti řwtfií mýdlokdc?to ve ňkutcčnoHti platí za
nákladnou voňavkou napuSténou a vkusnou barvící látku jež činí mýdlo míné
čistým Mimo to v ménč nákladných mýdlech voňavek a barvících věcí
jest zhusta použití k zakrytí laciných nečistých mastnot z nichž jest mýdlo
vyrobeno
FA1KY MÝDLO jest bílé — a zůstává bílé —poněvadž jest naprosto ičiató
Jet zhotoveno z produktů jaké jíte a neobsahuje nižádné barvící látky aniž
padélkň jakéhokoliv druhu FAIHV HOAP jest ncjéistsí mýdlo pro mytí a
koupele dnes v trhu Nieménč htojí pouzfi f)c kousek! Xíií platit i více když
není lepšího mýdla za cenu jakoukoliv 1 Nač platiti tolik aneb ménč za jaké
koliv mýdlo a vystavovat! vou osobu nebezpeči a nepohodlí laciných horfiích
mýdel? Vhodný ovální tvar FAIHV MÝDLA jest rovnéž dnjíií rozhodná vý
hoda "Máte malou 'Fairy' ve své domácnosti ?"
Sutiny Monday prací mýdlo
Víme že každá hospodyňka v zemi bude interesována kílyž řekneme že
Sunny Monday Laundry Soap (N It) zdvojnásobí trvanlivost její prádla
Příčina toho jest že Sunny Monday Laundry Soap (N It) jest pravé mýdlo
bez pryskyřice neb přílišné vlhkosti a obsahuje znamenité vlastnosti ňpínu rych
le odstraňující kteréž započnou svou kouzelnou práci v okamžiku kily mydliny
dotknou hg prádla
Sunny Monday Laundry Soap (N It) muže se používali v každém druhu
vody — teplé studené tvrdé aneb mčkké jest jemné na ruce a nesrazí vlněné
a ílannelové aniž poškodí nejjemnejší látky
(N U) znamená "No BoHln" BUNNY MONDAY LAUNDBY SOAP
neobaahujo prynkyflcl Prykyflci joHt padélek a tkazl a tnlči prádlo Po-
''': névadá jent to pravé mýdlo jeden koutiek BUNNY MONDAY LAUNDEY
SOAP vykonává práci dvou kouxků každého Jiného pracího mýdla
THE N K FAIRBANK COMPANY vyrabiteíé Chicago
f2?&3vvl au&YJl~XvQZ nťál-sZÚZJliíZL V Z
1C
— Ještě nikdy nebyl hořstinec
na jihozápadním rohu 21 a W ul
tak četné navštěvován Jako nyní
víte prací Proto že hostinský
Karel Tésnohlídek
je pasák a každému za poctivé pe
níze dal poctivé zboží a obsluhu a
panečku to v tfch parnech která
jsme měli něco váží Když jdete
okolo na houby zastavte se u ně
ho a uvidíte že jeho pivko vína
korálky doutníky ntd hnětl tak
někdo riepřttruinfne VSeeko A
Xumber One! Nevěříte li ruiik
te a f'áli vái o pravdě přesvědčí
— Dlouho to trvalo než se poda
ilu s- hnati tolik rudních aby mo
hla být i zuhájmu scliue t pondělí
ctT avšak když s tak konečně
4ab vykonali otcové h'ký kou-
ti bylo podání ordinance prohU-
siijo-i nutint viaduktu na ulici
tmvi i'ťt a 27 ul Iál byla přija
řad superintendenta městské rad
nice m věznice se služným $G5 mě
hícné Mayor jmenoval do úřadu
tdi(( p Johna Fieence Podána
byla ordinanci kterouž se zřizuje
úřad městského inspektora vah a
měr se služným
— Nejvýhoclnějším místem k na
koupení krásného a trvanlivího
nábytku jest
HOME FURNITURE CO
525-527 No 2ith and L 8tí
Prodáváme veškerý nábytek o 20
procent levnější než v Omaze a to
a hotové nieb na výhodné splát
ky Přezvědí te iel 4Ctf
— Creighton Dental College 210
1 ul Žádný plat kromě ra
materiál Prác konána jent pod
dozorem schopných zubních lé
ku ř A M
- Všeho druhu léky kořínky
náplasti itl skla do oken barvy
it tc a rňný olej u nui ii ceny
ItMnčjii ml kdekoliv jind í-
11 tf
kařské předpisy správně vyplním
aC jsou od kteréhokoliv lékaře za
ceny levné Poštovní záležitosti
s ochotou vám vyřídím
Leo J Hort ěeský lékárník
2012 (} ul So Omaha Neb
(KAKIjAKO)
VEŘEJNÉ ODVOLÁNÍ!
Oilvolávám tímto veškeré na
řčeni jež jsem kdysi vyslovil proti
svému bratru Josefu Cittovi skrze
kráib ž nějakých zubň a vseliceho
jiného což mu mělo být vyčteuo
p Frankem Kopeckým Dozná
vám že to byly poue klepy jel
m' udály mei détmi před omuí ro
ky Zárowú uiyrtlim že by lépe
bylo pro pana Kopeckého kdyby
si zahrál dfitia na piano u invstarid
t někoho jiného S úctou
Frank Citt
Ornahíi V1 II Itat{l tl li?
ODVOLÁNÍ!
Já nízepHaný odvolávám vše co
koliv řekl jsem proti paní Anně
Cittové Doznávám že se to ne
zakládalo na pravděi
Qeorge Herian
H Ohnili Xeli 1 lito[řilu 1907
PravA ícNká "vlržlnka"
vyrábí jedinfi
íeský doutníkář
FR LAITNER
122 Bev 20 ul South Omaha
Maauíaeturtf ef
Ta ooly 014 Cnalry Virtlala am
l)r Edw Chaloupku -
Coaky Ukaf a ranhojto v South Obiui
rriitaai 21 a M ul — Tri 773
ťílttl hnlioyi 1S' ! I'' t
t'U i T) a ( 7 li a
Oh)lli t:i Jil 25 ul — Tri 331
fUilill lnilňV! V JmIhIrP íl5i
l} a j I k'i vpit j
Ví
tu ordiiiřine ktt roui třiui ú