Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 27, 1907, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ráje to
budoucnosti!
Do čarokrásných a úrodných krajin kde 2 i vico úrod za jeden rok bylo vypóstováno--zelenó
kde podnebí je tak příjemné a krásné že pouze kalifornské může se mu
rXVu krajinou jj jUiottiipruliií rIVxfiN
- Do kraje
vyrovnatí
véčnó
Tiio International Land St Investment Co právč uzavírá smlou
vu řiii koupi jedné ' ncjkrásnčjsíeh a nejvčtSích renčí v jihozápad
ním Tcxami která nalézá m v nádherné krajínČ lícní 'tato obsa
huje 55800 akrů velice úrodných pozemkfi Nalézá c v okresu Du
val ani 70 mil západně od Corpus Cbriwti na dráze Mexičan & Tc
zun kteráž reníí touto probíhá a hií '35 mil od ramena zálivu mexi
ckého V přítomné dobž zakládá c zde nová mčatečko Krajina
tato je ideálním místem pro založení velká české osady KcnŽ tato
jet známa pod jménem Sweden llunch a jet jednou z nejkráwnéj
iíťh v Texasu Poloha jest inirňounee vlnitá 1'ovrch jc porostlý
větŇí íásti křovím zvaným mesquite místy vsak jest otevřená kra
jina Přítomné nalézá se na reníi této 14 studní od 80 do ICO stop
hlubokých opatřených vétráky nevyčerpatelnými prameny chut
né pitné vody Tento pozemek nalézá se v tak zvaném pásmu ar
téských pramenu a kolem dokola jsou artesské studnice Tekou
d vodu lze dostat od 500 do 800 utop Pít mil severně od pozemku
tohoto jsou 2 olejové studné vydávající značnou sílu oleje
Pflda na této renéi je neobyčejné bohatá a úrodná a pozůstává
tak zvané Black Mesquíte Ked a Chacolate Mewpiíte Hoil Tato
pňda je od 18 palců až do 4 stop hluboká sn spodkem jílovitým a to
V Texasu znamená mnoho V této půdé lze vypěstovat! každou zná
mou zeleninu jakož i ovoce hlavně oranže citrony citronáty fíky
broskve víno pekany vlašské ořechy s měkkou skořápkou a p Pít
akrů půdy stačí rodině na živobytí pří bedlivém ošetřování a na 40
akrech může rodina vytčžiti více peníz než v severních státech na
100 akrech Výtěžek zeleniny páčí se od $ó0 do $400 na akru a vý
tézek z hlavních texasských plodin jež jsou bavlna a kukuřice
páčí se od $35 do $C0 na akru
VZHŮRU KRAJANÉ DO JIHOZÁPADNÍHO TEXASU! Do
nového městečka Hweden kde není mrazu kde není nepříjemné
zimy kde jest stálá mírná teplota Vzduch ochlazován jest stále
příjemným mořským vánkem takže horko letního ěásu dle záznamu
vládního nedosáhne vřtSí výse než 97 stupňů Severní Texas a G-
klahoma jsou daleko horčejší než krajina tato Zde se vám nauky
tu jo nejlepsí příležitost koupit! pozemky lacino a to v české osadí
kde můžete udělat! Živobytí na malém kousku pozemku
Cena těcbAo pozemků jest od H dollarů nahoru což řídí ms dle
vzdáleností od městečka Půda vsuk jest na celém tomto lánu sko
ro úplně stejnj dobrá Jest jisto že pozemky tyto vMobf nejblížsí
následkem velké poptávky vstoupnou na $20 až $25 ba ještě výíe
Tisíce a tisíce lidí hrnou no do jiho-západního Tcxaíu takže v krát
ké době nebude takové příležitostí koupit! pozemek tak lacino jako
nyní Ceny vstoupají každým dnem
Česká apoíenoxt The Intenjatíonal Land and Investment Co
pořádá třetí výpravu na tyto pozemky
Dne 2 dubím 1907
Čínínu? vám vážnou nabídku Není to žádný bezcenný hum
bují Pozemky tyto vyšetřil výbor sestávající z pp Iloberta Bhary
ho z Wilbcr Neb W F Cipry z líolyrood Kans a V ÍUinfa z
Omahy N a shledal je takovými jak výse byly popsány Vý
bor prohlédí rr kolik renčí ale nenalezl pro nás Čechy výhodnějších
pozemků než v oné krajině jež výse byla popsána
Nezapomeňte den 2 dubna 1907 a pláte o informace a přihlaste
se brzo
The International Land and Investment Co
548-49 Doo Bltíg Omaha Neb
John lí Khary předseda I K Křížan 1 místopředseda Lad Va
něk 2 iníMopředaeda V V Klíek ' místípředseda Václav I Jurci
tajemník 5 ťiřřdníeí
John H Shary Omaha Neb V IJurrí Omaha Neb Josef Koss
La Oranže Tex K A Houska Tábor Ho Dak W II Lelu-řka
Tyndall Ho Dak V J Yunek Dodtfe Neb Kob F Hhary Wíl
ber Neb Ant Hrdla Crčte Neb ředitelé
u °
q C3 9
o t 'H
O U B
n y
C5 o ic ief
c o o l
i 2 v
MOJE ODPOVĚĎ
Vím V V MAhii M((ri'gor Ii
Kritika p Hájkova v "lowském
Věstníku" mé poslední řeči V Ce
dar ílapidsích věnovaná jest ve
lice rozsáhlá Tě&í mne že so
také p kritikovi líbila neboť na-
slouchá'V Vt jeho zprávy však
přece jen je znáti že se mu cosi
nelíbilo a ten kdo kritiku onu
pročte lňkladně sezná že se mu
vlastně nelíbilo nic Nezazlívám p
Hájkovi že napsal tuto kritiku
ale spíše mne to těší Jedno však
zdá se mně býti nedůsledností a
sice to že vynechal ze svého re
ferátu všechno co se mu do krá
mu nehodilo Pan Hájek neměl
více odvahy když jsem před ním
stál než položití mně otázky dvě
které mu ovšem byly hned zodpo
vídány ' A jak se musím domní
vati otázky odpověděny byly mu
správně neboť pan tazatel zdál se
býti uspokojeným Na moji dál
ní výzvu ehee-li ještě více ode
yl-! „A11 v-_?
jíme veueu zuniui němým cuí
mým úkolem p kritika urážeti
Ticho jrho vývody bráli na lehkou
váhu Naopak jsem tomu velice
rád že věnoval přednášce mé to
lik pozornosti Nebude mi snad
vykládáno ve zlém když některé
jenu vyvouy posiu vím uo praveno
světlí! Předně se p Hájkovi ne
líbilo že jsem nutit posturhaěstvo
k pláči 'n tlruhé nelíbilo sh p
ttájhovi Že jsem líčil dnešní ha
pituliatický syxtém živými a příliš
prHwiivymi barvumi Dílnieké
MřídA te jnem otIrul její rány a
iMiSÍd se ji učinit! liesjMtkojenoil N
jejím třitlllim iivoielil Tedy Ilej
jre pm 'jvm injtil do pláče
ťponteftu Jenom p Hájka m řna
memtý pU 4Chatré ktrývka To
lať M II H Sfrtwe Nenutí i
ona ětenáře do pláěef A jenom
za tím ňěelem aby pravda byla
jasnější aby pohnula srdcem zka
menělým u bezcitným Tento plác
skuteěností působil dobře tehdy a
působil dobře i dnes A profit Po
něvadž ho můžeme slyšet! ze všech
strun kde dělnická třída npí pod
karabáěem ziskuchtivého kapitali
smu Vy vsak pane Hájku pra
víte že to všechno dělnictvo zná
a to že není mu třeba vyprávět
Dělnictvo to ovšem zná ale třída
buržoastická to nezná a proto jí
to musíme vysvětlit Hlavně při
vésti jí na mysl že my třída dělní
eká to všechno dobře víme Ně-
drolí stále muuí se opravovat! až
koneéně pníce ho musí lékař vy
rvat ven Naiíei veřejné zřízení se
dá tské opravovat a spravovat ale
poněvaďž je shnilé musí vzít! jed
nou ko ncěně za své Pan Hájek
toho fyravého socialistu vidí v p
L P#ldovi který prý hlásal soci
alismus již před HO Jety Divná
věc že tak náhle ochabl a že nyní
pro vznešenou mynlenku tu jíž ne
pra cuje AU na to by mně p Há
j'k od[)ověděl asi takto j Vždyť
R icuje vždycky volí s demokraty
a nynější kapitalistický systém
n 'zatracuje jako ti novomódní
V řiklouni Ale tito "taky soci-
které právě tato pravda nejvíce ' í disté" když už se uěení socialisti-
pálí a proto o ní nechtí ani slyšet
Píšete že jsem vzbudil v dělnictvu
nespokojenost ěímž jste jak se
mně zdá obul levou botu na pra
vou nohu Myslíte že když přei
lety snažili se ěetní přátelé lidsko
sti svrhnouti ěerné otroctví ž
namlouvali černochům aby byli
spokojení snášeliví a nic ku své
mu osvobození nepodnikali Či
myslíte že máme toho bílého otro
ka nynějšího kapitalistického sy
stému plácat na rameno a na
mlouvat mu jak jest bohatým jak
má všeho blahobytu nazbyt jak
má býti spokojen že ho tu kapita
listé vůbec trpí Mylíte že tomu
dělníku máme házet! pradi do o-
bltěťjf u při tom stahovali mu be
ranici přes oěi aby neviděl kd
mu to díláí Ne příteli to stranu
soeialUtiekA nedělá a její řečníci
vňUe ne My zveme lopatu lo
patou a pravdu pravdou Holi li
někoho ta pruvda že to ovšem my
Ueiiuliu-me Hale píše p Hájek
"Veřejné ímští fUi-nt nenechá m
porovnali se zubem Zub nechá se
xpruvit a je zum ílotirv" I)n
nú ji ni h nutí Ale takto spr
triivm ji ubem tliijí se lěíkn loutku
ti ořechy Tukový xuh ktalo e
cké ujímá mi'i uvědomělým dél
Jnietvem místo aby nám mladým
bojovníkům itřišli na pomoc oni
skládají ruce v klín a jsou nečin
nými Však ni spíše staví se
nám do cesty než aby nám po
mohli Takové socialisty vy při
jímáte h otevřenou náručí oni ne
činí třídu dělnickou nespokojenou
oni nechtí odstranili dnešní zlo
uějský syslém Talioví socialisté
jmu vám ovšem vítáiii Víme též
proč J lin Hájek cUce větlět jak
odstrapíiiíh' kaoital ist V KrAtce
když si zvoljme děluiť kou vládu
Zrovna tnlc jako dum dělnictvo
jehož v zemi je !0 prorent podro-
buje Ke vlatlé kapitalíntieké tak
musí kapftalihté pottrc biti děl-
niekým zákonům Až á ělnictvo
dostatui ilost rozumu nby přesta
lo hlafvati pro pánv kapitulisty
a bude iiUtoti t pro Uídm uvědo-
mtle dítníetlfi pak ovnr "Vtt
bude dojiatlut trochu jinak
Dále piŠt p Hájek "Že be rá
ce iit rmt# krpl tál ab farmář mu
kl luiiuVd rriH-u biHtiiit nudu V
tohii mf t 5 ájl 'tt líntuvime Tť
dy farmář nip řetl uutnl vluHtnit
pdu chtf li vrráliét kiilál Po-
divius t:rvttLtit x dva okteta pt
sosu Spojených Států podává ná
sledující fakta: Stát Iowa má
procent farem bez dluhu 25 pro
cent zadlužených u 40 procent pro
najm utých t j rentovaných
Tedy 40 Jídí ze sta farmy ne
vlastní a tudíž opírajíce se o vý
rok p Hájkův kapitál nevyrábí
Souhlasím s tím že samí pro sebe
toho kapitálu mnoho nenadělají
ale pro majitele dotyčné farmy
ano Census r 1900 ukazuje že
ve Spojených Státech bylo farem
pronajmuto 8o057'}H Tedy tito
všichni kapitál nevyráběli Jest
ještě mnoho věcí ve vašem referá
té o nichž bych měl podati vy
světlení Puká moje je ale těžkou
pro pero jako 11 každého těžce
pracujícího farmáře Jazykem jíž
dovedu se snadněji ohánět o éemž
měl jste příležitost sám se pře
svědčit! Vím že váfí referát byl
psán v dobrém úmyslu a já jej ta
ké tuk přijímám Ale abychom
mohli věc si veřejně a lépe vy
světlit vyzývám vás pane Hájku
na veřejnou debatu kterou může
me uspořádat! v Cedar Ílapidsích
kdykoliv vám bude libo Doufám
že tuto moji nabídku neodmítnete
a h oznámíte v době brzké že vy
zvání moje přijímáte!
Dvakráte vyprávěné dosvědčení
NA mODEJ
farma v české osadě v Saundcrs
okresu Neb o 210 akrech za $75
akr Dle libtistí kupce nu mírné
splátky při 5 proč úroku Dobrá
výstavnost skoro nová dobrá o
vociiá úhrada a dostatek vody
Škola tý míle 15 a krti pustni a
17 ukrů jetele s tiiuotoii ostatní j
všreko Ydčiáuo Parma tmléi se
I míle nu nápad od městečka West
on a I mile severná od městečka
Touhy Hlaste se aneb pístu na
VÁCLAV KOUMA
Jití Wtston Neb
Omažétí lidé činí vlemožné pro
druhy v utrpení
Ofmi&nké óovluUnuí bylo uveřejnřuo
na důkaz hodnoty Doan' Kídoey Píli
v Kftjrnu jiných v Omazo kteří trj-l bo
lením 'M u chorobami k-dvíu Aby
fMaý trjdtel nepochyboval ž# vyUfe
Jif iHvoMné Voan' Kblny Pilin jt
dplné a trvalé iíedklftl&Hi utvrzeny
důkaz — výpovědi Oimžaná jíž pra
ví ž vylomení o nimi uo zmínili před
lety j(!t trvftl5 'Me jct jeden omaí
Kký případ
Janl Fred Horoova z í 2101 ev 2H
ul Omaha Neb praví: "Nikdy wa ja
ře 18ÍJ9 zvídela jnem o Doan ' Kídney
I'í1Im koupila cm si boxnííku a ožíva
la jnem je Vy)Hiy mne tiť jsem byla
v hrozném utavu nei jmun užívala tn
to U-k Celou zimu nebyla jsem a to
spatí následkem bolentl v inyeh ziideeh
Hténala jsem a opřln wií-Ja-li juem uM
aouti a za dno trpěla jom tuvnH Po
každé když jem na nehnula neb jinak
napnula jsem zada oiitré bodaví bolesti
přepadly mé ihned v Imlvinaeh Jedna
bojnlóka Doan' Kidney pilU poskytla
mi kuteénou úlevu abych vlak zaji
Htila své vyléíeol využila jsem tři boi
iiíťky Aul po 6et minulých roků Cl
až do minulého roku nepocítil j
íiuiú iíiúiimy n4vratu Má s&da poéala
mne jak trápit! a já neztratil jsem
ani okamžiku abyeh ne uchylitu k
1'omi'n Kidney Pilin Využiti jedné
bouiičky iii-iiohi konce tomuto záuhva
tu Jnem hotova kdykoliv a vidy do-
vídíiti hodnotu Doan' Kidney Pilin"
Na prodt-J ve víeeli lékárnách Cen
5U n ntů Postcr Mílbura Co Uuř
! N Y výhradní jednatelé pro 8p
Htáty Pamatujte jméno }oan'a
in-heft jiných
""'"qiOSTINKC
Iriinlf st N'iiHM'átl
10 Hillltm ni Omtha rh
MMtfiv l#lik Jukul t rrtré
imjoitované dAikt t4l 4pu
Koilttiv vik MjU likeviay r
divá 1 Vt lkál Thl# íikuth k
jfsUJlaL y