Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, April 03, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ÁPADU
MOK
íí
Založen 1871
Oirmlia Neb vo híMu dno tt dubna 1007
lločnflc XXXVI-Císlo 30
POK
V'
1
Zprávy americké
Amístřtí Whnvé Úulfední Ma
tici Bkolukó
V mnohých českých osadách
oíIUihIŽ chystají se borci k čeryno
vému pátému sletu všesokolské
mu do matičky Prahy učiněny by
)v kroky k zahájení sbírek ve pro
Spěch Pslfcdní Matice Akolské V
Pni ze ústřední Malí'- Školská
fp ficjlepší U liejlépl! organÍHova
nou obrannou institucí v Cechách
n iicií snad jednoho uvědomělé
ho Čecha kterému Ity dostatečné
n-by)a známu její úspěšná čín
jrnt Stačí pouze říci Že nebýtí
áí tisíc a tisíce ('cHkýcíi lidí by se
ÚnvH k nám nehlásilo a utonulo
v moři cizoty Téměř ve všech
Českých osadách zahájeny byly
Sbírky a není pochyby že dar a
nieríckvrb Čechů který pří příle
žítostí zájezdu amerických Sokolů
do '(' b bude odevzdán bude nás
důstojný J'okiid je nám známo
značnější íliirv chystá New Yo
a Chicago V Omaz} uspořádáno
budu rl i vinilo ve prospěch Matic
a mimo to též veřejná sbírka
Anarchivtka Goldmanová bude
přednášeli na universitě
V těchto dnech proběhla noví
iiaruí zpráva že známá theor a
iiarchístka Knirna (Joldmannvá
pozvána budí na cbícažskou um
versilu ubv tu o uení nnarchí
V1 '!„ 4Jí„ v
tak na podnět proř Ueorgo J
Fostera který' sám je stoupencem
anarchisimi Veliké množství stu
dujících oné university podporuji
Fontem v jeho mam u tudíž není
vyloučena možnost že Goldman-
ovii v brzku na íiiiívcTHitč nředna
šetí biile (Joldmanová je jak
známo stoupenkou anarchismu
který vylučují! každé násilí u ku
svým cílům chce dojití cestou e-
volnef a nikoliv násilnými převru
tv Je vrý nejlepší vykladučkou
tbeoretíckého anarchistnu v Aine-
rie'-
' Odhalení podvodů a úplatků v
San Francisku
V "iMt-Kte Sta 1'idiorku" Han
Froncihku donio k HeiiHaenimu l
liulerií niéemnoMti méstukýeb ťiřed-
níkú (' lú řada těchto uřednddi
m Uuefeai a Sebníitzeta přijímala
od ruziivch spoleeuosti uilatky a
pak pracovala v jejich zájmu Fra-
ví he ze nyní podnio hylo i ža
lob proti těmto kortiptním úímmIuÍ-
kum Velkoporota předložila již
tylo žaloby předsi-dajicimu koikIci
tammjMlio hlavního koikIii Žalo
Iiy Ivlt HXHtavenv byly na zákla
dě Aestiiněsíědbo vyíetřováid u!i
kýeh zálitohtí F 1 lleneyem a
iiKt-uteiii tajné služby W Ituru-M-iu
Někteří prý již doznali ná
n -dující úplatky t VmUú h'aib
ioid Conipauy zaplatila každému
MipíivÍHoru sf lolMHt a mayoni
Sebntitžovi a iidvokntu Huefovi
IPKtUN' ťueiťio Státu Tel-pbone
('tulipány zapbitibi každému x de-M-ti
KUpervÍMirů fVuMi a Honu
Tt bphmie ťo kaídéniu if tVK)
Hunu 'iVbphoiie iK naplatila mi
mu to Milmi upervÍHi"niiu Uatlé
mu ItiiHtO a mnoru Seluuit iv i a
jdvikátu líu ťvi ti(MHH San
FruicUeo iU k Klťi-trin Compu
tty íapiiitíui krtžtléiiui uH-rvioru
♦ Tán "KiKht TnM" řnplatd
dému utop rvÍMm 'a a iiiayiu
Shmi!fti a HnefoU ftUtM ( d
halení toto prý uěíiíl jeden z u
phicenýcdi radníeli v opilosti a vl
če jrlio kollegfi uéínílo podobné
v domněíií Že lotu' ne jim tre
stu mínjřjšíJjo
Vítal z mrtvých
Zajímavý případ ' mrtvých
vstání udál se nedaleko Hherídan
Moit V horské ehatrěí 'zemřel'
jakýsi nviry (JowkíII Dva jeho
spoltidriizí umyli jej éisté a oblek-
mivřte jej nu iifjMjniin rtíuii iii'
žílí do rakve Lékaře aby zji
stil umrt kamaráda nepovolali
nýbrž ami jen zkouneh jedl sku-
teřiě mrt!V Na to odebrali m
do jnésta aby uěínílí další přípra
vy nutné nro pohřeb Mezitím
V 7 m a
vsak zdánlivé mrtvý ('ovvríH pro
citl J tyl všecek skřeli lý a jenom
n velikým namáfiáiíui dostal se z
rukve Když v místn'sti ní koho
nenalezl vydal se na cestu do nej
bližsí osadé Twín lírídes Když
se jeho dva spoludnizí vrátili na
lezli ehatré otevřeion a rakev
prázdnou Vykonali v okolí dů
kladnou prohlídku ale jejích pá
trání po mrtvole zůstalo bezvý
sledným Druhého dne však zá
hada se vysvětlila (JowkÍII přísel
sám domu a soudruhy své překva
pil právě pří snídaní Myl však
tak opilý že nemohl aru mluvili
Teprve když se důkladné pro
spal vyprávěl co nu stalo
Český učenec v Americe
l'od tímto nadpisem přinášejí
pražské "Národní Listy" zde dn
10 března následující zprávu
Náš krajan v Americe ' dr Ale
Hrdličku kurátor v oddělení fy
níkální aiithropologie v Národním
museu ve Washingtonu jenž jak
známo přispěl nedávno k uěelňm
Národní rady České znaciým ob-
nosem K 1000— podnikl právě
dle zpráv amerického ěasopísu
"The World Herald" „vědeckou
cestu do Omahy ku prozkoumání
indiánských hrobu předhistori
ckých jakož i naleziště kostí pra
bydlitel ň Nebrasky Aé mlád tě
íí se náš krajai w5 vědeckém svě
t5 americkém jménu vynikajícího
odborníka v bádání antbropojo
ííickém iři tom zůstal věrným
českým vlastencem a pritek-m
svých krajanu v Amcrícť Dr
Aleš Hrdlička pochází z Čech z
Humpolce do Ameriky vystěho
val se Hpolu s rodiči ve věku M
let Studoval v 1'aříži a v Novém
Yorku a uveřejnil četná vědecká
pojednání z oboru antropologie v
předních odborných časopisech a
inerických — lak ziáino jedná
se tu o staré indiánské pohřebí-
ílě nedaleko Khuťliee Neb Po
hřebiště to jak jíž minule jsme se
zmínili navštívil známý proř 11
KínifL Inu n Cil v In nbv stáři
—
jiho prolfiiimal lak s námi
sdělil pález je velmi zajímavý
ale pohřebiště toto ucpi tak sta
ré jak se miiol domnívali
Oklahomiki úitava hotova
Koiistitucul sněm nového státu
Okhdinmy dokonal prací synu
ZiiM-dal lbi iImí NuvA ústava
ci biule předhižťiiit k odhbiMvá
ni šmn lidu dne II si pna ntuni-
'cílil j'l pečeti nove doby Kur
Míníce olimeťiuy jiou iiikulika
'láikv tak aby timnhly napnuto
obibiti pulitikv a vyníiAvtt-
ti dle libosti Veškeři třídy lidu
Náih lui laCeibid vbUtuíiíi va
kmuí pro éernoehy Hk au$
Jimi ("liivv K A r b l porabn eoí
nepostrádá jistého významu po-vážíme-li
Že lndíánské íízemí a
Okbíhoma siiadají dle své polohy
spíše na jih nežli na sever a pak
proto Že v konvenci měli ohrom
nou většinu demokraté Zaseda
lo totiž v ní 100 demokrati! a je
nom 12 republikánu Otázka Žen
ského hlasovacího práva vzata by
la rovněž na přetřes ale byla ma
lou většinou poražena 'Au to však
přijalo referendum a iniciativa
tedy zásada přímého zákonodár
ství lidu jak zavedeno jest ve stá
tu Orctfoi JUivněž schváleno na
vrhování spolkových senátoru pří
mo lidem pří tak zvaných před-
volbách které jsou vlastně vybí
ráním lurfulídátu Následníctví v
státních úřadech jest zapovězeno
Náměstek Kucvcrnéruv nebude
jmenovali komise státního senátu
jak m to déje v ostatních státech
tyto jmenovány budou od samého
senátu Nový stát bude přísné
prohíbíční bude zapovídali nejen
výrobu a výčep opojiých nápojů
ale i dovážení tohoto zboží ze stá
tu jiných 1'rohíbicí prosadili
mladí Indiáni kteří na konvenci
zastupovali pět pokročilých índi
áiskýeh kmenu z 1 ml lánského íi
zemí Nebylo jich sice mnoho
ale bylí čilí a na svíij ťikol dů
kladné připravení Ježto Oklaho
ma nemá pokud známo vlastních
pivovaru a vinopalen nebylo ni
koho kdo by v konvencí zájmy
ty hájil í) tomto článku bude
lid zflášté hlasovali ' nestává po
chyby U bude' příjmut týkati
bude hlavně Indiánského íizcmí
jež má příjmoutí prohibicí na dva
cet let
Vražda nebo sebevražda?
' Nuku j0voJat ďlílcní
Městečko JlHiiwn Wíh je velí
ce rozrušeno událostí která se
zde dne 'JO března sběhla tfdej
sí městský klerk krajan 1'rokop
IMecitý nalezen byl zmíněného
dne ve své hořící residenci od sou
sedu kteří přišlí hasit s prostře
lenoii lebkou Dosud nebylo mož
no zjistíti jde-lí tu o ťí kladnou
vraždu či sebevraždu Nčktcří
lidé domiívají se že zastřelil ne
sám zapáliv předem dum Uyl
toho dne doma úplně sám poně
vadž manželka s dětmi odjela
kamsi na návštěvu IMecitý byl
člověk povahy mírné a byl zde do
stí oblíben F V
Konec staromládenectví
Před krátkým časem vydal sta
rosta obce l-'ort Dodtfe la (Mi
Ilciiuctt nařízení jímž klade se
na srdce všem mládencům aby se
eo nejdříve oženili Nařízení toto
vzbudilo veliký rozruch ale ko
nečné přece jenom lieuslalo be
účinku átiipn v lowském sně
mu líacckler jehož bydliště je ve
Fort Dodne byl z prvních který
nařízeni starosty uposlechl zajel
si jednoho ilue domťk a oženil se
Snémoviiici tropili mí inejprve A
llaecklera žerty ale konce koncil
usnesli se pa resoliiei v niž sta-
roštu Jteiiuetta chválí za jeho jed
itúní a svému spoludruhii Haeckle
rovi blahopřeji rsitenl to zuli
"1'onévadi ktaruHtti (li Itcliliett
obce l'rt Dode koná ihvAly-
lodiié dílo éiuě nátlak na mlAdeii
ee aby se lenili a poiiévadi nA4
%p)udruh ZiUtupce lhunklir jin
jíl dloulio stár ni lubidiiH-iiii n
livid odebral se d l'olt Dodge
aby učinil ludoit sNČmil nařield
lithltA UipesemM My bbíhnpřfjťlH
zástupci Haecklerovi a přejeme
mu dlouhý život a blaho Htaro-
stovi BfniiHtoví vzkazujeme svo
jí poklonu a slibujeme mu veške
rou podporu v chvalitebném jeho
díle dsme pevně přesvědčení že
bylo by na miste kdyby jeho pří
kladu následovali í ostatií staro
stové v fowé a že by měl býtí při
jat zákon který by ukládal daň
oněm mládencům kteří opomíjejí
hráli podílu na vyživování krás
néhr pohlaví"
Ze Ž&rlivoKti
V domě ě 15 (irand Ave v
Chicagu 111 odelírála se dne 21
břczia krvavá scéna která bez
pochyby vyžádá si za oběť život
lidský Sedmnáctiletá a teprve
nedávno od svého jedenadvaceti
hrtého muže rozvedená manželka
Josefa ftvejdy seděla ve vém po
kojí a bavila se s jakýmsi danem
Zíemanem Tu mimo všecko na
dání vstoupil do pokoje bývalý
její muž a zhurta žádal jí aby mu
vrátila prsten a různý oděv který
jí před časem koupil Hvejdová
nechtěla tak učinili a tu podráž
děný manžel vytáhl revolver u be
ze slova vypálil tři rychle za se
bou jdoucí rány z nichž dvě rani
ly jí na ruce kdežto třetí na pr
sou Těžce rančná dopravena by
la do nemocnice kdežto útočník
byl zatčen a odveden do vyšetřo
vací vazby
Nové otvírání pozemků
ďuk vrcjyií úřadovna vládních
pozemku ohlašuje následkem
presidentova nařízení ze dne 12
březnu budou následující pozemky
otevřeny z těch které před tím
vyhraženy byly jako pozemky u
hclié a sice Nové Mexiko 2000
000 akrfi Montana 2100000 akrů
Ořežou 710000 akrů ÍItalrl18
000 Wyomiiiíť 1210000 Wash
ington 820000 akrů O bližší vy
světlení nutno se přihlásití u (Je
iifral band Office Washington
J) V
Provolání ku krajanům v Oklaho-
ma City Okla
Ct redakci: — Jménem TčbJed
Sokol žádáme o laskavé uveřej
není následujícího: V uznání zá
sluh kterých dostalo se nám poli
tickými stranami v národnostním
zastoupení co Cechů v úřadech
pro nás nejen ale i pro ostatní lid
americký tak důležitých kterým
jméno naše ku slávě a povzbuze
ní pronikne a k povznesení na
šeho malého lidu pracuje a k jeho
uplatnění a zasáhnuti v důležité
oborv jako je policejní a školní
směřuje V důsledcích toho Sokol
Okla ('ity po svém uvážení na
iuiiiiořádjié schúí odbývaiié dne
18 biYzna jednomyslné prohlašu
je i Nominaci bratrů Jana Hubat
ky do úřadu policejního náčelní
ka a F D Jauovyho do úřadu
škoVíího rady nejen že schvalu
jeme ale napneme 1 veškeré pá
ky a aiíitaeně i hlasem svým k to
mu přispějeme aby se do naše
ho malého hloučku poznáni více
dinchlo a toto samotné na prací
národní uuAno bylo a více osvo-
enoti dohnalo Dále apelujeme
nu veškeré voličstvo české i 1 y
llA e suiihAvh tčeh podporovalo
a hlasu mého povzneslo en moc
něhu protentu pro uuAnl jménu
eského pjeolo a pro uvoleni
leliů Sokoht so všemi silami l
mei jimiiArodVťi přičinď
Na%iiil kiuiduliity Jhuii ihu2i nt-
prosto čestní kteří nám ku ctí a
prospěchu budou sloužiti u to jsou
lir Jan Hubatka na rejmblíkán
ském lístku pro úřad poj náčelní
ka a br F D Janový do úřaíu
školního rady na lístku sociálním
'Au T J Kokol v Oklahomft íJíty
V D Novák předseda A J Co
pek taj
DROBNÉ ZPRÁVY '
Vi? Fall Junctíon Ohio vy
buchla prachárna a dva muži byli
pří tom zabílí Řkody počítá
za mnoho tisíc dollarů
Z HturKÍs H I) se oznamuje
žo šest míl odtud na jih vypukl
oheň v lesích a dosáhl ohromných
rozměrů Fort Meade vyslána
byla tam četa jízdy k hašení
V ('opperaH (Jrove Tex jistá
Alta Neílová ID roků čítající dív
ka nevzala žádné potravy do úst
01 ilití Zdá se že byla pomatena
l'o lil dní pila pouze vodu koneč
ně pak posledního dne zemřela
Ve vojenském útulku v bea
wnvvorth Kans roznemohlo se
množství vysloužilců po pojedení
otráveného masa Jeden z nich
W J Cook ííllctý zemřel Asi
7ó veteránů jest ve vážném stavu
Jak se z chícažských Jístů do
vídáme uspořádal VI Florjanskí
veliký polský koncert který zda
řil se nud všecko očekávání Jak
dále oznamují chícaŽské listy na
stoupí 10 května cestu zpáteční
do vlasti První český koncert
Chicagu uspořádán bude dne 7
dubnu
Illinoíský guvernér Deneen
zaslal státní zákonodárné pamčtní
spis v němž odporučiije uby e
stoleté narozeniny Abrahama bín
colna které připadají na den 12
února VM) byly náležité oslave
ny celým americkým národem
Cuvewér navrhuje aby zvolena
byla komisi' která má vypracovat
plány pro tuto všeobecnou ( ná
rodní slavnost i
Kada dělnických orgaawací v
San Francisku přijala resoluci v
níž odsuzuje celou městskou zprá
vu která občany oklamala v kaž
dém ohledu Hada žádá za přís
né vyšetřování každého úplatco i
toho který se dal uplatit Rada
tato právem odsoudila též "Union
babor Party" která nejvíce vy
nasnažila se o zvolení téchto ne
poctivých úředník ň
V (Jreenfield bul počaly
lOOleté babičce (Maytonové opětně
rústi nové černé vlasy Mnozí to
mu nechtěli ani uvěřili domníva
jíce se že tu jdeji pouhý žert ale
na vlastní oči později se přesvěd
čili že jn tomu tak Stařenka před
krátkým ěasem po nemoej poby
la všech vlasů jež mely barvu
stříbra a nyní opět počaly jí rů
st i vlasy černé barvy s
President Roosevelt v minu
lých dueeh jmenoval následující
osoby za členy přistěhovaleeké
komisej Chas P Neill dělnický
komisař proř 1 W Jeuku t
Cornellovy university v Wiii
Wheeler obchodník z Oaklaml
Cal 1 této komise jak iřnámo
zvoleni byli také Iři členové m'íA
tu a siet bodirv Diliiiilmm a bn
timer dAle tři MiUuei n niee
Howell New Jersey lleniiftt I
New Yorku a llurmtt k AUbamv
Komisi tato lna eo liejdkUdltéji
vyšetřití vystíhovaleekoii otAiku
U poibitl příštímu konyteMl dolilo
ídaid o tčto ěei
1
í
1 r
ř
v
ř
ť
í"
I'--'-