Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 03, 1907, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Národní kolek
Z Matice Vyšííbo Vzdílaní:
liw Cit íu' '22 Umu l07
('tí'iié VťřťjliOStí -
i 'Ml íawii uveřejnil výkonný
vyr Matice Vytóílw VdČláuí
provluií oznamující ziwdeuí
Sk rodního Kolku Kolek uveden
byl m vodní-1 p W V Huvvry
který se uvolil učinili nutní přd
Huh kroky k vydání kolku K
tomuto fičeli nabylo užíti peníz
matíí-nííli neboť pnu Hevcra lm
yuojmtříl prostředky Dle původ
ní jeho nabídky xchvílcnó výkon
ným výborem nií-la býíí polovina
í-ÍMtých příjmu včnovuni Matici
V V jedna čtvrtina čc&kým fiko
1tm ve Hp Htiteeh a jedna čtvr
tina dobročinným účelům
KoJky jsou právťs pohotové a
vsuk nebyly duwud nabí(ny ku
prodeji neboť pan Hevera požá
dal o dodateční obmezení uvého
píi vodního nít vrhu dříve než by
kolky přišly do obíhu tak aby
pozdí-ji nenastalo nedorozumční
žádost tuto předložil nyní aby
m jíntřji n rychleji vyhovilo pod
mínkám skvM nabídky daru v ob
li wn $200000 kterou před krát
kou dobou učinil nejmsenovaný
dárce a které jíž dříve byly uve
fejníny Jednou 'i tíehto pod
míuek výkoniiým výborem jíž
wh valených jt roMhnl přiso
bení JJutíce V V tak aby mezí
jiným poskytovány byly nadace
HiAU-Un Čewkčho Jazyka na vyS
JíUh vzdčlavaeích ústavech ame
rických a aby ehudé zmrzačení
tenké mládeží bylo umožníno zí
nUkní vzdčlání kterým by mí za
jistili b-pí budoucnost
Olíii tyto xmčry vyhoví původ
ním poiudavkfjm určujícím jednu
čtvrtinu na lidumilné podniky
jednu čtvrtinu na udržování české
fečí a proto na výíe uvedenou
žádost přijal výkonný výbor Matic-
-V V uánled ující obmezení
a vyvčUmí a oznamuje čenké ve
řejností fa čítý výtčžek z kolku
vínován bud na následující ú-čt-Jc-
i
U ftAoviiui na původní účele
Matku V V 'i Jedna čtvrtina
na ťičelfi spojené m zavedením a
udržováním Btoliee Čenkčho Jazy
ka ua vyžíích vzdělávacích ústa
vech amerických 3 Jedna čtvr
tína á poskytování vzdčlání zmr
začené chudé české mládeže
Jedná se nyní jen o to by kaž
dý če?íký spolek — každý jednotli
vec m vyuaiínažíl by kolek ten
to m vyplatil Cechům v Americe
totiž by nale národní vzdčlavací
podniky prospívaly následkem do
bro volné podpory každého vlaste
necky cítícího Čecha
Kolky hts mohou objednat takto:
Jednotlivé kolky po 15c
Knížečky obsahující 24 kolky
po 2Í5
Knížečky obsuhující 48 kolky
p r0c
Neposílejte osonní "ekeky" je
likož ztríeí s 10 eentft při zmčuč
Objednejte kolky pro vlustní i
spolkovou potřebu Když objed
náváte vyplňte přiložený lístek
Nechť každý upřímný núrodo
vee dokáže své vlastenectví a ob
jedná pro sebe zásobu těchto zná
mek a upozorni tíž své známé na
důležitost podporováni těchto iV
stavů na kterém závií prospěch
tuk krásného podniku V Cechách
na přiklad strženu bylo od 1 pru
Ml ' 190 do 1 piotdiiee líNla cel
krm Hř'f korun na tamní Ma
tici dkuUkou Avédovó v Anirri
i ♦ ximdili tm tit-kolik kuliují jen
dubruVidiiýiiii přUpčvky a Nřmei
tento rk medii kolrk ve pr
spéch iiímeekýfh lv a inr
íených 1'roí byehum my ('whú
vé ii-jiufhli NAnnlnl Dani vydřít-
Viti kl Udělily UM VjMlťll llli-
itíeh lároveů arh"tali jim !
hatství české řeči u českých citů
k budoucímu -pYoxpčchu naSeho
lidi v Americe?
Nenechme s'ahnnbilí jinými
národy!
Hvornč ku předu tuk uby Ná
rodní Kob k se stul skutečné pro
spčsným Cechům v Americe I
H krti janským jozdravcm
H ftímek předa"
J A Koráb tij
Objmliiftvttd Jístik
Vkwuní-mu výboru Mutiea V V
V A Kvrkb tij towa ('My h
ZiA!it iiA íkmihu Náruiluícb Kůlků
fďiódcimu taktu
jednotlivá kolky po le
v kií#efk4(h u 4H i C0
t I 9 I I I
íelk!'íl iitittiiitittt
I7k!úlíi)()
My Onler
ÍJuiik Irufl v obíiyíJ
llAuv(
Zsftlela kolky tuto ttleuí
lítílMIKÍMI llttllll
mni iiuihiii miiiiiiiiiiiiiiiii iiinimiiiiiiiiiiiiiiiiií
i LITERATURA I
ilIllllllllllllllílllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllO
TOMAň bAVZYÍ' rainitky Čenkýcb
EinljfrftKta v Amric J'l ÍNjřvky k tU
Jlřím řck Hoiefií-kJio vysW-boviiIfl'
ftví Jruhí' ojřftveiifl vyilíiiil vy
dli íiíklďlciit NViroíliií Tikiri)y v O-
tutav Neb V eil řÍMteil) rui-jUMU jo
v vHUtinná knl tlohht -mimy uuiur
0 prvníťb peských pfistékovftleíťli jo-
ku'l byl' mu uwim nu jka opru vdo
nnininýiii a uumuitny ý in hiku]m ůo-
ítvřiUití Hum iíuUt v úv'lti praví o
'kolo (u-h1 hH rodopÍMÚv xturýeb odin
nmt-riekýeh prokladl a irotudovsl
Vsetín er)dlek4 Tpn
jiianÍ! tttíUQ Jet t přítootnli Itbtba vy
žádala si Mtilnh říiau 1 příu-í! V ůddílu
prvním dořt&m e stéhovitní z Ceb
do Ameriky mezí i 1'JS— 1MSV ťlen&f
do"t s mbohýeb zuji-uavych vřcí j-:ž
pálivé jou uttjiořidlny a spoloblivyuii
lity ípfttfely Zejiftt piňo liuťřt
tom jdk 1 A Korní' fiHkéma uublzeno
bylo presidentutví Ifarward Collego d4
In o prv-iíeb tukmVMi ívnkk eníruce
o willonfcří VfitH&kovL V tkÚ dubé
nftl'4in iíouUvou blstoril života Au-
giiMtína UrhDUMi tkni 3 jedná o Ha
Ifiebu Filipovi 4 o Moruvunecb a o
Vru Ant M Iígno vitým 6 o Prof M
K Unibyin Mimo to úbledni s kvot-
nň vypravena kiiilui opatřena Jeitt 18
pěknými vyiAiruJiiími které tuxt zna
menité dopiíujl Je to hkotertiň prác
p:lív4 a zíuiluhovfilit ty si sby byla
hojnň kupována u lU-itu Htoji pouze
I dollar a budtt obobneeniin ka%do kuí
bovny 4
KNIHOVNY ČESKO AMEEICKÝCU
AUTOEO vydáno bylo prllvé říulo pa-
li které mimo dokouření poutavé po
vídky "Jednou na podzim" obsahuje
díilAi dví povídky čeitko aHierlckebo
íivota "Honu- Mwet llome" a
"Ilíínb Altftnovy zeny" Cílm pří-
ítfm zakončen bude prvý díl povídek
Cliarvatovýeb 1'ředplácí roíné pou
ze $100 O doMud vydaná tÍHla motno
40 příblSNÍti přímo u nukladatela Oto
kar Charváta 1309-U Howard Str„
Omaha Neb
Vék Eozurau od TOM PAINA do
plňky z jeho ostatních upÍMŮ vybraných
překladem F li ZdrŮbka vyíel pr4vé
v druhem vydání kily první bylo ro
zebráno před (HHtim nalézajíc u tvobo
domyttlnýeh myslitelů a čtenářů velké
přízné Jeiit to TomáAe puina zkoumáni
pravého a bájcéuébo bolumlovi Kniha
tato DnpaanH apoíitidein svobody To
niftAem 1'BÍnem v roce IsOl má itejné
plntiioMii a eptiy juko před ni o roky a
Její riidiihoti jint že neinilu vlfo net
kti-r&koli ktiíliH k v)'ut til povér nábo
teiiNkých t mvnli élovfernutva l'ř§
tto tt ptk'iuí1 1( e kuť i i rohíiiýih vy
ítiAul vyvrátili důvody roíumové v knl
%d této podané alr nepovedlo jim to
ho nevyvrátili ani jediný i ď&vodA
tak pfeii6 a pot ttu( ilrliiii podanýih
Kniha lato má dne viť 'lnftfQ a pl
oválel viK přáltl a 'jtiliVovtrlA
uvíh kdy tlHvn mrt Amfrtéaay v
Kfipé j hu prái-e jii tuké jMiiiui btlt
utuivána i v I V 14 U poluaji ne
lřnlh nail prulatniii ka vt-lué mvilťa-
re Mílli u lotu lilo nevrliké aí m
Ulili činné a kdo je tvým piilrlám
Uiii ttirt ilik4 j upHttiuélio v iA
ku id ul itlr aeiiOiá jiui i Auirnky
pimUtt Miri láraf jtlkú rředttiluva Ivo
H iplku tuuiti iivutupt pudaa WkUi
aýw vulmUMt atm it- kftu rd IU
rim 11 Iitgrrdiem( jal ll t#U
kým citolom a oulavovuklem Tomáta
Puintt — Kniha tato o 210 stránkách na
píkném pnpíru r plátno vozuné stojí
Oj centf poMoii 70 ceuta u nukluduto
le AiiKiiHta acrlngera ló') W 12tb tr
Chlcflíío 111
V báníka'JAK VRCHLICKÉHO —
Cílý redaktor U Muttu uvtiřejúujo in
terview n Vrchlickým Takto trpco
mluví báNOÍk o avé éinSosli: — "Jhoii
na sklonků své dráhy a mám centu přes
ah vymořemio ' m- Hiiail zo bycu no
míl jíž co víe fícl—nls í brzy ztratím
příležitost k tomu Můj pau nakludii
tel cis rada Otto ebeo 00tým svaz
kem mé "sebrané sídwy" zuntnvitl No-
Jdou dot no odbyt vlekou Přý nu — a
to víte cením poeitll příliá vysoko nei
ařych so vnucoval arazlmo tedy (jij
Nvazkem M jeNt dotiiílén a přinosí
"Třeli knihu bánnl výpravných" sbír
ku fresek antických romancí balad a
legend středověkých rcnainsauénlch a
moderních M svaek jeat v tluku
Hudň v ném soubor XV vřtéích rbapso
díí a lyrických cyklů které vznikly v
poaledních 3 letech Hvazek CO má ob
nabovatí mou sebranou prosu belletri
atíekou a tím ukonťí Ovéem Jak vidí
te sebrané spiny to nebudou loccos í
"Porkochba" sám bloudí jeétó u na
kbtdatelll jiných jiné véd má jefité p
tato % prvního vydání — a co Uiáui
nám v rukopiao nemohu říci poně
vadž nevím jak to srovnám a co k tomu
zítra řl pozdéjl přibudn Ala nemyl
te ta jn no to urazeni my cli splaO sunu
Dřílié rmoutí Jélull jKme Jíxté každý
poctivé své p Otto 1 já — buui p Otty
vinou í si sliboval od souborneno vy
dání mých spínfí víc a není mou vinou
Že ae to — nektipujo anebo nevyplácí
A celkem — co na tom záletí 1'olira
vftrů jaoii víeo méné každé bánné nic
víeiř" — Nové tdy nepřipravujeto k
tínkut A které 1 — "No vím o jakých
prkách mluvíte milý příteli Kráxné
[r(ny nepití — ponévadž mi pro to zo
bák nenaroatl" — AI Vuso přednáfiky
a studie — "1'rCny littrárné blatorické
vydal jsem loni 2 svazeřky v "Maji"
al stih' mne týž osud jako mé poeslo
u p Otty jak jHejn slyšel xikdo so pry
na to nezeptá Jo to vůbec u nás všecko
luze žertovné Kritika 1 obeceiintvo
Itád bveb ovšem vldél váecku svou li
terární kritickou proau sebranou 10—
ir svazků by toho bylo — Ale sao so
toho odváží Muail bych dřlvo snad
umřití ala k vfill tomu — no a deset
krát ne" Hmid by se Vrcbliekému pře
c jen nemélo tolik závidět jak s zá
vidí! TJL ZOODA-KÍtEN zemřel — V nej-
kránnřjším véku — id let — zemřel na
hanácké faře v JMubanecb na 1'roatéjov-
ku kaplan František Z?oda (K Křen)
jenž svými humoristickými pracemi zí
skal si na Moravé pMoí min to v obci
aplsovateUké Jako rodák hanácký —
z Kojetína — celou duší lnul k svému
kraji a hanáckému lidu jeiioz stransy
svétlé i stinné tak případné zachytil ve
svých povídkách uveřejňovaných v
různých řasopiaeeh na Hané v kalendá
řích a pak knižné jako humoresky "Ha
té naší Hané" (J díly) tt "Pod haná
ckým nebem" v knihkupectví J Prom
bergra v Olomouci Hám o sobé říká
val že jo křen ala žo slzy po jeho po
vídkách nikomu ncukočí do očí: chtél
pobavíti ř lenáře a to se mu povedlo tak-
že práce jeho byly mezi llau&ky oun
beny stejné jako autor jejich — knéz u
vvčb onadníků mezi nimiž cítil se ve
líce šťaatným Patřil ke kuéžim kteří
podia vzoru atarých našich baUiteio
kuéži aoojovali aouladné ářad avŮj s
prací spiHovatclxkou Hám v žívoté mi
loval žert a vtip Cuato býval vcsciym
pokud mu to jeho povolání dovolovalo
a tu přecaato s jeho rtů znido zamilova
né jeho récni: "llébíto na áosu mojo
iak mám doma éo dvojel " Povaby
byl mílé a všemi oaadnlky nulován a
vážen Zvláštní byla jeho lanka k rod
né půdé hanácké Jíž několikrát mél se
atáti farářem al Křenoví nechtélo so
nikterak omiatltl bodrý hanácký lid
Jíž na 20 rokíi byl kaplanem v dubnu-
tik f pvl ukrnuiym n pvaly sjo-
lccf-nuké a netoužil po poctách svét-
kých s vvššich vyznaineiiáulch Nerad
aluuil no v lili cnúiil a lkii vlantni
vé uaubnoktl nebyl ctižádoativý ani
omfšlivv iemu stačilo úplné avltllo ll
naft hanácké slunko bodné Veatle I
budýt-h rodiéa s narodil ekud seuřel!
V téehto dnech jako každorui
ne pohluii jsme vaem nuuu u
bírntelům Miblikaci "Hvřtlo" l
vydávána jet ?námu finuuu Dr
lVter Kahrin-y i Sons Co V fit
aupistt tomto edlo řelných vláli
k1 puuí-nýťh nnb-ťuji ívtná od
poritťenl iiuiíu a ' kteří světu
náiným llobokem vylceeut byli
Mimu tesltt Wiúhk se v publikari
tá tel lukuhk vyobrilířlit lejmnl
obru "Kriticky okamžik CM
ptru'ujeme píiitťlinn naitiu řel
publikaci to k prohlednuli
TD OMO V IIST AÉII I
100000(1 iikrú v Trípj) okrtsn na pronlulé UOscbud budo v brz
ku otevřeno k osnení zaÁleto 50o ňa nejnovřjňí a nejlepSÍ mapu a
ťiplnoii ínformiicí J'ozcmky na prodej prtjí-ky se zprostředkují
(iíií RATIIMAN & KELLER QREGORY 0 DAK
'23Z
I
jo li to
UNDEEWOOD
JiHt ílohvý
UNDERWOOD TYPEWRITER CO
1617 FornamSt - - Omaha Neb
GEORGI & YITÁK
'111 v Toui Vit AU)
PíSte si o mli jsoa zdarma mi
rrouaváino vehkeré Inulební niistrofc za loviírní cenu
Jame vťliradní vvrabltele vyhlášeních "Pcarl Oueen"
Conccrtln a máme též ravé Ceaké harmoniky ijcJIcjjM ja
koatl— — Jediní ráatuiové ro Ameriku alavních a svčto
tnároch dechových nástrojů vyráběných V V červením
a Hy riern pro které jou odporučené na víech sviětovych
koncfrvttcřích: v Praxe Paříží Ilpaku Hruelu a jinde
Nál obroviikí tovární sklad přívoz a vívoz hudebních ni-
stroia po cele Americe dokazuje nejlépe
ch
oou a oaveru sterou chováme u ct
Nakladatel řeských hudebnin típ
tonononomonononoitoSíOsiostostoénoitonononononoiiOMostosioitoi
SÍT TNíl Cm velkoofcchod lihovinami
jou jediní majitelé
Dr A Svobody Hořkého Vína
PII praveno dle pfudpIiQ tohoto
léksrskycb autorit v tuímocicii íaiuriku a vnitřnosti Toto vyteč
Tlil UiITBUUII T lflUTJlll UtlkaiUi lUUftV IfJH UflVBUV W IUI ÍIIB1U
ludku nechuti k Jídlu nezálrnosti a víech polohných nemocích
Prodáváno Jst v plných kvartových lahvích Žádejte o toto víno
k dostání ve vloch čcukyYh bostincícn
T XT HTT I 1 +9 '
UH Um llLIDIi OMillA MIK Tcicf Doulas am
oiiooiiofciookososí?'sowcvoi4oiokokokokooisokiojiolsolioiioo3
POMNÍKY
žulové a mramorové
Frank Novák
141345 So 13th St Omaha
(Naproti Hotdu 1'raha)
Vi lký uklml kránná práce earučona
Kupto ni pomník v Omiue Co uMH-
tf cuplatl vám vlec než centu
SEVERO-NEMECKÝ LLOYD
l'ruvMvli)i puktavul
z Baltiraore
pliuio pu itxvýiU tlvvulruulovth puílovuiih juřfiiťlťh ol 7300 da
10000 tun iioiiumti
Ilheia Main Neckar Oaisel Breilau
Koeln Hannover Frankfurt Brandenburg Chemniti
II kajuta % itnltlmoro do llrciucn od $1503 nahoru
Tyta p truiky mají puii j-Un tiUbi knjutui J I wtuavua Jat Jk
II kJiit
Vyl jiufituvaul puiyiky vlii4 vjíldíuá ihuluvaué a salysy
IřUt tu pokiija kajuldl U luliV Utfklfitké tV v tUut V viuh pfwUi4ťh
lUlíi ipiivy podiva jl K ttrrálul jJuaUi
A SťllťMAťilKU St t'0 No 7 H (lay Ht lUltimors Md
II (iarsKNIllS & ťU W l)-dbr Hlr ťhlfago IIU
anrti jHjioh láitupťi V Ifini
Podivuhodný yzrftst a dft
lcdn& velikost organísace Un
derwood Typewriter Company
v tomto deátéra roce její Ir
vání vzbuzuje obdiv a vdechu
je d íi viru celému státu Tof
příčina proč dnes muže ipo
Icčnoit prodávatl více strojů
než jich může zhotovitl
Gross Ar cen 47 and Aslilanď Ar Ctiícaio
povést našeho ob
obecenstva
[9tn6
rávky všech náatrojft se vyřizují
1 jj
proslulého lékaře odporučeno ode víňch
o vítečné léčivé
pM slabostí ia-
Ježjeil
47
a ptiMluvduí Upruva
do Brómei