Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 13, 1907, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
v
U
'J
V
yJTftíka zahrabala ?é notroro-
4b& dó řízků — Na polních Dra
cích v Noutonících byla zuiuSstuá
na vdaná Slovanka Anežka Miná
řové ' V minulých dnech povila
Minářova novorozený které jí při
padlo znařnfl na obtíž neboť o&o
(řoviiním neinluvniíte mohla ztra
tit! zainfatníní Aby nepozbyla
xi: g i i
v v -iv v uuimum m yvna nancu-
I W llllA 711111 'Alllf lllxi tf -MÍ í!lr
díťňtko do řVpovýh řízků kdež
1 na rabátko ovSeni záhy zaduúlo
'IWtllJI l J II II V V T ni II i njVAWI v V ti J
zmínu která ho h Mínáříkovou u
dala a když dítko nikdo newpatří-
Jy oznámily to četnictvu Miná
řova byla tetinky vylýchána ale
popřela vSc 'Nezbylo tedy nic ji
ního než ftby byla podrobena 1
VnluU!' rí'(i}ilíílci' VutAic
dni podnít k tomu že Minářová
V ního Hondii v 1'raze dopravena
í Aby vzbudila domneViku o svá nc3
V) vinné byla na cestí k oudu yclmi
li veneli Teprve když dělníci hro
zí modu řennveh říkfi rozházeli na-
lezli v ní 'mrtvolu défátka Na t
letfrafieký 'rozkaz vyíefíu jícího
hlídce p dra Monika byla mrtvo-
la odneHená do pniŽNkřho ťVtfuvii
pro Houdní pitvu
I Koierikova dcera skočila te tře
tího patra— Kmma Loewyova
211elá dwra koňeráka z Houkeni
eké ulice přiíla dne 17 října o 2
hod odpolední na návStívu kc vé
Munih r bydlící v protějším dome"
ť 17 Mezí rozhovorem ode&la
Loewyova z nok o jo ve třetím ta-
i a ' m
! i li li u lifi ílrnn u1 í 7 rumfwli tif
vyskočila wá dlažbu: Zoufalá dív
ka dopadla na telegrafní drát kte
rý tm BÍc přetrhl ale značné" zmír
nil vyehloufr pádu ' Loewyova do
padla na lilíční dlažbu kdo nale
zena v 'bezvědomí Líkař p dr
Hvoboda ze záchranné Ntanieo zji
stil žVmimo vnitřní zranění utr
přla zlomení nohy a rozdreeuí ky
ele l'okytl jí první pomoci a dal
ji odvézt! do vňeobecné nemocní
ce Případ meí v 71 nítí velké
} ' říhromážilřní obeeenKtva rA jakých
( i důvodu Loewyova provedla zoufá-
1 vnij liru 'Huni iiM'vn f
dem k třžkímu ioraníní nemohla
fc ''ýti vyslýchána Vypravuje ne že
v pmledm dobé byla trudnomyal
nou a že nejhpíííe v duícvním roz
ruSení ukoíila e závratné výwe
Oíudné pomluvy — Na jaře le
toňního roku oznáuwno bylo zední
ku JoHeřu 1'mehkovi v KaehovS u
Útí n L anonymními dopisy že
jeho nevěsta 281etá Marie Doerro
vp z Javorů má milostné pletky
je&tČ a jinými kteráž zpráva jej
tak rozčilila že si umínil žfi ji 1
nebe zabije Skutečné také když
Doerrova vyšla záhy z rána ze
Vdveří domu Peschke ji přepadl a
bodl 'nožem naíeŽ prchl a v do-
l mnění }a hvou nevěstu usmrtil
V vrhl se do" Labo a utonul Doer-
Li rové zasáhl nůž vsnk pouze ruku a
trobodl ji Když zvédéla o osudu
vY vého ženicha stala so zádumCi-
w vou a zanáiťlu m úmynly sebevra
žednými Dne 18 října vytrojila
ho na pohřeb náhle na poli zemřev
&í vdovy Jahnelové ámysl aváj
vAuk zmínila a prohlásila avé te-
J te zeo na nej nuun uivnu h hu
i Po H)hibu nalezena byla Docrrova
i na nňííA fbi-Kciift 'Aa jejím pasem
nnb'wn zastřený lístek na kterém
odkázala si na pohřeb 1'0 kor
f IVnehke i )errovu byli upořádaní
lidé a v xotifaUtvf vidniůni byli jen
liebými pomluvami
Krvavá svatba — V Hejéíné na
(Homuucku hlttvil dne 1 října dél
11 i V Albrecht uvalím a vemdl iva
tební raVonřeiui bylo vrérr tan
ni řábavou v luštinci ke které do
ataviU m tuké v hajném jhuHu
inítní ndád'íe SvateWanůtu ne
i byb to příli p chuti a tbé atra
J ný nřkuhkalovii(ch půtkách
úli du rrtVy vi které Multtu
nníů lidlí a Unk Na obi tra-
nách bylo íetné zraněných Délník
Machala zraníu byl téžce na hla
vé a na krku a byl z taneční siné
odnesen v bezvřdomí Ženich byl
zbit tak důkladné že musil býti
do bytu odveden v roztrhaných ža
U'th Vážné zraníny byly i jiné
osoby Pohled na zkrvácené rvá
če a "spoustu kterou v hostinci
způsobili byl po bitvé přífierný
Četnictvo jeítŽ v noci zahájilo vy-
třování a účastníci tan'ní zába
vy sejdou se záhy u soudu
Pianistovy falešné "hmaty" —
Kdunnl Muelíer 181etý pianista
v "Jedové chýši" nemíl veíer
21 září do hry pražádné chutí
1'rsty se mu takřka na klávesy
lfpily a v isrdci ozývala se touha
udílati zas jednou do svita po
řádnou "díru" Nedav tedy se
níkýím zdržovMi vyrwzíl o 10
hodiné do temné noci a kolem
"Červeného domu" a nímecké ne
mocníce pražských kupců razii si
ecťu do Táborské ulice (Jílem
jho byla oéní kavárna kdysi
zvaná "Trousilka" kdež je mno
hem příjemnřjfeí délat hosta nežli
v "Jedové chýlí" trmáceli na
klaviatuře utýrané prsty V ka
várné sirJo nřkolik návňtřvníkň
z niehž Muellera nevíce zajímal
čJovék h ukrutné tlustým zlatým
hodinkaní '"IWklandr" a ty
"pfďata" mít tak jsem s to pře
vrátit Prahu vzhůru nohama!"
řekl si v duchu pianista nemaje
ani z daleka tušení že přání jeho
za nedlouho se splní Neznámý
držitel "zlata" za chvíli usnul a
když se probudil seznal že je o
drahocennou přítéž Jchéí Způso
bil hrozný poplach jímž sice po
bouřil celou Táborskou ulici ale
hodinek tím přece nepřivolal Ty
byly již v držení Muellera který
co nejrychleji opustil místnost a
uchýlil se do Iíendovy kavárny na
Fuegnerovo náméstí Tam do e
be lil všecky možné druhy nápojů
setrvav v tomto obžerství až do
zapravení útraty obnáíející skoro
28 korun dal v zástavu řetízek
který (éííniee KůŽena Získalo va
odnesla do zaAtavárny a přijala
naft zápůjčku 00 korun a pe
níze jež mu po zapravení útraty
zbyly hýřil Mueller jefitfi následu
jící den a večer pak zarazil i ho
dinky Ale v zápítí dostavila se
pohroma K udání okradeného
jenž e mezi tím dopátral adresy
zlodéjského pianisty byl týž zat
čen a uvéznčn Chudák okradený
neshledal se více ne svými skvo
sty skosilať jej mrt právé v týž
den kdy dostal obsílku k trestní
mu soudu kde mČI v příéin# krá
deže vydati svédectví Mueller
ostatné čin neponíral patrné tu-
íil že by mu to pranic nepomohlo
Jak ze soudních spísíi vysvítalo
byt již třikrát pro krádež trestán
a poslední údčl lraésíéný žalář
odbyl si krátce před uvedenou
krádeží Hyl obžalován ze zloči
nu krádeže a loupeže a ponévadž
nijak neprojevoval že hodlá za
nechuti těchto falešných "hrna
tů" dostalo se mu dne 15 října
při líčení trestu dle vyisí "Ská
ly" totiž 7mČMČního třžkého Ža
láře si ned mi posty
Okradli metaře — "Komu los
v&ak méné skvoucí padl apoň
pro lunloueí poutníky a poutnice
urovnávej Klinice" Takový log
arci v příliš zreulisovaném smyslu
patli Josefu Hibbbrantovi obec
nímu metaři z Smíchova Donné
ti-nto Ktnrftf jii mul v prvních ho-
i I i H(
tiuuten rannuMi umru tio i mnj
do obecního dvora aly s řadou
jiných vydal do ulie praíských
a amttl vhnl sluně východem
pro (palejní Hutniky poutnice
uípinéné ulice Pne 8 tMl t r
ú po třt tt hodiné rnnni ubíral se
tu úplné tmy t Smíchovu pře
iiunt Palackého do Prahy M v
hIoíuí iitontu ťtkal k a pvti
mUdiky jimi Šířka mottu ueta-
i-ila Drželi se za krk hulákali
mílí ve vyfifiím patře Ilildebrant
nby se jim vyhnul sešel h chodní
ku do jízdné dráhy ale tu se k
nčmu jeden z nich přitočil vzal
ho pravou rukou kolem krku a
prohodil: "Fotrlínku — tady se
nechodí — jdou támhle na druhou
stranu!" A když se Ilildebrant
a jeho obétí vytočil prohodil je
sle : "Tak h už je to hoto
vo I" V neblahém tušení po
hlédl Ilildebrant na vestu a h lek
nutím zpozoroval že mu v knoflí
kové dírce visí jen kroužek od ře
tízku který byl přeStípnut a že
zmizel mu i s hodinkami Obrátil
se po mladících zahlédl jak jiný
mladík už má hodinky v ruce a
kvapné s nimi odchází "Ale
píi nové tohle je divný Spás
nad mí je nechcete ukrást chudé
mu metaři!" "Pánové" vsak so
ani neohlédli z rychlili krok a
zmizelí po schodech na Amíchov
slcé strané Palackého mor-ttu Iíil-di-brant
dobéhl k výbéreí budce
kde Ktojí strážník výbčrčí a flkcí
zik a lu sdélil jim eo se mu na
NEJLEPSI LEKAR
Pro Nemocné Lidi
Témčř každý najde tu uzdravení Nikdo nemá zou
fat neboť i pro ného je pomoc
V AMERICE v tomto kraji pokroku nikdo nemusí zoufat přijdcJi 114 nclio cho
roba pončvadž jestvujc tu 'ydcn známy b'i:ebný ústav pod jménem:
The COLLINS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
llO VmI :i I Mi St IVfír York TV
KDE KAŽDÉMU POSKYTUJE SE NEJLEPŠÍ LÉK A í SKÁ POMOC
Zde nejen boháíi al i chudí lidé mohou být léčení velice učeným a zkušeným profesorem
když obyčejní lekali nemohou jim pomoci
Víude žijí lidé kleli bylí v tomto ústavu vyléčeni Tisícům a tisícfim bylo navráceno zdra
ví i tčm kdož jíž zoufalí ponžvadž jinde bylí marnň IZ-čeni Způsob léčení v tomto ústavu je ob
divuhodný Vy jen popíšete svoji chorobu a vysokoučený profesor prozkoumav pííznaky dl po
pisu píedpíše a dá vám připravit zvláštní léky která ii minou se cíle
Za léčivost jejich se ručí t
Kdo trpí tuze na nijakou chorobu nechť nevyhazuje peníze jiným lékaffim nýbrž ať ob
rátí se na dole uvedenou adressu a obdrží poradu zdarma Pamatujte vřak že toto Jest jediný plni
tečný ústav kde vlastním svým způsobem uzdravují nemocné
Pro nedostatek místa mfiŽeme uveřejnit pouze nčkolik dosvčdčcní z tisíců dopisů které
docházejí do ústavu prof Collinse
Slyšte co náš národ mluví o tomto doktorovi:
Měl bolesti v kfížnf kostí
Mčl jsem kruté bolesti v
kfižnf kosti skoro celý jeden rok
a ani nemocniční lékaři nedoved
li mní pomocíi až jsem so obrá
til na dra Collinse léčebný
ústav odkud píísly mi léky po
jejíchž užití zůstal Jsem zdravým
Mike Novák
1253 Mohlen Av Pueblo Colo
Uzdravený z choroby krve
Následkem
zneČistční
krve trpči
sem silným
svrbčním po
celém tčle a
rT oončvadž
%JV jsem zkusil
mvfclel jsem že není lékaře
který by mne vyléčil Ale mý
lil jsem se neboť léky z ústa
vu prof Collinse sejmuly se
mne nemoc tu jakoby kámen
do vody hodil-
Stany Vodila
U 65WestCharlcstonWV
Z mnohých plsetnnVch
í yi
COLLINS N V Ul h je jediný jenž ručí z úplné vyléčeni takých pacirnlft jož }fmnu
do léčení ať již trpí ni akutní chronické anebo zastaralé nemoci
lAJNlht)ÍltAVM UtOkOltY MUiSKŮl ŽliNSKll aVoI % otravu krve každého druhu zaručuje
vyléčit t mlíenlivohd Puč átrčnl souchotiny vjléíi v krátkém tase Tedyl Proč stanete a trpiVř
FopiMe áAkladné vrchný va?e bol sti a utrpi-nl udejte své štáli Jak dlouho jste nemocni a
The COÍLINS N Y MEDICAL INSTITUTE
140 West 3-tth Street New York N Y
mosté přihodilo Hlrážník za mla
díky se pustil a dopadl tři z nich
nékde u smíchovského nádraží
Ale ti dva kteří Hildcbranta obra
li scházeli Níeméné podařilo se
Josef Kutil 29letý délník ze Smí
chova a Josef fivarz 221etý lakýr
nický iK)moeník z Koňíř Před
jsoudem kdo zodpovídali so rnčli
pro zločin krádeže íopírali vřiiíj
ale Ilildebrant s určitostí jo poz
nal u rovnéž tři jejich druhové do
svřdčili že krádež spáchali
Vzhledem k tomu že byli oba již
pro krádež trestáni odsouzen byl
Kutil do téžkého žaláře na 13 rné
sícň ftvarz na 0 měsíců
Dopig matčin Pí V Orow
chowský z Klbintf Kansas jest
následovního dopisu pisatelkou
"Máme četnou' rodinu osm détí
tak že hezkou troňku líoboka v na
ší domácností sj)Otřcbujeme Je to
dobrý a účinný lék a ušetřil nám
mnohý lékařský účet Dítky mají
jej rídy protože příjemné chutná
chodí volaje "maminko chci tro
chu 7 té "Hoko láhve" — Asi před
I 'i IMLI
5938
Uzdravena
Trpěla zastaralou komplikovanou
nemocí
Za posledních nčkolik roků pos
tihlo mne mnoho chorob jmenovitč
"čla jsem velké bolesti V Jatrách a v
podbřiSÍ též trpčla jsem silnou zadu
ebou Nevím Jak dlouho bych byla
setrvala v tom krušném postaveni av
šak doprala Jsem
prof Collinsovi
upotřebila jeho ra
dy a léků a teď pro
hlašuji Že jse-m úpl
ná zdravá a svých
novínnrKt( Rťhmmt
ženská Zde jest k-7e4Íyf)
moje podobizna fViWJí vV
Mrs J J Wáclia
R T D i LMcerwood N Dk
poděkováni ic zjevná že nejvíce
ir
dvěma roky váichni jsme mí sko
ro zároveň rozstonali ale s boží
pomocí a užívání Hoboka brzy za
se uzdravili"
Dra Petra Iloboko je nade vňe
eluiy jiné lékem matek Podándi
rychle uspoří Vám mnohé hodiny
úzkosti a probdělé noci Není lé
kem lékárnickým ale prodává se
pouze od jednatelů nebo od maji
telů přímo Dr Petr Fnhrney d
Sons 112-118 South líoyrie ave
ChieriKo III
CHAS H STILLER
vlastni vzorně zofízený
Hostinec
na aeverozáp rohu }'i
Howard ul v Omaze
Má na skladé vždy nejlep&í im
portované doutníky i domácí
vína a likéry
Storzův ležák vždy na čepu
Chutný zákusek vždy po ruce
Zastavte se na jednu 42
z matičné choroby
Stonala jsem delší ča3 ma
tičnou nemocí avšak použila
jsem léků Dr Collinse a jsem
dnes zdravou a vyléčenou
ženou
Mrs Agnes Gačnik
R' F D 3 Johnstówri Pa
Vyléčený z revmatlzmu
Bjsem
stížéh rev
inatismem ve všech
kostích a
nejvíce v
nohách a
t upotřebil
jsem mno
ho rozlič
ných patentních léků ale bez
výsledku Konečné úbiálil
jsem se na prof Collinse lé
čebný ústav a pomocí jeho vé
dy a léků uzdravil jsem s
trvale
Frank Dčdlč
Cn-te Neb
nemocnVch lidí vvU'ČÍ Tho