Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 06, 1907, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    G
:3tCTiiiíiiiiii "mmfiKifirfiiiiniuiiiiiniiins
Z přátelských kruhů i
iiiiiiiiMiuiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiir?
hYlM Ok la — Cléná redíik
cel l'ředné válu riiiMÍm lt že
jsem kalendář k tftrjř' získul jsem
jako prémií v pořádku obdržel
VílíutfU zií nviWlnd díky Vh
Uvalilo mé to skutečné Že mfižc
ttí za tuk nepatrný poplatek po
Mlátí list tuk důkladný de to
ojpiíivriu ptkiiý llkí a já se jej
vlhly nemohu ani doékat Odbi
tém více éeských lístfi ale vždy
wjdříve béřu do ruky Tuk rok'
A uyní néeo o tom poéasí V li
stopadu napadlo nám trochu sni
li u a polom bylo pékné až do Jed
na Potom pří4ly mlhy sníh a
led H t m hřímalo a pršelo ja
ko v leté A dnes co loto písu
mm velíce pik ní Hlunee svítí
Jako v liti MiiMÍři jíž přestal
neboř jsem toho napsal jíž skoro
dost Mrdeéný pozdrav vsVm éte
nářťim Václav Jlubka
W1AVAU Mo — ('téná re
dakeel Chci také néeo napsali
nasVho zákoutí Drodu méí
jm? zde uspokojivou takže Je
toéníbo roku skutečné loilí jsme
veselé svátky 'Amn máme rov
hW velíce mírnou M nyni wů
Žemfl orat takže budeme n prací
hodné u předu 'MhM pro do
bytek jest toto poéasí velíce dob
ři Nťtrpí jako leta minulá Mi
mo néjakého toho delíté který
dobytku wiMtxU tn-ní ždi ní
iebo co by mu pobyt venku zne
možíovalo Dosud tm se v ku
kuřičných polích Jenom bro
skvím to poniku'1 uékodí Jinde
íí stále tak teplé poiíiwí broskve
vypučí a ptk snadno mrznou
riííbot (iřior bývl v krajini diží
iif jhorřfm luMma í'o 'í tyi
tum íimnkfakyúi proti uktft cena
jí íIosií'1 uspokojivá Dobytfck
bovizí iií& dobrou ct-ou Trusata
piití nyní m IW b pšeoí
m i2% ovm Wn Uortm '47n vjc!
17c KmuhUím si tudíž nikterak
iitříkatí Oic-bdy ht jwm v
J 'ok rok a dopis od njakibo p
Vtlva Kašpara Onmhy l'í
U U íoil tutmífriio nu nijakou tu
fflrmíiku k JJoiívir alft í'? mu to
kdosi na csti y-haníl JA když
js''in in jíri byl j-m už m to
híiiiiol připraven- Lidi taki bá
nili itU J4 tu přece koupil a ny
ní jsin spokojen Koupil jsm
a dva tisíc hm položil jsem
W) Myslím U pan pisatel pí
frj v tom o ifcin m nikdy nepř
svidiíl 0 krajíni VAa jte xa
koupíl pík-te U jnou tam dva
Čechovi usazení 1'řilí bychom
Vám M rdeef aby sí Vnn ii to
ho VVínsdor ll-nry Co dobře
dařilo a abyt se tam dodilal
niležítiho úspiehu Vnn Ko
stcika který v tamní krajíni mil
farmu na prodej právi prodal
Naposled se Varn mftž núd že
tam % Čeehft flstanetu ťíplni h4m
Myslím že není od V7S heki že
uívát řnsopisu k hanini kra
jiny naží Nvíniři za to nemo
hou ti nemohou víud být a spo
léhají se na to ž to co pí5 do
fíisovfttcl je tak i pravda Hlyficl
jste krajinu hanit v vlaku a
hned o tom pfsete jakoby hku
feini to byla pravda To jest ne-
Slffhetiii N'mJ povalil bych byl
ítiú na to ale myslel není U tak
uiinití jest mojí povinnontí Hta
ré české míslovl praví i l sam
nerad m&í jinimu neříň! A toho
pořekadla jA se držím vždyoky
Xenám Vflil krajiny a c pil
iínv nebudu a nehei jí hanit alt
to mní j poníkud divní h tam
Kra jiné tifplill bjt M ptiziravím
(ih r Mihulka
HKMINOFOUI) NVb ~ Clí
ni rwlíkcdl 8 ájmem sb-dtiji
rubriku dopUft v uíem lísté a
clir i Ml níkolika řádky U nl pn
MMi Jelikol loňského roku by
hi d opítuí sluínA ňrodrt přijil
dí mu veliki síla řarmařft t vý
chodní Kebrasky a lowy Tím
stoupají pozemky v ceni zvlá
íti okolo llemíiiKřord kdo pro
dávají s dobře zařízeni farmy
od % 1000 do #2000 Mám totiž
na myslí farmy 1C0 -akrové Nej
vítsí zisk z toho mají ovsem po
zemkoví uifentí kteří z každé
koupi mají nejmini 5 procent
HemínKřord je čilé obchodní mi
sfeiko Htálfí e zdo staví a tím
i loty znaéni stoupají v ceni Jo
íide nádraží U Si M dráhy parní
mlýn dva dřcvosklady ťlcvator
baiikii ityří velké obchody sc
smíšeným zbožím dva z nich mají
sklad nábytku a dva tiž masné
krámy tří sedlářské a Železářské
obchody dva obchody s hospo
dářskými strojí hotel a nový re
staurant který řídí sleiny Lísko
vý jedna velká kovárna opatře
ná moderními strojí a jedna ma
lá Jelikož je JlemhiKřord 'tem
percneto wn' nemá žádný salon
lilo za to velkou lékárnu kde má
tiž svoji úřadovnu doktor a tam
možno koupítí vfie patentní liky
ohnivou vodu Kovnéž brado-
Jíi nebolí pulbfr zde dilá zna
menité obchody Kostelu a pánů
reverendu jest zde též nikolik
íejfiíníířord má též velkou budo
vu školní lede je též umístina
vyMÍ ékola Též telefonní spo-
ení zde máme rřed dvěma ty-
lny byla zde silná ledovka Mrzlo
ří tom silné takže teploměr
íIchI až na 12 st pod nulu Po-
iasí jedt zde nyní velíce menívi
ř'elken dosti mrzne uly sněhu
mnoho nenapadlo 8 pozdravem
Stanislav Cívis
AI'1'LKTON CITY Mo — Ct
redakce 1 J'řál bych si byste u-
veřejnílí tiehto pár řádkfi ve va-
Sem časopisu aby moji přátelé a
kamarádi včdili že jsem se
Šťastné doAppIeton City dostal
V káře jsem mil všechno v po-
édku Koni byli trochu utaha
ní neboť jsem byl na cesti přes
4 dny ale nyní jsou zase v po
řádku Nyoí musím se již při
pravovat k orání Až dosud jsme
zde milí pouze jeden mrazík Mi
nulý týden pršelo stále takže se
venku nemohlo ani pracovatí
N'yní je opitni hezky a vSe hledí
jaksi veseleji na svit Moje man
želka přijela sem za mnou 18
% i tt i i in
jeuna a une nasieuujicuio jeun
jsme svňj první obid v novém
missourském svém domové Ani
nevito? jak nám zde chutnalo
Jednu vie bych zde rád vídil
Totiž kdyby tu bylo nikolik zná
mých z Omahy a Bouth Omahy a
vlastnili zde pikné farmy Nyní
jsou zde farmy na prodej za ve
ce výhodných podmínek Jsem
jist že ceny zdejších pozemků v
dobé nejblížsí značné stoupnou
Krajan F J Hanzlík praví že
mu dopisují krajané z různých
míst a po zdejších pozemcích se
jej dotazují On bydlí zde již po
1 roky a byl v této krajino prv
ním Cechem Loňská úroda byla
zde pikná a tišíme se ze i letoš
ní rok se nám vydaří Oziumí
pšenice jsou nyní tak zelené jako
v Nebrasee v dubnu Když clo
vik podívá se nyní na to zelené
pole nand eítití u srdce veselost
DulfVlek yd" vesele líhá pú pn
ul ni a okusuje zelenou trávu
kdežto v Nebraseo je plno sni
lni J to přece jenom veliký roz
dd v krajinách Dosud jsme zdo
velien spokojeni He srdečným
pozdra vem vŽern přátelům a zná
mým Fr Hrabík
WAlltK) Neb — Ctiná re
dakce! Odpusťte že teprve nyní
konám svoii iovmnost totil přcl
plácím na vál milý lUt Cato se
skutečné divím jk jn varn mo
no a tule nepatrné předplatní
dtvHti lixt t ik pkný vsftran
ní vyhovující Kdví to Movík
ipoťitá pííjd' k náhodu U vy i
John iitipittHtu minOMř mít ní
čeho leda tu trochu starostí Mí
lí krajané ncmčlo by mezí nární
být! nikoho kdo 1y se na list tak
pikrý nepředplatil Vždyť je
sk o'o zadarmo Také jsem četl
v píedminulém 1 'ok roku že se
kdosi i ptal dra Išky má-li človik
( ui iNeuivmi se ze nemoni ir
I5ka na to odpovidít vždyť je
jravdu tižko na tu vec dali od-
lovčíf Hrdečni zdravím čtenáře
I jakož i etčriou redakcí jíž
Jcju mnoho zdaru a hodni od-
ličrntelů Ant Komenda
NViplastí a podobné prostředky
jsou zbytečné a zastaralé Proti
reumatísmu a z nastuzení povsta
lým bolestem užívejme výhradní
)r Kiehlers Ankcr Patu Expel-
cr Po užití jelio mízí následky
nachlazení a utiší se iJedráždiné
nervy které neuralgií a nervové
bolestí způsobují Cena 2m a 'm
za láhev
Padou cnice
(Kilu Kllepiy)
vyiúévnti
"Mohu rJUfthiA nfe1 ktMím soihP
cum dokáxtttl fa Dr Orhtií um o dptnř
tylííll t tKtdoiícfilcd — Hun Kzcuotsr
kl J: íí Kloibsl Ave ClilcíiKo 111"
Jclns Pthev tt% %Vo&Vn rAnrmu
VtUúíe vík polílci líemplílt s íMf
DrF K 0 II AKT
i Mgt Bldar Kansis city mo
KJoblibnijK( ítředlnko Occha i Omahy i vnkovt ]it T
ElogantnC zařízený HOSTINEC t
ktr#l vlmtol
Toa- JSTo-rdlr tAU jíž 15 a Howitnl i-l
Výtečný Krugfiv "Cublnet" s(4lo fa íei iVut i nejlíl piv
labvtivA Na skladfi m4 pou U fitjiepřl vlna jm4 hkéty a ?bor4
doutník Chutný lkuk po ruc 27—
O hojnou pHň krajniiů thK 30 KOVÁK
Tlio IiitornatioVial Lund
and Investmont Co Inc
(Enii
tál SBnOOO kotlTi SDlaCBDO $25000
J ~ t — - t - m
)
l
Má v prodeji statisíce akr A pozemku vzdělaných I ne- X
vzdéJanych vc vlceh státech západních a Kanadě Wftjoticy
ftrmenUé o "tavbami 1 bez staveb jakož' i majetky méituké
1'rostřcdkuje prodeje i koupfi majetků movitých í norao
vitých dále pfijéky pojíiténí proti ohni a prohlíií abutrakty I
1'řísté uveřejnén bude seznam pozemko
Adresujte?
TIIB
ONAL UM & INVBST1IBNT CO
IHTBRHATI
518 Hco Ilulldln Omnlm Nol)
m
Každá rodina klo jsou malé détí mela by so obeznámítí m znám
kami příznaky n léčením této nehezpcéné nernocc NáS kalendář
který lze zdarma obdržet! pojednává o této nemoci a mnohých jiných
a jak je léčili — Hkoro každý případ záškrtu modrého kaSlo jest
následem obyéejného "nastuzení'' Dítko jest mrzuté a dostává
horečku ochraptí kašle a kýchá Hpozonijete-li první známku zá
škrtu nebo podobné nemocí zaénřte dávatí dítku 1IINK1)
PRO PLÍCE
Tenlo spolehlivý lék vzpruží třlcsnou soustavu a lééení které po
lávéme v nisem kalendáři podporuje pflHobcrií tohoto léku aby so
předeřlo této hrozné nemoci Láhev Sevcrova Balnámu pro plíce
má býtl vždycky pohotové v každé domácnogti zvlážtí tam kde
jsou dítky (Jeny jsou tuk nízké žo každý si jej mňžo snadnU za
opatřili Láhev za 25c a 50c
I
CCýelhiáoiiD
I
jest énslo první známkou nastuzení Kýchátedi mťižeto hýti zcela
jist z'e jste sedél v prňvanu anebo jiným zpfisobcm s na
chladil 1'rfní vřcí kterou máte uéiniti pozoruje
telí že jste se nastudil jct vzít i jednu
SEVEROVU TABLETKU
proti ítastuzeiiiiiám
íiHciný píithlřetlfk Snadno jej mňelo nonil při sobé Hnadno
užívali Hychlý ťiřiuek NezanechávA žádných íputných
núsledkAv Vyléčí v a Se "nastuzení rychle (Vjhi
Ni prodej u všeth lékárnách
tíkařská porflja zdarma
t