Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 27, 1907, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    't
POKROK ZÍPADU
rUlUIIIBD WKJBJLLT
liltrid ftt the Poet Oífiee et Omeha
Kb M tond lm mail mtUr
ťibllabed I7 Tukruk 1'utílUUflf C
II0U-1I11 Howtřd Bt— TeUtU
UVtcrtytloo by mail — 1100 per jea
yjíirí: YfiaratrbM Spsl Filroki
VAO líUKBS ředitel
2t0 — 131 1 Jiowanl ul — Telefot 1911
rfeelatae 1100 o rok
Do Čech $300 na rok
Adreeejte jednoduše
1'OKEOIC ZÁPADU
OMAHA V MB
Omaha Neb dne 27 března 1007
e— - " :~~
JAN AMOS KOMENSKÝ
(K 'JIH Mrznu)
1'rvc než druhé číslo tohoto iÍkíu
dostane se vám do rukou případ
lu! výročí narozenin jednoho z nej
větších synů národa luna Amose
Komenského Ve čtvrtek tomu
bude 15 jet co celý vzdělaný svět
slavil IJOOldé narozeniny Komen
ského Hylí jsme všichni tehdy
na to hrdí že jsme patřili k nA
rodu který se slul hrdostí náro
dem Komenského
Tclwly oslava '{OOletých naroze
iiíu Komenského přinesla mnoho
novech pečlivých vydání jeho spi
sů důkladných studií o život a
dílu Komenského u přispěla tak
nemálo k lepšímu jeho pochopení
To bylo totiž u n!iH v Cechách a
oil té doby téměř každoročně vy
cházejí u nis studie o Komen
ském a jeho pracích z nich ně
které psány velice populárně (li
doté) jako jHt na pí ona kterou
vydal "Ústřední vzdělávací sbor
království českého": O době ži
vote a významu Jana Antona Ko
menského neb jiná vydaná nákla
dem časopisu "Vzdělání lidu":
J A Komenský velký syn české
ho národa u nesmrtelný učitel lid
stva —
Co my Čeeho-Američané pod ni
klí jsme nž posud k poznání Ko
menskéhof Mimo otištění něko
lika článků o Komeukím povít
Sine z čaHO[MMu ženkých n rnirno za
ložení nřkolika klubu ti spolků h
jrríénem KomeiiHkého jež by na
líinoztí právě tak mohly m vzíti
jiné jméno neučinili jsme ničeho
Fr Zoubek jenž nám zanechal
ncjdůkladnčjHÍ Htudium o živote
KomeriHkélio praví hned na po
čátku Jan Komenský' Mpatřil
Kvčllo boží '2H března 1592 sto let
lo objevení nového xvčta on pak
objevil světu zpfmob nový dotud
nebývalý kterak by přirozené
unadné i na jisto národ jeho i vši
chni národové pokolení lidského
rovnou měrou byli vzděláni
A navazuje na tuto základní
myšlenku pIAc A Jil ve své popu
lární brožuře o Komenském: Co
náx vede ke Komenskému T
"Nejen touha poznati (život
Komenského) nýbrž i posíliti se
jeho prací hledat i v ní probuzení
pro nás život dnešní těžiti z ní
pro dnešní nnse potřeby zťtrod
niti obrodili zlepiiti jí svňj ži
vot a uéinila li Komenského vel
kým a nesmrtelným požehnaná je
ho práce — tož zanítili v sobě
neuhasitelné úsilí abychom i my
jako národ stuli se velikými u ne
Miiit'1nými podnhnoit prací po
kraéováním v pruei jeho
Národem Koiuenského tehdu bu
deme právem ni vmmm náut a všu
de půjde o vsdéUní Ukové vidé-
láni jel i tii uétni lidi lepil vyi
ií dokon-ilejii
A tu puk líelui dodali tuu"í
tiam jiti wdy o vď lání ktrr ne
jen iděláá liťMtk a lontti n!e
taká srdci a duit A lo J# vde
Uní ktrrvho poiřebujetm pro iuU
lul
Komenský byl prvním z velkých
učitelů lidstvu který nechtěl aby
vzdělání bylo pouze výsadou zá
možných ale aby všechen lid so
vzdělával a prvním který chtěl
stejné vzdělání pro ženu jako pro
muže
Dnes rozhlédněme se po vzdě
lávacích pracích našich česko
amerických spolku jak málo se
tam dělá pro lid jak málo té vnitř
ní práce jak všechna práce jen
obrací se na venek na okázalosti
Komenský svou prací životní i ce
lým svým životem ukázal nám
jak pilně lze pracovali ve prospěch
svého národa bez okázalostí
Komenský celý avfij život praco
val o snášenlivost a mír mezi lid
mi aby smír n pokoj mezi nimi
zavládl Psal do AriKlí' kde stra
ny náboženské proti sobě bojo
valy "Odvykněte bojům zkujte
meče své v motyky u oštěpy v sr
py I" Proto zanechal nám pouče
ní abychom nerozhodovali o ceně
člověka je-li Čech ěi jiné národ
ností jedí katolík ěi evangelík
žid či pohan ale jedi dobrým o
pravdovým člověkem — Snášen
livostí nás Komenský uéí
Ještě jen připomeňme si slova
která o něm napsal francouzský
hí-storik Arnošt i)enis ve spise
Cechy po Bílé Hoře: "Miliony
lidí osvěžily se jeho slovy a on
stojí v první řadě oněch božích
osvoboditeli jejíchž utrpením
zmírnila se na zemí mravní bída
a záští" —
K OTÁZCE SJEZDU KLUBŮ
"KOMENSKÝ"
Čeští studující na státní univer
sitě v Lincoln Neb vydali provo
lání ke všem klubům 'Komenský
aby společně s nimi pracovali na
spojení všech nadšených pracovní
ku pro zvelebení české národnosti
v Americe Nejlepší způsob do
rozumění se viděli ve společném
sjezdu Nevím však skutečně
proč otázka sjezdová narazila na
takové překážky
Všude se mluví tolik o nadšení
a dobré vňli těch kdo se spojují
ve vzdělávací kluby jimž dávají
jméno největSího našeho vychova
tele — 1'roč však jeví liž členové
tolik chladu k myšlénce sjezdili
Kluby prý ještě nic velikého ne
vykonaly aby mohly míti sjezd
Já si vždy myslel že sjezdy w ko
nají proto aby nejlepší členové
ze všech sborA mohli se poraditi
o tom co hodlají konati a jakýra
způsobem by se nejsnáze dostali
k cíli a ne aby si vypravovali o
tom co velikého již vykonali
Mezi kluby "Komenský" není
dosud porozumění pro společnou
práci Nové kluby zakládají se
bez nějakého vodítka bez společ
né myšlenky která by je měía
vést i Členové se s nadšením se
jdou a jsou hotovi pracovat žel
však že dosud nemají správné po
nětí o toru co vlastně by měli vy
konat a jakým způsobem Pak
ovšem se stane že kluby z různých
míst mnjí různé náhledy a názory
o společném cíli
Vím že již velmi mnoho bylo
pracováno na spojeni Čechů ameri
ckýeh bohužel však dosud marně
Proč by nemohly se o to pokusit i
vzdělávací kluby "Komenský"?
Spojeni nu základě politických ěi
jiných oHobnUh přesvědčeni j ne
monoti Jediným asi pojítkem
pro všechny může býli vzdělání
Snad nemají kluby "Komenský
ještě všechno vh svém programu
co by měly mil snad tam maji
mnoho cit tam io-pit íí ale právě
k tomu by bl sjeíd aby horliví
pracovnici rňný"h míst sešli
projevili tVtji lúíorV lt liejlepií
nhy ♦ ustanov tli provéoti Jem
pfíMiYédiVn Žii sjeld by lir byl ni
komu lul škodu nU' jeit uiitnoult
v A Jmiii erlé myšlenky
Nechci itnad mnoho a Široce ee
rozepisovatí o významu ujezdu ja
ký by rněí pro účastníky ale pou
kážu jen na to co od něho může
očekávali veřejnost V tom neb
onom místě založí se vzdělávací
klub Po nějakou dobu jest nad
šení dosti první programy jsou
prováděny h chutí a odvahou ale
jsou nedostatečné protože účin
kující nejsou si vědomi svého úko
lu nepřipravili se dosti schází
jim pravý výběr čísel atd — Má
me ovšem dosti lěch kteří vědí
jak asi by měl býlí program pro
veden ti vidí každou chybu ta
ké na ni záhy poukáží Členové
pak místo co by měli upozorněni
přijmout! jak bylo míněno jsou
uražení ztrácí chuť k práci a za
krátko se rozejdou čí vlastně vů
bec se již pak nesejdou Mnoho
lobrýeh snah a úmyslů je takto
pak zničeno Kde však byla chy
ba í Pochybil ten kdo je upozor
nil na jejich nedostatky? Ne zce
la Tedy snad všechny výtky by
ly správný a účinkující nebylí
schopni 1 Ani to nebývá zcela
správné ('byba byla v tom že
členové vlastně nevěděli co chtí
a k jakému cíli by měli pracovali
Schází jim pravé ponětí o tom
jakou práci má vykonávat! vzdě
lávací klub Jisto jest že tato o
tázka se musí probrat! na sjezdu
a pak by kluby dostali jakýsi urči
tý program dle jakého se maji
řídili aby vystoupení jejích se
setkávalo h porozuměním a s ú-
spěchem
Pokud já mohu sledovati snahy
klubů "Komenský" jest na prv
ním místě snaha vzdělali a voje
vlastní členy tak aby jednou mo
hli činně a xprávně zasáhnout! do
našeho veřejného života UČe
lem klubů není snad jenom dávali
veřejné programy a sklízeti va
vříny za vystoupení často chatrná
nel a tisíckráte nel Veřej
ná vystoupení mají býli jen jaksi
ukázkou vnitřní vyspělosti Pro
gramy jejich měly by sestávali
jen z čísel provedených členy Ne-
máme-li dosti schopných členů
získejme je! Ovšem první vystou
pení nebývá skvělé
Pokonínnl bud
Profesor Šimek v Nebraace
V těchto dnech meškal prof li
Simek v Nebrasce Přijel sem
hlavně za tím účelem aby předná
šel učitelskému sjezdu který od
býval se v David City Neb Pan
profesor přednášel na théma
"Kousek zadního dvora našeho
strýce Sama" Jak se nám sdě
luje byla přednáška pana profe
sora se zájmem sledována a velí
ce nadšeně byla přijatu Každé
mu z přítomných se velice zamlou
vala Jak dobře známo v okresu
Hutler je školdozoreem p Jos
Hruška a mimo něho Ipůsobí v
té m že okresu množství českých
učitelů Mimo jiné též jeden z
nejpopulárnějsíeli a nejěinnějšíeh
proť Stech Naši čeští kantoři se
znamenité drží a my jim srdeč
ně gratulujeme k úspěchu Kéž
by se též podobné zachovaly i o
statní nehraké okresy v nítliž
se veliké množství Cechů nalézá
Vzděláním a jen vzděláním může
me se k něčemu doprucovati v
této zemi Celá budoucnost naše
ho bytí Npoěívá ve vštěpování inbt
deži naši touhy po vzdělání která
přirozené vzbuzuje též touhu po
znalosti mateřské řeéi Naší sna
hou budiž získali co nejvíce ci
ských posluchačů vyšších škol a
k lomu nejvíce dopolitoei mohou
naši češti učitelé
w—— m—m— —ii iwi um um n i ii ii
— Vdovec hledá pani prostřed
niho víku která by opatrovala
liletA ditko a vahht obvéejiiá jí
itla Musí mluvili anglicky itel
trochu ičunHkv Přihlášky iod
mačkou "li" piijiuá "Pokrok
Káimdu" :t ik 4
NOVINKY Z ORD
Na zdar Sokolům III Veřejné
cvičení pořádané dne 18 března
Těl Jed Sokol Oni pod vedením
Kra niv Sla včtínského evíčitele Zá-
padni Zupy Sokolské setkalo se se
zdarem vskutku neočekávaným
no1) ho nám dostalo hojné návštěvy
jak od Cechů lak l Američana a
dle těch gratulací jichž se dostalo
naším Sokolíkům dalo se zřejmě
soudit že byl každý z účastníků
programem úplné spokojen A
zajisté že zábava lak ušlechtilá
slouží jen ku ctí naších krajanů a
jsme přesvědčeni že v pádu polře-
by budou nasi krajané vždy Soko
líkům nápomocní
Po vyčerpání programu promlu
vil Sok Ant Bartůněk za místní
sbor sokolský několik srdečných
slov k br Slavětínskému Poděko
val mu za uznáníbodnoii snahu a
úspěšnou činnost v místních kru
zích sokolských vřele jej vybízel
n by jen vytrval ve své činností a
ve svém předsevzetí a koneční po
ukázal na to jak mnoho přátel zí
skal si zde za krátký svůj pobyt a
jak bratrským a rozšafným jedná
ním svým zjednal si lásku a úctu
cvičících élenů i jích poslušnost
Na to byl br Slavětínskému podán
od cvičícího členstva dárek na pa
mátku Doufáme pevné že se nám
naskytne opětné příležitost ku cvi
čení pod jeho dozorem Pak Kok
Ant Hartůnék představil br Sla-
včtínského obecenstvu a tento ve
stměné ale vřelé řeči vysvětlil sna
hy a cíl Sokola amerického ti ne
zvláštním důrazem tlumočil snaž
nou žádost nás všech abychom v
lobě co nejkratší pomohli si ku
svému vlastnímu stánku Doufám
vřelá slovu jeho dotekla se moc
ně všech Cechů přítomných a že
lilo dle možností své řídili se bu
dou dle slov jeho K tomu volám
třikráte Na zdar !
Pozorovatel
NOVINKY Z TABLE ROCK
Městečko naše se již probouzí
ze zimního spánku neboť se začíná
pracovat v cihelnách Jsou zde
dvě jenom že se v nich v zimě ne
pracuje Hylo by mnohem lépe
kdyby se v tuch mohlo pracovat
celý rok neb zde není nic jiného
Také jest velkou Škodou pro mě
sto že zde nechtějí míti sálou a
to nejen sami temperencláři V lo
ni na příklad to porazili ti kteří
pijou Farmáři pijí v jiném mě
stě a zdejší občané si objednávají
lihoviny také jinde a město naše je
o o to chudší a při tom všem je
zde chátra horší než kdyby zde
bylo deset salonů protože by zde
pak mohl býli noční maršál Ta
ková neplecha jaká se páchala zde
leloa v zimě jest věru hanbou pro
nasc město Měli hernu ve středu
města též kořalku tam pili a při
tom tropili celé noci povyk jako
Indiáni Musím ale podotknout
že praví Češi mezi ně nejdou
S úctou Otto Cipel
Neplaťte nájem I
Domek o 5 světnicích a lot Í50
při 101 st ě 2517 Washington ul
South Omaha půl míle jižně od
Swiftových rmkládáren prodá se
za +750 Nejraději bych prodal
Čechu neli Němci
Prodá se za ♦"() hotově zbytek
115 měsíčně uspokojivému muli
pracujícímu za dobrou stálou
milu
Domek má 5 svřtnie vyplusty
rovaných sklep cihelnou podiv
divku dohrou studni
HIim sdli Josef Sttrba
:t ik l ''ll J ul So Omaká
Joollftv (Mho taflUký ilofttlk iie
JÍVÍM i HO itovutk tftgUcfc
I1T3 J-U5 Tlumil it
II nj KttrftaUv otim Vl p
uMrtMt fjiHit iltllk il
Z KRUHŮ Č S DPJ
KAOINK Wík — ÍJratří! Naio
březnová schůze zajisté uspokojila
každého z přítomných bratří ze
jména slušná návštěva a uvádění
čtyř nových členů u nice Jana Čer
ného Jos Tesky Antona Hmerdy
a Augusta ftmerdy Ve zprávě)
účelníka oznámeno že br Krank
Teplý propadá stanovám pro ne
placení Pyl tudíž v téže schůzi
jednohlasně vyloučen lír Jan
Jíndrříeh jest pozadu n poplatky
a proto I1 pro tento měsíc su
spendován Jest viděli bratří žh
stále musíme pilně pracovat na zí
skání nových členů Jsme dosti
shovívavými ku každémií a přece
občan přichází choulostivá chvíle
bratra vyloučit! neb ztratit! J!u-
dcmc-lí stále statečné pracovat!
budeme růstí a musíme nehoť "cu
nerosť' umírá" — Často se stá
vá že tajemník sklízí výčitky fa
lomu neb onomu nedochází správ-
ně orifáu Tajemník koná více je-
fité než mu patří On upravuje
adressář sám a bratři mnohdy mu
uní neoznámí kam se který od-
burcoval Povinností bratrů jest
změnu svého bytu ihned br účet-
niku neb tajemníku oznámili Ti
to dva stále musí o všech bratrech
věděli účetník pro finance ta
jemník pro svolávání mimořňd-
nich schůzí atd Aby tak stalo se
úmrtí některého z bratrů a tajem
ník si teprve upravoval adressy
Nu to by si zesnulý bratr na svůj
pohM) počkal Možno že by za
tu dobu se slavilo místo pohřbu
jeho z mrtvých vstání neb znovu
narozeniny S bratrským pozdra
vem M 1 Doucha
Pozn poř — Dopis Váš přišel v
čase kdy vnitřní formy listu kde
nalézá se adressář byly již v ti
sku Z té příčiny nemohl být! o-
dressář spolku Chrudim opraven
stane se tak až příště
Vííchní najednou
Americká hra "tug of war" Čili
přetahování se klade vtfem účast
níkům její za hlavní pravidlo by
všichni táhli najednou neboř ji
nak dají příležitost odpůrcům by
vítězství jím vyrvali V národě
ve spolku v rodinS jen tenkráte
jest úspěch možným táhnou-H
všichni za jeden provaz pracují-li
všichni za jediným cílem V těle
všechno ústrojí musí pracovatl
spolu by udržela se rovnováha čili
zdraví Dejte některému ústrojí
klesnouti a upadnete v nebezpečí
prohráli životní boj Kdykoli
spozorujete že není vše tak jak
by býti mělo Trinerovo Léčivé
Hořké Víno buď první Vaši my
šlenkou Ono rychle přiměje za
žívací soustavu základ lidského
zdraví k práci a tím začnou i o
statní orgány pracovali v souladu
Ve všech chorobách Žaludku
střev v tělesné slabosti nervémno
stí a bledosti jest lo lék jenž
vždycky dobře účinkuje V lékár
nách Joh Triner VM) 8 Ashland
Ave Chicago 111 Čistota zaru
čena u vlády číslem 316
"— — - - 1 " - ' — i 1 1
ÚiitoU přísad
Ty nejlepší pečlivě vybraufi by
liny a kořínky mající osvědčené
vlastnosti pro čistění a hchíUuI
krve jsou obsaženy v Severovi!
Krvečistiteli tomto chvaluií uá
mém jarním léku Neobyčejný
řdar a úspěch dosažný touto Ií
kaínkou přípruvkou v léčeni vS
obectié oehnblotti chudokrevnosti
kožuích nemoci jttko jsou uhry
trudy újedy tišaj h podobni koi
ní vyráiky ipůiobciii iiepyfidky
krve Uů přičítati vvUštut pi jtv
ká vřnuj výběru potřebných
přlMd KftveriW Krvečiititel pro
dAvi i $1 00 láhev V lékir
nich W K Sever Co Ceder
IUptii
li
1
'% I
!
t:
i
i
i
(i