Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 22, 1907, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    t črt
12
'i
u ' 1
'- 't
1 t
'i
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
I NEBRASKA I
zřfíAvy Z WAJÍOO NEB
ik ji minul" bfo v i'ifojÍMi
toito iitihitiťwi y'jh''l iniifí'loii
kiiiHÍ 'I" vU'l" v okolí dobf uá
litý nnff('i'k HUmmyiUn l'bol!
ti& hroutit ♦ h 1 r1 ! Mnol
oko 'nť(mi k" jř't jolib-du )in o
boře!1' f 'Ir VM-ob"''!)' obb'b''fii'b
%lil'kn III" 1vto ihoMA nohy
pí-rtf o hjiávíily k vlak n jru
v" iSíh'vn(- krupiny tty i"
'(h'fy ("! UhhWfiUun ntVidiu
vm Ty řií"" ulM'liJjtV'K' xnud
bxoHukrl'' krníJy mv? bratry
a wtry kt'ří zíivíIiIÍ do l'V
vi? vbití blikli ("jžílci j'ko
j"n'j4ílu domov Ob víni íí"
iln" ihobý o toííi jřiíiýílí já
kjřm lyl il'lrik'n ib-ďi-k Biiiv
iyď' To rJ' byl' jro VhíM
b ot"VÍ"io t íít uli ' tutiMWu
ii'fi(i'"ný'li A hh'( iijom)i
dy fi iWit wijiu vobib o ihihi)' a
nďdo "pí'tv' Ob jik hro(iíi
ntiní HHwUi l hfťi IbidV ují
čtií dnií tfliUAt- jofíMiIÍ
£l Vú j- yínhM-fi í #ib'Hi imíUh
Jío'l Vft4" ff'fhíi'í St' nu ním
ut-hht ubohý híh''fk byl SH i iA
nřiohýVb i"i'iii liwíif tun t uiť
Mikou !
Vhu Y Hor a j V Vhi"h bylí v
iUAnn uÍVfctvofi ifi K Bor n
Mini Vřijlrí'hf t ) Vli"h u jiia
l'ií ('"
I'ii Kr -ln)k v "dli' kv' boaíi
Mk' íívícrtlí jioviij" hítrvU'
T krjfuy tn-hnltť oU)ou
i ví"i'hny jí"i' ilo oh'fii j"h'
tlit}iip"h l jííoj"n'!i provc"
"( Ohrfíff'? " ííi' íi jint? fi"lu-
ll"f" foliO lityVlití
"(' jííjí' Uťíiplti 0l"M'l tíMl
JkiiI ínní nvt'í)l!í t í"" jn 1
('ťrtitíik ji'vní 'kíi4nUi ffo o
♦vaily Xř'l I kvťna hy) -ihovtu
na 'Ui)iilU'ký hlítov v
fnintf SfU )í'ily vykoiíil
víp Hor I"l J" rkíí ííu
iJíž imi h-hkmj ! A I'
Výprava amerických Čechů do
vlašští
O vpr vííi-Ií í íinďríiíkýi-li
Jo vlíití l)ih'itin' m' niíl"(Jiijí"í
poijrnhnowlí Awnfí "fhov'
lnifíiHP (I ví' výrvy IVvi
fínUijrk NViroilní j"iJnnfoii xoknl
kou ví' Hjcfj Htííti'"h wfroíinirí'
rkýl-h vyj"l" í N'"' Vorku I
h vsun 'yn úi VíiíVť Umt příhu
ih? íjui? 'L (i'Mun i il" u pí'íli-ží-
JihIÍ Viř'"j)i'h'i l'VÍ""ní ií:VZ'lá
jjíď-ni-íu j"lnoty fríífďoiiHkíriiij
niroiJn íi irymuo-tum pcfíinii-řio-vou
u(M'h' prvi-iJ"noií ímIp-hu
Jiun)o"í"í lfhl Fnm"íi V l'iříží
drží mí vypravil -'J h' Hiy a pak
nastoupí přínimi ""ilu ilo JYahy
Výpravy zíVímíní m Mikolnkýi-h
závofluíkfi 1-'VÍ""n k I ilnižutvo
lovái'kýrlí Zívoilníku n 1 7' a
1H) řh-iiu HokoUkýi-li j"ilnot a jí' h
pííníVí'A( "chf tu i'"lá luií" 'So
koUká rodina'" píí" fimtr Jan
('"í-rnýj j"'lfiHt" výkonného výbo
ru H io(Ívh h víí"hfú 7vli'{
íUoďiíi í f í-kÍ m ni hniírii" na I'ra-
ti li junu tu líu'ř í"liUÍ HliM fífMÍ
řo"n"í ic h knijani'' kli íí jíž il
Úfh'ho tuláilí ť h{- t mhvlí
luki' ' na "nu o '- h A lt in pa
malují" Vňil'"iu ávoilníku j
hnilr Iíui Krií uá'rlník hty i
MTovyrhoilní — hrulift vv pravá
poíáliiiii MikoUkou upnu TM"i-Kui-uiu-r
v riiinitíii ilrtiliou to hn
montalnou oriťti(ita'í nokoUkmi v
Amirui- vvjnh z l'Uwtwn u p
jii přímo ilo 1'rahy IM" prohlá
m ni ndííMoia "Soni"-H" v í hí
raju p lr 1'ii-uky klirý v mi
nulých 1 1 --1 illřl v 1'rarf úf'ť
ňl ht Jílu poulí i „'i ni H) kfH'
juri '"kýrh l' HlovákA
rřtdplatU 19 m "Pokrok" Jen
$100 roční
NOVINKY Z ABIE
- Ti kdo potřebují barvíV
ncdif M obrití h ilinírou jul mni'
Vykonávám pnín a b-vn
Miiri v oboru lom nmohobfou
kuiíinoMf hnid rtuvť vbíMlí
Anton Pclrus
Ahk Neb
TK2NÍ ZPJíAVY
Omaha 'JO kvZ-lna-Trh
apo'al pi-vii" KoiinZ-idilí
vmt jevila M- na vmtIi ntranudi
Ai v pom(i oímky í járky upadly
no rfinu d"íli' ni'UÍ vyhlídka
jmna iia járku ukvili j"lo jent
lálo prolí Ioi'ihIui n'jmim"' o !J lý
dny pozď'na 1 Irh kukuíný
byl p"vný id" málo obchodu uza
vřeno 1)1" prív Kalina j"tt
lamuí úroda ova hn(í' úpbn' ní
'o-na Trh otMiý jfáHli-dkmn iiA-
kupu komÍHH!oniř'kýmí obrhody
byl roiďž p"vný
rniuďrn" " ny byly iíMl'dují"í :
l'ň"uí"" J ivrdá H íiO" i' :{
l vrdá h I 7 ' " I tvrdá mo
" 1 1
Jarka i' m" fiOc
j bílá óo 5i i-"
v"M :í bílý {'- íi" (
lÍIý
ílo 'J 70" " ''"
rívo dobyl ka bovvího a" do
i)í nlníný byl rohodii" m níí li"ž
nd ldo"m Trh na dobylek
'rm"ný dál " býlí poikud j"pAi
krávya jaloví"" prodávaly " a
""iy ivtJ' a podobni' i dobytek
' íru T' pfívo dobytka V"
oovdo byl donlí nu'ný a náb-ib
íi-m loho jakož í nížAÍ"b "i n v jí
iý"h Irbdi by) Irh "habý píí "
'iá"h ponkud ní-4í"h
I'rúm"'rni' ""ny byly já-!"dují"í :
Voli jrkní z -
V'l( k" krii fú "„'i -
!vy 40
ijoví-#- $'- 4:
PrrHl 'i'!'l í) -í 0
!'iníta j#'#t j # í ťV ' l')'')
V'c iitfilifjfí )'"' " 'hi)
tfhlmln - 700 7„'Í0
lífumiiory h( "' ílOO
Wjc" iift- 1 I ''i"
Mílo UiMhti-iu Wt
Mml' fnrin(tík(' u 'S- IH Wh:
4-í'"( 11 10'
K'h'fy ' Vii'
Kufiiy
lli(r fí"
Krni uiú 12
pIlJME 8E — ŘÁDNÝ A SPO
LEHLIVÝ REDAKTOR DO ZÁ
VODU Českého denníku
MUSÍ BÝTI SBÉHLÝ V PŘE
KLADU Z ANOLICINY STÁLÉ
ZAMĚSTNÁNÍ A SLUŠNÁ
MZDA ZARUČENY DOPISY
ADRESUJTE: F J SVOBODA
'AMERICAN ' CLEV ELAND O
FARMA NA PRODEJ! — Vnk
turmu f v'lni'liil S'i-lrH'' 'í míli
ájiiln o 'Hlir8Í( HitiKKlcfn ikř-i
1 (ikry vz'J-loiy 'lrtl( luku u jamlr
Vyživí ui lo kimu 'lolytkii 'lolr
fiMli-žinmt f'' k'l ťy f ihďl )
liyvU f Id v-ni kfiy ii friitvHt miniu
nu Jlfí utíivdy vir(lk vilk& rl-
ť-řlltt Vmlíi 'H V'ií' w% lrt li lutfí 1'i-
ÍUt n l"livkit Irli f n lilíHl mi" ií
Václav VůM!jj)k( Vilparaího Nbmk
f 1 5 k 2 M
KUAJANÍJ ťOZOUl - U-voltijt K"
I1' uj i (nul i V á mnu v irinlf]i
iiiitoliK 14 kru i mkti r"J!liiťi li lih i(k
nt lí jak kl i "l'' pí r j- ii luíniírh
Mtiiiinrk iit l!ky 'J't oi'iiky
lií'i)i i! V liínl U hfH-Mil htiknh'- H
V Kuiiiii' k'ť' n linlvoji i'mki Litu
Iť "I V í itiťiiu iihiIm kráníii jofiii
ku V" li'i'ilt l 'ilufi'i Ivaruíin N 1 1
rám m k'l llMif'ly hriiAmy Mi
ma nul ui a kM'l k'l" ii4 l (m ílii
rmlhlky ! ři'ilkii ilniiňlo
U!ii iMi4riiikti v krátké l l - l'u U
j t I ] k v l Umí i-J""i t
lr kťlé Valili lioiiilni 1 4 y
i kř&mé 'iiin Mkd Ar lo# ni
ni jultH 4ki4t0 ií' ifni liiiilAtij
V4ki řIíii(iiíii i ii ny n#iM k- K l
tlA jlfji! ttit 'lávy Lrilif i")ío
tn mou h lu rinil KívíUc Hriliurtl
Ntik rř!iHci v PrimM Miiit
Uik -"
Bal sám
ittčchy
JSI
Ni: M? imvyroviá tíSícliau a lio
jívriiui fUinku
Ur Aiuciil K M-rt f
Hamburger
Brustthee
jři ki ?! ai kyíl i a iiiitn?a( od
jioulaMio kýi limí liž po liríjík u
Koiík llioí hodii''- IfjIho vy
iiý j!isi v mnohých rodinách
fciiáai jko liJáni Uchy u jif(
liiU k v dotiiáciioMÍ
J ii v pd vodnítii líilíkácli
THE
U1TDEEW00D
STANDARD
TYPEWEITEE
j" j"diný kut""ni'' vídiť-lný
STROJ
Hpoji-hlívý a vA""h okobiohlí
zpííHohílý ku vhem druhům
jiiárc a prostý ví""h ioIuih
ný'h ii"dostalku
Underyvood Typrjwriter Co
1C17 Farnam Street
Omaha Neb
VR0DA 8E jkiiý iut nit jíhoául
ním rulu P h Jíii kory ul novou tí
luVf tuilovoil V MÍŽ j t ZllMfU ltirlioil
miiÍM-fim zlužíni Vtdln ttr ji't
f'iíij! liiíntii IhmIíiÍ hit r ohiduiil
O-iítjit ký lu h i kařuky Pfml4 JtsvitA
Illimtii mi u iiijínli I' H fialy 10 a
Htckory ul Omaha 1"U
LÉKÁRNÍCI P0Z0RI
Přijme e ihin d úplni" hjMib hli
vý hMíárník klrý loi h úhjm"
idit-m b'kini"Ki' zkuUty v čVhkA
iiHad" Zít d"brý imírní plat Při
hláiky ibjli h" u ii-diikc" "tk
'„: Omaha Nb IMf
Dr P H Kučora
čPšIifJW ajraabaltft _
v Vcrditrre NVti
Jt-nt hotov po!oulitl krajitiftu
V kkldA ilubl s ! nkflli M tu
lAVcUnl 3'itf
i
llX'-rHřÍ'VV
Oznámení úmrtí
ílliiholí (lil žuh-lll n)llír'lli iiliMllilljcIili'
n(ik ilnih Hvniíck
ciiiíťl iiic 't kvítiia I1MJ7 o i liodinú niiuii it pochovň o hyl nu lilbl
Uit u lliivilock iliif ] kvtrifi 11)07 Druhý rnriulý niirozrn hyl v
Jliivcliek Svb dm- JÍ Irdnii IPOi
'ítíni(i hc jioviiini vditl rd''iii' díky víi-ni kdož jakřkoli Nhiřby
v iiiiniicí I Hinitl nudvho iiillňílvi nimi j-rokizall zvlíitó stu liojnfi úřa
hU iintví jditi ) mihíi li ' WJHiT Cn t"- 1iin'oln u Jluvdoek J)alo r
di'n6 díky ji J A llonjodMk'imi va hIovii útfo-hy v doinň Minutku a
nu liihíiov' ii kimnoii iiiominlui od Hoiidrulifi jiraiMijfcíi-h v dílnách
Jí k M dráhy jakož I ii krmru} dury květin od íátd WilbiTHkých
rHiokMi íi bbiifjlimkýcli u vň"iu iútclfiii ktcíl Jiaftidn) inllicka k jo
hlcdiilinii oiioi'liilui d'irivodill n hú niií míriiíH mc uií1H
J F ŠŤASTNÝ otec
Karel Sťaatný bratr BEDŘIŠKA ŠŤASTNÁ matka
JluvcWk N'h dni' 110 kvrlnn 1!0"
Odporučení "ZiŽlíOVa PalCÍtu"
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
V
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
Vtpm ctřnťm kraianíini ktef í
i a 5 I ' 7 M í
t"i
tiLí u noivtííí doutník odooruČuleme alv e itali 11 uvich nhclíodnU
ků 10 doutníku "Žižkův 1'alCÍt"
' WOfKli l'IK"'i yKUícihiiii
zkunení zakouřili 1 doutník "Žižkov
5c Doutníky tyto jou k dontání ve
J tlí ale v hontiiidch
t 'AVmíc je a budete více
než upokojeni
BURIANEK &
Hojní
ánohený Voriif! a
zaízciiý
iTA utery
[Tm
Lee-GIass-Antlreesen Hardware Comu
rdJ4vjÍ v y!kím
TUÍfiii vtithi4 Ukuvael U cWvé 4vMl — CtBovat pUek
!!! jUrb kuvué tnil — (U ut diát kliky nutrttki ttwll
Mry kly tttvlbl idnu! ilboj t ( fUtk4 tbutl k aruk
th lt !UfMj 04UK
a díkůvzdání!
liiiikIiii 'íár!'ini n náiniii
f IPřUSBVflfi: Vl'-tf ť" Wf MWíWMWtf
v "
I
4k'
é1
to
C-il
I
i
ní přeli zakouřitl neileusí nelcliut-
vyrábřiiíni v (írcat Central Tobacco 2 v ř
jijr Kuy nuji ihmiiic JCtlCZ KUCZtO
1'alcát" nentojí více nez pouhých JJ
víc:h fkých obchodech obzvlá S
v Iowe NebraHce Minncuote a Jižní Dakote ň
V úcté vždy Va5i klužbovolnl
5
ŠTĚPÁNEK maietnícl í
)í
V'líí(t tlil
FR YUN 2206 již 16- ul
IJohatý výbčr čeríitvho mana nejlcpSl jako
ti a za ceny nejlevnčjiíí VeSkcré výrobky
uzenářké tíř1 hc té iicjlepSl povřti Objed
návky možno uřioiti telefonem Doula3422
řMi
yiííod
a
vliiktnl
rezDicRy
azGDáfský
JOSEF F BINDER
UoViy řfr-tvého iu4 jukol i všeliké vjř
rubky u c n á f jou vždy ti ucjtep&f jakoMl
Vyíiorné jtcrnl"ky a jclltka íerutvé vždy kaž
lei Jlon{Ia 7S1ii
1 I I! 1 _ 1 j -
iMinmiv iMitiťuti jťii) koi ar K nu
liíbil ttinb k vyjiáďcr uti j-dujto 1
Jj v npjvítil jiůjuvnA koni h hvoi4
Piihico Síabies
O H CREIUHTOW iaJ
roh 17 n Davciiport ul
Kk'áry J-iou vvbMv4ny m rtc mol
lni V til b odoíkliuutt l itrllt vUU
pMVuty in ř na l uíJiduiit( t1 li'řj
nitky Tl gf7 ta
''
i I
V ř
ti Z
1 I
:
i'
r
r H
K -
vy
Ml
V
t
I