Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 06, 1907, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Binárními
Z přdtolobýob kruhů i
liiiMiiiiiuiiiiiiiitajixJiiciiHtiiiniiiiimiiiimKí
(JAINEBVJLLK Tcx — CUn&
redakce I Jest tonu již hezky
dlouho co psal jsem naposled do
vaficho milého časopisu Urutr
můj v Čechách Jenž list Váí ta
16 odbírí nemůže mí ho dosti vy
řiarh válít a rovnčž i já mohu mít
prori pouze chválu Počasí má
me zde trochu studené fl nestálé
ale vzdor tomu jo dosti příjem
né Jak jsem vám již dříve psal
(Jaínesville jo píkné obchodní
místo Co se týče rozkvitli mí
sta jde toto stále ku předu Den
co den mí místo zvelebuje a po
vznáší Hrnul dočkáme se 1 toho
ze Oaínesville bude velkým prů
myslovým mélem Obyvatelstvo
skládá se nejvíce % Amerikánů u
Nímeů Nl Occfaů jest zde má-
Jo ale doufám ze ná tu bude v
brzku daleko více V poledních
letech se to zde trochu hnulo a
nakolik Cechů se zde usadilo A
proč by se sem krajané neslibo
vali! Ždo každý může dopraco-
Vfltl se k píkné budoucností ať
mladík nebo rod i na nejvíce !
sličné dívče Také v nedávných
dnech mři s náS český kroužek
rozmnožili o českou dívku Při
této příležitosti musím s čtenáři
sdílítí Že mnozí lide jedou do A
meříky aniž by se náležití o po
mírech zdejších informovali na
nic nemyslí nechají Jeckým
přemluvit u na Spatnou centu
svisli Dáma tato aí nebyla ni
kterak lehkomyslnou a svita
Čkou padla do rukou ííbalň kte
ří ji svedli Když nám bylo sdí
leno kdy ono české dívče přije
de ílí jsme jí na nádraží naproti
LeŽ jaké divadlo se nám naskyt
lo Dáma ona stála uprostřed
nímeckýeh žíbalň kteří jí ne
chtěli pustit žádajíce ji aby jela
h nimi nn sever Hpoleíným při
Číníním vyprostili jsme ono děv
če z rukou lotrfi a dovedli jí do
domácností naáeho krajana pana
Nčrnee kde byla srdečně' uvítána
paní Nímcovou Jakmile dáma
mezi námi zdomácnila a dala na
jevo že je dívče spořádaní hned
dali jí zdejňf hoSí na jevo n voj í
přízeň Taká í ona se vyslovila
že eVítí mladící v OlaíneHvílle
jsou hodní u spořádaní Lei
stístí stavřiio je na vratkých zá
kladech Hovníž i ítístí naší
dámy netrvalo dlouho Z čísta
jasna ohjevil se tu muž který z
naíeho kruhu ji vyrval a zavezl
kamsi na farmu Dejte si nyní
JioSi dobrý pozor I AI sem zase
nijaká slečinka od Tisku přije
de nedejte si jí leckým vzítí ne
boť í my zde potřebujeme tro
chu divčat Be srdečným po
zdravem vfiem čtenářům a čtenář
kám V J BvatoS
PLATTtíMOUTJJ Neb — Ct
redakce 1 Kalendář i noviny
jsme v pořádku obdrželi Obó se
nám velice líbí pončvadž je tam
množství zábavného čtení Paní
Víjámvásová rninuUe prohlásilo
že zajioine nijaký nový obchod
Pí4e žo by přijmula společníky
IIIjTiMíii s' etíná přítelkyni já
a jff ii) lu hutna pomoci vám pře
bírat! zlato anebo dokonce to sta
rt železo ní eo se mne týče ra
díji ílalu 1yeh přednost onomu
prvímu NáS pan zpravodaj sej
stále Julfhi toulá Již ho není
vidit delší dobu Snad jel vy
hledat iy zlatá doly Naši buja
ří Sokollel uspořádali maškarní
ples v sobotu totíí 19 Mna
Ples vydařil řnamenití Hud
ba hrála tak h nikdo se n@dr
iel by si tíl neakoiil v reji ta
nfčuíin DAlt so proslýchá fa
hU hudenifl lúlti o jeden český
řeiulcký lAvod vle Jen chu
tí do toho f mají si naU ma
minky v Čem vybírat frdečnfi
řdravím ČtetíAře n čtenářky t l
T P
IÍACKKTT Pa — CtÉnA re
dakce I Příjmílo vřelý dík za
kalendář který Jsem jako pré
mií obdržel Práce zde začíná bý
ti pomalejší nežli je v leti Po
časí jsme tu milí minulý týden
deStívi a voda natekla do dolu
tak že níkteri fctoly zatopila ú
plní Řeka MononKhela byla
tak rozvodními že Jídí bydlící
v nížinách podíl řeky byli nuce
ní příbytky sví opustítí Ifotel
McUrídge v Nonon tabela City
který má nálevnu v přízemí byl
JÍŽ v pátek dne )H ledna nucen
tuto nálevnu vystihovat! do prv
ního poschodí V sobotu dne
ledna voda vystoupla na Sest
stop Dnes se nám počasí zmí
nilo mrzne a poletuje sníh Dne
8 ledna byl zde zabit v dolu Nat
tínham Angličan David Camel
hned prvý den sví práce Chtíl
Sř-střelít uhel leí rána neehtílu
vyjít í'htíj se podívat co vlast
ní tomu vadí lei sotvaŽe se pří
blížil rána vyňla a odhodila jej
níkolík yard Ti takovou silou že
za malou chvilku zemřel Týž
nerníl zde ani rodiny ani přátel
Pohřební útraty hradil D and
A fond Be srdečným pozdra
vem vfiem ítenářftm a ítenář'
káni Jos Dub
ABJH Neb — muk redakce
Velíce nřekvaníla mne zpráva v
mínulím íísle 'CJeskího Obzoru'
že salonící musí platili taxu 0
k mřstu To není pravda I Dán
tam stálo že jsem se radil se svý
mí přáteli o zvítsení dílny To
takí není pravda Co se týče o
noho lefitíní u umývání lípo by
pan pisatel udíld kdyby nechal
se udrhnouti sám jak zvenčí tak
í zevnitř Já myslím že jsem
míl obchod a maso vždy čistí a
jestli dopisovatel "C O" bude
chtítí dokážu mu to vfiemi lidmi
jíž pro maso ke mní chodili Týž
pari pisatel lípo by udílel kdyby
zaplatil za ono maso za kteříž v
obchodí dluhuje A podruhé až
do novin bude psát nechť píše
pouze zprávy jež jsou pravdivé
Myslel jsem druhdy že takový
ílovík je dalek od toho aby di
lal mrzutostí Doí přesvídííl
jsem se o opaku Toto budiž mu
0
vydíranou i
Frank Jelínek
CUICOOHV Bo Dalc — CtSná
redakce! Doufám že tíchto ni-
kolik řádek přijmete do sloupců
nám vždy milého "Pokroku"
Chci totiž níkolile řádek napsatí
z našeho divokého západu Ja
ko mnozí jiní tak i já začnu nej
prve s počasím To je jak se ří
ká hanba povídat Tohoto roku
užili jnine zimy dost u dost Již
skoro dva mísíce je stálo zimu
takže by nebylo již z místa kdy
by človčk nosíf na nose futrál V
nedilí dne 13 lednu odbýval řád
Vesmír i 102 ZČDJ svoji vý
roční schůzi a zvolil si pro tento
rok následující úředníky: Václav
Olmer předseda T Pířa tajem
nice Anton Dobo dozorce Voj
tu Kučera úíetník Joe Papou
šek ' pokladník Joe Papoufick
ml průvodčí B Poupíáil vnitřní
NlrᎠAnton Hrb výbor majetku
dr Johnson l-lař Vojta KuČc
ra vyslance do sjezdu v Milvvau
kec Wíh Takí musím m čteijá
ři tohoto HnIu sdílíti jakou jniuo
míli letofiního roku úrodu Pše
nice jest pěkného zrna u sypala
od Pí do HO ImiSIů jo akru Ovsy
sypaly od iNJ do f'i korný sáze
ny byly j'U do nově prolomené
půdy Pozemky prodávají s od
35 do (i5 dollarů nkr Myslím že
nebude to dlouho trvat tt uny
edejiííťh pozemků opětné hloup
nou žvláité bude li více tako
výeh roW jako byl rok letoiul
Mftj otpe Jfununiil v Honhome
křenu přrs s let alí nikdy ne
podařilo ' iw vypětovftti tam
takovou komu Jíkn xdv My
lím i len kdo v rdM krajiné
pozemky koupí nikdy toho lito
vat! nebude ponívadŽ pozemky
stoupají zde mírou úžasnou Co
se nafieho spoleíenskího života
týče nejsme zde o nic pozadu
Zábavy je zde rovníž dost a dost
Ačkoliv zde máme dobrou hud
bu přece přáli bychom sí by
chom tu mílí níkolik takových
jako je ku příkladu p Duchtu z
Btanley okresu Co se týče na
íeho místečka Orcory to zvol
na pokračuje ku předu Jest te
prve 2 roky staré ale jíž čítá
W) obyvatel Čechů jest zde
dost a dost Pan Papoufiek vlasť
ní tu liotel Anton Brp kovárnu
Vojta Kučera sedlářskou dílnu
Ludvík Černý nábytkový obchod
a V Olmer bude stavit restau
rant Mimo to jest zde jefití ní
koJik českých rodin Dráha C!j
& N W která prodlužuje svj
koleje z Donesteel do Orejíory
jest již límíř hotova Jen níco
málo kolejí je jeslí pokládat Pak
budeme spojeni s celým svitem
takže nebudeme si musí ti naříka
li Musím již ťnto dopís ukon
čit aby zlylo mí tíž níco na pří
fití Brdcíný {ozdrav vsm čte
nářům n ítenářkám
Vác Černý
TI10MI'BON Neb — (Jtiná
rřidakec Já nížepsaný ftosílám
[předplatní na mňj Pokrok a zá
roveň na kalendář Nového to
ho je zde dost ale ílovík ani no
ví s čím začít Úroda byla zde
dosti uspokojivá ale na kornu
přeee jenom bylo sucho Nu ale
má jí každý pro svojí potřebu
dost J tomán "Btarý hřích" se
nim velíce líbí a moje manžViku
nemůže se ani dočkat jak to s
tím mlynářem dopadne Srdečný
pozdrav vfiem čtenářům a Čtenář
kám tohoto listu
Josef Cacák
IIOUBTON Mínn — Ctíná re
dukce! Nejprve příjmíte srdci
ný pozdrav Přiložení naleznete
předplatní na časopis a kalen
dář Váfi list je vfiade velice o
blíben a já se oni vždy dočkat!
nemohu nového čísla Poslal jsem
také jedno číslo do Čech a ti pro
sili abych jím "Pokrok" častí
jí zaslal že se jím velice líbí Též
velice rád čtu dopisy čkdy
zejména jsou zajímavé když
mládenci vypisují svoje slasti a
sírasti O vfiem každý by rníl rád
hodnou družku života a1)y mu to
žití oslazovala Srdečný pozdrav
vSem čtenářům tohoto listu
Jos Trkovský
Veliký pokrok v umční my
dlářském Nebylo zajisté jeňti vyrobeno
mýdlo které by spojovalo v sobi
tolik výtečných vlastností jako
Sevcrovo Léčivé kožní mýdlo Jest
to úplné čisté antíseptické lékař
sky vyzkoušené mýdlo pro toaletu
u lázni Činí drsnou pihovatou
kůži míkkou a jemnou Působí
jasnou pleť u odstraňuje olejna
tost kůže Hojí kožní vyrážky
zabraňuje přílišnému tvoření se
Iupňv a uchovává pokožku na hla
ví zdravou Hodí se pro svou
jemnost k holení vymývání k
dčtským koupelen Nejlepsí mý
dlo pro muže ženu i dítko Čistí
bojí krášlí Vydrží dlouhý čas
Cenu lí-le poštou í!0g Ve všech
lékárnách W Severa Co Ce-
dar Uapids Ja
CHAS H STILLER
vlastní viornč rařízený
Hostinec
na aeverozáp rohu 13 a
Howard ul v OmnřP
Mi na sklailé vidy nrjl#pAt im
portovatté doutníky i domácí
vínu u likéry
Slonův Iriák vidy na čenu
1'hutn tikuaek vidy io ruc
ZaiUtta at na jedou li
NAŠE PRÉMIE !
Jako obyčejní tak i letoa nabízíme celoročním předplatitelům m
Pokrok Západu (Pokrok Crcteský Pokrok Kansřijiký Pokrok Do
kotský Pokrok lowský Pokrok) různé cenné a praktické prémie za
nepatrný jen doplatek Prémie nafie jsou vhodnou ozdobou domiíc
ností n výbír jích jest tak JiojnýŽe každý náš předplatitel nalezna
mezí nimi níkterou jež se mu bude zamlouvatl
Tyto druhy kalendářů mámo v zásobé pro nože celoroční před
platítdc jíž si mohou vybrat! dle libosti Jeden % níchs
PEÚÍRK0V NÁRODNÍ KALENDÁŘ — NejobJíbeníjfií kalen
dář tento jest letos peílívéjí vypraven než kdykoliv před tím JeM
tomu jíž U) let co kalendář tento koná roční uvou pouť mezí lid Če
ský 1 příležitosti té přiložena Jest ku kalendáři místo obvyklé"
ho obrazu titulního podobizna Ml Dra Josea Pcčírky zakladitela
kalendáře tohoto Tento padesátý ročník obsahuje tolik Četby uíle
chtílé a nanejvýš poutavé Že jej zvláfití ct čtenářstvu nafiernu dopo
ruíujemc Krámská cena tohoto kalendáře jest 85c předplatitelům
poskytneme jej jako prémii za doplatek jen 15c
ČESKÝ ZÁPAD — Velíce píkný a vkusní upravený kalen
dář v nímž čtenáři nasí najdou množství poutavých povídek a řadil
poučných ílňnků Zejména ty již jsou západo-Českýmí rodáky
bude kalendář tento nad jiné zajímat Krámská cena tohoto ka
Icndáře je 85c my vsak jej dáváme nufiim předplatitelům jako pre
míl za pouhých 15c
Mimo kalendáře nabízíme celoročním předplatitelům nafiích li
stŮ obrazy umílecky barvotlskem neb tušováním provedené za ná
sledující mírný doplatek s
Mistr Jan Hus loučí e nvýrní přátelí před upálením v
Obraz Husa a Žižky po 15o
l'odobízny presidentů Spojených Států 20c
Večeře Páni ZOo
Jiůzné obrazy svatých po 15c
itůzné krajino-malby v bohatém výbčru yn t 15c
Dále dovolujeme sí oznámí ti Že obdrželi jsme zásobu Čessrv
anglických a anglícko-českých slovníků jakož í tlumaífl Jež iroU
me za tyto ceny MtĚ-ÍÍTt'-''1 !
Jonášův íesko anglický slovník %U0
Jonášův anglícko íeský slovník 175
Jonášův tluraaí 150
Mimo to máme celou zásobu pikné knihy { "100 deklarnací pn
mládež" od nejpředníjfiíeh českých spisovatelů již nabízíme za'00c
"Na marjáncc" (The Víllage Tavcrn) polka pro dvi ruce na
piano za 25c
Zvouce přátele své k hojnému předplácení a podporování nejja
- cíněj'4ho českého časopisu doufáme že hojni využítkujl příležito
stí námi poskytované Se vší úctou
"VydfiviitíílHtvo ''jPokroloi
- - '- 1 - -' — M 1 "
i „ v
HOTEL PRAGUE
ČESKÝ HOSTINEC U MĚSTA PRAHY -iifi
ťohii lil n Wf lilium Omulifi
Čisti a pohodlní zařízené pokoje pro cestující opatřené
úplné novým nábytkem a elektrickým svčtlem jakož í výbor
ná Česká strava a vzorná obsluha V hostinci obdržíte vý
tečný Storzův ležák ncjlepsí druhy vín a likérů a nejjem
níjfií doutníky
Krajané zavítátedi do Omahy návitívou ubytujte ne v
hotelu Praha a ušetříte nejen peníz ale zbavíte ao všelikých
nesnází O hojno i přízeň krajanů žádá
Tel A 1814 25tf JOSEF MARUSÁK
Pro stůl
Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté na£e lGOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i
chutné Vyrobeno jest i ncjlep&ího chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody— -neníť v ném ani Jediné přísa
dy jti by byla Škodlivá neb nezdraví Není to laciné
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno % nejltpřírh
a ti kteříž Je jeduuu okusili stali se řádnými naEimi
zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
vých neb palntových Objednejte si u svého obďjd
nika aneb telefonem — Tel Omaha 154a} So OmahaB
JHtEH BREWINO CO rař! a lakTill morié put
SOUTH OM MIA NICH
4n
-Kw
1
POMNÍKY
žulové a íikrmnorové
Frank Novák
UIMS SoUttiSt(OaabsMI
(uyřiU lullvt ťrb)
nif ukUil kríini price a ru?ena Kuit
11 r-outnfll v OiMm Cn íilpiHle tpWt
vám fc nf ritu