Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 13, 1907, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f 11 Ř-UltY&lťL ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
NOVINKY Z LINWOOD NEB
Ve ětvrlek ráno zemřel l IVU'
Ku Vra v Kt íi f-í 71 mky fí mřuícfi
1'olnVb odbýval nu v nobeitu om
Jfdjut na tV-iko-národní hřbitov po
blíe liíinvourl V doině Kiniilkii
i na hřbitově promluvil nIwvíi íítř
hy pan Tnmáfi Duda PozúMiih'
rtu lim vyslovujeme nsí Knlcrnou
V Mf)l)olij dmi '1 Iwtojimlu před
nášela v kÍiií JíiirtoHnvÍ! paní WaIíh
má prufcMdfku Krcmont (JoIcííc
1 'rourám Ijv i pěnitý li kdo ho po
chopil každému hi líbil 1'uní
Wiilihová mí vyjádřila Iv by ráda
do nepořádala nlfhpon jcnti' dv1
piVtlniíáky tuto zimu (Ménélio o-
bei'cntVll Wcšcl h hlllHllý IO(Vt II
každý z pfítomfiýcli oiHiáel do
cela nHjiokojeM
f IM-dAli (mIo1('íC hO NI'jUl ík'
kolik přátel paní WiiIIÍhovč v do
mé Kunlii Foldy lole byla panf
Wulliwivá ubytována a předná&ela
jitu tam pod názvem: "V bUkup
fek('m kornre" Jt jsem přítomen
nebyl iib' jak mné moji' tará vy
pravovabi iiiihcIo to být něeo pěk
ného '"V-ííme na přilili předná
šku Paní Wallisová přední avu je
všelijaké Iwirnklery
Ve el vi lek veéer mi náhle rozsto
nala Manželka panu Dr Prudkého
)r Draský byl její nemocí tak p
lekán povolal na pomoc Jíra
Hanlema z Kn-mmil 1'nní Dranké
vede o n ní už dobře
V utery loiinilélio týdne iiKpo
řádali kamarádí a kiuniirádky p
Otty JíaHoíi' na rozloučenou mn
loti zábavu v hiní llartoHovČ Otto
ve ht ředil odejel do Denver Colo
Příjemný vfeer otrávili jsme ve
ét Vítek veeer Manželé Frnillí
Paytinerovi uspořádali ve avé re
KÍdenei "ca ni party" a chlo ne
ná tam asi denet park (i a každý
ať uměl nebo neuměl Tiiuwl hrát
karty Při tom ne pomalu popíjí
a něco chutného pojídá Ten kdo
nejvíce vyhraji jcnl ke konej ob
darován nijakým dárkem u ten
kdo má nejmíň taká Tentokrát
vyhráli pan Folda a že vyhrál nej
více obdržel schránku na karty
a pan Fred Faytiniícr h mel nej
méně obdržel vějíř ft krabičko
pajicorny Už 1c hkutoěne těžíme
na příslí "en ni party"
Ochotníci z'ilrainard zahrají it
HartoMí v pondělí dne 25 listopadu
divadelní představení pod názvem
"Dívku z Podskalí" Očekává s
velká ná víte va
Nu už jsem znsc doma po 14
denní návŇtěvě v Omaze Věru
Iv bych tam byl zvykl Vim mně
odtamtud ani nechtělo a tím byl
vinen švakr Fr Dvořák který stá
le myslel na to aby se tmu nestý
skalo Zasypával návsím možným
a stálo mel néco dobrého na zub
lAviti um i jeho manželce srdeční
d"lniji ňotrab
ZPRÁVY Z KALAMAZOO NEB
Vvbítání korný chýlí ic ka kon
ei Komu letošního roka jo dobré
jako-! i a ydá od lí" do '13 buslTi
po akru
Minulou itedéli slavil řád lan
w v ' 'X U odhalení prapo
ru řádového za účastenství mnoha
biatni M-sit-r a četných jHnivcu
Projímiu ku této slavnosti nesta
ven byl pouze domácími členy
Matka praporu dČ kmotry a n
kolik druuVk t nichl každá
přednesla krásný prolov ku lav
uosti této se vztahující nemálo
pípély ku daru Uvnstl Vflice
p kuč pňsdnlo kdyl jedni i drft
ťrk ptkiivm prosJoTřm daro
vala pčkny včnfo n t pripor a dru
há té péknúu pros!offM dtro
abi ktÚMioii Afidm v baňách če
koMtr'l'feh í VI kom priTam
byl proveden nad očekávání viíech
přítomných velmi pčkne Ku kon
ci proííťamu darovaly matka
kmotry praporu každá peněžitou
částku +Ó00 jako dar pni[oru za
které jim předseda vřele podčko-
val Podobně 'činím i já touto ee
stou neboť jeht to skutek který
dokazuj" že si váží toho symbolu
spolkového který víže ná dohro
mady a bylo by přáním bychom
pod praporem tím vSíchní upoleeníí
v práci národní a spolková pokra
čovali Po ukončení lvnoti by
a j)řipravena sestrami od spolku
chutná večeře která sestávala ze
samých výrobku farmářských
Všeho bylo dofll n dokazovalo to
ze nase sestry svým příéínériim
vypěstovali hojnoxt tlrňbeži Stoly
se div noíi iinou poarmu nenroio-
i ' % ri 1 1
míly a za tuto obětavost sluní jím
vzdáli nejvřelejší dík Dále inu-
nim ixuioiknouii z! po uio au-
slojné slavností rozproudila se Ui
neční zábavu která vydařila hv
znamenité a všichni přítomní pélo
uč se bavili
Manželka Jakuba Ambrože kte
rá byla při splašení koní z vozíku
vyhozena a došli vážné potlučena
nachází se na cctč k ťiplriénut u-
zdravení Dr Sinat t z Madíson
ji ošetřuje ifoNef fttorek
OM ATI
V průvodu chvalnČ známého
krajana p F Dolitími majitele
holíčského závolu na již 13 ul
navštívil nás p Tmás Vávra ce
stující jednatel pro "HvornoM" i
"Amerikán" z Chicagu lil Jak
námi p Vávra sdčlil v Ncbnince
im i ' t y
se um inu a cm s(f zoe zmiirienuc
V době kdy dlel mimo Ncbrn-
sku nechal si narůst i důstojný
knír a málem bychom jej bylinní
nepoznali Dylo nám potčseníin n
panem Vávrou se chvilenku po-
tavili
— Na dvacet let zaručené po
zlacené hodinky muiské mající 16
kamenů které nekoupíte nikde la
cíněji nežli za 15 dollarů koupíte
u nás tento měsíc za 10 dollarů
Včechny prsteny a klenoty vůbec
tento měsíc za velmi snížené ce
ny Doptáte si o cenník nejvžt-
ho klenotnického závodu v Oma
ze MAWJIINNEY-EYAN 00
Cor 15th & Douglas St Omaha
Neb Mklm
Minulé úterý zdráv a značné"
osvéžon navrátil se do avého do
mova z výletu do Marých vlastí p
Iíco Baroch chvulnč známý maji
tel obchodu plumbařského Na
svém výlete mezi jinými památný
mi místy navštívil AukIh Holand
sko Německo Cechy Moravu
Dolní Rakousko a Itálii Ačkoliv
všude se mu náležité líbilo přece
jen nadšen? vyslovuje se o Praze a
Mruč Také v Penálkách a Neupoli
znamenitě se mu líbilo Však roz
sáhlý jeho obchod nutné vyžadoval
jeho přítomnosti a proto spéchal do
svého domova" kde již toužebně
milenou chotí byl očekáván Svým
vypravováním o IIcnátkáeh a Ne
apoli p Uaroch přivedl svoji man
želku do takového nadšení že i
ona pakli ješto jednou vydá wj na
výlet do Fvropy neopomenu též
památná a romantická místatato
navštívili
Oeorge Harrison z Bancroít
Nb píše: "Jsem velice spoko
jen s prodejem vé kukuřice Do
stal jsem o 0 a půl centu za bus]
více než bych byl zde za nl stržil
Ctéte ohlášku Farmers Oralo
Company na jiném míst toho
to listu itík2
Dochová kapela
NilrJ bufcnf uttřrnif é
t tnittl i ( U h„
4nttit iIm i tt m Mlat
fHllc- t4t ttlkf !
ti jJi lttl kt náii1 lily
t hMHUiké kí pul k'lt-l u1 i lnr'i
Wrn4 iilky ') Jn til
I Ifti i MPilT ihui(t
PULBlRU MYDLINKOVÍ DO
PAMÁTNÍKU!
Z minulé 'Oxvřty Americké' m
znávám i séf její je profeorem
Pulbíni Mydlinky a učí jej náleží-
t? — osvété a neomylností eut ne
mydlemtsti Naivně vykládá čte
ná řňm že by hv mohl "pokrok" n
''Osvčta Americká" náhodou hno
jili a proto prý Hlavní Úřadovna
'('IU bvla donucena jako římský
triumvirát diktovali Hhuio xebou
prý rozumí ž oni nimtí hlídat i
zájmy Jedntty ZČ1U a že oni bu
dou V'erta dbáti usnesení ujezdoví
ho Nu ano vždyť koruuaí na-
tikali ív oravda má krátké nohy a
li šéftívi nezáleží na tom když
pravda se zneuctí vá a sám jí až
hrozné zneuctí va Ale ovíem fi
čel posvěcuje prostředky a busta
"Hpravedlnost to je k smíchu'
říká Šéf Lee před ehicažskou
"Spravedlností" prý irtAmpckt
To urv le hluku když jen i rewnek-
tu Hlavní Úřadovna zíim šéfovi
seká "pukrle" Nevídáiut když
ten nán Marý h) kapánek kapy
namaže Kdo má kapsu namažu-
nou ten jede ('o komu do toho
jakým porobem lélá "kAeft" on
je "bostť A za krátko jtrn uká
že jako ruský ear mužíkům bu
dou li se spouzet u dovolávat sta
nov a pravidel a njezdového unne-
sení co umí Vždyť má Pratrký
VčMník k diMposiei lomu ttratr-
st ví může každý rozumét jak chce
Snad Že mohou se mužíci karaba
čovat jak jemu w líbí len kdy-
bv toho "Pokroku" a ehicažské
"Hjtravedlnosti" nebylo ukázal by
jim zač je toho loket A nž bude
vydávat ortfán "Svazu svobodo
myslných" ten tomu Pokroku za-
kroutí křtánem protože nechce být
v poddanství jako ruský mužík
Je to rebelant! Hlavní úřadovna
a Aéf totiž já Pnlbír Mydlinka
mu odzvoníme Kaidý trulant to
mohl včdét že hi to všechtio za
onačil hned na hjezdu nvobodomy
4lnýeh Hlavní Úřadovna h nč
kterými' včrnýmí poddanými mu
žíky kdo budou výbory a eo e
musí v zájmu jeho prosadit! f Jak
'neomyjného" šéfa zvolit či on hc
zvolil hám za jtořadatele Hratrhké
io Véhtiuku? Pak (nad by mel
iníti nikdo ješl? tolik odvahy u-
cháetí se o vydávání orgánu
Vždyť ta vyhláška byla jen tak
nro formu ale vvhraŽefií to tam
muselo být poněvadž a jelikož
když líka dopustí i motyka hpu-
Mí To víle Že kdyby ten náň
Marý o ten kšeřtík přišel tož by
io věcné pálila žaha a on by m ji
muHcl na nékom hchlazovatí A
možná že i já Pulbír Mydlinka
bych nčjakou slízl To kc však
nestane neboť já a šéf "( A
jedno jsme A byste včdčli kdo
jvni étetoj
Na jvr-atku ilritiy nvi-inkt$
Imrkory jncin [k t hutnpoliíťkí
lcr Jtffiu imtú trochu kríim
kul'ou holím flanky n&iii!
Vary vury hl-lný nvítc
Hiitkiii vílvť t)i('kortí kvite
Yn iřesmst "vejšplechcí" pana
Kudlopulbíra Mydlinky h ručí
Cicté V Burel
LOTY!
LOTY!
LOTY!
PO $50000
jitrem Kfiurtnvf Mlvku ui Z wl
uivil Williutn f% ( ctiliT Ktinil vottit a
llirliuí ťhoilniky ťijlitť vvlm'ié
PtHlminky 11'toint f t rákupu h puk
'3ot) ítvrtUtná
Tta My pnoláviiji vflml rythlt u
rotu kílý by l míl jKupUit vyťrat
i M lib j-t tU U Djvjlt"l
iJ-l uMtllkn Juki ktkilk v fi M
JiuťHvKa itlhu ru'l
BERKA & CO
Tel Douglu 7407-038 N Y Lift
vru) jlk rt 4vl r J# u r
M rn4
— "Louk CUnS" (Tk Ort
Překrásné obleky!
pro muže — — -
Ceim Jlrh o jednu třetinu iiÍžní
wíú Hkufeťiiá jich hodnota
N'áš čilý nakupoviič získfil toto zb'ží s wrážkou jedné Iře
líny ceny vyrabíUle
Hotová peníze to vykonaly
Nníe výhoda jest vaší výhodou
Zabezpečuje vám lo iiějrozhodnčjší láeí tčio sčzoity
Tyto krásná šaty jnou zhot-oveny z tiejlepšícli látek a pra
covány dle nejnovčjší mody dějích střih zbarvení a práce
jsou nade vši kritiku Obyčejné- prodávali bythom je jo
iHHÍH") dobrá náhoda umožňuje nám bychom vám je doru
čili nyní )
$1175
TRŽNÍ ZPRÁVY
Otllltid II jÍNlujlnlil ))1
Trii "Mílii [íořlná n li [Altí a itbnhú
kcii j-řirtilvýcli ypró v o rAnwti očc
kívujl 'X(U tM tfittd týden b'j'(íí po
(ívku Trh pAciiíný hyh jíl zbIiÍJi-hí
ftcvtiý n cetty vttťtitjdy t (Uihrtm tm
kttjxvňiil Trh kttkuílflý Jevil jnkul
mlíiilďmt a ctty VNtoiinly jen pontu lu
unsAut povltitiJíií'h 7itkv 'ím Iiíio
íl Trh ovettný hyl pevný a poplůvkn
nim sIhUnA kolové }tii0 prodá
nu hýla pouzí' Jedna klím kiikuM' ř 2
po bied
lh'vuf liovřílio ďdiytkii bj znitíiiej-
íí iit JS hc ((Íek4vukt Přivcí-noř do trhu
rt400 kitKĎ Nfjlepí Ne prodiviily kro
vy po itli hž hylt ulutft poptávka Jak
vetikovHkýinl nakupovat cil tk i mítttnl-
mi inhipci tittkládárcn Zn to trh na
vidy byl vidný n iiátlirdkťiti m-pflnl
výih ypráv jiných trřiAť ceny poklw
my vcprovf-tio noiiymti piiv(íwjno vyio
do trhu poiie 20 kur a JollkoŽ jevila n
po item'donti ulufíiiá poptávku byl trh
dotttí cllý pfi řctiách povettinA JO ťiMttfi
vyiíitdi
1'rííiiiénio eetty byly nfgiMuJMi
Volí pekni nt nejlepíí 00— 610
Vidi k krtiM-ní — lJ0
Krávy 1X0—340
Ju lovíce 175—36"
1'rasatn ncjleplíf 4M~ 501
PrttHiitfi pnmtřcdiii 4H0— ltt1
Ovci) iďjlcpíi i v 425—46"
JobfiMa 675— flltO
Ilrtonlmry imví luíl fil— 75c
Vrjco Écrtttví tuit-t 1H-22b
MAmIo í fiiíiulíircii líl-rn 'Ilc
MáitVi fítrtiářHkó riťjlcphl lft-20i
Hlcplcc libra Ve
Kohouti 4c
Kachny 10
Huny ' 10c
Kroitoii ltic
i
51
f Tímto vzdávám jménem ládu
H Jou Hit ř 60 2(hJ vtolý dík í
ti vkvm tíni kti f pli Nlrtvniiitl od-
Ji huleni pruptiru při prodtranm áéln- }
U koviili n fvláiMii iimtcn pruporu #
U A nttit Ambrožové kmotrám AittiA
Níiitťiivé ii ' Kupeckých zu J
it duníváni pettťíiui íúiUky v ob J
bonu 100 npdkovému prttporn I
l li ti4 Jn Uu t 6" ZCBJ
J hlork laj
lUlatnm Svh t lut !'o7 jí
HřULEHLlVOU IORADU
( tvnl d ihf lUotoik IWiuit k ik
llV V nakltiiu l-tplť V Iťíl írké
!''( t : vt u tik ni I't4viiiwkm
K lir rMlI J WOTl VO V t
Veřejné alkůrzdán
llltl% Tct HMi
J'EODAM ť'0 ikfň
_ _
tiliívby néco luk hIhtA pokáceno dHri I
pozemek rovný v ři-nUd hhiuU Ví nď
jíínň a 2 mílo zápttdnň od límpn f{ T
Win Kdo by til pál líeo nkotiplt vt
tiitiinl kru jiné niHhť ml dopito í cnuíí
i xpiurKT rfotwpn v rtrci Morruou %
Okla R r D No 1 Tklm
- - - - - - - í
IVA l'lf Illllll I kw 111 II WFII V IIITL 'a 4
rounty Neb míl Jiní o4 0'NflUl V
Prodá nu -n vídali nízkou c'Bu Tlt#
Jntarnatlonal Lnnd n4 Inventmnt Co f
oi jwf BMiff vtnans no o
fltř
1'ÍCIJMU dlníkii ita řiirnieřNkou prá
ci vétiínotl lt'l kojifiltí plVd(! plliteltl
♦ I"" ď ině po H méslcfl a po řtjřl
inénicij utrivoii UUíM mUU J Fmuk
Hokoi Kl íVnfro Cnl Iflk-V
i i ABSTRAKTY
vyhotovuje
ÍSM SADLER
300 80 lbth Ht
Omaha Kb
Tel 1320
Zoptejt nA u tohoto llHtu
teLHOSTINEC
Tlutni í
XriniU tz Ncmerfui
H t WlUUm olt Omftbft Neb
VýtoČný Metzftv lelák koi 1 pttvé
importované plre&aké tt4i st éepu
Korbidova vína njlepi' lihoviny pro
dává i va velkém Teplý tikoaak na
poládial if
AAAataAAAAAiiAAAAAAAAAA
za sKuiccuOQ cenu z
MůM do iiii i zirot
- - V t ' I
Woodmen & World
Irvntá MvAta) '
HrK& TÁnOlíY V OMAZI'
A SOUTH OMAZli tV
w a lu m
DrFRANZ J SWOBODA
a ranli oj 10
Jett mltottu klltl4 hvíla - '
abkutUl nalitu kraUitont Iokv
nal4 lntru'it v kald4ui uIhkh
1
1
za
l i
r ě
i'j
Ví
V'
l