Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 01, 1907, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    " ! friiťftiiifcm t" _±m „wfc-u- _
na w a a a
L DrálOlSKVfin KrilhU zclim — Nyní snad bude v 'To- pčkný kanárek? A co je po ka
I 1 T („ _ id 1 i! lir ř
inimu viuc uu]jihu tu iciu Kraji- mirnovi auyz nezpívá t jvieia jBem
riV IfílVZ TIKU 'dn tifilA nFihóvA hn iií 4ři nmUtú 1 h
mmiVAi ritu — ctěna redak- vživť mv ftsi ttivw wi tiri Lni „v i„ u to!-™
c wuin v n sueiu ze e x- UJIMcni tam kde je cena všech Hrála jsem mu na harmoniku ale
lulM:-#UjIWUUjrUW „ „ vX1tf 1! „ i_lv llU U tirífirilr Wlrál ů í„1„nVn W11
ttal poeitkem dubna obilí do - lWrav ct rc(kkci ft vgm ík lka M druM fl ZU8(J y g
nic de duvují ve ctyh až pít nAFftřn v in i 1- fl „
' ] 11 ' I lit v 1 I ----- ! Jvííi nip nuujfiiil vV iVlIUltt
JVMH UV U13VU J U ttU UJl UUy f Xi-Kt T1n „11 11' 1rlA
V V M"BU'um kavpmna km hvíidá A skutefič pták za-
toM iinil abych mři v5e zaseto KAVLNNA Neb - Ctěná re- flirinvnti Tlilp { -lři
My farmáři máme nyní moc pil- IakceI Kád čítám dopisy v ctS- ZnhAi tT Vl Zn
i y n- vi ř í i nm n:u„ „ i ""ij1 rudl muziku Uo bylo stále
no 1'oíukí mřli jurrif? přkné tak nfm časopisu vaem a proto chci „„i x
i u : A! t i Alť'1 o 55 nlasa pro saloony
4M"jm m 7HH 1u"a¥C" " :ř r n o 7 více Tedy bude míňe na5c místo
muxim psaní nfchat abych míl no nepřijde Dne 24 ledna ode- ' ( nň
WJUMAU Tex - Ctíná rcdalc poíastován neboť na níktech fhf? mhyh' M 38ínc Z(lct0]'
ce! ře tomu jíž hodné dlouho co řarmách jsou na hosty různím kM" 'T8 "a ffnm7' lríí"
jnem pohlední psal do Jitu vafie- obíerstvcnírn níMM r řínrni nM mQ zmi ucm a luK D lou'
ho Míl bvch toho nvní mnoho I A ín- ™x-x 4- v 10 pronioici mesio věnce utrpělo
nu rdci ale nechci vá příliá tich starňíeh tam znám tímřř kaž- HHlflí0 n" 'y C líra n?do1kfiI°-
dlouhým dopisem obtížovat Po- dí}0 huhmipl Pokroku p Mu-
Kdo by chtíl pivo by ú odnikud
I Áltll-I 1V1 1 y li i t
£fll tu máme píkné jenže jsou řánek vyzval mne abych ním " n A K0 1K" IrcMiavji Djr v
hlále velká vítrv a hodní sucho Url v „ i I'"niucii v jfckarne dan z
JWedního ťinora dostalo isme za „„I™ i„„w x „i! x 0VHťm iiqaun Jyia jsem
„ _ „ uiBnmi IlJULIli: I ví i-i i y
ko trochu deítÉ Nvní íe tu zase i:! ' " 'oiiKa Krajany zamna o s-mc
krásní Před krátkým íasem při- vroZ se říká' když' u nás nikdo "!!' ř10 ř1 jt'yUŽ
&li tu o život dva Cc8i Jeden hoch whrává U hmí íflkn v u('1no nilín m ZflM'1°' Nťkt:
a druhý byl již starSÍ muž První hyl imn toUé 'L k „ cí!ť]1 krT?k m M'a JHl'm
hoch to asi 8 rokfi starý nohrával hw bt„A „u "nzenice jaic jecivycii uyím li! i
si s flintou V tom rána vvíla akivnL aJi 'in Je mní nyní velice smul
i " Mwui Jim lukvb unillttiauu JJIťl „ i y 1 i I 1
trefila jej zrovna do hlavy V hezváno a jídla a pití bylo dosti ? T 1 f 7
zápítí hoch zemřel Druhý kop- Samo Kho„ A M Lí # IMkoty kde mu zase zapoíla prá-
nut byl koním a takí zemřel oka- zpívalo Přezpívalo se níkolik o
mžití Krdeíyií zdravím vgechny byřejných písní Na to nřiiíla se
twnare a rovnez personál podívat! na tv zoivákv naní Te
IT&DK Janaic huřová l'aní Tesařová je blízká
VKWťiKrn M v ritnf soiweaKa a oyia prea Krátkým ca- lepny a zny
dakee! Musím taká zaiít u poía- scm v cnacl odkudz přivezla Tepny jsou od srdce vybíhající
sím které se nám Jetos nechce H1 M™" pěkných písní Požádal cívy obsahující krev jasnou íer-
jaksi líbit PředeSJý mísíc bylo Jsc'm J1' ob rnn5 zazpívala nija- vénou která žilami navrací se k
krásní fcplo ozírnní obílí a tráva kou' Ktj'íp c líbila píseň srdci co hmota temníjsí Má-li
se zelenala a teď v druhé pólo- 0 '!unu IIu°vi kterou zpívala se tílo ílovíka býtí dokonale zdra
vící dubna mám roíasí (studení sv'm 8 roku "torýra dívíátkem a ví musí cévy obsahovati íistou
Ale přece jsem už zašil pod devit desetiletým chlapcem Píseň tu bohatou a vňech Škodlivých látek
okrů ovsa a přál bych si jen bych JHCn si °IHal a Zí3e ji uveřejňuji: prostou krev Severů v Krvcéisti-
ici znam jesi po aiouna jeta co
prostředek v každém ohledu spo
lehlivý Lík tento zjedná úlevy
v případech bledniékv vvsíleno-
en na farmí A nyní přátelé na
shledanou neboť musím zase už
do kuchyní
R Otoupalík
mel už zasetý všechen Přibyl V nuíí tenké zemi )eíi lluHinee
nám sem do našeho kruhu řádný v nř"ž 10 "oll Jan Hun í'Mký
tlrlV fnrrríH Ván Vn VIMWUW
pal Kiery po yj ronu iarraaru ví Hííhovul řo bu]c vinutí vřrný yn
Jižní JMkote Koupil zde velikou viz v pozdíjbich íctocu v Praze
ii nriíMmi farmu n %C uo mu 7í1 I utudoval
I nriflrtomnl i 4a 1 1 1 ! I f
iviiivi u v rw 'Jjr nnuuvill
sti chudokrevnosti a výborní se
osvídiuje proti vyrážkám boulím
vředům lisejím slanému toku a
i'i ( IL: i i k„ i:x Í-1 ' '
vcliec že se tu usadil farmer tak I Viwka $eUi nnuha byla omkouta
nraktíekv Takovvch bvchorn zde "tt 5ttI('nkou kaI'n kIlba vyřknuta krvi Neobsahuje jiných než pou
Sil Jt" Xť I ťi 'iťr blaer„ vm léíivých a zdraví prospísných
lllbw rromřnilft v Itrtnmifln Hranico iíž hoří nikdo noní tam latck' "ava Ustoupí 8VÍŽCStl O-
líollow Abych udával ceny obilí
bylo by zbyteíné poněvadž tak u-
hy vzal trochu voIy h nnlíl ji tam limnosi Slie a ICIO Stavfi Se Obr-
Ilratiicc už hoří z ni no valí dym Jnřnym proti různým nemocem bé-
i uproHtřfd Ktojí řeHké vlati
ííni iií „„„ V„„„t JOd _byC ac „ b4ví„ ra(ho bra-1 KrvťSistítele tVna $l!o0 Ve
tra Václava Bauera navštívil vňech lékárnách V R Severa
jsem též starého osadníka Janai0 Ccdar Iíapids lowa
i Dundru
védél co dílá pan Ilonner My
šlím žo na svůj slíb již zapomníl
Minulou nedíli jsme si ehtíli vy
'v"w "luu1"a 1" l rat„ ymi xi v
al on étverák svůj eíder jíž vy- ' J r'ft('f "c " 0"i' předplatným
Pil a jelikož žízeň jeho byla jeslí ™ ™ P ' '
a 10 oueorai jsem se k
jet na návštívu pana Mokráéka I
r o I '-"
a viveniK hvuj ch
pil a jelikož žízeň jeho
asi dost velká proto si pospíšil „
' cvakni p Adolfu Poháéovi Krá-
a přijel se svou rodinou právé y 1
navštívil jsem též pole mrtvých
Slza drala se do oíí mých když
na pomníkách a náhrobcích íetl
obraz ten poAlomo Vám za 50c
tř
když jsme vyjíždí! i z domova
Stýská prý se mu po "Pokroku"
Já mu to sice vířím ale půjíovat
mu ho nebudu ať si jen na níj za
se předplatí Panu Vopatovi se
"Pokrok" zatoulal
Sťl
PIVO
nJyyMil uznání iiN lln
ntorzovo nivo fifcylo
eiAutké hiAinl víniivA r
IhW iit!jvyi unánl clu
tou nnKtuiil r trn-iuu-'-!rT:!:í
i I
roku iiHvtAil uiiilil
i
V Ixi Wl-
r rnrtlainl Uru r ijuf A
ln'Jiiiil ily iculi lHkV l
klyá r)iM(irlit iMiroU
ku řilllA JI fl A )IVll IH-ll
lil
i um niuruo nivo li
va irl il jiuluj IahIiiu
iUui o
Slorx Brcwlng Co
OMAHA
jsem jména myeh starých zná-
mých a přátel Odnoíívá tnm
m za I —
hun hvíun jednou a teď si již po { řl '
i do poslední chvíle se dře i aby dí-
viikrate eestu spletl Jelikož ale
i t ni tem zajistili bezstarostníjsí žití
pitní opatova rada čte "Patera r f ' '
í Hudu vněm zjtuí e hká Srdeíný
Vojtěcha' tedy si ho přijde pre- rifiz
t 4 u í tí rnJn! Antn Bauer
suché a toho jest pravé zapotřebí!
poněvadž co nevidét budeme voit DAVID CITY Neb — Ct red!
mlíko nn nádraží Také sem při-JOdpiHfte Že vás zase obtěžuji ale
jí l [an Ainert mm a koupu si iihjů siaie mne nutí abych prv psa
zde malou farmu Po étyři roky I ta íastíji Ale poněvadž já se mu
iélařil v jižním Itlinoisu ale užhím otáíeti v kněhyni jako vy
prý má toho beílařeni až po krk nebývá mu' mnoho íasu liti do
TeiF by tak potřeboval nijakou I ÍmviI Nyní dlužím konati prá
hospodyňku na doHinrtl Nejhůře jel tu Ji na cuhrudee JUm s-ahrádky
ini iiyio p imovi Ktiy vanuim a ut uuu vciike Ty také ee
kriellíky vždy t pti mél potuelkaji na mne Muim tiž podrko-
jeďn Konet n se na to ijojmld a j vnt onomu poornému pánu t
ttf hv rád nAi&kou beeiaíku Ne-1 Mraituiril kterv iuslil inn" illuu
i Ui-ti řilii „'nli „L I JII tUřL U i I rl' ftUl VUAd
ki uuivl itroja ilvtrí lUvdiiky ořikáé co je pu kleci kuji v ni tuuíJiíin úlim wf m ttat 4Utí
'Nikdy nepochybí uclnltl dobře"
DRA PETRA
HOB
OKO
Itcv Wm Scbuff 412 Clinton Avo Nevark N Ji
"íloboko přivodilo Dodivubodnó výsledky náslodkcm bo
žího požehnání"
Výrok pronesený statlsíckráto nemocnými a trpícími
ToSlcto tl pro malý ipiack obsahující douvřdčení o tomto toli
krát zkoušeném bylinném léku z každého státu a území v Unii
1'lSte
1)R PETER FAHRNEY & SONS CO
112-1U Již Hoyoe Av CHICAGO ILL
Céskýiii IIiinhnIiíiIuIIii!
Kupujte íesky mletou pšeničnou mouku českých mlýnů fc
ve Wilber a DeWítt Nejlepší mouka Hpojcných Btáteeh j
Zkuste ji u jsme jisti že jinou mouku ani do domu nevezmete w
r [ti
m ZvliLfitnÍ! iVkWi IrimuMrn lfiutd 'yud tAAt iiň trwmlrt ti
$1000 vyplatíme tomu kdo dokáio že Žitná mouka naše Je m
jitniviyiu uijjřutui ve opujeuycu oiutccn prcuccnai
Sklady po Spojených Stáčeli: Wilher Omaha Lincoln
Nebraska Cedar Kapids Marshaltown Jowa Oklahonm City
Okla Chicago 111 8t Louis Mo atd
Žádejte včude naál mouku!
Zvoneček & Aksamit
velkomlýny ve Wilber a DcWilt mm% í!
POMNÍKY
žulové a mramorové
0
Frank Novák
1413-15 So 13th 8t Omaha
(Naproti IlotUa rraba)
Velký uklad kraitn& práco zaruřooa
Kupte ti pomník v Omnto Co uktřl
te zapiatl vám více ne£ coulu
§ i
M
NeJoblíbenéJM itfedlsko Čecba i Omiby 1 vtekors jut
Elogantng zařízený HOSTINEC
kUrýi rlMtní
Jos nSTovdlr tAU liž 15 a Howard ul
Výtečný Krugar "CVbinet" itále na čepu jakoi I íejlepii pira
lahvová Na iklaJS mi pouze ta nejlepii vlna jemné likéry a výborai
doutníky Chutný t&kuiek po ruee 27—
O hojnou přízeň krajaoQ liůí JOB NOVÁI
První
třídy
HOSTINEC
Restaurant
a moderně
zařízený
VLASTNI
ojosaiisr :m:
číslo 1516-1518 Dodo oiice Oinatia Hel)
V modorné tařlzené jídelní bude Vám vždy a každou hodinu oehoť
116 poalouženo těmi nejlépe připravenými jídly evéřinou a rflinýml la
hůdkami jaké jen možno b&hem každého období taopbtflti
Mimo t-loulaký "LempQv' výborný ležák světoznámé "riíeH
aké" at&le na Cepu
Viditolný
Rychlý
Trvanlivý
UNDERWOOD
STANDARD TIPEWRITER
Stroj
o)ž
konočnó
kouplto
V ViU í %-u V
Jo-ll
to
I I I I n H A Um m J
£4 UlUSrWBDD
JSWMMh lne
UNDERWOOD TYPEWRITER CO
Í6I7 Farnnm 8t„ - 4 - Omnhn Nob
(