Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 21, 1907, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 f
i
r —
Netrpte rheumatismera
Použijte k natíráni otuklýťh ntmt
Dra Richtra
AncborPain Expcller
a buditto nolcAnu! rvcblýta a
iiniiriÝiit LtiTu lili voďí —
Používal Jnhiii VmS hkvohtný A neboř
1'iun řximlcr po 'i ) lot v ruino i y
tíito ícml tt viMm m[ vfhlodk V V HÍÍ-
pnďech rhminmtiHmu dny niwturcuí
OolctiU v zAdndi a iiodoiaiídi nvmo
ctiok Nurivl bycli l-yl taMio
Hov HWřrcytiuř lliialllln
n KiiMá láhev iA imwl
A oeliiuimou miinku kotva
" I " _! a Mtu u vnocIi fó
lii kArníkfi
XJL7 F Ad Richter & Co
215 1'iarlBir New York
umu iiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiu
ÉJ r~l j 4 " 4 e
Liiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiituiiiiiiiiiiiiiiiimit?
- V ncdéli 25 srpna t r po
fádají příznivkyně Tél Jed Sokol
enolečcnskv' ttlcs v Národní Síni
Začátek ve 2 hodiny odpoledne
Vatunná osoba 25 centů O vyuor
nou hudbu a občerstvení jest peč
lívé postaráno
— ftál Hvízdá Svobody é 1 't
í"'HIH„ pořádá Houlromou a ba v u
V Hobutu 21 Mpnii v -nu p -f Mír
tone na 'JO ii J ni
- Kontrakt a záruka Dan Han
noiia nu Hiovuáiil 11 ulice ""I ku
o l nl radou schváleny
— Kraiané kteří mají k zadání
jakoukoliv zednickou práci hr
M obrátí na Frant KnežinKa jw
N ulice (Kcvcrozápadni roh 17 a
ut obvdlí li 1 (ulka) -ku
ht ieí a že buď-le h iiíui úplné
upokojení za tu vám rur'í Ikl
— Min nedělí odpoledne za)iráli
lij lioíi o Tři Jed Sokol ba--
lnli h hochv od německého tur
perského boru v íImihw Niihí
drželi Mateční a také hlavní
vi hráli 10 pmtí 1 Hi "hiiI
Ji li n chtřií nvní vzítí na paikál
hochv ú váceh Hborft k západní
tfnpí patřících Kapitán Jlonzk
Jlureiu jcplu jíntoty ze to "zbý-
— J J Malý yeřejný notář
fiUtarivA anolelilivé' pojíiténl pro
t 91 n O ul 80
— NVzapomci'it'f řt již pHití in
lne odbýváni izniv
iVim" T'l JhI Hokol zábavu v NA
iMlnf Kíní liiidn ť "lajii"
— Hýpáiií j' zde U lián V plnčiil
iniidit HviHt w na n uli'i
i! ulii - nřkdi' ni nrkdo obnin
i-krnc do ícdliolio hboni li KVitť
ilív kc! icAtř tnu nikdo m-prVdlo-
žil hromádku — lv si jítř do
ii'í%-ho tnfhl rýpnouti
— Víví bo(Lnř'jsím iníntem k na
koupení krásného a trvanlivou)
nábytku jest
HOME FUENITURE CO
r25f27 No 24 th and L Btř
Prodáváme vícerý nábytek o 20
procent levnější ueí v Ornaze a to
za hotové afcbna výhodné Hplát-AT-tn
(! 46tř
1 to ttl stakrahnátská kiiiu
Iři " Ná Frantu Kubín si bvl
„n koiHM'kll v Ouuiz' pro "lajn
iivk" v poul'lí dopoh-dii' a přijfl
jt jako zmokla hlípu-f vinn
ou Kf diiH' 'VridiiiiaíitHká flu-c
nit Alf tiiMcliolil Na kop'
fku mu ívkli iiiunÍ kapámk
o„vrfHti a ii'hat kníry nint
in bii ! píiv-nti hv-dka iv 3" tk-
tu už dost rttaryta na lakovou hi
ýi UimilcHuri m nad nim huiÍ-
nl a putoi i druiťUy ] 1-r
r„-uákov' t Oiuahy wbrali nad'j
žnirha nv"ott ni A
P yIi i kovoit a odv'M jf v út rv
ojobdn- a kn-Vk přimluvili
za ní a prorauili J'J' M
luMnvAui Franto Ph-u- irm
tulujm a tv Utaio poo
_ Zubní lékař DR NOVÁK ú-
řaduje v South Omaze v pondělí
ire ítředu a v pátek večer a v ne-
Jéli dopoledne ve ivé residenci 2
?50 již 22 ul 4Gtf
--Překrásnou zábavu uspořádá
rábor Cedar Wood č 19 WflW
neděli dne 1 září 1007 v Národ
ií Síni na 21 a U ul Uniová hud-
m bude účinkovali Každý kdo
hce se náležitě pobavit! nechť do
sábavy této zavítá a Jistě odejde
lokonale uspokojen O vše po
řebné bude dostatečně postaráno
Ikl Pařádajicí výbor
V rybníku blíži- jtvrka Hrv
nour utonul Kih-tý Claudc WHIh
iviIIiVÍ n jmIíí na P) a N ul V
išibotu pí'd t(dn(Mii doMtal v Cit
izen' tihkarm' kd'Z byl zaiin-Ht
lán na '!' dni prázdno citiiz
'tyl vrlii-i' potési-u řka h po fclý
Jen bavili mi- bude rybiiři-ním
Uolouíil w n matkou a obavám
jejím by ne mu nic invitalo ne jen
iMiifval Když otee který jent
Vhvbkáfem ua dra- navrátil
oráec ti viOer HibMíla h ním man
elka obavu že nynovi mc um lieeo
(řihodilo au mí doKiid íIoiiiu tu
ni vrátil l'o v oeekávání probdělé
mři VVhel otee poohM'dtlout I W
in Mvnu VMak vzi or heilliVTinu
tál raní na březích jezírka iienali
I iioovnu ani Klopy Koneéné na
inmté Míwiuri 1'acílu' dráhy na
eyer od jezera nalezl hochův o
lev a malv kolínek' oi I mohlu hpa
ři v ryhnícť vyčnívali z vody
tiku a v několika okamžicích dr
cl bednchl' telo HVIiovo V liaťll
j Voda v mÍKtcch téch bývá pnu
e iih II Mtopv hluboká vnak ná
iledkem rozvodnění Papin potoku
omáhla 'hloubky pře H hlop a
!aiub' iiivhIc bezpochyby z
doubku jcwt taková jako jindy
ií 'picí! do vody kdež hhleibil k vé-
uii nciléHlí i- hloulika jchi li'-
teziiecnoii 1'ozŮHtitlky dopraví
iv lo Jiarrrttova pohrobníckrho
ávodii Matka utonuvšího mladí
:a íc nehtéhtím celá zdrcena
'ohřeb odhýván Z MťlluMÍíhtHkcIio
(oKtela na Laiircl llill hřbitov
--IIiiiih humbcrir IKJ kcv ti2
oznámil na policii h mu to'
ac: (lArcbově tM'ciiaii jKii-picniK
V I f řl
íczmálíi tirázlny Au 0 opeřen
m ticilimtiivtlo Mé rauo k roll-
all"
— Well brachu jak ináít
Pv znnmcniU' vypadufi co vlast
te užíváSf — Márn-lt žízen jako
trám
k J O Vosáckovi
DOKtiíchám piveřko má jako křen
kuH to bratře jcu uhci-li něco k
poHilnřní tu nad jeho likéry a vína
' w
lení a chcenli hi fajn xakouřttt
VWicek ti umí pOMloužiti Zna-
nenité kořalky a v fa a nejlepai
prodává na tfallony lacinřjt neí
lede iíndc
17k3m J O Vosácelc
21 a S ul So Omaha
-- IJcMtii- v lidské podobí od
jrta náčelníkem policie a zná
nvm jedním právníkem v onobé
Williama Holn-rtw na "II a h ul
Tv tiemihrdní zmlátil mvou man
eku kteráž pochází z dobré ven
'(oVHkí rodiny až zutala v Im-
ílomí ležeti a uprchl :Ho j'ž
ií matka jojí poslala aby zapla
liti mohla dluhy v méhtí Obéma
ituilým mužům vytryskly hlzy m
tíí kdvž od týraní ženy hlyJeli
:t' I i I i 11 i i u 1 ni inu m
jlllhlM I " 11 "I "1
li nakládal 'rtvdala ♦ za ho-
licttse proti vůli Mvýeb rodičů na
vínkoví nace odstěhovali m- do
SMith Omahv kdež až do n'dav
nl ilo vie ibbíe až UHiž poci I m
ni bálati Pak JÍ nadaVatt a
koneční ji íanto tloukl Níja
kúu ípiUobelu tluvtdíl m' že ?
nit obdržela peltUe u jHikoz mu
iitb VNilati liiebtílrt lialoll Ul
iiik vvie tiauitci no Pr liliu eo
urďvu i U inu Kl Z tiii ltll v
jakém Mavu ubohá Žena nalí-
y-i xirvii inA ♦uyii tw
krmu) bvlu že zavolal mlékaře
a Mám m puntH do krmení malí-
vii ii„Ailr Vebvt Minu nveh
oUlnoNll byl by právník h dvoj-
éalv každým tia jednotil Kolene
poMkyloval veMelý obrázek děli-
Lož Mi nebvl rt liilolO-H mléka
- 1 I
ÍMnÍMÍÍní dítka Mpotřebitjí objnl-
nal ho 2 Kbuy a nařídil niléknři
ať je dolava dvakráte denně uo
daliího UNtauovení Po nesvído-
íi: (! '(' 'vI
Ulitím manželi a otci pátrá náíel-
nik HnuM aby mc o ticho l-z po-
staral 1
Crosby-Kopietz Casey Co
Ořadovna c 3JO o o oo
_ _ _ a i _ _
Ntlltntt a nejNolehlivéjSÍ vel-
ko- i maloobchod dřívím ccraeHm—Jí
tm a veškerým stavebním waie
rífllnn kkož i inékkým a tvrdým
uhlím Ve fírmS této xttatoupeui
ímou vřtSinou čestní krajané Ve-H
ňkeré zboží jct té nejlepSÍ jakoiti
a také ceny jxou mírné V kaž-
dém případe obraťte ne 1 důvřrou
ia tuto firmu a bude varn vuy
chotné imsloužcno Objednávky
(iizdťlio drunii možno ucinu 1 u-
1 „ I
efonem Číslo Tel 611
'Jřadníci jnoiií
Win J Brennan přcilímla
Bohumil IIorAíek miMtopNiUcda
Frank Koutiký tajnmnfk
rraok J ritle vp tajmalk
W E CroabT noUadaík I7lf
Dřin leklé unie ehyMlají Me k
brovskí ("tlaví dne praee 'l zař)
)cekává se že řečnili zde budou
v tr tiaywoou 11 iuvi"-
1 IX II 1 I'- v
)cbx prouiineidní vůdcové díjni
ií
— Ve étvrlck zatknul zéízetiee
iiilabv l'ackíní Co 1 Ilandliti
iro zproiu-víření ijllW a nice mi
oodnít zmínění Mpolif-noMti
políeiMlé Troutan a Sinali vy
)rali karbanieké hnízdo na '11 n
l ul ťtvří ehlapíeí Medí!i kol
tolii kdvž lam policiMtí vrazut
tiílí iíed Mcbou hromádky peněz
VeivélMÍ z hromádek nalézala c
nřed jakíiiiMi Lhvh Varwoem kle
rv tvrdil že nehraje tile poet ta
-
Iciiňrkv aby je oduíMti mohl na
biutk Na otázku kdy je ehee na
bank uložili odpovřdíl prý
vd"er a bodní pozdě po úřadování
_ 1 1 _ t-v-í z1mA_1#u Ttivitf
Ul I IKII pominu mn"i -
_t i- m „it
lístek Mclirah Na policii přiznali
a- vAíekni ku karbanietví a Var-
woe z_irovitn 'vytiravel iKitiauKit
ZC II liril JMO 1 jenu pmiuiir
(áíi" a eh li prý od nich Iom11í
a "bordvnk" iiiiihi mi h nimi za
hráli a na nich vyhřátí eo jmou
dlužni
Porodní babička Kiilíknva
hvdiící v í 2ó0 na 21 a H ul (te-
efoti 1'H'l) zÍNkala dobrou polee
nici v paní Marii Škodoví bývalí
IIICI V (Ulili 'llll JI"H" "i
první ňkolní babicky v zeuiKké po-
Llnici v Praze a 'dlouholeté in-
itriinientářce trynuoíie trnv pror
v v _
Iřnbetkv v Praze Pani Škodova
je lekarhKy zkoumciiou mawu"
i _ -i
která je xkuteřnC miKtryní ve aveut
iboru Obí zininíné pant jkoii bo
lovy okamžití posloužili krajan
kám které pomoci jejich potřebu
jí Dlouholetá zkuicnoMt obou a
nekotieřttá řada uznání jou Mamy
n ílilZÍ11 ll(Ullil'llrlll!lll 3tf
" ""v i
HoMtitiHkv Jkarei lesuontl-
dek má vzdor avému jménu £iro-
t -tll u intiiriál v Mveni
n
nveh obřeihtvenl po řaa nyníjch
i Imdouelch "hieň" Pru své uá
vaívniky U ního muMe svňj
worAhif iiizvk ae dai t řUtlýtn
u řdravým vyleženým ležákrm
iletterovým - rl ty statni U
kéry a t-lislry panečku tu je
'eo! A rk-áry řili Mmlky ni
I „1 KiA ll-VKl
lakoví JaVu u níhol Jet pHjrteUiU na akauiki a jléřjee via I
a přeivřdcte a 1 r0kl- 4rai jřljdeU laa
1 f
niiiíitfl unolkove wnň na iv a i
ul má na řepu vždy řerntvé pivo
z vyliiiHcneno nniiiuyu
ru iSkletiHa lonoto oHveu e
moku znamenité van ohvczi i iae
vina a zuhu-jmi on o v
i wtf i i é liz ii i
nejlepKÍ jakoM ZaHtavte w u
Johna fl hledáte že budete vzdy
1 1 x : -'iitr 1
vzorní obMlouženi - -1)II
v tiedílí Mkopulírovani byli
j „eha hc mi h-hvii mho--
V(M) ()(rwdy Mvatební proveď-ny
11 111
nv Chundelákeui
VJ_k "mcnedžr"
No ak
Idchard
11 Nebnihka (
'iiiimiir 1 o 1 111 v 111 111
Le jeho prázdnin jiehž užíval í
11 y 1 s ri ii tr ' tm 11 1
lowc a ji mi ri mjm' '
ném obchodí zMe k Mlužbám I
ns" i
W
]A PO BOUTII OMAHY NEB
ň~~:~~-
b
SHDKČNR
lall0pfánf k Kftntkll
-— msr-i=SC
í _ _ „
U
p rrant Kutuaa
M
ne HleriiOH
M
Annou PadrkoM
K (IIVHiiíaiii v Citery" 20 nrjini
n 1007
A NitIhciii íclct iicilii'1'iil JkAtl
rVuiitn i'llllllll ťVlIllll: Jtll
1 ři nám valu iinintí dAO —
llAMleďlVIlt Anlku
V'1 ilmvi ítrHlI Miiokoicmmt
' -p
% jiloa nrileu idejcni vAai
jtivot vAí nť liliolci' plVlM'
#„
W iKiiířciiil lili- řieiiouin
M P roce -k h vnfih li tvfiíl
iiďliť kiitý vyřt Idu'':
K I mA $ I
A VTim I! HHIf MH fMII
kdyř utkví nit kolibri1
£j NcHjMikojti' hc kdyř v domu
A nt II 1I LA' lift
'HokiuYnt" plný dfiai vAia jřej L
- 1
k nlA lliircAnvIc roillnil YA
lhmmmmmmmmmimmm
- „TZT
CHAS H STILLER
vlastni vzorně rafičený
Hostinec
na scverozip rohu 13 a
Howard ul v Omaze
Má na skladě vždy nejlepíi Ím
portovane uoumiay 1 aomau
I ' víno n lflfáPV
MHU t
gtorzá ležák vždy na ěepu
r_utný zákusek vždy po ruce
Zastavte se na jednu 42
WAlMUliy U Knvoa
I _ _ _
T Tm Xr"_rTHWT_fNT
V_h li I I lil ) I i
-- 1 Vy--
1244 IIŽ 13 lil !
"
V?t ríXrt vX '£( fdnh mll
f uvjvvihiv - —
a uzenářaké domácí zboží jeo nej
lepSího druhu za ceny levnější nei
- I j
'tacicoiiv jinae
I _ m 1 _ _ 4 4AA
11 lei uougiaa xw
a
▼hutni
-m t
ZaJdíte k nímu a přeavídělte ae
inamenité jakoiti abott kterl Ul aa
anamenitá jakoeti abotl které tlil M
fuda iUné inivíitt Má Wjr boj -
oou aáobu véno mi vnto iru-
1 I U1C 4_m 1UH V iflit Abn1li
i -
I 1 ' J r : '
táno aa atá odbératelem
i
'Vor10' 141 1
iibi Ead 2172
-n
- LI AC V AHil I U ÍW
~ WJC
ipi íria i mnu inu
iHINlJC A UMUUS
na &% a -Wllllam Ul
V "V'Vr : _ T
aieobi vid aejUplt víUr 1
I"V I 7 T i
-Známý a oblíbeny iohuiwk
BZEHÁÍISKÝ
Adresář tmlých spolků 1
______ c
LoU "Jan Hua" t 5 'Rytlo řytlt
olbvi chfie avé druhý a řtvrtý řtvr J {)
ti-k V inímtel v Hokolovnfi Htlifif e- V
liHjuja e iřťMUÍ v 8 bodlu večer -yfl
") r_ -"„„ ré
rr(iuk Nov4t r Vy
4t () Hollh1J)( ccnunoiuar rr 11017 f%
K „ j d Blámř-iwa in #ř j
Ht M oř F a0orK NovA
151ti ni iioHiiiuuia ť-u zunu wf
„ui a NovAk 4
T4bor jjrrta { ©22 ENA li V
U(bvA i(lflz „„i „„mu t „i! Víi
Nftř„(i„ Hínl im 13 n WHlInai aloí
1'rnriiV vn
rroliyně Jnřa BIAma Ujoinoli' Yt
}ouh(1' j3o 12 Ht ukl„lb
111 'en r -
(kll( fimriiAlka Annu Žabka vnitrní v?
Ht ríi 1 aiiuilh ni litu tcubutui m~~r
1 V 7 i it url J i
'V™ -j v -7:: '
NbrMHkA Lípa e 183 WOW J'
11 Kraril ka 'nava " '
odbývA aibozoi uvAdfd kldý prvol 1
ětvrtek obchudnl k -ty um ctvriea t
mfmba v Hokolovtiů no :it J ua —
VeKef koiiNiil Frťd V HlAma mlutokoii-
mil ! Wolř kli-yk Jobn l'uMlib(il
1I0H Wlllítiia Ht buiikíř A J' Novfcfc
nk Mvobodft atrAZo Fr Jan-
da a J KojArik Kkar Dř F J K4-
Ul vbor mujotku Afiton Wovtk J U
flDié K Joarř Wolf
mi Martba í 10 W O
olbvá av ava pravidelné arbfiza tl
i nodfili v mřalitl ? Hohoiovna aidiui
Vttftoua jířcdnodka} Ibirbora IloliáCwk
mlatojiředardka} Frantlíka Peak 1407
Ba 15lb Ht tajii)lej Anna WAtia
pokladnlcej Frantiíka Kolář vfatkjr-'
d Maria JJraaúa prorooaynej Mana
Dorn vnitřní atrálj Joacřlna Maruk
Teakovni atrálj Tcrcrla rollkáo Jow
fina Varřiíka a Anna Cbarrat vbol
majatka bájoy líkař Hř lloiovtcti
aer '
Podo Sokol Trl e I ' '
odbývá ave BfbflM v alnl Juanfa Ka
liara prrnl nedřu a třetí posUII-?
tneatci 1'řcdaeda Jiří IMfba nilito-
přadaeda Fr Brojtek tajemník Augual
feerpán 1723 Bo 14 Bt úretnfk Ant
Novák 124fl Bo 13: Bt pokladník WU
ValAk dořorco Joa Moravec náédnik
Ant Vaiák praporeenfk Jakub tlou
U - VíKa- tn-llkn na 3 rnkv Ad Ka
pek 2 roky 8 Rokům 1 rok joiť
Nlme
rody Bokolky Tjrrl C Z
odbrajt aré pravidelné acbfita jadoot
mňilřně a ale kaidou etvrtou naatu t
lni r 3 V Kaluara l'ředadka Auuá
pifka 1010 Ho Itk St miatopradiadkts
Anna Helnrl-b lajiimnlea Aooa uroj
Uk 2S32 Ho 9tb 8t 62tole Kmlba
Cblaborid 1501 Wllllam Bt pokl Anna
Brodil íoeor al M Zleh Tb maj M
ei 1L 1 - _ 9(ll-_k Ati í!tit
borad úřctnl ?ybor Uarla ValAk a al-?
a noa Dfaeisa
Tábor Nabraaka í 4771 MWA
iiii 1 lii „
odbýfá avé pravldolné arbořa kaidoD
í(řVu t třeti atředu r mínící r oam bc
iiB vcifer v Bukolovní Velící konaul
Frank lloiy nAvodei rr řečnou bán
lži t!- (:ii!„lwrAd k h-rk Cbua Hair
I --- " -
- " - „
UU UU ÉlCin THIIim ' — — 'I
venkovní atr&t Jomoí Woir
Bbor Bolealava t 60 JĎD
' _ _
Ldbvá acbfiM kaidou drubou nedill t
I munici ve 2 bod odpoiodna v Národol
„ v_lolllA tffldMlk- Maria ftu-
mík Pfe'1' Ao" Krei 141 Bo-
icth Bt n&mfmtka Anna Vanea ta-
i I 1M-I -! 1Í7H ui IfllK
JOIIIDIUO liutl wmi nm ii
Bt úíetnica Marie llavlií-k 1255 Ho
R Bt pokladnice Kateřina Iknák
I140S HO 101b 131
1405 Bo 16tb Bt
TéL Jed Sokol ▼ Om&ta
odbývá avá pravidelní acb&ae kaidou
druhou alředu v tnřitel veěer ve avé
nuletnoatl 2222 Bo 13 St Btaronta V
Bcbnelder tajemaik Hud Fllingir
2417 Bo 13 Bt &taik Otakar C bar
vat 130011 Howard 8t pokladník Fr
Jelen
Tábor BobemU L 2045 B N A
louovva ave eciiuio u prTm ubuh i
o I „ utiA ood-i m h mi i„u_n_ 2
A Žiiko'vkA mUtopIvdarilka Po
Ul a i i_i_il
1 z
tri Aitusani' min uir i hhwt iwat a
ť k ujlMItole# AB)l aiorád M-rt
1 - 1 — m
UStb R tioktadnua Marie lirbAur 4 -
' "i
imariaiaa warie m TTiHuirn uur- i
Marie rřlborkj vnUlV etll i {
I i _ L
Aaaa Velebradeky venkova! atiál U j
Mnrvao tlnt ni-ltku A nu- ri "w
Marie 1'rrbal a Aana Bi
Ule Vérnoet řápadu e 471 r U A
uauyva wnow aaoim hui ir „ v
lati t a t i t a
meaui ve s ia oup v ou j Ví-
Kalfara a jit n ul PřrdiU l-Lu
Ylrák UtamaLt Aulii Ttik li i? 1
irsi via m aia ihi m u-u Kii
HUr lltda S4 Uebi tti
WMIMMMIlMttHM4IIHIliHH
ř%'' u?"S 1? U?u'Č 4
u rvri4 4t i
1
v
r
1 1
- -r--i m
í
# -