Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 01, 1907, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    16
nvohodu ale už 7M nČkolik dní by
la opřt zatčena pro uový delikt a
dodána um do vyšetřovací vtiz
by Jako každý nový zatčený
munila h í Kfižíčlíova podrobili
éknínké prohlídce a tu bylo uhle
láno Že bude potřebovali uh za
plil roku pornoeí porodní babi-
č-ky Wm'úh mí tedy Jtfljíičková
milostnou znarnoat v dobž když
l odbývala trest vezení a zavede
ní to zabývá praví rozluštěním
tajuplné litíMy kdo to vlastní
lo kyprfi kraimviee zamiloval?
Podvodný ženich — Z Prahy m
d Sluje? Ai před 3 mínící nezná-
mil w na títurém Míwtě pražském
Mletou kuchařkou Annou Ji
lu7íné vyhlížející muž který m
představil jako úředník Eduard
Černý a mluvil o Mvých citech a
láace tak přeavídcujíeím zpflito
bem U mu kuchařku uvařila a
začala hh chytttuti ku avatbČ Její
itlhlí dopadlo v Sak tak jako
to Mttilo ve tu případech jiných
Když ženich vylákal na zařízení
bytu kuehnřčíny úspory v obnosu
300 kor zmizel jako pára nad
hrncem a víeckr&to se už íieuká-
zl V sobotu večer potkal pod
vodního ženicha na Poříčí kuchař
í-ín známý truhlářský pomocník
Jindřich Kuželka a vzpomenav si
na slzy a plíj oklamané dívy kte
r4 více želela obnosu ÍÍ00 kor nežli
uprchlého milence dal ho zadržet
strážníkem a předvést na korní-
íUařství Tm byl v podvodném
Ženichovi zjíStčn :}21etý bývalý
malíř porcalanu Eduard (Mtwer
ter který jest žennt u otcem 5
détí Když mu předvoláni ku
chařka řekla do očí že jí slíborá-
ním manželství podvedl o peníze
byl ztiteVn a dodán k tretnímii
soudu
Hanna Kvapilová- mrtva — '
Vrahy dochízí truchlivé a nejvýí
vzrušující pofitovní zprava Nej
víUÍ současná herečka České u-
mčlkynČ jii smčle stavžti můžeme
Z čosřfých vlastí
831etý itařoo vrakem— V Nové
Vsí okres Tachov v Čechách za
rdousil Mletý stařec Dorřner svou
lletou žeiu
Néjrtar&i fena V ČechAch — V
obcí Uavorovíoíck u Hluboké žije
10fllet4 paní Marie Blahová u avé
74lete provdané doery fttolotft
fttařcnktt jewt jeíté dosti čil A a vě
nci o si pří pohybu vede Také
zrak tni dobrý
NcEdviáéna černá barva— Také
letos dostavili se k odvodu v Hu
so vících branci z četných okolníck
bcí n černými p&skaml a amuteč
aírai odznaky a za zpévu pohřeb
ftfck písni O čefjQÍky vftak nebylo
ikde pouze a černé péky byly
rekrutům nttbíny Vojenští pí ni
prý černou barvu nemají rádi
Vrkl ae pod kola vlaku ze £OU
falatvi sad úmrtím maniolky —
Trajřický případ udél se v Karví
ié ve fllezsku Nalezena tam
Mrtvola neznámého človéka jenž
odén byl ve stejnokroji železnič
ních zřízenců Pátráním po to
tožnosti sebevrahové bylo zjífité
no Že Deíťastník jmenuje se Joef
Řvehlík a Že pochází z Darkovo
Pohnutkou k s0)cvraždř jak se
Všeobecné udává byla lítost nad
úmrtíi ženy
Pomník Husův kude ía Staro-
račrtském namSati — Na titaro
iričstské radnici konala se v neděli
valná kromada Kpolku pro zbu
dování HuHOva pomníku K ná
vrhu předsedy dra Podlipského
usila se valná hromada že se
trvává na tom že Btaroméstské
áméstí je jediným místem kde
pomník může býlí důstojné umí
ntčn a že chová pevné přesvédČe
ní 2c mistr fiaJoun započaté dílo a
podržením základní ídee upraví
t u w ijhv tiAmyiiu rtuií mnmni'
ejvíce byl přizpftaoke-avému ka-lP0 bok herečkám svčtového jmé
ňknH Jo" "mřela v pondélí dne 8 dub-
Výbuch na nádraií — Na bo-
Značný odkaz Ústřední Matici
Školské z Ameriky — Pod tímto
ohlavením píšou pražské "Národ
ní LÍMty"} Tyto dny odevzdal pan
František Korbel konsul a zná-
mý český vlastenec ze Han Fran
císka který dlí tou dobou v Pra
ze Ústřední Matici Hkolské chek
Živnostenské banky na 11811 K
41 h Peníze tyto jsou odkazem
pana Vojty MaAka z Kewaunce
který Ústřední Maticí Školské od
kázal 2400 dollarů Po zaplacení
poplatků dčdíckých pak zbyla či
stá hořejší suma Zesnulý Vojta
Masek byl mužem mezí americký
mi Čechy velmi váženým a za
sloužilým Pývíil důvěrným příte
lem Karla JonáSo a z počátku vé
noval so publicistice pozdčjí ob
chodu Při tom řídil se zásadou
Že národ a jednotlivec jen tehdy
může se uplatnit! vládnedi dosta
tečným jmčním a pokládal za
moudré a vlastenecké jestliže náá
lid nejenom jméní se domáhá ale
také dovede jméní udržet "Dcu
nice Novovčku" časopis který o-
vScm do Rakouska nedochází píSe
o nčm že Modele byl opravdu re
presentuntívní Čech který so k
Čechům hlásil všude a i když při
způsobil so americkému životu a
pokroku zachoval si všechny če
ské vlastností které za zachování
stojí V pravdě nazývají jej mu
žem příkladným Narodil se r
18')í) ve vsi Pohorovících blíže
Vodlan JJrntr jeho pozdljí mí
stopředseda Ústřední Matice Škol
ské a ředitel Školy slovanských
jazyků J L Masek dal jej vzdé
luti na Ukoláeh reálných a na tech
nice Zde seznámil so u potomním
vůdcem Čechů amerických Joná
šem který pro národnostní vy
stupování byl pronásledován a nu
cen prchnoutí z vlastí Pozdžji
seznámil se s Husem Malinovským
kterého doprovázel na cestách' po
západní Kvropé a pozdčji do Ame
riky kde konečné nalezl druhou
vlasť Arci udržoval z Ameriky
stálé styky s českou vlastí zejmé
na se zesnulým Vojtou Náprsť
kem
skó literatury si vážil nade vSe
Životopis jeho píSe o něm? "Byl
zásad pevných a nejrotivéjtf
bylí mu kteří na všecko hubovali
váceko zlehčovali ale sami h před
zodpovčdností a prací schovávali
za vítr" Pan Korbel jenž a
teresem sledují snahy Ústřední
Matice ňkolnké so svou známou
roztomilostí odevzdal Úatřodní
Matice Školské cenný a opravdu
dvojnásob milý odkaz ameriokékt
vlastence jehož jméno rovněží
tak jako jméno jeho vysoeezaslou
žilého bratra ředitele MaJka zů
stane zlatým písmem zapsáno v
déjinách Ústřední Matice ékolské
Hadíme-lí učínití pokua se avčta
znárným Anker PaÍA Kxpellerem
není to žádný pokus Hvojí výteč
nou povést po celém svčtě jakt lé
čební prostředek proti renraatiauu
dčkuje Paíu Kxpller jediné svým
velkým výsledkům Cena 25c a
50c za láhev
Přednláceite se na "řokrtk"
s Americkým klubem Čc- $100 ročně — Do Čech $2lt
knmínskim nádraží tísnilo ne dle1
"Ostr Penníku" ve čtvrtek dne
4 dakna asi půlčtvrta fialce vy
stéhovaloů 2 nichž ubíralo se aul
1200 a Haliče a Uher do Ameriky
a asi 2300 vraoelo ae jich z Araeri
ky zklamaných domů V tomto
politováalkodném davu vybuohl
z nenadání velký dynamitový ná
koj naplnčný kusy železa kterým
Vyly čtyři oaoby lehčeji zranény
Nčkolik žen padle do mdlob Za
všeobecného poplachu a natku
pobíhalo vSe po nádraží a v tla
čenici zranény četné osoíby jimž
otrhány 1 Sáty a téla Tolekaný
lid unikal by se ukryl před obá
vánými dolíMmi útoky do růziých
jnístnofití v nádraží což zmatek
$rU zřtivaio ouui se ze
vezl ni náboj nřkterý délník z A-
razu vybuchl
Tajemná kistorie z pochmurné-
ko oradoSi — Pražské trestnice
jNou jak ne zdá zhotoveny z velmi
i kvíle tam nřkdo vybourá ku zdi
u ute Takového pronlkáče zdi
hyčejn polieí opřt ehytl ale l
krdinou následujlel hmtnrte lud
a oktlí Drukou polovui ta
jemné události jent Sti bývali
khilka JoHff lUUiková kra-
vk bílé rlati a ivWýek vlasl
které oal lallřni c! ul nikolik
l#t žádaot notinkou Posledil
kvil oimtuient d Uií na tí mi-
tilrů a trwl l Mbývalt v ImUtl
trtnfko idoJu na Karlot nl-
mtMÍ Pa #iytém tlietl Vyli
na 1'ani ťvvapuova nasioupua
umřleckou dráhu v letech osmdo-
aátých na Smíchov při společno-
stl Pavla Švandy ze Hemčie jehož
choť znÁmá herečka a spisovatelka
KliSka Pešková byla sločné Kube-
íové znamenitou učitelkou Sleč
na KubeSova stala se záhy miláČ
kem smíchovského divadelního o-
beconstva Se společností Švando-
vou zavítala mladičká umčlkyné
také do Brna a získala si i zdo hoj
né přátel a ctitelů Veliký talent
neuSel pozornosti řídících kruhů
Národního divadla pražského SI
Kubešova byla' angažována záhy
k první České scéné avfiak leta
trvalo než pronikla různými intri
kami zákulisními k možnosti roz
vinout své umřní v celé jeho krá
se nrílo a úchvatnosti Lze říci
že teprve v posledních osmi letech
vyrostla paní Kvapilova před oči
ma obecenstva v umělkyni nej
skvřlťjiieh cílů Také za hráni
eemi doznala paní Kvapilová veli
kých ňspřehů zejméjia v Ilélehra
dé kde pohostinsky vystoupila v
řftdé her jeíté v dob králo Ale
xandrii a kd zahrnuta byla pro
ievv obdivu a vkty Horna viak
svým chotím dramaturgem lu
roslavem Kvapilem čato inunibi
pAiflti douíek trpkoNtl — V pani
Kvapilové itratiU činohra Národ
ního divadla v Praxe svůj nejvřtJi
aejnailhrn?jií utnMevký Jv
itou nejskvélejAl hvéidu Zpráva
o jejl amrti fajuté nejhloub? ji ro
#echvřj viceky přátele fenkého
divadla v jehoj tléjinlah upsAno
4Une jméno llanny Kviilov4
pfmem nmaiaitttlným t el
Pro Nemocné Lidi
Téměř každý najde tu uzdravení Nikdo nemá zou
fat neboť i pro něho je pomoc
V AMERICE v tomto kraji pokroku nikdo nemusí zoufat přijdcli na
roba poněvadž jestvuje tu jeden známý lučebný ústav jod jmen
The COLUNS NEW YORK MEDICAL INSTITUTE
nřho cho-
jmencin:
Ido vhi :mhi si
IVv rorK IV Té?
KD1C KAŽDÉMU POSKYTUJÍC SIC Ki:jIJUŠÍ LÉKAŘSKÁ POMOC
Zh jw j'ii ntUM i !' i budí lidé mohou bt léčení velice uícnýni a zkúseným proíesorem
když olvřftii JKali ihiiioIioii jmi pomoci
Víudc žijí lidó kleíí byli v tomto ústavu vylepeni Tisícům a tisícům bylo navráceno zdra
ví í třm kdož již y-oníali pončvadž jinde bylí marní lučeni Způsob Mcnl v tomto ťistavu je ob
divuhodný Vy jen popf&ctu svoji chorobu a vysokouíený profesoři prozkoumav příznaky dle po
pisu pl cd pifce a dá vám připravit zvláštní 1-Iy které neminou be cíl
Za léčivost jt-íich b ruiií
Kdo trpí Une na nijakou chorobu nechť nevyhazuje peníze jiným lékařům nýbrž ať ob
rátí se na dole uvedenou adreusu a obdrží poradu zdarma Pamatujte vsak žo toto jest jediný sku
tečný ústav kdo vlastním svým způsobem uzdravují nemocné
Pro nedostatek nifota můžeme uveřejnit pouze nčkolik dosvždcení z tisíců dopisů které
docházejí do ústavu prof Colllnse
Slyšte co náš národ mluví o tomto doktorovi:
Míl bolesti v křížní kostí
Mži jsem kruté bolesti v
křižní kosti skoro celý jeden rok
a ani nemocniční lékaři nedoved
li mnfi pomoci až jsem fií obrá
til na dra Collinso léčebný
ústav odkud píisly mi lky po
jejíchž užití zůstal Jsem zdravý'"
Mlke Novák
1253 Mohlcn Av Pueblo Colo
Uzdravena z matičné choroby
Stonala jsem delší ča3 ma
tičnou nemocí avšak použila
jsem léků Dr Collinse a jsem
dnes zdravou a vyléčenou
Ženou
Mrs Ajfnes (lačník
R F 1) 3 JohnsUwa Pa
Uzdravený z choroby krve
Následkem
znečištění
krve trpči
nem silným
8vrbčním po
celém tčl" a
7 pont vad 2
) jsem zkusil
IXi' vSt-liWléky
niv slel jsem Že není Ukuře
který by mm vyléčil Ale my
lil jsem ' neboť léky z ústa
vu proí Collinse sejmuly so
mn nemoc tu jakoby kámen
do vody hodil-
Stany Vodila
11 sVet CharlcstonYVVa
Trpěla zastaralou komplikovanou
nemocí
Za posledních nČkolik roků pos
tihlo mne mnoho chorob jmenovité
míla jsem velké bolesti V Jatrách a v
podbřiSÍ též trptla jsem silnou zadu
chou Nevím Jak dlouho bych byla
setrvala v tom krušném postavení av-
sak dopsala jsem
proí Collinsovi
upotřebila jeho ni
dy a léků a U ďpi o
hla5ujiŽe jsem ú pl
nu zdravá a svých
povinností schopná
ženská Zd jest
moje podobizna
Mm J J Wácha
R P P 3 MJierwooJ N Dk
mnohvťh idspmnV-ch podkováni je tievno že nejvíce nemocných lidí vylécM The
COLLINS N Y M I On ]e jctlmý umiž rud zt úplné vyléčeni takých pacientů jrž phimet
do Iřťcní ať trpí na akutní chronické anebo gastaralft nemociT
" I AJNIi t)IIUVMCm)KOHY AUSKfil ŽliMSkO jakvi i otravu krve každého druhu runu uj
vylé'itndnliost( IVátri l ume holiny vj léíi v krátkém čum- Tedyl Trot stůněte a trpíte?
ropiUi'důkkulne VMthny vmm ldeti a uti nl udejte své Itáíi jk dlouho jíte nemocni n
TrCOlLINS NYJEDICALIM8TITUTE
MO West 3 lth Street New York N Y
Vyléčeaý z revraatizmu
Byl jsem
stížen rev
inatismem ve vSech
kostích a
nejvíce v
nohách a
t upotřebil
jsem mno
ho rozlič
ných patentních lék o ale bez
výsledku Koneční obrátil
jsem se na proí Collinse lé
řebný ústav a pomocí jeho vé
dy a léku uzdravil jsem s
trvale
I rank Wdii
Crtte Nb
!itá wil jejl ptatvel
ac