Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 24, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ZÁ
PADU
Založen 1871
Omalm Neb ve Nltaitii dno 24 dubnu lí)()7
Uočník XXXVI-CíhIo 'Ml
Zprávy americké
Bryan a železnice
Když líryan vrálíl mu ze své c
sty vyslovil ni pro sestátnění že
leznic Poněvadž tento jeho ra
l iklu í láhled nemukl souhlasu
11 mnohých prominentních demo
kratů by) nucen své náhledy po
JíÍí Ur} zmírnili Náhledy Bryan
o vy o w 'sfálněni železnic Jmou vel -mi
zajímavé líryan je pevně
přesvědčen že Spoj Státy jsou
teprve nu ziiéátku svého železnič
ního vývinu -Jeho náhledem jest
ž- nánwl americký by tím jen zí-
kkal kdyby všechny až dosud
existující drlhy a í fy které maji
se teprve utvořit přešly do rukou
fcolkHé vlády po případě rule
jednotlivých tátů Aby tíedínč
spolková vláda dráhy vlastnila to
Břj ítli 'iiiTiidí protože y to hyjo
íii ' "újmii rcjVtjblíkiWké soustavě
našfzemč Bryan myslí že do
rukou vlády doslaly by se hlavně
hlavin cary železniční Iwlczlo od
ho''ky převzaly ly jednotliví' stá
ty Tento systém přijat hyí v
Německu a Imiii znamenité se o
svědčil Co ne lýce vy vlastnění že
b-zníc myslí Bryan že mělo by se
tak díti pont upm' při éemž mela
by vláda příležitost k nahyti zkti
heností jichž k vedení žeb-znic j
potřeba Nejlépe bylo 1y učinit í
pokus H dvéma j"jvčlšímí drahami
a sice z východu na západ a z
Mrveni na jíh Tjlo eleznice
bylo by inožno odkoupit a kdyby
to neslo vláda mohla by posla
víti nové l'o případě mohla by
vláda zakoupili větními účastni
některé železníci! čímž dosáhla by
ve (správě oni železníci! převláda-
jícího vlivu Jestliže postavila
by železnice jiovc snadno mohla
by odhadnoutí cenu jiných drah
takže by pří převzetí neplatila
přehnaní sumy Obchod Spoj
Ktátfj roste v lakové míře ze by
nově postavená železnice nebyla
na škodu už existujícím drahám
Proti celkovému vyvlastnění drah
Klinikovou vládou má Mryan pou
ze tu námitku žn by potom jed
notlivé státy ztratily kontrolu
nad železnicemi ve svém sáté X
tohoto lze soudit že Bryan otáz
ku sesíálnění železnic míní řešili
postupné a tak aby tím neutrpě
la práva jednotlivých stálo Aby
při vedení drah zachovánu byla
jednotnost a soulad mely by v
ohledu tom přijmouti vserhnv
státy zákony které by si neodpo
rovaly Veřejné mínění obráceno
v nvní proti drahám a to z pod
statných příčin Sestátnčníni snad
by se tomu uéjak odpomohlo
Vsak pro tak radikální změnu A-
no-rikn dnod připravena není
Není vyloučena možnost že uply
De ještě mnoho u mnoho let Uež
scNtAtněuí železnic stane se skut
kem Prt-iMent o vicobecném otl
ibrojtni V N'e Yorku odbýval se tnirod
id kotiKriMN Mkj a předHcdAní
Aidrpvva ("aritcii ho N"n tento
iuleresn iťu'ni byl i president
{Histcit ab p"lli" ad lo iuohl se
dniUvit ?uú koiifrcu piipi"
V ktifétu ►Ícp prohlašuje se pro
1'brt iiý pokoj ttb li" pro i ul rc
tibrvjcil Trebt Itiipjti
xA'"'!)!!!! úilií U pliuoali dUe V
t''Vl dde h cíl'
mohly býlí dosaženy Každý mil
by pracovali za pravdu a sprave
dlnost JJylo by neprozřetclno by
pokroéilé národy se odzbrojily a
vydalv se na iiospas méne pokro
čilých národfi President odpo-
riicujc řečníkům aby nchledeji
bombasty které provést! nemož
no lid naklonili k dosazení poko-
je nýbrž aby snažili se tak uči
nili praktickými návody Naše
vláda již iékolikrale ukázala že
je pro pokoj a pokojné vyrovnání
všech sporu Nasi delegáte ku
konferencí míru v Hnánu budou
podporovali všechno co směřovat
bude k dobru mezinárodního míru
pravdy a spravedlností Dá se
tomto ohledu mnoho a mnoho vy
konat Vzdor tomu žc new-yor
ská konference úředního nátěru
nemá přece jej) nezůstane ! ú
činku poněvadž béřou na ní úěa
stenství vynikající pracovníci
Američtí ůckgkté na konrtBH
míru v Haagu
V těchto dnech uveřejnila vlá
da jména delegátu kteří budou
hráli účastenství na konferenci
míru která odbývali se bude v
línánu a znhájojin 'biub dne 15
června Jména deleuátfl jsou ná
Medujtcí: J II (!jioate lýval
velvyslanec v Londýne nen II
Porter bývalý velvyslanec vi
Francií II M Kose bývalý před
sedu assocíaee amerických práv
níkfi 1) J Ilill americký vyšla
nee v Holandsku kcii íleo Jí
Davís víccadmíral Cli H Sur
perry VV J Ituchanan Cli Ilall
J II Hcott a Ch II Uutler Dr
lenálé odctitují z New Yorku JO
května
K případu Heřmana Bílka
Právnfk Otto J Kolář vzdal se
úplné obhajoby smutně proslulé
ho mnohonásobného truviče u-
spavače n věštce budoucnosti
Heřmana Itillka alias Pilka
Hlavním důvodem k rozhodnutí
tomu byla mu nedůvěra žalované
ho h jakou vkládal beztoho už
zpečetěný osud svůj do jeho ru
kou Bílek se mu nesvěřil se vším
Právník Kolář teprve z úst dru
hých a třetích osob musel slyšeti
věci o nichž plnou a poctivou
pravdu jemu říci bylo povinností
Mílka samotného Poněvadž pak
je přesvědčen ze by mu ani nyní
ještě veški"ré podrobnosti pro in
ho tak závažného případu neřekl
obhajoby raději se vzdal a pone
chal Pilka jeho osudu Obhajoby
ujali se právníci Davis a Charle-
slon Současně oznamuje se že
historka o dámě se zlatými vlasy
iieií pouhou Kciisněnč do světa vy
hnanou smýšlelikou ale ze se za
kládá na pravdě Jmenovaná dá
ma mladá to a neobyčejně prý
hezká dcera velice zámožné a vli
VtiplNČ předaéky společnosti
buhatvch u urozených na jižní
straně v ('bicímu nemálo prý se
zajímá i matkou svoji o osud
Mílka jenž jak známo obviněn
je z vraždy spáchané na 0 čle-
ueeh rodiny nešťaitnéhu Martina
Vrzala otravou n jenž snad tento
Ulěd( ještě státi bude před trest
ním soudem nbV se nipoíďll l
mu kladeného nul u inu Iiik
laleee Aji lil ť n sahá IťU po-ou
Id i nejlépe 4 toho lit IH Iuimá
láma se zlatami Uy Mílkovi s
nd lek 01 ílohy jiké bude
lulli ke ivvu wthj ílwu
101
Ctčným spolkům a členům ČSDPJ
Dne M dubna sesd se výbor
ku prohlédnuli knih součtů atd
lír předseda Václav Tyra zahájil
schůzí v 10:1 5 dopol Přítomni
bylí bratří Vrtíš Mixa Krch a
Skok Poněvadž ku řádné schů
zí a platnému usnášení je třeba
b' členů posláno bylo pro br Vál
ka který se později v 10:50 hod
lostavíl Výbor prohlédl knihy
porovnal příjmy a vydání a poně
vadž knihy pokladníka i tajemní
ka byly v úplném souladu schvá
lil a potvrdil tyto Žádosti br
Jana Kivícara kterýž žádal o
změnu certifikátu vyhověno ne
bylo neboť příčí se stanovám
Není možno dovolili aby úmrtní
nadace dětem bylu vzata a dána
zeťovi který jak spolek Slovan
oznámil žáilným pokrevním příte
lem není
Průkazní listina úmrtí br Pro
kopa Plecitýho člena v M byla
předložena schválena a částka
$'j0i) k výplatě odkázána
Poněvadž právě větší suma pe
néz je pohotové a leží bez úroků
byly předloženy nabídky na kou
pí dluhopisů města St Paul ''0
roků běžících Jeden nabízen je
za I0L'IÍ2 druhý pak za JjdOlífiO
Po delším rokování byla věc odká
záni' br Skokoví který má vy
šetřit zda li bude možno je v Tax
Certifikáty městu St Paul k o-
slalnímí uložit neb ne '
Dále bylo usneseno aby nechá
o se tisknouti CO knížek pro mě
síční zprávy spolků
Advokáti Hunnivvell a Keya z
Minneapolis zaslali dotaz proč
Jednota naše nechci! za živa vy
platili poloviční úmrtní nadaci (v
částce $500) br Michalu Maduro
ví členu spolku č 4 který nalé
zá se v státním ústavě pro choro
myslné Iirntr Mfidura je choro
myslný a jest 25 let stár Po
něvadž zpráva o stavu nemocné
ho jež ústavem v němž se br
Madura nalézá byla o mnoho pří
znívější usneseno aby sděleny
byly jim příčiny proč stáli si
tak nemůže Myli tudíž odkázáni
na známý článek státního zákona
který zapovídá pod 70 roků stáří
úmrtní nadaci vyplatit za živa
Dále sděleno s nimi bylo že by
Přadovna mohla míti obtíže se
státním komisařem pro pojištění
když by žádosti jejich vyhověno
bylo
Následující účty byly povoleny:
A F Vrtift jí'la a 'M
1 Mixil jíill II hlllllt' "OD
M Vál k jílu a hliinc £00
P A Krch liiin' I čtvrtletí '000
M A Krch mVj""i
Mhih- I ! i t % úmiliii iiiltc "0000
Muticc YNiln Vičli'iiií
Nňrodiii Kol k IOH
Dále ustaiioeiio bylo příští
schíli odbvvutt dne 11 červenec
Na to v " hodin večer schŮJi') byla
končena
V posledním čísle nedopatřením
sázeno byl n pod no'm jménem
místo tajemník pokladník Omyl
yl zřejmý a doufám iv si j'j
uidý čtenář laskavé oprav d sám
V minulém svém dopise záda!
jsi m uivdniky iiaxu h spoiku alty
mně srusUli neprodleně čtvrtletní
zprávy k jm dvě nešly se všech
nv Doufám h piti budou zdu
'vliti Y iai
i
Úřadovny CSDPJ
iírutru Srámkovi se můj návrh
o spojení účetníka a pokladníka v
jedeju úřul jielíhí Jsem však
rád že návrli můj aspoň některé
přinutí k jironešeuí náhledů a 1c
častějšímu dopisování do orgánu
Jeho návrh uveřejňovali jména
nové přistouplých anebo vystoup
lých členů zdá se mně trochu ne
praktickým Předně nemáme spol
kového ředitele orgánu který by
měl na starosti ''') rn-b 10 stránek
měsíčníků vyplnit Já jako ta
jemník nemám tolik času abych
mohl v tomto ohledu více dělali
poněvadž musím konali množství
jiných povinností Jednota do
sud JiemůŽ! platit tolik aby úřed
ník jiné zaměstnání k výživě ne
potřeboval Já ledy musím ko
nali povinnosti jež ukládá mně
jiné zaměstnání Dři tom však
dělám ještě více práce iež stano
vy nařizují k př měsíční dopisy
do ortánu aby lam něco bylo
když tak juájo dopisovatelů do
orgánu píše Myslím že bratr
Šrámek podobné činili viděl u ji
né Jcdioty která má svůj vlastní
měsíčník Ostatně příští sjezd mň
že v ohledu tom něco vykonat a
učinítí přiměřená opatření Dli
mého náhledu nevidím v tom ni
čeho tak dalece Jednotě prospěn
něho Spíšr- myslím že Jednotě
naší tím w ubližuje když dá mc
do veřejnosti kdo přestal býlí
členem Jiní mohou tyto nepříz
nívó zprávy vytáhnout a proti
nám jich vy nžitko vat tak jako
staio se v některých místech
Mnohde proti nám se úsiloviě a
KÍtuje a proto je nutno míti se na
pozoru
Jedna náprava 'by se však u
náa měla státi a totiž ta aby od
hlavních úředníků nežádaly se ne
možností a podala se jim spise ru
ka pomocná v agitování pro nové
spolky a členy Vynasnažme hc
všemi silami abychom do 1 led
na 1908 čítali lfií0 členů a nj
méně aspoň '50 spolků Jen s pil
ností a kuráží do toho a jistě se
tkáme se h výsledkem znamenitým
a pro všechny potěšitelným Dá
he pak d naších řad přinese no
vou chuť k práci Kdo bude prv
ní který dovede nový spolek za
ložit? Obdrží mimo odměny ještě
zvláštní diplom V Lásce Svor
nosti a Mratrství
Franta A Krch taj
Omaha Neb — Spolek Pokrok
č 'JI CSDPJ uvedl v kruh svůj
v poslední schůzi 12 nových čle
nů což je zajisté úkazem velmi
potěšitelným Jména nové při
stouplých členů jsou následující:
Šest r v Josefa Orlová Parbora
Hlídková Dora Mlaskačová Ma
rie Kyralová Josefa Řípová Ma
rie Kysi-Uová Antonie Satorijr
Josefa Nováková Františku Via-
šťovieová a Antonie Martová brn
tři Frank Svoboda a Václav Mar
ta Mnozí i přijatých jsou zna
mnill spolkoví pracovnici a není
pochyby že spolek náš jimi eliee
zisku! V době poměrně krátké
můžeme se pochlubili skutečné
krásným úspěchem u nyní lze i
jen prát i abychom dále s podob
nou vytrvalosti pokračovali Na
počest tuk hojného počtu nové
přistouplých čliiin které v kruh
nh uvedl bratrský spolek Čechie
č U ze South Omahy uspoíá
lána byli přátelská řabuvu při
liU se viiihni iKastuivi vlive pvk
ně pobavili Pratrskému apolku
Čechie č 11 vyslovujeme touto
cestou své nejvřelejHÍ diky za rni-
oii ochotu h jakou vždy přichá
zejí nám vstříc Vřelé díky nechť
zejméíia přijmou úřednicí za la
skavé vykonání uvádécích obřadů
líude nám nejvčtším potěšením
budeme-lí moci ochotu jejích po
obným zpŮMobem jV'dnou uplatili
Dopisovatel
DROBNÉ ZPRÁVY
V Hastingu Ont vypukl po
žár jímž zničena byla větší část
obchodní čtvrtě Skoda ohněm jo
značná
ImmÍKrační odbor ve Wash-
intftoné oznamuje že za šest měsí
ců přijelo z Kropy 5:íí)Pí7 osob
což jest o 75821 více ncu za stej
nou dobu v roce 1(100 'A Ruska
za oněch šest měsíců přijelo do
Ameriky I0'Í:ííJ1 osob
Občanstvo města Manou City
III porazilo při volbách kandidá
ta mayorslví kterýž zavázal m
že bude sloužili za 50c ročné Po
dobný osud stihl i dva kandidá
ty aldermanství kteří chtěli své
funkce vykonávali za pouhých
25c ročně
Pověstný Pat Crowe obžalo
ván byl společně h jakýmsi Arth lí
rem Levvim v Couneil Mluffs la
z loupežného útoku kterého do
pustil se na jistého úředníka po
uliční dráhy Soud jeho projed
náván bude dne 10 května
V Kast St Louis III zoufal
s: Karel Louša nad tím že jej že
na před krátkým časem opustila
Podřízl si krk břitvou Na to po
dvě hodiny kouřil doutníky až
konečně vysílen ztrátou krve
klesl k zemi rnrtv
700 členů vídeňského němec
kého spolkli který považuje se za
uejlepší pěvecký spolek vůbec
chystá H" k cestě do Spoj Států
Na cestu tuto bude vynaloženo
♦ 150000 Dne 20 dubna vydali
se členové zmíněného spolku jíž
na cestu Dne 5 května přistanou
v New Yorku u dne C května zpí
vat i budou prý presidentovi v
Milém Domě
V New Orleans La byl lyn
čován černoch Charles Strauss
který obviněn byl žo blíže Bun
kie La učinil násilný útok na ji
stou bělošku Když veden byl
úředníky do domu oné ženy za
účelem zjištění byl irozzHiřeiiým
davem těmto vyrván a oběšen
Národní mírový konress v
New Yorku byl velice pěkné obe-
slái Přes 1000 delegátů ze
všech částí Spoj Států se na něm
podílelo a mezi těmito byli i de-
letfáté z cizích zemí KonfírcM
tento měl hýli jako předběžným
mezinárodnímu kotifíressu míru v
llfuicu ZahajovHcí řeč měl stát
ní sekretář Knot po němž řečnil
líuveruér státu New York Hughes
a mayor města Nvv Yorku Mtf
Clellan
V nedávných dnech vydal
pivsident Roosevelt zvláštní po-
selství k djtkám v náležitosti Ar
bor Dav V poselství tomto praví
"Národ bez dětí kráčel bv vstřh?
leziiadějué budoucnosti Podob
ně mu se to se zemi stromů
lasy jež oblloVovuti se nemohou
mizí brzy a nimi všechno dohro-
líni jeJl mohou poskytovali Tím
budete pouiúhnti rachot uti na
še by u budete pěstovat i ttromy
joLůcte že jste řádní oběnuc"