Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 27, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - - r~+~~'-~ — — —
POKROK ZÁPADU
Založen 1871 Omaha Neb ve ntfcdu dno 27 března lí)07 Itočník XXXVI-CnIo 35
Zprávy americko
VELIKÁ POVODEŇ V ÚDOLÍ
fiEKY OHIO
Mnoho lidí zahynulo — Skoda po
vodní způsobená přetahuj
$15000000
Mezi poškozenými jiou také krijmi
Allegheny Pittsburg a jiná mí
sta a osady ležící na březích řek
- Allegheny H Monongahejy a po
bodných přítoku navštíveny byly
hroznou povodní V Allegheny a
Piltsburgu opakují se povodní
každoroční1 nle už po lcsct roků
nebylo takoví jako roku letošního
Jenom v těchto dvou místech pá
čí se fikoda na více než deset mi
lionů Vrlíkýfb škod utrpěla mč
sta Wheelíng McKeesport John
stown Cineinnati a j Neštěstí je
tím jolitováníhodníjšíŽe vyžádalo
ní za tňii-f též několik lidských živo
tň Přes třicet lidí přišlo při po
hro mí1 títo o život Zejména v
městeeh MeKecjort a Wheelíng
mnoho lidí zahynulo ve vlnách í v
rozvaleninách Když ve Wheel
Ingu dostala se voda do ulic oné
čisti místa jíž obírají Sýřané
nastal veliký poplach Zmatek do
stoupil vrchol! když nedaleko syr
ské kolonie vypukl oheň rudé pla
meny zaplápolaly a krvavými fckvr
nami padly na kalné vody Po
vstal ohromný zmatek Ottové a
matky brali dítky své do rukou a
jako smyslů zbaveni vrhali se a
ními z oken do vody v ulicích
Praví se že tímto způsobem při
lilo 18 lidí o život Na mnohých
místech vypukl oheň a ten zmatek
a mjěšoní dovršil Hašení bylo
přitíženo tím že vodovody byly
na 'mnohých místech potrhány
Hasiči hleděli všemožné zabrániti
rozšíření požáru Některé domy
byly zničeny dynamitem tak aby
požár bylo možno udržeti v kon
trole Zejména tuk bylo nutno
uČiníti ve Whcefíngu a na jižní
straní IittKburífu v (kterýchžto
místech požárem a dynamitem zni
čeno bylo více než 20 domů Bí
da veliká jo na všech stranách
Tisíce lidí zůstalo bez prístření n
bez potravin Leč rychlou pomo
cí byla napojí poněkud zmírněna
Pozdější zprávy oznamují že ře
ka Alleglu-ny hrozí novou zápla
vou následkem nahromadění ledo
vých ker V Pittsburgu učiněny
byly přípravy aby ledy mohly bý
ti roztrhány jakmile doplují k
městu Jedna část North Water
Street sesula m do řeky Bcaver
Nikdo však při tom o život nu
přišel V některých pittsburg
skýeh továrnách pracuje st? jako
kdy jindy Železniční doprava
byla již obnovena Pouliční kúry
jezdi již pravidelné — Neštěstím
postiženi byli také četní naši kra
jané zejména ve West Bridge
port O Povodní a lijákem na
tropeny byly tam ohromné Škody
lakíe- trlá řada krajanů ocitla e
ve velmi povážlivém htavu Kra
jané neštěstím pontížetd vydali
provolání ku v Sem lidumilftm
krajanům ve Spojených Státech v
nénii meii jiným jrvít "Pn Ví
a 11 břevna "pustily e md na
Sim okolím tak niliiA lijáky ie lé
hilu íttí hmliíi proměnily naSe
osady v &ir£ jenro 1 onty pod
dvě patrn latťpiuv ipmtolfiiy
tvty Vrlikuu ft"Ul UÍtřotíf
alf nevylíčítclno jest jak ozývaly
se hlasy ac všech itran o pomoc
Dne 10 března opadla sice voda
ale jak nrdficrvoucí bylo ihledánl
ho a naSimi milými příbytky! Pou
z co členové rodin mčli na aobé
to zachránili všecko ostatní zni
čeno Jelikož naíf osada- zo ia
mých dčlníkň pozfintává kteří na
prácí rukou avých odkázáni jsou
a k tomu ku váemu práco násled
kem odplavení tratč železniční a
přerušení ajtojení zaatavena úpl
nč dovoláváme na vfiech lidumilů
0 Hťba meiňí [mmoc My Čefii
zdejňí byli podporovateli v kaž
dém UchI-čkU pročež doufáme žo
1 my nefitČKtím atíženi podpořeni
budeme Rychlá pomoc dvojí po
moci — K krojanakým pozdravem
u nadějí ve zdar naší proaby Vá
clav Heránek Václav Prokefi
Frant bedvínka výbor — - Ve
škeré milodary zaaílány buďtež na
kteroukoli oxobu jmenovaného vý
boru a dodatkem Brídtfeport O"
Vážné ilovo v pravý čaa
Na jiném míxtí tohoto časopinu
naleznou ct čtenáři naSi ohlášku
jiuliného čcHkébo zasýlatelHkého
závodu v Americe známého pod o
jménem 'IJ-8 Mail Order IIouho'
na Marahall boul a 21 ulici v
Chicagu III Podnik tento zinkal
i za pomčrnč nedlouhou dobu vý
bornou povČHt a dnes je zajiaté
jen málo krajanů v této zemí ktc
rým by byl neznám "IJ 8 Mail
Order House" má na akladč pou
zí a výhradně" dobrC zbožíceny
jeho jsou mírné a olmluha jeho
— Jak se váichni odkupníci jeho
hodují — jeat správná a rychlá
Již proto tedy zaaluhuje závod ten
co nejlepSího odporučení Ale je
zde jeřítč jedna jtříčina proč by
mčli naSi ct krajané od nčho ob
jednávat! avé potřeby pro dům a
hospodářství s Obchod tento jeat
totiž ryze českým a jako takový
jest jediným v Americe Proto
jej dvojnásobné odporučujeme
vSem svým milým přátelům a uvč
domčlým rodákům Nemáte-li
snad nedopatřením posud bud' je
ho velkého nebo jarního katalogu
píste na shora uvedenou adresu
jeho a týž bude vám ochotou za
slán Jestč jednou voláme k vám :
"Čech vždy jenom Čecha podpo
ruji" Básník Aldrích zemřel
Thomas Hailey Aldrích slavný
básník a novellista zemřel v 5:20
hod odpol v úterý dne 19 břez
na ve svém obydlí Poslední jeho
literární plod byla znělka (sonet)
na oslavu Ijonjífellových naroze
nin 27 února letošního roku Aid
riehova nemoc z počátku považo
vána za lehkou a teprve později
(ékaři uvčdomili h'i viVžnou jcijí
povahu Aldrích odvezen pak do
MassuchuNcttskó homoeopathieké
nemocnice kile provedena lehká
operace po niž nemocný cítil e
lépe a v úterý dal se převézt i opčt
domů majn ra to že doma bude
tu ítiíti pohodlněji! j ale zde téhol
dne zachvátila jej smrt jel byla
zcela bezbolestná Aldrích naro
dil m 11 listopadu 1HM v Pirts
immthu New llampshire První
amotatui kniha jeho vySla r
I HáV Pyl velice pltMlný a najisal
liitodm výborných díl Jeho bUm"
poutají cleyitnttd furtnou tiéhou a
vrouťiiitMtí citu a Šťastným tuchy
cením prostonárodního balladieké
ho t'nu j ho nuvelly pak a runá
nv hnil m výtcíontt křenbou hi
vah n dt5pvtiiýiu prohhtubo-
ním někdy též zdařilým humorem
Do češtiny bylo hojnfi překládáno
z Aldrícha V posledních letech
na příklad vyšla u Otty v Angli
cké knihovní MMorjorie Dawová"
u ve Hvčtové knihovně' Královna
sábská" a "Tragedie ati II water
ská" u Topiče výtečným humo
rem vynikající ('Příběhy malého
nezbedy" mimo to ve Bvčtové
i poesii vydávané u Otty českou
Akademií vyšel "Výbor básní"
Ze starší doby uvádíme překlad
"Priidencc Palfrey" (v Česk bibl
rod) Jednou z nejpopulámčjších
básní Aldrichových je "The Hel
lad oř Baby Bell" (přeložil J V
Bládck v Lumíru 1878) která
Aldrícha učinila rázem známým
již v jeho dvacátém roce
Světová výstava v Jamcgtownu
Na pamčt třístého výročí žalo
žení první osady na americké pů
dč uspořádána bude ve velkých
rozměrech svčtová výstava ve stá
tu Virginía v mčstí Jamestownu
Výstava zahájena bude dne 20
dubna 1ÍJQ7 presidentem Roose
veltem Jak předseda stavebního
výboru h A Hutton prohlásil
Jarnestownská výstava jak význa
mem tak i velkostí prostoru a po
lohou předčí všechny dosavadní
americké výstavy Zejména v tom
bude se líšiti od druhých že při
svém otevření bude úplné hotova
tudíž že ten který přijde k její
zahájení bude vidét právč tolik
jako ten který přijde k její za
končení 8 Hampton Iíoad bude
krásný a zajímavý výhled na vá
lečné loďstvo různých národů což
na druhých výstavách vidčti ne
bylo Jarnestownská výstava ne
bude uspořádána ' pouze na ob
chodním základe nýbrž hlavnč na
pamčt dčjinné události Ohromná
prostora Sewel Pointu upravena
byla na krásný park Zde budou
státi výstavní paláce v nichž včt
šina stavena bude v slohu georgí-ansko-reuaissančnlm
Jednou z
nejzajímavčjších částí výstavy bu
de ukázka vývinu průmyslu Spoj
Států počínaje od času kdy první
osadníci tčmi nejprimitívnčjšími
nástroji zhotovovali si potřebné
nářadí V Americe ovsem dala by
se tčžko představiti výstava bez
průmyslového odboru Veliké
průmyslové podniky nechaly si
postaviti na výstave svoje pavi
lony Z průmyslových podniků
nejvčtší pavilon bude míti Ame
ricnn Loeomotive Works a Bald
vvín Iiocomotive Works Americké
státy budou míti taktéž svoje pa
vilony a četná vlastenecká naho
ženská a vzdělavatelská diužstva
rovněž ukážou jaký pokrok v po
slední dobč iu:i?iily V dobu trvá
ní Jamestownské výstavy bude se
v niestč onom odbývati veliké
množství různých konvencí Pále
odbývati se budou koňské yaeh
tové a automobilové- dostihy Na
ostrove Jamestown nacházejí se
hříeeuiny onoho kostela který tam
piVd UK) lety postavili první osad
níci Old Point Port Monroe a
llnmptoii jsou místa na pobřeží
James řeky kde se první angli
čtí osadníci usadili Nedaleko
iiVhto h'ii v dčjiuAelt dtdnV nú
ihv Yorktnwu kde ťnntualitt Ulú
řbraiič Válečné loďstvo bude
tiapodvibiti bitku která se sbčhlii
v čase ulióanské války lueí bitev
ttíod bufiui Mťrřitub a Monitor
Jest jUto k výstava opětné při
vábí do Jflmestowms řadu eumcú
i ibituácieh a i' bude jduoit $
nejzdařílejšícli jež v této zemí
kdy pořádány byly
Roosevelt a finanční svét
Jíž po několik rokň nemel fi
nanční svčt takové Heusace jako
tu že John Morgan ocelový král
a vlivný človčk témčř pří všech
drahách před krátkým časem dlel
v Bílém Pomč aby proklestil ce
stu k poradé mezí presidentem a
předsedy drali! Pennsylvania
New York Central New Haven &
Hartford Chicago Northwestern
Všeobecné má se za to že všechny
dráhy vztýčily nyní praporec mí
ru a prosí o pokoj Přišly ko
nečné k tomu přesvědčení že vůle
presidentova je nezvratítelná pro
tože ve svých snahách proti dra
hém podporován je všemi slity
Od té doby kdy začly bojů proti
drahám cenné železniční papíry
poklesly v ceně Kupců na tyto
papíry dennč ubývá Zákonodár
ný téměř všech států přijímají ra
dikální zákony o snížení doprav
ného na železnicích a o zrušení
zvláštních výhod pro velké ob
chodní domy Morgan Híll Jíar
rimai a jiní Železniční králové na
cházejí se v úzkých Vedí dobře
že veřejné mínční zejména vlivem
presidentovým naladí no bylo pro
ti nim a že jen tehdy možno dou
fat v obrat veřejného mínční bu-dou-lí
roztržky mezí vládou a že
leznicemi vyrovnány Jest jisto
že Železniční magnáti naléhati bu
dou na Roosevelta aby učinil ně
co co by dřívčjší důvéru ku dra
čkám opčtne vrátilo tak aby cen
né železniční papíry dostaly se do
dřívčjší své ceny Ovšem na že
lezniční podniky dlužno dávatí
náležitý pozor protože včtšinou
slouží pouzo zájmům jednotlivcův
Jestliže Roosevelt dostane od drah
dostatečnou záruku že nebudou
poškozovány zájmy obecenstva
pak zajisté v zájmu drah promlu
ví své slovo tak aby peněžní ob
chod sel dále ve svém rozvoji
Le5 poslední zprávy oznamovaly
že k porady mezi presidentem a
předsedy drah vůbec nedojde Za
příčinu toho udává se že předse
dové drah nejsou od svých spo
lečností k vyjednávání takovému
pověřeni
DROBNÉ ZPRÁVY
Jak se z New Yorských Li
stů dovídáme přijede prof Dr T
(1 Masaryk do Ameriky v polovi
no července V Bostone mluviti
bude kolem 25 a 27 září Spolky
které prof Masaryka chtí pozvati
si ku přednášce mohou se obrátili
na právníka Tomáše Čapka v New
Yorku
Členové Upton Sinelairovy ho
cialistické kolonie v Kuglewood
N J jichž společný dům vyhozeni
byl dynamitem usnesli se žo se
nerozejdou nýbrž že postaví si bu
dovu novou Ujitou Sinclair kte
rý byl jui zachraňování Žert a dčtí
jMipálen dosud nachází se v domá
cím ošetřování
Novinami pnmčhla v tčihto
dnech rpráva že známý americký
milionář John D UockctVIU r hoď
bt včuovati :HMHKliHMI ve pro
sjh ch Číňanů aby uvedeni byli na
úroveň americké clvilisaec Z jn
nčz téchto maji rý Heny býti
si-ktářské ikoly a Um má se do
řítili H pikřcsťanéid Činy Zjrá
v a tuto vbt prý i kruhů Uoekc
frllcrovl bllřkých Není oviem
vyhnovím ioo2uot Jc jedná mo tu
o obyčejnou novinářskou kachnu
Z niayní UřafloFDy CSDPJ
Ctěným spolkům a Člnům ČSDPJ
V j)Osledním mísící přišlo od
více sjoIkŮ mnoho žádostí o člen
ství a všechny až dosud hlavním
lékařem schváJeny byly takže v
tomto čtvrtletí budeme se moci
pochlubili značným přírůstkem na
členstvu
Očekáváme dennč zprávu o za
ložení nového klubu který jako
spolek do naší míJó Jednoty bude
u veden Spolky naše obdrží ozná
mení kdy budou ebtíti aby byli
uvedení
Dne 20 února zemřel br Josesf
Maruška člen spolku Svatopluk
č 1 v Moritgomery Mínn a ponč
vudž dčdííkou úmrtní jojistky
byla manželka jeho byla této dne
y t m br důvěrníkem J R Pro
cházkou vyplacena
V mísící dubnu bude odbývá
na čtvrtletní schůze účetního výboru-
Čas si výbor ustanoví Bu
de třeba mnohé důležité záležito
stí vyřídit ( Březnem končí Hit při
vá čtvrt roku 11)07 Pííjdou-li
všechny zprávy v čas budou v
dubnovém orgánu uveřejnčny
Účetní výborové mohli by po
březnové schůzi ustanovit čas kdy
chtíjí knihy přehlížet aby ůřad
nící míli pro ní součty připrave
né Veškeré zprávy by zde mo
hly být počátkem dubna Zkusme
to bude-lí jednou možno všechny
zprávy našich spolků mít v čas v
rukou a je všechny uveřejnit
Hleďme tuto vadu odstranit
Jedna zpráva jež mčla býti uve
řejnčna v lednu přišla až v polo
vieí února Jak potom je možno
míti vše v pořádku?
Čísla 20 a 0 mají zde jíž zprá
vy Kolik jich bude příkladu toho
následovat? Tužme se a dbejme
abychom bylí silni
V Lásce Bratrství a Svornosti
Franta A Krch
pokladník
Spolek Čechie čil SoOmaha Neb
Bratří v příští schůzi předléhá
nám důležité jednání ' a proto je
nutno aby se každý dostavil
A Zezulák taj
Spolek Pokrok č 21 Omaha Neb
Ve schůzi jež konati se bude ve
čtvrtek dno 11 dubna uváděno
lnulo do spolku našeho 12 nových
členů což spojeno bude malou
přátelskou zábavou Z té příčiny
mel by se každý člen do schůze
dostavit i Ink aby tato mčla ráz
jíokud možno nejdústojnčjší
Otakar Charvát taj
Spolek Česká Koruna č 9
Pine City Minn
Bratr Jun V Váňou jest tímto
žádán aby do 14 dubna t r udal
svoji nynější adresáti
O Kus taj
President Roosevelt hodlá v
době iicjbližhí vydali nařízení dlo
něhož :m(HM0tM akrů jňdy budo
otevřeno ro osadníky Ministr
vnitra (birtold jrávč pracujo na
tom kterých států tyto pozem
ky mají býti vybrány
V ''V Yorku bude o ve
diievh od 1b do 17 dubna konat!
nárwlui mírový koníren Všichni
redaktoři jítdiA listy maji ttejmíná
áiMHi udbřrattl iudtu k ttunuto
koiiirresti puvAni aby s n něm
činné piujiali tKm guvernérů í
dsud ulibilo t konrcu