Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 01, 1907, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '' - -v
Ji
WWW i"" '
8
' - u v
IP
i ® OMAHA 0 1
VELKÁ LÁCEI
Podařilo se mne! koupit od jedná
krcjeovsktí firmy lacino 200 pňru
kalhot z nejlepsíeh Jatek a módních
wtřihu a barev jež mřly býti pro
davauy jo $1 JjC) fftG a ij7 Tyto
budu prodá vnti pokud zásoba
stačí za #200 $350 $1 a #100
NavALivte měl Joa Němec
Mtř 1110 Williarn
— Kuiíscný' PčveckýV Sbor Lyru
chystá se k uspořádaní velkého
kionecrtu dne 0 června 1907 a
rflioluúčinkovÍAií uiJadých naděj
ných umfJcfi si Mamie Mikovy n
I1 K Havlíčka a F Machu Ly
ra tentokráte předstoupí před na
Su umeníniílovne! oliWcnst vo h ně
kolika pečlivě nacvičenými mho
ry z nichž ejinčna uvidíme ú
chvatný sbor "Dožinky" Ne
opomeneme přínčsti o tomto koir
čertu blíží í zprávy
—Velké veřejné cvičení i pro
gramem uspořádá cvičící odbor
Til Jed Sokol Omaha v Boko
lovné v neděli dne 12 května Od
poledne a večer 38tř
— Jak se právě dovídáme zná
mimu proř hudby a hudebnímu
skladateli p I'eclovi podařilo se
doeílítí znamcnitčho rekordu V
pohlední dobí dosáhl počet jeho
z7ikíi počtu 50 což je jistě ňspčch
znamenitý Přejeme milému na
íemu příťcli mnoho zdaru i v dalíí
prácí
— "Bohemian Oirl" fc dout
ník vyrábí Ant Tříska l 2224
ji£ 10 til Omaha K dostání
viude Velká po nich poptávka
zaručuje nejlépe výtečnou jejích
jakoit 22tř
— Příští neděli dne ň kvčtna
večer nebude zajisté" ní jediného
krajana který by opomenul se
sňeastníti divadelního představe
ní kré ve prospčch ťistřední
Matice Školské uspořádá Dním
Odbor Sokola líráti se bude roz
marná veselohra "Hrážka via-
kft" která jistč obecenstvo zna
menití pobaví Jest to práce mla
dého spisovatele Karla Horkého
a vyniká juk rozmarností scén
tak í znamenité kombinovaným
dejem Není pochyby že í naíe
obecenstvo přijme tuto prácí
povdčkem Účinkující tuží se
seč hily jejich stačí by úkolům
svým dostáli co nejdokonaleji
Již dnes možno směle tvrdili že
snahy jejich netkají se se zdarem
náležitým A znovu upozorňuje
me že divadelní představení toto
pořádá se ve prospěch Ústřední
Matice Školské iuntitui-e to nu
kterou každý upřímný krajan m?I
by vždy pamatovali Jame pevní
přesvědčeni že krajané naši do
divadla doHtaví ne do jednoho a
svou hřivnou přispějí útVlu nad
jiné žliochetnému
V SOBOTU! V SOBOTU I
dne 4 května 1907
ZVLÁŠTNÍ VELKÝ VÝPRODEJ
u Davidů na Williarn ul
OMríflí npřt Vílkí áwihy vchiimu
n'kut'hi řhoíl Vterd v tomto víjiro
ljl půjl za sevláítč niiíícnó i-t ny tuk
i h(m biiMiyn nchiiflou rniifi t k
VŮlI lliri H}ťhttt ll llirti
♦ Iimí (iamxkA nrjnnvJhi mody bil'
řivfitky hiif vyAiváittiu umb kriijkami
lidné "triniiii(ivná" j-o ISc
"S0 dameká "Pn-inting naoku" o 20c
VOe koá hilá upoilni nukni'% krajku
wl jiak olobrié v tomto víprodfji
1SM tfuké upndky po 15c
1V MlMinuty " po €
(V linlvihné polvnky gumou le
Vtk UUVk p'ntlik6 i le
Muiké viťťh vilk'iU plAtHÍ liiiif
3 Ift 4C
Jk řřřjmfl luln ti opít pry 'lír
' ] 2 BfttiHrt lituvftti klll
m lUvlt k lomutrt Vpmlťji t% kou
pil 4 t Vám ríl
JOllK a R A nWID
— V pátek minulého ťýdno při
Slu lu bolcřítnému poranění ni Ade
la HouknlovH dcera krajana Fr
Houkala na již 14 ulici Před
večerem vyíla i na pavláckii o
jejíž zábradlí ho opřela Chatrní
zábradlí povolilo u nI Houknlovu
hřítilu he h výíe dolů iří éemž
ulrpcla vnitřní poranění Uyl co
nejrychleji zuvolan lékař který
okunzitc raněnou oíetřil
If f v
— iUinuiy civricK ziviutl za
obchodními zálcžitohtuií do mihla
íiiihtIio p Váir-lav Vojtřchovhký
chvalné známý řezník u uzenář v
Bruno Nb Zároveň přivezl ká
ru pěkných telat pro řekou kom
mihhionářui firmu Koral a
Kunci Pan Vojtechovhký obcho-
duje h firmou touU) hlále u pro
její holidoí jednání vřele odporu
čiije firmu Poral a Kunci vícm a
zvláhlí! řehkým obchodníkům po
venkove kteří zahílají farmářhké
výrobky do Omahy Pai Vojte
ehovKkíý navítívil léž naíi tíhkár
nu a jak h námi hdélíl daří he mu
znamenilé Od prvního kvelna
bude kupovat vejce málo n drfi
bež a to h tou výhodou že za ve
žkerí farmerhké výrobky buď?
platit ceny nejvyííí n co hlavního
holové Nuío příznivce v Hruno
Abie ii okolí upozorťíujcm na je
ho ozuámkiu v tomlo Jíhté V pá
tek ubíral kc opét do hvého do
mova
- MužnIu' koíile do práce u
Vašáka lokl
Velké veřejné cvičení kle
ré v neděli dne 12 května odno-
cdne a vecer u)ořádúno bude
naíími ěiickýmí Hokolíky v Soli-
ov)iě hlibujo býťi v každém ohK
lu velmi zajímavým Na 200 cvi-
éeneú a evičenck hejde he aby
hhromáždénému obeccnhtvu uká
zali hvoji zdalioht Náčelník Boki
F (líha který je duíí tohoto cvi
íení ěíní he heě hily jeho htací
aby zdar cvíěení byl dokonalý
Hildou provedena 'cvičení prohť
ná jimž věnována byla nevíedií
pil" dále cvíěení na nářadích a
cvičení pochodová Rovněž naíe
Hokolky předstoupí před obecen
htvo h úplně novými a velmi zají
mavými cvičeními Sokolové u
No kolky ze No Omahy a Platlh
mouth jakož i německý Noutli
Nide Ttirnervereii rovněž prove
don pěkná cvičení Ze zajímavé
ho protrraínu se dovídáme ž! u
vítací řeě přcdncKii náčelník Zá
padní Župy dalíí mayor J Dahl
man Pěvecký OdlAr Těl J-d
Sokol přednehc několik hlavuont
ních hború Není pochyby že za
jímavé cvičení loto bude naíimi
krajany v hojní míře navílíveno
Dobrá a ušlechtilá hualwi naíieh
Sokolu zahluhuje ní ocenění a dou
fámc že ne jím jej v plné míře
dostane
— Známý český exprehsák Fr
Břen htěhuje spolehlivě veíktrý
domácí nábytek piana kufry a
i jiná zavazadla do víech čáhtj
měhUt Hychlá a bezpečná dopra
va jct zamčena Krajanů ven
kova uíetří sobě nejen víelikých
hvízclú ale i peněz když v kaž
dém případě k důvěrou obrátí ho
nu něho K nalezení jest vždy na
PJ ii "VViiiiam ul aneb v obydlí
číh 2121 No 13th Nt Objednáv
ky možno téí učiniti telefonem č
Ued 12f) aneb Pouglas 5870-33
— "Srážka vlakA a já "tady"
víeeck pomalen a jlu zoufalství
volá přednosta Nardelka pobíhajt
zmateni s inlt na mUto a Kíee
j- židličky a fctoly Srážka vlnkň
vylíhla he víftk v futaií při
hIMipl'lui Tondy a ve kutečnoHti
ádiié m-bylo VžihIiuo to bylo
Koinnváiit jenom yu tím úiVleni
aby Sdrdťlka nemohla pniáilati o
ruku ívartu 111 kv KaítánkoM tt
aby tiito tbmtfilu toho ki kterém
— Bolest zubů t Bezplatné lé
čení v Creighton Dental College
210 j 18 ul 12k2m
hrdce její toužilo (Jhcete-li vf
dět jak e proti Sardelkovi hpikli
ii jak Vhcehno na kionee dojiadlo
přijďlV na zajímavé divadcln
představení které w prohpěch
Uhtřediií Matice ftkolhkí v Ce
chách UMpořádá Draní Odbor Těl
Jed Sokol v neděli die 5 května
v Sokolovně
— lilegantné zaříacný a bohaté
zásobený obchod doutníkářský
vkitní pan Václav Duíátko v é
12C2 jižní 13 ul Na ukladé má
velký výběr pěkných dýmek Spí-
cek importovaných tabatérek
jakož i velké záaoby tabáku kuř-
lavího Snupaťého a žvýkacího
woninjRy jeno iaoii k doítani v
Omaha 12m2
- Prvé třídy zubní práce zdar
ma v Urcííhton DcntaJ Colleee
- Přátele a příznivce řádu Pa
lacký ě 1 Zf-JM jakož i ohlalní
clenfttvo zmíněné Jednoty upozor-
Ulijeme ])iiiuiHlui zuuava řadu
Palacký na počest dosažení počtu
oO čbyiíí odbývali se budí jíž od
hoboty za týden dne 11 května
večer v Sokolovně Velmi zajímá
vý program příidiystán Mimo
proslovu pp S Kokftska Ho
hického k slavností této přiléha
jících- nalézá se na programu
zpěv Pév Odboru Těl Jed Sokol
rccitueo báHiič p Stan Šerpána
rozmarná scéna "IJvítání měífa
iiosty!' jíž h nevíedjií iílí nastu-
lovalo ol)(ctlo Pév Sboru Lyra a
judební sólo známého kapelníka'
) St Jí Jílovského Účinková'
ní známé hudby p St li Jílov
ského jo zárukou že zábava bude
zdařilou Pořádající výbor po
staral se o víc Čeho třeba je k u-
přímnému ryze českému pobave
ní Vstupné pán h dámou $líX)
dalíí dáma 2rc Itúznéj občerstve
ní a chutní zákusky podávány bu
dou zdarma' Doufáme že nebude
ani jediného příznivé zmíně
ného řádu klirý by významnou
tuto oslavu navštívit] opomenul
O pozvánky možno ne přihlásili u
všech členil pořádnjíebo výboru a
dále ti tajemník A vseeh míslních
řádu ZCJUcdnoty
— NejstarSíra a proto také nej
oblíbenčjíím hostincem v České
Praze jVist bez odporu hostinec ří
zený po lita krajany pp Sloupem!
a Krnmlem na rohu 14 a Williarn
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv dy najdete tam
Četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou ten
přijde podruhé zase neboC nikde
se mu nedostane lepíího "žtořu"
ani ochotnéjíí obsluhy Při hoj
ném odbytu nemňž býti jinak
než že na Čepu jest stále čerstvý
řízný Metzflv ležák a co se týče H
kírů a doutníků tu dostanete to
nejlepší zboží v trhu neboC Slonp
a Krural žádný "Šmejd" nekoupí
Projev soustrasti
Vyftlovujfiiip tímto "voji prorl
trtlOU 'I llpi llllimu KilUMtrUfct
rodině Hlídkové
umí pli lioli htiiuii triitoii miluvit
ui' matky neutry
Barbory Hlídkové
kti-rá v pátrk miniilťlio t(i]nc x
roilinuélio knihu niMiproitnmi
mirlJ vyrvánu tylii
Přijmílo flraří pfát wiit(s
ni ti f prát a o úmrtí drahA nut
ili ky dotkla f txdfutué I rdl
imiU a h rtot vámi ří
tili jnmít UríiilířňV lul Vítlirt
í i v i imfruií firuiut#k vAi
Z ipoltk rokruk t n CBVTJ
Aut K Nv4k d
t Mnkitr t br% t taj
(lutalti Srb í!i dulM lUot
—t-uspoRXdX--
Rád Omaha č 144 GSP S
v sobotu dno 4 kvótna 1907
v siní pana J V Kalpara (245 Jlínl 3 ullco Omaha
Výtefní hudba Imdc tíčinkovatl
ZaSátik v 8 hodin vičir Vttupnéi Osoba 26c W
O vetkeré i)Olio1lí i'iřatn(kft bude ueřllvS postaráno UÍA
(1ti
l ! llU K lín iiA ti' ultXuK mim IVřda f v hne
ří ' - — ' ' " v- w W1
ftlLV7rtA4A
4
w!4
Srdečné díkuvzdaní
Vzdáváme tímto své iiejsrdeřnfjSÍ díky vsem kdož bolest
nou ztrátu milého synáčka našeho Josířka jakýmkoliv zpft
sol'm zmírnili se snažili Nej vřelejší díky platí zejména Pá
du Dobromilu UfJ ZflIM u Táboru Ncbrasská Lípa é 1H1
WOW za laskavou výpomoc n vyslání výboru k pohřbu
Upřímné díky nechť přijme i pohrobuík p J'1 Janda za vzor
né vypravení pohřbu a za své skrovné požadavky Dálo vřelé
díky vzdáváme všem dárcňm kvétin a tem kdož fohřbii milé
ho synáčka naícho se súcastníli Puďte iijišleni drazí přáte
lé že těch důkazu přízné a láskjy nikdy nezapomeuem ale vždy
vdééné vzpomínali budem Jesté jednou díky vi5em
ANNA a KAREL FORSTOVI
Oniaha Neb dne '„!) dubna 1007
Oznámení úmrtí a díkůvzdání !
Nezměrným }nUm nk!ííenl oyiifimiij'iri ívtin píňtclům n známým
ř linie mllovoiiA matka f?Hfra a dcera
JBurboríi II lídlíovťi
neúprosnou smrti r kruliu nníeho v yútcU thic L'0 dubna vyrvána byla
n v neděli dno 4iH dubna 711 vclkřlio ňíHtfnstvl znAmyrh a přátel [
liřttena byla na (Vnko-Národnl hřbitov ZrNnulá nnroena byla 10 říj
na ÍH07 v Kulcmíll kraj ČáHhvxký v ('cvMvh n v Ameriko dlela ul
21 let
I)otaI' rnt nám tuk Mnýrh lUtVmb přízně a lánky to eltíniís nn
povinnými vzdáli nvd nejHrdeěnějíí díky víem klo nám Jnkyinkollv
zpirnobem vypomohli u veliký lni náS zmírniti ti snažili NejvíelejAÍ
diky naíe zejména náleží spolkům: Hvězda Nová Doby ř 8(1 K"'Í
a Táboru Iloliemiii ř iílHS KNA za fetná sluíby ti laskavou výpomoc
při obstaráváni pohřbu Upřímný dík pluti zftjměna pí J Pcfikové a
pí Anně) ŽIžkovHkě pfedsedkám výío zmíněných spolků za vykonáni
pohřebních obřadů v domě smutku i na hřbitově p Otakaru Charváto
vi za slova útěchy n zvláště rev Hondami Fillípímu za dojemná před
iicSciií srdeěných a útěchyplných pohřebních íeěí Vřelý dík ná dálo
plnit vííem dárcům květin zejměna sborům Hvězda Nová Doby ě sd
lÍJI) Vlastislava ě 23 JOD líoleslavn A 150 jfjU Hohemia f 2!l
ItVA Pokrok ř 21 ('HUVl Ncbrasská Iípa ě m WOW Jan Hus
ě K ] íítivinj' flub dále páníiin a rodinám Antonína Ktejky Hir
bory Fousově Antonína Kemlka Mike Votavy Jana Krajíéka Tana
Čadka Frank Rojnka Václava DolejSe Josefa Ncjcpinskěho p Hvan
somvl p Klsasserovi pí Hrien pí Hdiáčkově ' rodinám Hvojtkově
Toftově Krejčího Kedanově Voíákově Hcottově F Kotěrově V Die
íátkově Fixově F 1'rosově 11 Kajchově V ň-nkově a Forest Hc„ol
NemcnSí díky platí pohrobniku p J Krejěímu za vypravení pohřbu a
p Ht li Letovskímu za dojemnou hudbu Upřímně díky nechť přijmou
dále všitími kdož jobřbu drahá zesnulá se sňěaHtnili a svojtt účasten
ství nám jakýmkoliv způsobem na jevo dali JeStě jednou 'nejvřeleji!
díky všem!
Frank John Václav Edward Bedřich synové Marie dcera
Václav a Marie Dušátkovi rodiče
Marie Prosová Anna Rajchová Kateřina Sonková Fran
tiška Fixová sestry Václav Dušátko John Duáátko bratři
Oinahn Neb dne 10 dubna 1907
a
Thn norphnnfc Matinnfil Rnlr í
of Omaha Nobraska b
1222-21 Faru a m nl L
Vkladní ústav Spojených Sttftň ?
Kapitál $50000000 Přebytek $250000 00
Vklady $541184404
I ITJIKU DlíAKK president FK' T HAMIlTdV „%(„„
II II MKILi: pfiruěl pokl F 1' HAMIITOV přírub Lu'
~ -- —"""'I
% Prodávámt ntnllní naulritlr ? mniii
' r rwmmmmnf mm j III 4 I b I ll T
V r V V w V - V -t Sf W w
J tiaUýajnuifikf ttcfeofl
í I
FR YUN £800 již IQ „]
ii i„ „fm „liij "'!" v-