Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 01, 1907, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    iniáinniH
Nepřejeme si aby někdo věřil pouzo našim slovům
ale jeďte se přesvědčit a pak na svó vlastní oči uvi
díte co máme na prodej v naší novó osadě v
Jiho-západním Texasu
II
V okresu I)u val kd nyní zakládá nová osada proJAvn jí e pozemky lali ryehlc že v krůtkám hw nebude tmu k dostání nic laciného a proto si pospěšte do
kiid míížete tyto výteená pozemky koupit jcátě lovní A dnen tam kiipnjoii jíž nejen (Sí — ale í Američanů shrábnou to brzo víc jestli hí nás" lid nepospísí Víi
minulém vJftu jsme prodali tékolikn krajanům ze mrveni a též Čechům z jihu — za to ale Američané zukoupiH jak následuje
K II Porter 7 Aínsworth íowa 8 V Drookhart Anna Dawson a W Jí Crozicr z WashinKton Ja H Dínjís H A íacox A 1) Lcacox K F Itandolph z
Kcota la Henry Leví l H íjví z Lincoln Sub A Ií lírown z Ifardy Neb K M Línu z Table Koek Neb H J Condín z Washington la a A i' Mickcy
bralr bývalého guvernéra nebrasského zakoupili í)WJ0 nty-fi pozcmkfi — Krajané kteří od nás koupili pří minulém výletu jsou í John Hlaváček zc HÍKseton H
Dak J I) Wolf z Clarloson Neb Cyril Hvoboda z Prahne Neb J Oírard z Texasu zakoupili úhrnem 0 10 akrň a víee jicž 10 krajan A má pozemky zamluveno
Jctftc h nárnl pMStí vIct iJ ne 7 kvétna do naší nové osady Sweden JUngc a zakupte si majetek který v krátkém čase
vystoupí v ecnA více než majetek kdekoliv índe Doplřtn na
IHTEflNATIONAL LAfID AND IflVESTklENT CO 548-49 BEE BUILDING OMAHA ÍIEDRASKA
Oiobní jsprivy
— Minulou středu zastavil se ti
nás na okamžik vážený přítel p
dno J Florián (testující jednatel
Allan Wínc and íiquor Co z Chí
vana Vraeel se z ob hodií cesty
po Iowé a jak nimi ndélíl jent
rld že jíž má nevděčný wtát ten
za xebou Nyní centujo pan Flo
rián po NYbraxetí a jak h doví
dáme daří e mu znamenité V
onadáeh kde jíž zboží jím nabíze
ié znají netřeba aby m prý příliš
namáhal ježto éeítí obehodníeí
béz dlouhých řeéí wvéřují mu
znuéné objediiífifvky I'an Flori
án nyní lituj" zmařeného v
Iowé Přejíme mu zdaru!
—Týž den odpoledn potéíil
ním návAtévou vou vážený pan
otec Jan Zvoneéek z Wilber Za
vítal do Omahy za beboden a z
usmévavé tváře jeho jnme ihned
Mudilí že pochodil aí znamení
té' A nemýlili jme ne Výtcéná
mouka z wilberkého mlýna pp
íívoneéka a Akamíta téí m pří
zní nejen éehkých pekařň pp A
dolřa Hvobody ftímona Ikňka
Ant VaSákyt a jiných ale i ée
hkýeh hoKpodynřk jež hí lepSÍ
mouky nepřejí Htejné hkvélénm
odbytu téňí Htt mouka ta v Kouth
Omaze kIež p W J1 Cínek záo
buje jí celé méato v Cedar Ha
j)ídíích a jiných oadách íowí
k'ých a v polední dobé razí mí
cextu í do obchodů a domácnoHtí
ehicagHkých Wct Hide Orocery
(Jo v Chícatftí zvétíujn každým
týdnem ave objednávky a nánled
kem toho páni mlynáři nuceni
jsou hnátí plnou parou oba mlý
ny ve Wilber i 1) Witt dnem í
nocí Přejeme pánům otcům nej
lepšího UNpřchu!
— Minulý týden přinlí ne na u(ih
podívat uvédomélí kjrajané pp
Ant Kasík Jakub' Ambrož Jan
Ambrož syn p Jak Ambrože n
Kudolf Ambrož nyn p Jajia Ani
brože vžichní ol MadÍNon Neb
a p Karel Krwd z CharleK Mix
Jní Dak ránové Ant Knsík
n Jakub Ambrož pí i vel i do trhu
KOuth-omaŽHkého po kář hovězí
ho dobytka a jak h námi ndélili
byli s cr::nu utrítnou tpr!nj'iil
1'au KuKÍk vlantní pěknou a vzor
né zařízenou farmu o 1M akrech
h níž dopomtdd si jen vlastní hvoii
) píiéinlivoHtí a hospodárnost í Tan
tluk Ambrož jest elkofanuáí' a
m popírá h he nwd tésí nepopí
rwteliiému blahibvtti jako vétíina
j-'ho NiMlsedů Pult líexd přijel do
Omahy nu podívanou a líbí m tnu
prý u nái ziianu-nité Víříme mu
íie mučení!
— V pátek odpoledne liti 11 jiue
přilelitoit wn&miti e % viUenyuil
krajany pp J Yeehuutetu ma
jitilrm hotelu a fitriny v Hftťwiu
VU a Aut IVdiesem tl JreKnry
Jil Pak 01a krajané přijeli do
Omahy aby de nlibdtlt huUi
pomoijí lékiřxké 1'au Veehout
trpél po dlouhou jíž dobu zlým
oéním neduhem juni následkem
nedoMtateéné domáeí pomoeí lé
kařské horAíl hi' den ode dne Do
Omahy příjfl dne ]') března a
ihned hi Mvéříl j)ééí odborného
lékaře í)ra ( Jí f lorda jehož uméií
odařílo hi: přivéKti úb-vu téžcí!
zkoiiHenému krajanu Pan DobeS
vyhledal hi pomocí u Dra Kálala
jenž za pomocí Dra Allíxona nu
een byl provéfttí na pacientu bo
lestnou operaeí J 'jjjti Dobeá před
éííHcm upadl nu ledu a zlomil n
ruku Náaledlíiem chybného léée-
ní na ruku ochroml n nyní mu
selí mu Ikaí ruku znovu zlo
mit i Jak panu Yechoutoví tak
í panu Dobenovi daří e jíž léjif
a obn mají mdéjí že w v brzku
vrátí kpi Mvým milým valné po
zdravení Oba rekoivaleHeentí
j?oU Maří přátelé a po Mi Jeteeh
hetkalí ni' v Omaze za okolnoHtí
tak zvliHtních Požádali náx aby
chom tlumoříli ttrdeéný jích po
zdrav éetnýin přátí lňm a známým
v NebniHee zejméia pak starému
Houdriihu p Ant Hájkovi v Tyn
dali H Dak
ČESKÁ VEŘEJNOST SE TÁŽE
Pane KoHÍcký zdvořile Váx žá
dáme abyste zodpovídal éeké ve
řejnoMtí a élenům "C'eko-Americké
Nadace" následující otázky s
Na úctu Vanem udáváte mezí
jiným tyto položky:
VI března VMY1 lXX) církulářň
lí) března XWtí 1500 eirkuláíň
20 března lí02 1000 círksdářfi
Za kolky na cirkuiáře 04í
Počítaje jeden kolek na jeden
cirkulář mohl Jste jich rozeslat i
pouze !Mb Kaéte adélíti kam w
podélo těch ostatních 2100 eirku
lářŮÍ Dne lí) března dal Jste natisk
nout! 1000 hbéracích listin
Dne 20 bezna dal Jste nátisk
nouti 2")0 sběracích listin
Naé bylo třeba téch dalších 2ó0
sběracích listin?
Minule jsme upozornili že dle
účtu Vašeho nedostává se asi 2
100 obálek a asi 1!KH) psacího pa
píru Dále jsme Vás žádali o vy
světlení schodku jevícího se mezi
Vaším udáním a xánamciu v zá
pihfieh nadačního výboru
#e položky vzaté Vašeho tV
étu jsou správné a že i imy vza
té ye zápisek vboru rovněž jsu
správné za to niéím
A doUUete li že správné ne
jsou dám tHtm natlacniho
fotidil
Toto ponecháni v listě po něko
lik tídnů lste se nemohl y
mlouvuti ix Iste laptimučl
N&divky ntpoiUti ia cnlpovéví I
UM f V Uurci
Jni i mini hiIimik V4m i il
Utk V'i' i rlf'ouil (il Ullij im
PANU JANU ROSICKÉMU!
Děkuji Vám za věnování mi li
terárního výplodu jejž Jste uve
řejnil v minulém ěísle "O A"
Divím se opravdu že élovék po
třicetiletém působení ve veřejno
stí éesko americké a dělající hí
nároky na vzdělání není schopen
odpověděli věcně na dotazy ný
brž jen nadávkami spadajícíní
pod důstojnost lidskou Díky je
sté že nejsem sám Hyliť í jíní
postižení Vaší hrubostí
Jednu věc Vám ale kladu na vě
domí a to že mám tolik ameri
ckého ducha a neodvíslostí abych
hájil pravdu it odkrýval Va4e ná
rodní ždímání a pletichy -- jak
ste ráéíl jednou poznamenali
"Kvery doj has his day"
V se co Jste proti mně nalezl
byly jen nadávky a tvrzení lživá
Vizte jaká jest ta Vaše pravdo-
mluvnont:
Iutoniftl Eevenu hetvtev
DlKtrlct oř Nebrka
ColIctor'í Office
(hnttUa Sih Apríl 15ío7
Mr Václav JJuresh
Oiiiuha NVbrusSH
Dcar bir--In
ri'HiniHi! tt your inníry uf n-
wni duté iih to tlie metlioil utni reasoii
fnr your ni-inmliini řioin tlie (' H jh-
tcrusl revciiuťi service 1 lisve t sny
it ÍM U ř(K't lil lit it wus iiriKoHcítcil UII'J
ws entírely voluntary on your jotrt
ufel thut ttiÍH iifíífAi vvry much regret
leil tlie nwwHNity tur your Icíívíiik
At the tinie I was futly jK-rsurtiled
tlidt tím change wiis entírely Icchuki
oř tlie říut tlmt yu řelt yim coulil tlo
better tor yourMelf ia iietíve iuniue
tlum ía tlie servíeit ř the vernniciit
I um leiiHi'( to sny tlmt ytmr iitijimlry
integrity uml eajmitv au a goveriiiiii!t
emj)loyen were ni nll tínics iirť í'tei!
AtxJ triiNteii
Voum truly
O II HtPVCHH
Collector
Pan Václav llun-í
Oiiiuliii i liriixkii
Irliv noMi~-
V oiIhik"'i1' nu Vái nctláviiv iliia
t knjici st (hihkImi a plicinV Vaielio
ixllonťt ni se im sliúliv vtiítmciieik w li
liVImlú Hxij Hlfilu ji-t mi ili c
faktem jiní h U iiiýiuluné a ójl in'
liliri"lné h Vull MrwH a #e lutu m
hiiu na velii-i' lilvilt nnlieflí Vaif
lllt V S I DII ('ll I
V tmu i-tni' jni-ia I iijilné 'ii'o'tl
i'iii íe iiim-iui iiiiiMiiit hlii m-lii r
itii'imtii kktiteOamli í h í VÍ
dtilii ) iniiíiti- lťn 'iui'tiiilí Jíru min
V nktiMiim ulivliotlt) ve nlullA
!l-lui Jmi liti ti iillílll íi't
M' J'iii illIUMUl "t l U lnlt H lll( Hltit
jtlku vUillttkil IIHi'lHimt llv W-iK"
ii fti4in m hIi IU
Mik i j 1 1 ni n v
ť II Stl(-iH
HÁIDEN BEOS
Mužské
kabáty
do deštó
$760
$850
$1000
$12 50 až
do $2500
Xcflepfif
vybrané
zásoby
Autu
vyjoženri
na fA)Mv
za ne
ceny
důslední
v poctivém
Mužskó
obleky
&() 750
Ul 1250 až
do $3250
Zrovnantlfiliy
jaki cjjctjto
piávÉ za ceny
jaké eicťíti?
platní míí
hU) naJézří
lnlillili Irtfjtn
vr"' k nakupováni
x55i& mvóIjo jarního
1 M i r ± i i am A t r 4 f
HAYOEN AMx
lOth &
Dodgo
Omaha
Neb
3
nyní Vás žádám byste odvo
lal v listě Vašem í v listech jiných
své tvrzení že jsem byl nečestné
propnítén ze služby vládní jinak
Vás pož-mi Ic podání důkazu
V liureš
SIŠSHTON K Dak 27 dubna
— Ctěná redakce! Dne l' dubna
vyjel jsem sí ze Hissetojt do Texa
su abych se podíval na pozemky
které ohlašuje nasc ěeská pozem
ková společnost 'The International
Uml nad ínvestmeut Co' v Oma
ze Náhodou dostal jsem se do
společnosti lidí kteíí jeli asi HO
mil dále na jih též se podívat na
pozemky ti tu jsem měl příležitost
viděli rozličné pozemky Tam se
tkal jsem se h panem Shnrym a s
p Cyrilem Svobodou z ťraiftie
li Hned druhý den jsem jel
zpátky se zmíněnými pány nu
retu' Sweden kterouž výe Zlllílté
uá česká společnost ohlašuje Mo
hu směle ííei že js-iu lepšího po
eliiKu lia eelé 'sté V TeMisti ne
viděl A proto Veliee jnetn byl
píekvapeu když mi bvlo řečeno
že ještě málo C ehit tam po-mlsv
nakoupilo 1'otoha jest velmi kráv
Itá a ptVla výborné jukoiti Ihned
nakoupil jsem tu I7i aktů Mvlo
by věru iádotiťhti uby Ccfii neme
škali a e vitšítit počin e tmít
tlailili Iteb nebude tu dl"uhu tr
ut a tv dobré piumtky buďm vy
plodácv Společnost la vskutku
pozemky ty v ceně nepřehání
vlastně ti porovnáií s jinými po
dobnými společnostmi je — pod
ceňuje líyl bych opravdu povde
éen kdyby téehto několik řádek
přimělo aspoň několik kirajanň
aby se jeli na pozemky ty podívat
Jsem jist že by pak samí seznali
jakou budoucnost chová v sobč
ona část Texasu Musím též po
dotknonti že jsem na svém po
zemku ve Sweden viděl nékmlik
krásných jelenu Hyl jsem 0"lý
pryč neboť již v Čechách jsem byl
náruživým honcem a mnohdy jsem
si jak se říká zapytktčil Váš
John Hlaváček
NEPLAŤTE NÁJEM I
Domek o ó světliieícll a lot JO
při lo:t st é -j-vn Washinutmi ul
South Omaha vedle Kroeeruího
tibehodu losefa Morona prtalá se
a +7'o Nejraději byth prodal
Cechu liell Néltiei
Prodá se za +"iO botové zbytek
i měsíčné uspokojivému mui
proeujieímu za dobrou stálou
mdu
Domek má "i světnic vyplastro
vnuých sklep cihelnou podezdív
ku dobrou studní
WiKi sdělí W L8ELUY
IJooiu il Itoard of Ttade
v Omae Tel Douu IMtt mi
rMpUcfjU na 'Pokrok"
$1 00 roíné ~ Do Cech f 3 09