Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 08, 1907, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    #jtp"
U
2
KAREL 1I0EKÝ
Za Hannou Kvapilovou
Křjuki ruku i Mukou pohladila
mravenči kujku iiížui ua uu
Inékco 1utkl ubuhího díla
Mlátil (limitní
Mravenci itíjmlí
vAuk oři netkaly
bdpoiiiltťjlcl chorá luk 1111
kýval dw duli
Volal teskní dobrotivou dlunf
jm dálfiA družro ivíln lioklidii
iíjriiJéJ utin y Mvtrofvk janí
Wftftglovu KlIlJu
1'onjioIu luly
tm fjordu v ťwkttlf
o Siré iij(fk4 nkuu:iió
24ha]f)6 iqitaly
Na aUrýcIi MAlýcli íadyrii llínjníťlcb
obnažovaly ivojn JioIpxU
v z4Ml sluji jdi zfiilmvýcb vících
brnkaly fifíUntf
ťic ha objaly
vaínívo líbaly
n jaaoých noci f lodýníťícli UMťk
lledaly [uly
íía 1116 kitlu mnmřl4 íťíiř
V modravých iliíkúcli 'oí vyhlídá
ZGutala n&hla družkou orujítříion
WBn((!oVtt Killdn
Halili 1-rlnlí!
Vlny io ozvaly
Na Mohu líí ífifiřtk vyvrtěna
vzácnými o4ly
CÍSÁÍC V PRAZE
Císař a krAl mluvit za nadaného
jásotu vžflio obyvatelstva svůj
vjezd do krásné bohaté a uměle
c:ky vyzdobcié Prahy Kcsidoval
na Hradčanech JIi ti doby nalé
zalo se zároveň sídlo vlídy oné
monarchie
Enthusíasmus ryzí ft čistý ustu
puje znenáhla střízlivé úvaze a jest
to zejména politik jenž nesmí dát
ho unést ani v okamžik nejdojem
nčjsím linutím srdce nýbrž stále
musí býti Jia stráži zájmů jimž
vřnovl prácí svou a svůj život
Jest tuhnu) h nejen Nčmeí ný
brž i mnozí z naších řad vířili po
hádce o tom ž panovník jen pro
to zavítal do Prahy aby zde 2
vlaítní iniciativy a osobním zakro
žením zahájil nová vyjednávání o
národnostní smír v zemi
M veškerou rozhodnout! nejeď
nou opřeli jame no tímto povč
atem a dnen leganda vyvrácena se
trany nejkompetentnéjaí j mini
sterským předsedou baronem Bé
čkem a nčrneckým ministrem kra
janem panem Pradem
Nyní snad Němci i onci druh
politiků českých jíž fruktiřikují v
této předvolební dobfi kaZdý ne
myl za tím jediným účelem aby
národní alrarm uvobodomynliou
poSpinili 8© umoudří a přestanou
kořistit! z politického klepu jejl
ul byli k vlastní potřebě aarai c-
strojili Nebylo ovSera zapotřebí
teprve dvojnásobného miniuterské
ho dementi k vyvrácení smyřlen
ky neboC co by v tomto stadiu
'znamenalo vyjednávání o nřjaký
Diír když okamzito nikdo neví
jak volby jež jsou přede dveřmi
vypadnou a vrátMi se do nového
parlamentu v náležitá ille právS
ony titrain' o nřž hu parlamentní
minixtři jleekova kabinetu opí
rají!
kytti jo pitnoviíkuv pobyt v Pra
ze hojnou látku k řiijírimvýrn ňva-
húiu v jiném ttméru
Vzpomínáme onoho duo kdy
Praha kvíla i rovní! v rouSo
slavnostním aby uvítala korunní
ho prince a jeho mladou rhof k
trvalému pobytu a kdy v předve
čer příjezdu překvapena byla Pra
ha tťlťirrantřm fa iboftuý maji
h)'ti Klavobrány otrhány prapory
a aháicny dímň uuirlandy a kvě
tiny proto fa po uvítání koruu
ních manrlft vr Vídni a r Peítl
přišla by uvítání v Prai lA
hM dualitmu u liéiui tato rao-
iiarell inlolens t
Polížek tento vmetený Praze ve
tvář ne strniy Maďarft po dlouhé
dobídnen Oílíinéu a my právem
pokláditl mažernrj nynřjSÍ panov
níkňv pobyt v Prnze za odíiuíní
pohany ic pouze tomuto hlavnímu
mentu nýbrž celému království i
národu nufiemii učiněné
Vsak i v jiném smíru počít nad
panovníkovým pobyl cm v Praze
spokojeností nás naplní neboť pří
éíny ze pornéry c zmřnily nelze
hleduti ve faktu že by vliv u moc
Maďarův a spojených s nimi tehdy
Nřmcň byla kb?sla nýbrž v tá vý
znamná a potésitclná okolností žo
zvedl se a vzrostl význam náS a
žo jiným stalí jsmo ho Činitelem
než jakým jsrno byli před čtvrt
stoletím
Nejsme sice tak lehkověrní aby
choru budovali na slovech a íra
síeh příleŽítostniS pronesených a
tím inénS přikládáme váhy výro-
kftm jož nalézá jfí s v přímém
orlporu m fakty do nichž právfi
těchto dnu pří každém kroku uli
cemi pražskými narážíme
Ze ale jsou i"třežené okarruw
cy kdy í v Nemel probouzí se do
sud ovSem temná vřdomí příslu
šenství k tomuto království toho
lok Indem jsou slova jež oproti eí-
zimu žurnalistovi pronesl před ne"
kolika dny známý proí dr Pfcr-
sche nyní rektor německé univer
sity Nejiojiřel že nynéjsí panov
níkův pobyt v Prnzo vysvétliti se
dá jen významem a velikou důle
žitostí tohoto království jež by
zcela jinak mohlo se uplatnili
kily by neblahý národnostní upor
neparalyaoval skrytá v ním síly
HISTORKA O ZTRACENÉM
ZLATODOLU
Před nedávnem doSla do Ker-
villo v Texasu zpráva že v horách
Frio asi dvacet mil na jih od 'oné
obce objeven byl AV W Cham
bersem sturý řpanelnký dni jenž
jak se předpokládá jest dávno
ztraceným zlatým a stříbrným do
lem tíau Habu o némz tradice vy
práví jako o dolu báječně bohatém
Mnohé expedice již vydaly se na
vyhledání tohoto zlatodolu Více
než sto muži zúCastnílo prý w
téchto výprav a tí všichni povraž-
léni byli Indiány kteří zakryli
ústí dolu a zničili každou jeho sto-
mm t w
pu Zprava o (jiamiersoví! ooje
vu vypravuje že týž nalezl dfil ve
společnosti nfkolika mužů
Objevili že šachta otvírá o do
rozsáhlé komory vo hloubi pouze
{dvaceti stop V komoře té nalé
zala se hromada koster asi z osm
desáti lidských bytostí Boudí se
Že jsou to zbytky zlatokopů po
vraždénýeli Indiány V témže
podzemním oddélení nalezeno by
lo zároveň hojnS starých havíř
ských nástrojů a více než padesát
starých pu&ek Dle poveHÍi bylo
v dole uloženo za několik set tiHÍe
zlata a stříbra v dobo útoku índiá
nň Avšak Chnmbcr a jftho spo
lečnicí kovu toho nenalezli Hlíže
Šachty nalezeny zříceniny starých
tavících pecí řízených ve spojení s
dolem rovnfž ssutiny stirého dr
tiče rudy stojí v sousedství
Objevení tohoto ztraceného do
né chuti k jídlu a Spatnč spala
Užívá nyní čtvrtou láhev a sotva
byste ji poznali jak má růžové
tváře a celý den kolem pobíhá
Spí nyní jak déti mují spúti Man-
žel můj vezme na se zde jednatel
ství pro Iloboko"
Na tÍNÍco lidí dosvčdcilo o Dra
Petru Hoboku jako léku zdraví
udělujícím Připraven z čistých
kořínků a bylíii j dobrý pro mla
dé i staré Nežádejte jej od lé
kárníka protože se V lékárnách
neprodává nýbrž lidem přímo
skrze místní jednatelé Není-li na
blízku vás žádného jednatele do
pisť) vyrabitelňm Dr Peter Fa
hrney & Hons Co ll'J-118 South
iíoyne ave (Jhieiijro lil
Dr 600 F
SimánoU
▼ líalt 1202 Jilnl 13 ul Omaha
Úřadní Lodinyi Od 2 do 4:30 odpf o4
6:30 do 7:30 vcCcr — Tel 3769
Rei Tel Douglai 1064
TlMtllI
jFViuiU :i Ncmcrau
16 a WIHlam nlf Omaba Keb
vn MetzOv Iclik jakož i praví
importovaní pltefiikí it4U aa
Korbelová vína a nejlepií Ubovloy prt
d&vl i v velkóm Tplý takuiak a
poládáal
e x—
Lee-Glass-Andreesen Hardware Como
prodávají v valkím
Tlaíeol Ttábíní a Ukovaní plachové niílaL — Cíaovaný ploch
IJejsn ploeh a kovoví tboiL — OaUatý drit břobíkj aotlrakí aboll
btcyklv atrolní řbraní nábojo a iportovní íboU vlebo dm ba
0tb Harnay - Qgaa V
NeitiroinSi
— —
i Mu re zaravó mm ? Texas:
LACINO PRODÁVÁ NA 12 LET SPLÁTKY
ROSENBERG ÍMMIGRATION C0„
ItOSENHEHG TKXA8 řl
!n v!milílíi ynflřné rozriudi no po
Dr Pfersche jest jedním z ončchJm uUiir fMnfnl(rM „i--níxi „:
Mimu JI JlfJVJll (IV l) J JtJiJIJI
aby spor tn nepozbyl ostrosti na
opak on s jinými velmi vydatní o
to se zasazoval aby ve svých účin
cích co možná zhoubným se stal
a jestli vo svčtlé chvílí pončkud
jiný projevil náhled jo to jeu do
kladem že í nejurputněji! nepřá
telé této zemS počínají se probí
rati k náhledu že uvým odbojem
proti právům tohoto království
Nčmcí suimi nejvíce si íkodí
Nechť vzpomene si pan Per-
sebe na scénu ve vídeňském par
lamente kde v čelo nejvčtóích zti-
Živců povzbuzoval jak se tvrdí s
v ruce k násilnostem k
vůlí tomu že zavedením vnitřního
jazyka českého v ýřadech mčl
býti uČinČn krok ku odklizení ná
rodnostních sporů v léto zemi a
nice způsobem jimi by druhé ná
rodnosti v ničem nebylo mj atalo
nejmeníí křivdy
O ano Zcela jiný význam a
váhu míti by mohlo toto králov
ství kdyby Nčmci chtěli Vžak
jejich politické evangelium jim u-
kládá nepřátelství a nenávist opro
ti zemi jViž od včků tak hostinnou
se byla oproti nim osvčdčila a již
pře to Že ji také pro sebe pří
každá příležitosti reklamují nená
vidí soustavná zapírají a zrazují
dovolávajíce se jednou "široké
vlasti" Kakouska (neb wnčlé a
bez jakéhokoli reálního podkladu
sestrojené "uzavřené otčiny če
chončmeeké" Pyly ovíem doby
kdy tutn vlst tuké milovali byli
na n hrdí a kdy sami pyinili se
bíločervenýmí kokardami a bílo-
červenými prapory zdobili vé do
my Tehdy ovíeni domnívali se
fa národní panství ave v Čechách
uhájí a za to by k rtanl té 1 dnei
jeStá láskou pHlnull Alo rovní
vedle rovných ilti nechtřjí
4 ~l - II I j1 f
w
Ví
Od poČal k poČnl bude se rov-
matumua horiíti jestlila nrupo
iMdmw Vflkřhu UtMtilu bolřti
U Jakob (VI abychm btleti
řinírnilí a pak vjléřdi
hned nčkolik dílců sousední půdy
a jiní zlatokopové odebrali se do
bor kdež ve&kerá půda v objemu
nčkolika mil buď jirohlcdána a
po nerostech v ní pátráno
Dle starých záznamů ftpančlovó
dobyli z dolu více než za dva mi
liony dollarů rudy v letech kdy
se v nčm pracovalo Karel h
Dignovity z Bostonu nčkolikrát so
pokusil objeviti ztracený důl San
ta Saba Praví se že na tyto po
kusy vydal více než deset tisíc doj
larů — ale práce a vydání to ne
setkaly se se zdarem V letech
padesátých Josó Flores Mexikán
z Mondova získal kopíi plesni
vých záznamů týkajících se dolu
a odebrav se do San Antonia se
tavil výpravu na jeho vyhledání
V dobí té Indiáni kmene Co
manchů projíždčli kraj západně od
San Antonia a Flores byl varován
že dává v sázku svůj život i spo
lečníků jestliže vstoupí do obvo-
du kde důl se dle jeho úsudku
nalézá AvSak odvážný Mexikán
se smál těmto dobře mínčným vý
strahám a doprovázen Šesti muži
a dvčma povozy vydal se na cestu
do hor Frio Družina dostihla mí
sta kde se nyní nalézá obec Uto-
pia ale zde byla přepadena Indiá
ny a do jednoho muže pobita In
diáni vzali si kon a vozy spálili
"Han Saba" přezvaný Sam Hen
ninj? hledá ztracený důl plných
dvacet roků Každého roku pra
eovul nčkolik mčsíců na ími-iim
aby si vydčlal nčco penčat na nut
né potřeby při svém pátrání v ho
ráchj pokud jest známo o objevu
Chamberaovu ničeho neví jubuf
dosud dli na Kvých toulkách
'J ve Wilbcr a De Witt NejlepSí mouka ve Spojených Státech
!1 w 1 1a
Zkuste ji a jsme jisti že jinou mouku ani ao aorau nevezmcic
Babička jedna píie dopis jenž
je pro každá rodiče rujímavým
II Amálie Jeřábková ss Virginia
Neb plSej "Nemohu se zdrželi
abych vám nepoděkovala za llo
boko od vás objednané Velice
jsem byU slabá a idálo fa tr
plm na i&ludtk
Méla jem hrome bleti a kře
fa Malá na4 vnučka H roku stu-
rtdplácjt m fi% "PokTokM!r byl tak slab a vvhubia fa
$100 točné Da Qnh fJOO IbyU jen kot a kůle NemčU
ait'i p
lil
I
llllflillIIWIII!
Zvláštní: česká krupička česká žitná chlebová mouka
$1 non wnlatíma tomu kdo dokáže že žitná mouka saie je
I nékterým mlýnem ve Spojených Státech předčena l
Sklady po Spojených Státech : Wilbcr Omaha Lincoln
Nebraskaj Cedar Rapids Marshaltown Iowa Oklahoma City
Oklauj Chicago 111 St Louis Mo atd
Žádejte všude naši mouku I
Zvoneček & Aksamit
velkomlýny ve Wilbcr a DeWitt wm
Viditelný Trvanlivý Rychlý
UNDERWOOD
STANDARD TIPEWRITER
Stroj
Jejž
konečné
koupíte
fjf - í Underwood
Jest
dobrý
UNDERWOOD TYPEWRITER CO
1617 Farnom 8tf - ir_ - Omaha Neb
Eň ňnn
uuuuu uua&k LUHniv
TAJNÉ NEMOCE MUŽŮ
7nnnnn
IH
PO
POŠTĚ
O
Tiraia i Jařma 41a 4 911 fa &U Vae4Ul M I Oil é tU Mp!r4a
DR JOS LISTER éu CO
40 oarborn 9t W A 7 CHICAGO ILl U
ni