Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, March 20, 1907, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
Pokrok Z
ÁPABU
Založen 1871
Oiiiahii Neb ve středu dno 20 března 1007
Ročník XXXVI-Císlo U
4'
f
Zprávy amoricleó
Ochrana lesů
President Roosevelt nařídil aby
v státech Orcgon a idaho 17000
000 akrů lesní půdy bylo zacho
váno Káceli Ktromy bylo tum
zakázáno Pro reservaci tam po
nechoná část země jest pětkráte
t ale veliká jako celé území státu
Connoftífíut Toto nařízení pro
sidentovo bude hlavně ku prospě
čím zájmům národohospodářským
Nu druhé struně chce president
uby tato otázka hýla projednává
nu v kongressu protože někteří
ze wnátorŮ staví se proti lesním
reservacím To zvláště vztahuje
ku na Ful tona senátora z Orcgon
který chce aby kongress usnesl si
na tom že bez svoleni jeho nclzo
více zem 5 renovovat Ze sená
torů z Jilm skoro každý interesso
ván jo v nějakém dřevařském obr
chodí u z té příčiny většina jich
je pro to aby ho co nejvíce lesů
vykácelo Térnto ovšem velice se
líbil návrh Fultonův leň presiden
aspoň dočasně učinil přítrž ničení
lesu neboť zájmy společné klad
nad zájmy oHobní Ohromné hor
ské konéiny jsou vlastnictvím
Spojených Států a žádné dřevař
ské síndikáty nemohou si na ně ěí
niti nároky Lesní reservace bu
don zajisté nejvíce ku prospěchu
osadníkům Kdyby ničení hor ne
přestalo zfistaly by tam pouze pu
sliny a na pustinách nemohou
vzrůstat! a tvořiti so kvetoucí
státy
Otázka přistčhovaleckého zákona
Dne 12 března konána byla v
Bílém Domě dlouhá konference
vzhledem k překážkám jež nový
přistěhovalecký zákon staví do ce
sty jižním státům v jich snaze po
získání "žádoucích" přistčhovul
cň z Evropy Mimo presidenta
súčustnili se konference tajemník
odboru pro obchod a práci Htraus
býv guv lleywood ze Severní Ku-
roliny zvláštní agent J Bronson
a jiní Jihané přejí si aby preMt
dent sestavil zákon takový jenž
by povoloval ěiniti nabídky na zí
skáni cizích dělníků do jich krajů
President projevil velký zájem s
poměry na Jihu a pravil že učinil
by rád co jest v jeho moci uby
pomohl získali evrovské dělníky
jichž jest dle prohlášení tovární
kň jižních lak nutně zapotřebí
různých průmyslech tamních Ji
hané v konferenci prohlásili že po
kraěování prosperity v jižních stá
tech závisí hlavně na velký příliv
evropských dělníků
Vzrůst bohatství Spoj Států
Spojené Státy jsou nejen noj bo
hatší zemí na světě ale také zemí
v které bohatství nejrychleji ro
ste Koku W obnášel ruajetek
éto země okrouhle $107000000
M což bylo o celých íMStlOO
iVmOOO více než v roce l!0O Za
čtyři léta přibylo na majetku více
nel obnášelo celé národní bohat
ství v d"lé Kdy Abraham Lin
coln ki úřadu presidentského u
jal a kdy občanská válka vypukla
A přiMv ul tehdy v r lo bylo
úemj Spoj Států jen ii nepatrnou
část liicnší licí j dne Trtké
dluJno uváiit it tehdy 1 isá
rlnUn m íftjt-t k i jměilrtlo ne také
IJmoťiui otroků l'o Hpojnýeh
Státech příjle řttdt nu Anglii kte
tH bohttj mlhiiilujjí HíaUí ski
i4 ťiMMHHiHxi iU Anglii
přijde" N'émecko a jiotom Francie
jejíž bohatství je asi $10000)()0--
000 Dnes může se směle poěí-
lat že majetek Srojených Států
vystoupil na Hd20íMK)A000000 tak -
že je o mnoho větší než majetek
dvou 7 nejbohatsích' zemí dohro -
mndy Majetku přibývá naší
zemi o mnoho více než obyvatel
stva Je ovšem na místě otázka
klo všechno toto jrnění vlastní a
kolík je lidí kteří nemají ničeho
Bárka Hrbkova o České literatuře
V nedělním čísle "Cedur Kapids
Republikánu" rozepisuje se v riir
brice "Knihy jeji pisatelé a čte
náři" Řúrka Hrbkova o několika
knihách v poslední době v Če
chách vydaných Tak v první
řad 6 je to "Botanická pohádka"
od dobře známého í zde v Americe
Fr lferítesa Dálo zmiňuje o no
vé knize překladů Antonína Klá
šterského která věnována jest p
Josoph K Kohnovi v Buy City
Mích Kniha tato nese název
"Moderní americká poesie" a jsou
V ní ukázky z poesie 25 ameri
ckých básníků Antonín Klášter
ský sám jsa básníkem vystihl my
šlenky amerických poetů dokona
le Dále rozepisuje se sl Hrbko
va o tom jaké oblibě těší se ameri
čtí spisovatelé v Čechách
John Alexander Dowie mrtev
Pověstný John Alexander Do
wie známý potře jménem prorok
Eliáš 1IÍ zemřel dne í) března v
sídle svém Zion (jity zvaném Ji
stý počet věrných jeho přívrženců
a někteří z těch kteří se proti ně-i
mu postavili dleli u nej v poslední
jeho hodině Starý "prorok ra
pidnč klesal po celou noe Nč
kteří z přítomných nutkali jej
v 0
auy zapomenuv na sve učeni po
i v i vi #
voiai jcuare aoy lilo na živu jej
udrželi — "Ne jsem ochoten jiti
pakli On mne povolá" praví se žt
stařec odvětil Ve století po
zoruhodných událostí nebylo
zvláštnějšího zajímavějšího cha
rakteru než byl John Alexander
Dowie Ať již pohlíží se na ně
jako na šarlatána schytralého mu
že jenž pochopil pravdu slov A-
brahama Lincolna jenž praví
"Některé lidi možno šáliti po vše
chen čas" jenž pracoval ustavič
ne pro své vlastní zájmy a který v
náboženství byl čistě pro Johna
Alexandra Dowieho aneho jako
poblouzeného sama sebe klamají
čího smrtelníka vzdor všemu ne
0 'V11 v
smi se mu upnu ze nyi mužem
značné moci výkonné schopnosti
a ortfanihutorem prvního řádu Do
wie byl skotského původu Záhy
odebral se do Austrálie Zde po
čal kariéru jako klerk ale dle oby
ceje svého lidu byl Kpořivý n záhy
ušetřil si tolik že mohl se věno
vali pětiletému studiu theologie v
IvlinburKU JÍŽ v Austrálii zro
lila se v něm myšlenka o božském
éěeni ale ttjrve v Chicagu r
lHíio htal se světoznámými Na
exl ydo pole jež hledal a věřící
hrnuli se pod jtho prapor kdy
ocal hlásati svou doktrínu léčení
vírou Dowie l I hvhtrym a dů
kladným pooroviitclf in lidské po
váhy n věděl správně jak má ap-
nlovuti na sympathít' a nAhledy
chkovérného lidu Ihl pííhs
liytrým nei aby čítal něco a své
'léčení" ! těm jri Iccil dáliu
uroťuimtcliie n y-w tv pnv
ky pro dUi práci jtu príjmuty
Ml nilnou venkrť orictuálui m
thotltl řeci a jeho poniriky l ly
Vilici luUilniikč Jeho idtio '
vání skutečných lékařů sc líbilo a
po té vždy přimísil značnou por
j odsuzování h ostatnímj poznámka
mi do svých řeěí Časopisy po
!caly si dowicho vfiímnti a od té do
by počal jeho "boom Když j
1 ftoěaly kritisovati Dowíe jnistil w
do nich h neskroetíiiou zlobou a n
štědřil jím názvíska 'š{)ínaví íisí
"zapáchající nádoby" a těm po
dobné V té době počal také před
sedali shromážděním v ncjvčtsí ze
všech chicagských budov v Audi
torium — Jako malý žalud pro
dukuje dub tak rosilo Dowieho
Zjoíi City v němž í hojní Cechů
nalezlo svého "útulku" Psalo se
22 února 18% když sorganisova
křesťanskí katolickou církev
Zíonu a stal so "generálním do
zorcem" Netrvalo dlouho a Zíon
stul se nejoriRÍrialnější osadou v
Spoj Státech Vše co časopisy mo
hly proti němu podniknout! pra
(oválo pro něj místo proti němu
Podařilo se mu přesvědčili mnohé
že jest skutečné nadán božskou
mocí a není falešným prorokem
Jako ona stará bába z Massachu
setts která neustálým opakováním
jedné a té samé historie konečn
sama byla přesvědčena o její praví
divostí tak také John Alexander
Dowie bezpochyby na konec vč
V'l V St W
n ze SKutecne jest tun za co s
vydává Byl zatčen městskými
úřady že šalebně léčí ale kolikrá
byl zatčen vždy se inu podařilo zí
skuti záruku Vždy so mu do
stalo potřebných peněz od jeho
stoupenců Chicago pokřtěno by
lo od něj jako mnohé jiné místo
názvem "Bedlam" ale když lidé
od něho za nos vodění naplnili mu
tobolku zakoupil ÍJ500 akrů půdy
blížo Bedlamu jako pozemek na
němž příští 'Um City měl stáli
V lélě lí)0l byla postavena první
budova pak následovaly jako hou
by po dešti Obyvatelstvo jeho
vzrostlo na 10000 ale na tomto
stupni nezůstalo státi
Dráhy se lekají
Známý new-yorský milionář a
železniční majrnát J Pierpon
Morgan přijel v minulém týdnu
Washingtonu a měl s presidentem
dlouhou přes dvě hodiny trvajíc
poradu Cílem této jeho cesty
bylo přinutiti presidenta ku svo
láni vynikajících předsedů drah k
poradě na které by se jednalo o
tom jakým způsobem dala by se
odstranili agitace některých států
proti železnicím Majitelé želez
nic a vynikající finaěníei mají
strach že následkem toho cenné
papíry klesat i budou vůěihledě v
cene rravi se ze president po
radu železničních ředitelů svolá v
lohe hejbiiší Jaký výsledek
uide mít i jo těžko nyní před ví
dati
Čeští přistěhovalci
Dle výroční zprávy generálního
přistěhovaleekéhti komisaře lnuté
hovalo se do Spoj Států v průbě
bu minulého roku celkem 12!'ÓM
Cechů do počtu toho zahrnuto
jet m Čechů kteří už dříve dleli
Americké 1'uii do níž nyní so
vraceli aiiiuuve Jest rodelenl
éehto pi istéhovalcil dle států
NejutAi pocit jich usadil s ve
slatu lllinots blnvíM ovuciu v Cht-
akMl tt hici !t720 Do klátil New
York mťlo nainírciio l!!7 Čechů
lo Ohia 1 rjo do Tcxhmi tiv to
eiticv Ivaiiie iH' ' oiatniVh
utátŮ killil m otnathí ccill píitě
toxab-i ultiili ihIiiIiiijí vmhiku
N
cbjik t l Wheunin IIT
Maryland JlHH Jowa Ml Michir
gan 217 a Kansas J2H Dle jovo
lání bylí mezi přistěhovalými Če
chy zastoupeni 1 herec 1 archi
tekt kněží 2 redaktoři 15 inže
nýrů JI advokáti 5 literátů 41 hu
debníků 11 Jékaří 0 umělců 8 u
čitelů a JI z jiných profesí ítc
mesla zastoupena lyla všechna v
počtu ii-m Zemědělských dělní
ků bylo 1514 hospodářů 218 dél
lníkň m služek 2025 Bez za
městnání — vdaných žen a dětí —
bylo 407:1
Co zmůže redaktor
Zprávu pod tímto nadpisem v
minulém čísle otištěnou dlužno
nám doplnili zprávou o úmrtí ne
bohé oběti bojechtivého redaktora
"Harison Coutny News" A II
Sníffeho M S Bmiidridge jenž
v hádce s redaktorem byl střelen
dne 11 března podlehl svému zra
nění Sniťť přinesl ve svém liste
o tom zprávu v níž praví že ve
líce lituje života Brundrídgcova
ale že jej střelil pouze v sebeobra
ně Dále praví že by tak zaji
sté jednal každý redaktor který
dbá na svou čest a který váží si
svého života Není pochyby že
nyní občané v Missouri Valley la
kterážto osada je sídlem Snifřcho
bídou míti náležitý respekt před
redaktorem tak energickým
Smutný osud krajana
Smutného osudu dožil se krajan
Mikuláš Zadinský který pře
krátkým časem přibyl z Chicagu
111 do New Yorku Krajan Za
dinský v návalu šílenství vyskočí
ve středu minulého týdne z okna
2 poschodí new-yorského hotelu
Internaeional dolů do ulice Vzdor
tomu že se vážně poranil se ne
božák zuřivě bránil oproti lidem
kteří mu spěchali ku pomocí Po
licisté FJynn a Cox ze stanice a
Charles ul kteří se na místo do
stavili ihned seznali že mají co
činití se' šílencem nemohli jej ale
přemoci až konečně tiskli mu obli-
čej do hromady sněhu tuk dlouho
až nebožák pozbyl vědomí Na to
Zadinský v ambulanci dopraven
byl do í ellevue hospitalu kde po
čal znřiti tou měrou že mu musela
býti navlečena svěrací kazajka
Zadinský pracoval dlouhá léta a
jatkách v Chicagu kde si naho
spodařil slušnou částku peněz a
nyní chtěl ve staré vlasti v úpl
ném klidu požívali ovoce své pnV-
ce im ew Yorku přistěhoval
se pred několika dny a v hotel a
International kde se ubytoval u
poutat na sebe všeobecnou pozor
nost tím že se domníval že jej
pronásledují Jupiči kteří chtějí
jej o peníze oloupili
OMAHA
— Ctěné naše dámy upozorňuje
me na onámku p Win Vašáka
majitele rozsáhlého obchodu zbo
žím střižním obuví atd v e 125-1
jižní PI ulice Pro jarní a letní
období zásobil obchod nvůj velkým
rýběiein krásných nejuovějši mo
ly dámských klobouků Zvláště k
nvnrjMiit svalKiuit cliUouoculiii
néiníte nemalou radost sobě jikni
vašim dceruškám Kdy i koupíte
některý těchto klobouků Větší
ani lepší ýb-"r lieuajtb te v celé
juni časti t íiitaiiy a takc cciiv
jsou vcliev mínié Pani Vařáková
yiná se výborně v kloboukovém
odboru u vl co nejlépe luilim kra-
t
jankám se zamlouvá Obsluha u
Vašáků jest vždy ta nejsolidnčjší
— S potěšením oznamujeme fa
řeznický á uzenářský závod mlu
dých krajanů pp K Řpíčky a V
Kozáka nalézající se v čís 01í
Bancroft ul utěšeně zkvétá A
není také divu Oba krajané jsou
mílí a bodří lidé a každého kdo
k nim zavítá obslouží eo nejsvě
domitěji V sobotu míii týdne
poslali nám "ku kritice" několik
jaternic na nichž jsme si skuteč
ně pochutnali ňkoda jen že už
to byly poslední v této sezoně
— Když Mletý krajan p Anton
Krejčí bydlící v e 701 Castellar
ul vrueel se v pondělí tohoto tý
dne v poledne ku svému domovu
po mostě Burlíngtonské dráhy č
5 mezí Omahou a South Omahou
náhle sražen byl prudce ženoucím
h vlakem č 17 8 mostu a levá no
ha byla mu zlomena Po uvčcbv
mění policie o sběhnuvším se ne
štěstí dopraven byl krajan Krejčí
do nemocnice sv Josefa kdež po
skytnuta byla mu lékařská pomoc
Přejeme našemu příteli brzké po
zdravení a aby nehoda tuto ner
měla žádných vážnějších ná
sledků ZASLÁNO
Při pohřbu paní Julie Votavové
manželky člena Podp Sokola Tyr
še č 1 pořádaného p Jandou byl
výbor který sborem ku pohřbu
vyslán byl a kterýž měl od pana
Jandy kočár objednaný po smu
tečních obřadech ponechán pořa
datelem venku v blátě polo s
úsměškem jsa odkázán aby sel
pěšky ke kostelu kde mu bude
nějaký kočár dán V místních
zprávách t 1 minulý týden byla
uveřejněna zpráva fa stalo se tak
výboru Sokolek Tyrš a že výbor
tím postižený z ohledu smutečních
okolností onou zprávou bude u
srnířen což snad mělo sloužiti za
omluvu kterou výboru Sokol Týrá
k němu vyslanému veřejné pan
Janda podati slíbil Výbor však
neuznává že pan Janda má právo
na omluvu z ohledu smutečních o
kolností jelikož zcela dobré věděl
že výbor nalézá se u rakve když
účastníky pohřbu vyvolával a do
kočárů usazoval Výbor považu
je to za svoji povinnost sdčliti ve
řejnosti jak se věc mela a na pra
vý stav věcí poukázati
Jan David
August fterpán
Frank Svoboda
výbor
Jos Jindra Wm Vašák
Jiří Pifha
předseda resolučního výboru
K zaslánu tomuto podotýkáme
u stalo se vinou nasi a nu p Jan
dovou že místo Podj) Sokola Tyrš
ve zpravc v číslo předešlém jméno
vány byly Sokolky Tyrš
Kcdakce
Pí K Sngt darovali! 10000-
000 dollarů na založení Sagovy na-
biče pro dobročinné účele majíc
ri tom na mysli zlepšení sociál-
nich a životních poměrů chudého
idii po celé zemi Předlohy má
ici za účel iukoipuHivánl nadace
nulou podány formálně sen Aqtnv
weiu a iiHHcmlih manem Prenti
in ~ Maně derou se nám na
mVfcl pii tělo správě dvě otáíkyi
m by tomuto a jiným ještě darům
lkal mou lakoiuoti pověstný tu
rý Kussell Sage kdviy tak mohl
hrobu vstáli - mnoho U
Vh dtro iinýcb desíti milionů
ostanou skutečně ťhudl lidéf