Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 18, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
PADU
Založen 1871
Omaliii Neb ve Hifoúu dne 18 září 1007
Ročník XXXVI I-Cím1o 8
PO YZOK
Zprávy americké
Roosevelt apoštolem míru
Jak známo seAli mí v linutu poslanci
z různých států aby učinili nícu ve
proapích svítivého rniru Zasedali ro
kovali a koj koneft byl té nevyku
unii ničeho VwUMÍí-k byl tuk nepatr
ný že so vlastní ani výsledkem ssvfiti
nemůže A zdá so že vladaři a po
tentátl Jmou rádi že haagská konferen
ce nedopracovala s žádných význam
ných výsledků Jenom preddentovl
loosevdtovl se tu jnki nelíbí On
který dříve tak Často zván byl presldiin
tím míru láme si IiÍíivii velkolepým
Iánm jehož provedeni nemálo přispé
jo k tomu nby svítový tisk o ním pnul
Jtoosevelt prohlásil veřejní ř s výsled
kem haagské konference spokojen nonl
a proto má r úmyslu svolali novou mí
rovou konferenci l)clcgáty tito kon
ference mají býti ve Washingtonů slďl
cl poslanci cizích vlAd Není vylouče
no že do konference tito zataženi byli
by i členové Kooscveltova kabinetu
V tito konferenci přetřásaly by o O
tázky týkající mi velmocí Všeobecné
odzbrojeni ob meze rif ozbrojeni nová
válčená pravidlu a jiní to jsou otáz
ky které mři fotit haagský kougress
' neřešil Tyto otázky víbk nebudou
rovněž předmílem Itooscveltovy porn
dy Roosevelt chce přetřásat! otázky
prnktíčtíjAÍ Hchfize tri to svolána být
má začátkem října Hchůzl zahájí Jtoot
zahraniční ministr Hpnjených Hiátů
linebo nám president dclAI řečí V zaha
jovací feři ři(oirií iie president účel po
rady uved" ony otázky o nichž ne má
rokoval u na nichž velmoci nŽ předem
ec musí dohodnout NcJvéžnéjAf t tíeb
to otázek jest jak zachovají velmo
ti ní zemřu {fňuká mutka císařovno
anebo vzdá se trůnu Jakmile se tuk
tane jest jisto že vyjiiiknou nepokoje
částečné následkem rozpínavosti Japon
ii ku n částečné následkem žárlivost
kmene Mandžu a Čínakčho V tflně už k
ničemu podobnému s chyatnjí a proto
pfi nu jí v zemi stálo rozbroje Bude za
jimavo hude-li plán prcMÍdentfiv přijat
uhromáídínýml velvyslanci
Čechová ve vlasti proti lékoví
"New Yorské Listy" v jednom s ml
Milých řÍHcl pHnáieji zajímavý dopí t
1'rrihy v nřm uvažováno jo blavná o
přípruvných pracích k nvfdovřimj ejezdii
Volní MyAlenky který v minulých
duceh práví byl hkonřen Mezi jiným
v ilopÍHO tom N pru ví Ve příčlné de
legace dra láky na pražský ijozd Je zde
velká rožhořčonl Jak ao praví Česká
nokce vedle okamžitého protestního te
legrama chysti Jciti další proLlul
pro americká i pražnké noviny jei bude
uveřejněno před sjezdem Čenki aekce
nehodlá pťý jeho mandát za iosko ame
rlcký Svaz uznati Za mfxto pro pHI
ujed Volní Myílenky rhtfjl mnozf
prafAU Hvobodáři nnvrbuoiiti New York
K vfill dokonalí připraví byl by víak
jezd ul m dva roky — Htalo jen to
co uí dávno lump i h-dvidull ftvkll
jm fo dr likit v pokrokových kru-rit-b
ve turí vlítti ulál m iiemoiným
u nvni duiliáíl na potvrzeni pravdivo
ali tiaAit li nIov A doufánu- In dojde i
lul iihAc dali! tvreitt l etutoii jtn tilic
řuu vliit doviiiit povíitiiíiil tomto
lUliátu nmohťrh ttjinivitl
1'omnlk McKlnlyúv
Míto linřřlo N V m Ji UI pftld
Williim MiKlnlev ti-hli-jii nllfiil
Hí'JhiU Mlátů f olítl anurvhl
tá mtaulii mriidcriíiii pnilto
vt kráahího bil'hi lummoru tduluk
ktří dklVa h vrlkib-pfik IV'
Huti da í titl HHlý vbcltk is4
výíkii H utop řt xpořívá na 12 xtop vy-
aokírn poddtrivcl nu jehož řtyřech atrii-
nách Jhoii fiánlednjfcl zlnlA nápiayi
"Tento pomník pontu vil atát Nw York
ku prtmátco n poctí WÍIJÍumu McKin
ley-b 2Ti prealilentii Hpojených Htá
tů" — "W McKInley narodil m v
Nile O dno 23 ledna im V roeij
1801 pfljnt byl jnko dobrovolník do
Z1- obioakřho pinku V Četných bílkách
ao vyznamenal m jmenovíii byl knjdlá
nem" — "Wm McKInley zvolen byl
v Ohio do kongreMNii v řocn IH11S a 'zď
atal imlnnccm po období í do roku
18i0 'u giivprníra státu Ohio zvolen
byl roku IWi a J ''} JVcaldimtem Hjo
Jených států stal se v ř 18!HJ" —
"Wm McKInley zemřel VIluffalo dn
10 záři lMilí) Htni so obiti zákeřního
útočníku který astřtdil jej prává v
tom okumilkii když podával mu pra
vici"
Nevinné véztien 10 rokft
Po JCl'tím ví zní ni v státním žalář
wiMconsfnakím propoKtírm na svobodu
pí Vllímína řlaebrova která v J6 roku
víku svílio odMoiizonn na doživotí pro
otrávení pweatního který v domó man
ícla jejího nocoval Ví líiiehrová při
ala do Ameriky z Ní močka před dva
cctl lety 1'řiála do okresu Mhawuno ve
Wlaconslnu s otcem a níkolika sestrám
z nichí byla nejmlndáí ía Mletou div
ku pohledí) stará! jlz farmář Knchr
ten požádal otce Jejího o dceru Otec
chudý vystíhovalee přemluvil dívku by
hI vzala muže jenž mohl býti jejím
otcem ÍJylf llaebr nejzániožníjáí ro
nik v sousedstvu Nezkiiíená dívka vy
chovaná v otrocké posluKnoatl se ně
zdráhala a tuk ao stiťii ženou človíka
který si ji vzal Mávne proto i byl
mladá a pracná a ívi v ní zinkal ne
únavnou pracovnicí pro své hospodář
atvl a svfij dobytek Jední noci přl'jr
na íiuebrovu farmu jistý Hell Míl
bu značnou částku peníz s kterou se
pochlubil Lftkotný liaehf přemluvil v
noci nezkiiícnou a zotročilou Ženu aby
ráno přimíchala Helioví do kávy Jedu
Ta otrocky poslechla Když Hell zemři
otrávením byli manžeVí Jinehrovl zatíe
nl liaebr nemluvil pak lení že sl po
lepíf když celý zločin vezme na sebe
Ta poslechla zas a byla odsouzena na
doživotí Po odsouzeni svírn doufala
stále že bude brzo propuátína Neci
t'ný manžel Jejf trápen hryzením sví
(lomí sprovodil se se svita a žena Jeho
zflatala ve vízenl rt upadla v záporné
nutí A teprve když jednou jiatý W
C Záchov slyfiu vypravovatl o Její
oxtidu hnut byl soucitem znílo se pra
eovatl o jejím osvobození Záchov Jest
hohitt n bylo mu tedy amtdiio získat
advokáty a iriteresovat vlivná osobno
tl a následek toho byl že podána "
vcrnírovl Davldaoiiovl petice za Jcjl
osvobozeni l'an{ Iiaeiirová HÍ čítá te
[rvo 32 let Jeat dlouhým žalářem velice
acilá TrHtfcdin lidakílio Životu ju
kýih v tihle remt krůtího trestního
práva když mu propuduoii chudí má
me bez počtu Ilolmtt vrazi budl sou
"It tltírfl Jfjlih advokill je vyaeksji a
upolcčnoat je puk přijme s otevřenou
náruči Jako vltíze lubo mučedník ale
huti t lnu ty al vexme kut mho o
tu nimi rnvřou vrata iulářá a tmu hv-
nou do smrti j-alll Jim liáhodit a sou
cit vladařů nepouiůle k svobodí
rtiunínt týkat 8 poj Státu
1'ráví iivrtejiiíua atatíntlká iníalťul
ipráva o přljitieili a vydáních (polkoví
lády tu mílť arpm lti7 iiksiuje e
iřlmy tento tiu'l iduálcly
'flEíl a výdajs IMrtlTTtf' takto A-
lává přibytrk IStilVI rUjmy i
rťUttvik prniMi tid idoii4o'vi i clo ('„'U
lOtlo o iTOltxat vice jk v před
kÍ4rjli lm htl VttrtfUikýk d-1
ní (ř2221lfl(í o Wiynni více Příjmy
zn misie srpen Jyly o 220000 vítíí
nežli v tomtíŽ mísící roku minulího
Za to i výdaje byly o 7000000 vítAÍ
nežli v srpnu MrOii Všechny položky
vydání vykuzitjí zvílfyní vyjímajo vý
daje na Indiány Hpoikový dluh obná
íel ilne 3 srpna v celku íS8lí:t2332
Proti míaícl uiliiiilíruu zmetiaili se o )1
00H772
Itomautické drama v česká rodlné
J'olícejíni soudcem Wlielunem v
ieveliindí odsouzen byl pekař iíedřleb
Javorník z Hilcun im dva mísíco do
pracovny k výlohám soudním a k po
kuto1 50 dollarů Jest to nemilá A ne
očekávaní zakončeni Milostného ro
mánku který započal y Ohlcafcfti a pře
nesen byl do Clovtdoíidu Javorník by
dlel v ('hicugu u manželů yUny a Jana
Ooleiicfi Poiiívadž byl Polenec po
voláním sazní dlouhý íus bez práco u v
'hicHgu nemohl žádní zumíatnánl nu
lízti půjčil mu jeho strávnik Javorník
peníz na cestu do Jiního místu aby se
tam naučil pracovat na sázecím stroji
Nepřítomnosti Doleneovy vyuŽitkovnl
vánk Javorník popletl svá bytná bia
vu a přemluvil jl aby a ním prchla do
f ievolandu Učinila mu 'po vlili N
onvírná žena když první slastné opojo
ní při-ílo počala o Činu svím s praví
xtránky uvažovat! a dospíla k náhled
i jednala ípatní Lítost so dostavila
kujíenJce hledíla se vyproatítl z tu
nat svílio ánosce Javorník jl vín
atále střežil Ve čtvrtek H Javorní
hledat I práci a tito příležitosti použl
la Ooleoeuvá kterou Javorník doma u
zamkl k útíku Hpletla z poalunky
prostí rad la motouz a spustila se po nč-m
prvčho poaebodl Na h posplžila na
nejbližíl stanici a žádala o nebránu
před Javorníkem Ten byl ihned z
tíen Ifdánl avá pani Dolencová při
policejním soudcem opakovala Javor
nik cbtíl sehráli roli uneáenílio lilo
podařilo se mu to Hornice mu důkla
ní domluvil a vynesl nud ním shora u
vedený rozsudek Mladá paní která by
la obžalována z uinnžclku nevíry byl
propuAtína so suspendovaným rozsu
ku m a foslána k svímu muži do Ohicii
Ifa Jak ji uvítal to jest ovíeui o
tázkou
Náco pro obyvatele Marsu
Z Colorado Mprin (Jolo se oznámil
Jet Veliká pátrací svitlo kterň vláda
postavila na 1'ikcs Peaku Uucházf se
již v činnosti a za tmavá noci jeho žár
Je vidíti do vzdálenosti níkolika set
mil Kdyby obyvatelé na Marsu míl
dobří oči nebo dobré dalekohledy nao
b'i by sl záře té dobřo povSlmuoutl a
tíž dátl o sobí védít Hvítlo to ro
presentuji! záři 1700(1) svíci a oavot
luje prostor 00 čtverečných mil
Krajanka seíílela
ftilená bolem nud smrti matky a trplo
touhou sčičnstnili se pnhřhA jež přála sl
Zpftaohjt posílala ŽHletA Adelalda Ko
řizkova (Miíton otrávení cukrovinky
túsným ro lináui které znala Po celý
týden chystala čoko!idu nrsenlkrrn a
xpŮsobilu inálein amrt pl Kentové a
Jcjl dcery které raslnný "vzorek
cukroví" siiídly Podobný bulíček za
slaný rodiuí Morj'aiiové rovnít obsahu
val Jed Ikati iriitilásili mladou ío
nu tu ííli iiou a tuto bude dopravena du
atátniho ústavu v Unhkosh Hlučná Ko
řinková jest ČU-Uclll jedná a pfednluh
ředin českých V Americe Jist lletidl
íeinfelího Katbt Jiiliáse ji lil bl mlatu-
('uvi'rnčrtiM HUcoiminkýiii a poxdčjl
jjeiieráliilm koiisuliin Hpijitýh Hiátů
Prae Hleína KuřlkovA nabyla
v láni na uutvriltí m i oimíioiké a
má lirtlAwi bodibiii HtuďivHla I etil
ky koptdAik4 a bl d i smrti své
matky Jedniu t SrjnasuéjiUU tllvik
místa Při křižovím výslechu doznala
Že poslala jen dví zásilky ač níkolík
jiných rodin dostalo rovníž otrávená
cukrovinky
Obmezení vydávání občanských llsta ve
státé New York
Hondce Miller v Ithiiea N Y při
zahájení zářijového termínu Hupreme
coiirlu překvapil soudní zřízence za
mítnulím váech aplikací o občanské li
stiny "Přijmu!! jsme jíž mnoho Itfno
raritních cizinců za občany" pravil
soudce "NezumýíVím připustit! k ob
čanatví žádnou osobu která nezná do
sti z naAÍ áslavy aby mohla odevzdali
odutevnílýrri způsobem blnsovacl lístek
Nepovolíoi občanský list Žádnému při
stíhovulci který nemá pevného úmyslu
zůslutl v zemi a inteliKentrií znalosti a
vlasteneckého zájmu o Její fornií vládní
Nevidomý volič stává se snadno kor
ruptním a iieoduňevnílí použití hlaso
vncího lístku jest velkým nebezpečím
áspíchu demokratické formy vládní"
Pokrok Minnesoty
Pii zahájeni státního fulru v Ht
Paul řeínii dr Northrop a pravil mezi
jiným Že vjechno bohatství Hpoj Htá-
tů píed vypuknul lni občanská války
W páčilo se na $7000000000 kdežto
dot-s Čín! jistíji $107000000000 a za
Jediný rok se tady vypísltijo a vydobl
bohatství které má skorém trojnásob
nou cenu co tehdejší cena v sedí po
zemků domu a vůbec všeho Za jediný
rok vytvoří Houstátl tolik bohatství že
by zaplatil třikrát všechny výlohy
(Manskou válkou spojení Obnááiť co
na továrních výrobků za rok ♦ 15000
000000 a farmářských s)"50OOO0000O
zajisti to tiejf mnoho když za lok kaž
dý muž žena a dHí j-ouioci tolika stro
jň vyrobí za )2!50 bohatství O ítíatl
pravil Že nepozůstává vo velikém bo
butstvl slávň moci vlivu ani ničím vo
líkýrn n'e závisí hlavní ve střídmosti a
mírnosti Dcjto ml pohodlný Život ani
bohatství ani chudobu pravil řečník
žádnou nádheru aniž čeho moc jenom
náležitý domov životni potřeby při
Jemný život domácí a upřímné přátele a
mohu býti řťasten protože práce již no
ní tak namáhavá jako bývala dřívo
an stroje velico pomáhají a odmfina za
práci jest daleko vítňl nežil bývala a
ílovik za pomínií laciného užíváni to
efonů železnic a Časopisů není více tak
nsarnilým na farmách jako býval' dři
ve AvSak nemůže so očekávat žo far
ruářstí synkové zůstanou na venkove
pouze z povinnosti bude li tu život ne
příjemný Abychom je tady udrželi
musíme hb-dít život jím zpříjemnit Ho
i musí mítl jeítí níco jiního mimo pru
-e jídlu a spaní
Nedostatek námořníků
President T Uoosevelt v posledním
svím poselství uveřejnil svůj mírný ná
mořní program totiž že námořní síla
naáe má se udržovat na poinírnč stej
ném stupni mezi jinými národy což vy-
žn duje aby zastaralé lodi su tiahražova
!y rtáli! jinýiol KuÁdúhu roku má se
Htatavitl aspoA jedua bltevuico UOvá
která! by se v každém ohledu vyrovna
la tím iicjtcpitm jaké staví jiné náro-
ly Plán tento se zdá přilit skromným
pro předsedu námohiiho výboru kun
líreauiho Plosse Ten by ťhtéfc ieat&ávt
tich nejlepMch bitevnle pro každý o-
(Au a k hltevnli-im an-lf by bl při
čleň dostatečný pučit kllíukň torpé
ového loifutva a řlunů pinlmoíakýi-h
etliné tukové loftvu prohlašuje řa ni
letitou protekci pro unii íciul a plál
y sl aby kongres nu ti penUe mivmUI
lt jelikul ttejlpAi lodi jké potAvitl
můli-me stanou sturoioodultul a ne
mtřr býllii la ii t tudl 18 rvk4 la-
dv' IVauU UUo ptMvdJit itatatul {1
ny kongresu o moudrosti stavby silníha
loďstvu dokud milíhavá jeho polítbav
není úplní zřetelnou Námořnictvo na
se prozatím potřebuje více lodníků ncŽ
lodi Tito by se míli svolali a vycvič1
ti A když so svolají bylo by nutno jj
udrželi místo nyníjňlch hromadných b
sercl Pravdou jest že bitevní boř si
nedá postavili za Jediný den ale rini au
niuístvo nedá za jeden den vycvičili
A když k válce dojde u žádná vlste
necká nad k nost ncinCíŽo zaujmout! iíií
sto zkiiňeriosll Kdyby kongres vyrm
lezl plán nby vojaričeni se stávalo flt"
tni kli vní jslni pro mužstvo sesilil b
tím noál námořní moc bodní více nežil
stavbou velikého poítu výtečných Jo
11 jemuž by náležití mužstvo s dobrým
výcvikem scházelo
DROBNÉ ZPRÁVY
Následkem stávky doutriíkářň n
Kubí zásoby havariských doutníků ve)
HpojcriýcJi Hiátech jsou takřka vyčer
pány a je o ní citelný nedostatek
Jjo WellesVyovy university v Jť
stonu Jtřibyly v tíchto dnech tři dív
ky chránín ky císařovy Jež jsou první
mi ženami vyslanými vládou čínskou nu
vzdílání do Ameriky
New Yorku dochází zpráva iu fck
veronírneeký Lloyd postaví ohromný
parník který překoná obrovský parník
"íiiailunlu" jež náleží společnosti
Cunard Ioď tato zároveň bude i ty
chlejAÍ
V misie! srpnu přibylo do Amerl
ky o í!ó tisíc více přlslíhovnlcu nežli v
tomtéž mísící minulího roku Také září
zaílná velíce silným počtem plistího
válců V pátek vylodíno jich byla
93(51 a V přístavech čeká již opítní tifi
kolik parníků i lidmi nu vylodíš!
V Hnu Pranclskii (Jal dofilo dna
II záři opfitné k vážným nepokojům
mezi dělníky Níkolik neunlovýcli zří
ženců pouWční káry bylo nupudeoo shro
máždíným davem Itozpoutal se boj
při nímž skíbfl bylo ruuíno a jeden
z nich velmi nebezpeční
V minulých dnech vyhořel ve Hhef
tou Wnsh hotel při' kterémžto požáru
padlo rozruíenímu živlu patnáct lid
ských Životů za obít? Hotel byl tří
poschodová dřevíná budova Požár éf
řil se úžasnou rychlostí takže nebylo
možno na zachraňován! ani pomýšlet
Niktcří cli til i so zachránit! seskokem
z okna avšak při skoku so zabili
HpolečnoMli druh Purlíngton Nortb
western a Union Pacific podaly Žádost
k spolkovému soudu v Lincoln Neb o
prozatímní zadržovací zákaz jímž m&
býti státní železniční komisi zakázána
snížili dopravní cenu na obili HpoleS
nosil jsou hotovy se soudit a záležitost
tuto při vístl třeba až k nejvytyíinij
soudu
Jedna ze dvou bitevních lodí jichž
stavba byla povolena v posledním rn
aedáni kongresu bmle se iiiiuuovntl
'New York" Každá z nich bude mit
20000 tun iioHntoll K tomuto rozhod
iioll dospěl končení president s mini
sterstvem tiámořuictvu Jménu kritiku
'New York" který dostal toto jmén-i
na počest inéata New Yorku pfeinční
tm bude nu "Haratoya" Htará bitevní
Itnf "tfnriitiiKa" bude dána do resirvy
lo banky v osadí Maitley Neb
vstoupil ku časných ranních hmliu kdl
v relé ludoví ďal Jeu samotný kaíe
lUh itirnámý lnul a ottevidal mu k
přičti nl list V lutí tom řidni tlodčl
t(Hai a kdyt pokladník pohled I un nt
inámíhu vidci le trlitu tiit t ná rn-
ii'eřviu Jiih -brul ťtliity drobné
OlliťB V oltlU't ♦''itl(l n „li V ltl jíl
ludť jl ktrý přd lltk-u 4 il K k
uí a ud)t I Nu flopjc uupotá Ituá lv
ta p4 w U ui vkoli kubbs