Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 24, 1907, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zprávi zt 1 Čtvrtletí počínající
V hotovoMtí
Svatopluk č 1 210
Mladočeeb č 2 T
Hlovan č íl 207
Karel Havlíěk ř 4 m
Bratří v Kruh ě 5 102
J A Komenaký ě (i 70
Kaní Veliký č 7 25
ICovnoat č 8 81
tfeaká Komun ě í 70
tfechoalovaji č 10 71
tfechíe č 11 :58
('hrudím č 12 80
Čeaký Uv ě jj :w
Ladímír Klucel ě 11 24
Jaa Hua č 15 70
Bratří Heveru č 18 27
He věrní Hvězdu č 10 2J
Jiří Podčbradaký ě 20 18
i OlCl0k# m 0tfttttititi avl
Celkem 1357
Vydání
Vádav Tyru aluáné u ritv-
o %'tM
Frank Hkok míužii akříň 'J'JOO
Antonín F Vrlíž aliiiné u ie-
etovoé J'í"
F Mína )uíú u certovnl 500
M F littAtýř HluŽ li í'rttt 4M
V M Vrabak alužní ťctovn
a tíak SÍ350
M A Krcli ná J200
F A Kri-fa alufcfé M0U
J W WíllÍK J 0000
Jobn Htodil úmrtní nntlét e F
M itadly J 00000
Warner k Warnor pojíít-nl írfi
Orán—pro a JeJn— 1000
aavrbujMch líatín 0100
Ht Paul tluk zprávy 3570
F M Vráb-k 2M paitdbo p
píru 47"
Jamf 1( I'ro hťk uortní na
dace Jo Maruaka 100000
Htátní pojiétení odbor Jífi00
(' lJobrn III Ukut 1475
¥ A Krcb esprea notář po
štovné atd 672
(Vlkeu É242578
Výkaz Členatva
Poíat ílii& dl poalední zprávy 1322
Přiatouplýcb za proílé ítvrtltí 4fl
Clkin M8
Z KRUHŮ Č S D F J
Hopkíni Mínn — ' Ctřní bra
tři a aeatry ČSDPJednoty! O
znamuji že ílen apolku Jan IIu
í 15 Joaeř HokeŠ byl v minulé
achůzi vyloučen ze apolku pro
velké přestupky stanov Nebylo
jiné pomocí neboť víechno napo
mínání bratrft naSích zfiatalo bez
výsledným Leč za to uvedli jame
v kruh aáS čtyry členy kterými
ae apolek riá4 skutečné může ho
nouití Zároveň navrženo bylo 6
nových čekanců kteří budou pří
jímání večer v aobotu dne 4
kvétna Za tím účelem bylo ve
Hchfizi ujednáno že uvádění če
kajiců a čekanek bude veřejné
při čemž budeme míti přátelskou
zábavu K apolečenaké zábavč
této zváni jsou vfiichni přátelé na
Sieh bratrň a hHter Druhého
dne 5 kvčtna bud hchůze jako
i býče jíl? Doufám též že do pří
řtí achůze budeme míti okolo dva
eeti cekancú a čekanek H u
přínmým pozdraveni vím bra
trftm a sestrám
Hed Hromádko taj
Hajrward Mínn — Ct?ní bratří
li aeatry! 1'řednž muiím ct bra
try a iwfctry apolku dan Arnoa Ko
lueiihký č U upozoruitl nit opčtnA
Uiníť!íl spolku v i Nfhftzi dne ÍJ
Jrdna 1U07 odbývaní Mii fa bez
ruřdilu žádnému éh-mi ktirý e
při avé-iu oneitiotiivul u br úň-tni-ka
útn'í neb pÍHřinné mohlásl
žádná podpora v iirmwl ypbu-e
Ita nebude Jet to uifán vrli
ee jrAviié a mítné IW bv
tlium volili vlažní vybury pro
1 ledna a končící 31 března 1907
♦358871
41808
Um
41290
24553
23021
12105
4251
14924
9320
13005
7021
13538
4450
4335
13177
4513
5701
2554
3574
♦231887
200814
124080
00185
0100
0425
108804
54885
03080
00340
5053
4280
21812
30517
4080
5073
0720
♦609833
OJ Ucii a odcčta:
Zinřclýcb
Odutouplýcb
Vyiouf f ných
CeJkeui
t i t t i
i t I 4 t
11
Zbývá k úmrtní uadMcí opráv
ofinýcb :elkin
3157
Výkaz jmíní
Čbrnný přfjam 001l33
CbrnnÍ vydáni — 242571
Zbývá v pokladn é37265
Výkaz jméni
1V1 úroky $2100000
V botovoMí 367285
V diplomech atd 425SO
Jednota vlftuíní ♦250í35
My nížepaflní nhkdalí jttjuie pu
bedlivém přihlédnutí (zkoumá'
ní) ž zprava tato j:t v úplném
pořádku a knihami pokladníka í
tajemníka v xouhlaau což tuto
vlastnoruční výmí p'dpiay a ]r?-
íetí atvfKujťfne
ťléetd výbor:
Antonia V Vrtíí
Frank Mixa
M Válek
11 HJJfiJIA '1I1UHIJJIWWW WH' J''1
nemocné kteří ae mají oaobné o
atavu nemocného člena přeavčdči
ti a irfolku zprávu o tom podává
tíí Jlyalím když rnuaí nemocné
mu být obatarána pomoc lékař
ki léky a a vyavédčení že také
o tom možno aapoň poStovníra
líatkem uvédomítí úČetníka Má-
me-li my právo žádatí na apolku
a Jednoté by plnila povinnoatí
vůči nám pak má také právo Žá
datí od náa plnění povinnoatí
Protož držme xe heala: "Povín-
noat nade váeckol" Dále ozna
muji žo apolek náí usneal ae ve
avé achůzi dne 7 dubna 1007 po
řádané odbývatí májovou zába
vu v nedélí dne 5 kvétna 1907 o
4 hod odp ve upolkové aíni
Schůze určena výrnínečnč pro tu
to inedčli na 11 hodin dopoledne
fclikož to bude oslava déUiická
jaou bratři a WKtry vyzýváni by
dostavili ai v hojném počtu a
v olJeku dělnickém (modrém)
Ctěné aeatry zajinté opatří něco
na zub tak aby ne to dobře tan
čilo a bratrům hudebníkům do
bře hrálo Přijďte tedy viiehni!
Musím ae též zmínili o ajezdu
vobodomyaLnýeb v Cbieagu Hpo-U-k
nái ae unnol fa nebude žád
ným ělťuem na ajfzdu zaatupován
foi některé řbny imaěně pohně
valo Téí já hlasoval jroti obe
aluil ajfztlij na ňřat víeeh řlenii
polku ponévutli mám za to fa
ějt-nuvé jiného j-řef tilveid iio
mají býtí nuceni ku krytí výloh
s ajeídem apojenyeh A pak ai
nemohu arovnat v hlavř ro ti
r&d "také avobodiři" pfrdatl
rají la návrhy v "hoforě o ijt
du irvftbodomynlných" Tak ku uvažtn upřímní fleznřlo by dále
př jeden počítá že jo de v A- ko lép a vufnéjí hí totoj Vo
meríc aí 200000 avoldomyiJ WíJlow ítíver j? Milná řcakA owi
ných (chh a téch pak j 10- da a v? MtJvdu j'jím fonký w-
ÍXX) téch pravých Kilyby mt tech-
to 10000 pravých uvázalo jen na
1 méwííné aefilo by $120)
ročné 'A tohoto obnoxu ž mo-
hla by ne jíž atraja avobodomyal -
ná repreaentovatí Ntavboti různých I upliA úí'! iiítk v lomto lovém do
úxtavů a budov Co w mna tjfa mnf Hpolck iáí mm£í m po
jitém tak chudý dělník fa bychjvnéat naíí uárudnoHt v obh jí
fc na podobny pííwpévek uvázal í j i J
nemohl a proto bych aai také me-
zi ty pravé poíítán bytí nemohl
Mým náhledem jt to vžechny
výloh v tu: alezdem kiu'vtUi krvlv
mají býtí přMvku dobrovob
ných Aby njwwi tto příiefcl
nam CVchoamerííaíJŮm povznes
ní Iz aí ovíem jen přátí poné-
vadž když élovck ít v lintech
avobodomyalných jak xvobodář J4ou [MíiVvm kníUho ítvrtloií untiet
oAuurxiíxúé HVíhoífth-0 nv tiM'"ír J'lnl uvťřejiováuy ludu
naAee dala m futrál pu noa a ona
opet jemu brejle a ♦rocbu galant-
noNtí neví jaký tn Ut j druh
vobodomyalnotí H bratrakym
zdravém Václav Perlík
t tajem
tmu Ti i m tu i
WUlow Eíver Mlnn — Cténé
xřadatlwtvo orgánu! Vždy po
obdrženi naáVbo milého zpravoda-
'
e orgánu vždy ae zájmem pře-
blížím liaty jeho a téméř vždy po-
téáím a prkvoií toho neb onoho „dbývá vé lfiz každou ítvrtou we
apolku chlulícího ae nijakým pří- dlí v iíííi ptKinod pr K títausk
rňatkem do apolku což vždy ztro- '"ípřcdM-dit Vác fiutko tjmik Vt
ednoty I'otrf to zajt vždy
Kazueno oraira i acairu n taicovy
apolek míiže býtí' hrd na to že
Úp pokračuje na vytknutí
rfri7# íat fmn Lrivř rnlr
araze J tomu pravé rok co
í Zdfl VC WllíOW Itiver a okolí vy-
zde VC Wílíow Itiver a okolí
pučela nová ratolcat na ínohutní-
mm
cím pni mM milé Jednoty A
vvlor tomu že a láakou a občta-
♦t 4 i i -i zi
yvu u t odbývá avé mMvA kaidou Z mlM v
jet pěatěna přece je jozvolna aiÍMki v aíoi JOOF Vhfaú F h Vra
roate Hiuul jí Zdjí vzduch ne- aovaký í Kuur CcnUir Mínn tajoio-
ivédčí Můžeme ae pouze třemi
novými členy vykázat Je to vý-
kaz amutný pro oaadu zdejňí ale
pravdivý Přca to vaak mám na-
ději že nastávajícím jarem pří-
jde i do apolku naaeho nový ží-
vot a my budeme m mocí pochlu-
ilS j n i i i
biti vzrůatem členatva a tudíž í
tím že žijeme v krajínč oaazené
Dvědomérýmí krajany Nechci
ač bych mokl poukázatí na to
kde že je ten kámen drazu ab
obracím ae přímo na krajany
řdejíí a náaledující úvahou : Jeat
náa zde v okolí uaazeno kc atu
to čítám krajany a krajanky kte-
ří mohou iako členové v celek anot
jení mnoho dobra vykonat Jak
íí až dontatečně aewílení budeme
Dnea jedná ae mně hlavnS o to
byat- nepředpojatě ae mnou' pra-
' tt t'
vý itav věcí promyahh Doati
značný počet krajanů zdejéích
lt " II A ' tlil
naleží ku Mpolkftm cuonárodním
jeat pravua ze i iain apravne na
úraz a úmrtí pojištěni jate vaak p'd Jan V Simon útnf A F Vr
co ae týče apoleČcnukého života Mjamik MatéJ F Iíétýř poklad-
j a i 'i r ' i
jaie wm uoznejie upnrane jaao
utopeni jmaK wa nyii nemaže
neboť eo ZJiriěí ten hlouček nebo
čaaem i ojedínělei v té záplavě
cízonárodníf Krev není voda!
Tak i vy časem majíc njký
i "
mWeta povznést poněvadž byli
byste Umlčeni Zde ve vadili atře-
du již přea rok exÍHtuj éeaký
aH který tytéž výhody vám
poskytne a v kterém ne-Ji měnil
tedyaapoň tytéž poplatky platíte
a přece jrn málo pomnoxti a pod
pory jte mu věnovali ?ádný
H-mftia řlfi fa JrtUmta linie apo-
čivá tia alabýeh rákladrrh 'la
kovy byl by v hriku umlčen a za-
hanban Dakary úředními "Jhhi
u ftiaolkii infliokébo" i„r cdá
hří„-i utu l„ it i i
brdt velkiil takového "také
krajana" Vlak draií krijiní
bk Jiří JVidřluvMlhk Témfř
vSu-bm krajanň a krajanky patří
ku hhúUu lomu Mohou vííclmí
za (Hek řVj: 'Mamo zd! vSichní
Ibralří a wh ry a poHiopílí jnmíí
lri?wri Npom
Ce$k0-8l0V Dělnické Podp Jetí
Pw iJř' 4í'1 m 'f'l'u'1 ui
""'W'i jkoi jr w
M"nin a Mlchíf"-
nUvDÍ Jednott v Hii v%Xilt MlnaMoU
C'MuIl UtuUn výborm
vcanoarnnici jwu:
I'eJda Václav Tyra Jfvpkliia
'L M' V'}l!f'u V9?
iJi mí„' iu'
8t puJ Mí Ul Ukkř aárlM l!
Dokut 305 K 7Uj Btr tít J'ul Mitia
Cřaav r42 w 7iu 8t Mt Paul
pian
p'"y ctvMltií otmmvíuy budou
i ! flí lt i -I
lin" V?VT u"l y JUUU' venre"''
' Mlnn
tiokoíi fí{il„mrv „ ttňnuiB
i oetoík Juh iinr jkiadBik Vojtíca
Níinee řfivol Juk Vondra
DÍk V' VAJv Procházka pm-
í"re'flk Jn votflý výp praporů-
bik ÍM l)kVi Vl)itfui tMkí VtfJt u
nm vtuk atrái Frank iír™L vílr
vy-lrme vtuk atrái Frank íicraol výbor
1 -w r w
Wetnii i u Vou4r Jm Novotný it
Jn Kuk":ku'
v' ™" ueur Centoř
MUmaaota
Bl Kmiwraott U Hm-nr Onur
" "Ji l ! t Til 1!"
8ueuř Ce8Uř( Míon '
Buita t lil Ht iaul iiina
odbývá a':b&% kaMou totl nedílí v
'í í tiídú Cocb Wartla Kepl
'"f ' 7 w 7 "ej
J"ý níatopřadaeda 344 Puka Ht
rtUhnf umulk m líarríaoa
vaj Frk lik déatník 417 Krla
vir 7tb Ht Matíj VáUk dúvéraík
v' ťriánek pra-
A"i K"ať
praporenik ÍSM Urrlo Ht Joa Gul
řříd vuhftli (řAž m ClUjtť)I
Alb Hani vmk atráž 417 Duka Bt
f'nk Kříba nartál hs Juno t)t
Káral Havlíčak Borovaký t IV
Mmoaapolía Minn
4 'd6wlřkftí!"J' '"l" v
padaju Jun M Aubrcbt míato-prad
Jlj tajfoiník Joa K érámak
!!í "uř0B !':'' letník j0Mf flefl
4H Huron Ht H K pok Udn k Jan Štrá-
ftl c:!8 0ut(l H „_
( „ „ _
V T tfllUU
odbývA vé whftjt# katd 4 U4„
méaícl ťfadaeda Fr U Korbel mláto-
iuia unii in iMuvum i i 7 irauoc
VĎÍtřoUtra VJ Kabal ven atrái Fr
Kubík důvrník Mat i'omi
h K Komanaký CVI Hayward Mina
odbývá av arbfira 1 ocdéli v uúrl
I'feded Karel Funíár mUto pícdda
Ato cfb tíMiik Ja ph
Myrtla Mnu Uttolk Albert Iaov-
)0kldnlk Jamra 8redl prlvodó!
Anton Urabák dflvérnlk Jo Plavka
atráia Jao Paovaký JI Fuufár úfetnl
'thit Allť Anl0B H'ták a
' ' " „
WM l '
„ibývá avé arbflM kaídumMi ndéli v
uVli VtmUU VujUeb 1'Wir Muat
fry Uinn Uoum No j mino
i'"4'' Í'B i04 lUuU}Tt
Klkanny Miaa ItuuU N i t úMuU
Jaa 1'odrtjii KllkBy Mlaa liuuta
Nm I i pokladaik Jaa ti Fihpk Maat-
umeř MM' Umě Nw' '
a Neakaj vaitlai attál Anta Valí
fk „„J (třl jMifř k 44
imik Jaa Slaia
nonárodoveft a tak praetije pro
dobro júh víceh" Odpovéď poj
nechávám vaÁÍ národní hrdosti l
doitřim hi aí v brzku porozuuiíj]
tm1 n lralrakyni pozdravem
Jo Hrideá
Když žaludek jeat v pořádku
jet tokf krev v dobrém atavu
Když žaludek lu-nf éiatý vnímf
váechny neéítoty I)r Auguat
Koeníí?'a Hamburger Tropfen £í
mIÍ žaludek i krav
Kornout t VIII Owttouiu lAtaů
odbývá ivf ntU(ti$ knídou i Ad41i f
wíníci t 1 LoJ oduvl v Chj
['diodu Adol llvřtk wíatvftdi
k")omeun Horák tíjouielk Ant J Wl
loud 132 W Wluoua Ht 6étolk Jaa
( limi lík i-klttdník Frank Horák ItKli
No 3 OwAtonuit Mícu prAvodéi Ant
Kubiát vnitíní tráž Jot Kýlový
venkovní ttrát Frank Jaom proi4
nik Jii Kobrtna dflvírulk Joa W
Kpln
Cflká Koruua t IX J'Jm City Mimi
odbývá av4 ďliC-í kaMou 2 n#dili v
niímíci o 1 liod odpol l'edadi Aat
Vanuua biiatoldada Jau Mcnambauar
tajMi&ík Cyril KCni ú4toik Mika I'o
chárkit pokladník FrantiAk J 1'ávak
prúvodíl Anna Řblova
Cechoalovaii í X Olivín Hlau
odbývá aví acLůza druhou sadili r mi'
alcl o 1 bod odpol i'dMda Kuti
Kttho loíatopfadaada 1aUj l'etUka
tajdcnnik Káral Bubák Hfl) No I á
ítiu'k kn W 1'loybart pokliulnik J
Pokárak jrflvwd£l Jo Blndláf vnUf
atrái FrintiKok Kfií vankovnl atrái
Jakub 1'ávck výbor utaj na tM roky
Vojt Jk(í LUUÁ výbor Jao cbául
Front Javliah Váe Hpáváčak
6acbla £ XI v 00 Onuka Kab
odbývá avé abfia kaídou 2 atředu r
ííÍící v bod vtshr v Wárodní tílnl
na 21 1 ulici PMd Jas Čorvaný
20 a ul taiato pM Jan Kubát ta
Jitiinlk A do! 2lulák 224 No 20 Hlt
ddvór-júéatník Jaa íllaíek 1820 (i řit potí
Jowf Voaáck 21 H Ht pr6ro4e To
máá Juno vnitřní atráí VA ubý
vtstktYňi $ltíi juttt uohlkt
CLrudÍM í XII r B lučina Wla
Cbxudiia t XII r Sacloe Wli
odbývá avé acbflxa kaMou trati naděli
v fnttUA v 2 bod odpol Fr BÍJJtr
přadaada 1CZO Mílwaukaa ava Jo
líaviina mlatopledada 172Í1 S (lana
vh Ht} Mat JJoufba tajnnik 1641
Doujflita ave Ant iJoUlal úéetaik
Hn Juut Ht Frank Cfroý pokladník
201 a N Main Ht
Čaaký Lev 6 XIII v fkaforta Rod-
odbývá aebCxa kaídou drubou nadáli t
Diaaíci í'rfcd Kar Booiak rnlatopřed
Váe PJatulka tajamoík Jao Poaakaný 1
Hcafortb Míno uťatolk Ant Kotral
pokladník Joa HinaUk Haaortb MltJ
pravoao Ant zajíc vnitrní atrat vax
Prantntr venk atrái feimon Hiert
Udlrnir Elácal t XIV Uaufao Wla
odbývá aebuza k a Idou drubou nedfll v
oiřaící Vteá Albert Kut inlatopřad
V Kia tajmnlk Jamia llamack úttt
Joaef Koukl pokladiuk Joa Krabulaa
prQvodei Aloi Hturaa vnitř atrái Joba
Trublář
Jan Hua i XV Hopklna Mino
adbývá aebflza kaMou 1 nadali v méalci
v bod v aloi brJoa Totuíka 1'řřdiad
Joa ifromátko rulatopřad Joa ft opá
nek tajemník nd Hromádko Hop
kina Minn údntnlk Váe KQžička Ht
Louia Park Minn pokladník Joba
Hunka důvěrník Joa JÍJd prfivodíi
Frank JIjda vnitřní atrái Fr Klouda
Bratří Bavero č XVIII- Drjrwood WU
odbývá avé acbfiM kařdou drubou nedéll
v míaici 1'řadaH Jan Forman ibltt
přmlKod Joa Joaifek tajamnik Joaaf
Fucba úCatnik lioh Joalfak nokladaik
Joa Vlaaník průvodčí HtÉp Najbrt
Savarnl Hvésda i XIX BrowarvUla
MuiaaaoU
odbývá avé acbOxa kaidou drubou na
ddi v inAntci Předaeda F O lirabae
iiiíalopřwdaiida A Oorvený tajamnik Fr
Havl HFJ No 4 áVetnlk Jo Htvllk
pokladník Ixula Motl průvodéí Albart
Minář vnitřní atrái J f Urabac vaak
Ěltíí Jo Mikti (lAvirnlk 4 O III II '
— — - - - i i w tm tuar
Jlřl Twlébradaký e XX Wlllow Biař
Mrnnaaota f
odbývá abfira kaidou 8 a#dlí f
!'i l'řdKda Fr Matuika mlatoořad-
fda Tom Labaťka 4J J0 limba
Htufítt Ukr Mina KFlI No 1 t
rriiu rrana aiuy pokUdoita Jo
ř Z4l#ké přivodil Vojt Atipis
1'oirok C XXI Omalia Mth
adbývá avé aebfiia kiJ ťtfiak
wtíui v aut ir j v Kalpwi Jll
ul Antou r Novák ťřadada r Ku
jUk mUtopfJitjkybi Ulakar ťkar ®
val I4UU t Huwrd Ht Ulanifki A
llladik Oéttnlkj J V KalPar paklaí
alki Aau Kiajlik iiva44l Aataaf
UailUka vaitř atráii Taaa Uilk
Hrál) i t Aaaa Martta J ř HArt
Joa OH rfUi laaUika V FíikyL !
véalk a V O lmUt U lW