Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 06, 1907, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
IUBLIBIIED WEEKLT
KaUred kt tbo lot Ofříct t Omh
Nb ai teBonJ eli% nutil mattr
I'ubJUlid 1 Pokrok Fubllahlog Co
UM— 1311 Jlowsrd Bt— Tl 218
HuNcrlption ly mail — $100 por yar
Tjllií Tyiarať Islfl Sp 1 Pokroko
VAC hVUtó ředitel
1IUU— 1311 Huwad u) — TeUfoa 2Í13
Předplatní f 100 na rok
Do d -n $200 na rok
Admujtt jcuuíe
roKttoic zApadu
OMAHA NEB
Omaha Neb 6 února 1907
Z Českých listů se dovídáme že
spisovatel Krfiiit Hokol— Tůma v
Mor Ostravě podepsal tyto dny
smlouvu s americkým itak fmlfilct
lem českým jemuž prodal nov
dílo své třídílný román s právem
vydání v Americe Horním —
první díl vyjdí ttočátkem roku
11)07 Právo pro Čechy vyhradil
antor sobe ovsem h tou podmiň
kou že nesmí línu vyjití první díl
dříve pokud nevysel v Americe
díl druhý Dva díly rukopisu by
ly již odeslány do Ameriky Tře
tí díl byl odeslán počátkem ledna
V románu projednávají se a jsou
kresleny prý událostí nedávné
naší přítomností — Zprávu za
znamenáváme ho silnou dávkou po
ohybností V měsíci červnu uspořádán bu
de v Chicagu sjezd svobodomysl
ných Výkonný výbor jehož před
sedou ji dr 1Y Inku rozesílá
vsem svobodomyslným jednotám
řádům sborům spolkům časopi
sům tt osvojeným jednotlivcům
provolání v němž horuje se pro
sjednocenost svobodomyslných ve
všech směrech l'ro nedostatek
místa omezujeme ho pouze na
stručnou tresť tohoto provolání
Nepřátelé svobody semknutí jsou
v různé tábory a pracují důsledně
ji neúnavné Z id příčiny jo tře
ba také soustavné práco u svobo
domyslných Šlechetný člověk
nemá se drželi zásady "Za nás
to jeňtS vydrží a po nás ať přijde
potopa" Hpojrnc se ku promy
šlené soustavné a tím účinné
práci osvětové Zn tím účelem
svoláváme sjezd svobodomysl
ných jenž by přispěl ku prohlube
ní svobodomyslností ku vzpruže
ní našeho veřejného života zvlášť
pak ku zvýšení péée o výchovu
mládežo i dospalých a jenž by na
vázal spojení so stojně smýwlející
rm jinonárodními spoluobčany a
jích organisacemi K účastenství
vyzývány jsou všechny české or
Kanisaco a časopisy a vítán bude
každý stoupenec svobody dušev
ní i občanské muž i žena Tolik
praví se asi v provolání Jsme
daleci toho abychom sjezdu ne
přáli dokonalého zdaru A rov
něž nechceme podrývati snahy
jsou-li vedeny upřímnou vůlí a ne
zištnou touhou po lepším životě
mezi svobodáři Ale uvážíme-li
odkud vyšla výzva k tomuto sjez
du jsme plno oprávněni k pochyb
nostem o upřímnosti těchto snah
KovněŽ mipadno jest že stanovi
sko nejstaríích svobodúřskýeh li
stu je výslovně protisjezdové
"Dennicu Novověku" list krajně
svobodomyslný jehož redaktorem
jo starý svobodář V Schneider
pbto: UZ té strany z které před
půldruhým rokem vířily janiéář
jké kotle rozbrojů osobního ti ro
dinného ostouzeni ozvala so Sal
můj míru — Zn předsednictví
starého redaktora Svornosti (za
pisovatelem zvolen redaktor té
hal listu p Irenka) usnesli ho ně
kteří f lenové svobodomyslných or
{initiieí ehieaííkýrh svolali sjcnl
pokoje tt pořádku aby prý předla
ta rohár:uioit n řevnivost moři
svobodaři a jejich časopisy Na
západě prý pociťují svobodomysl
ní našinci bolestné tu rozháranost
a nevraživost jak se jeden starý
svobodář so slzami v oéíeh dru
Iskovl vyslovil Jo to dojemné
Alo bylo by bývalo mužnější a í
moudřejší kdyby ti svobodtří na
západě byli se tenkrát obrátili un
váženého šéf-redaktora "Hvorno-
stí" aby velkou váhou svou při
táhl úzdu Jistu svému a nedopu
stil ostouzení svých osoliiíeh přá
tel a jejich rodin" A dále čte
me několik trpkých ale nepopira
telně pravdivých slov i "Bjezdy
jsou moc nebezpečné prostředky
pokoje Buď tam přijdou samí
zástupci kteří budou návrhová tě
lům sjezdu přísvédéovnt a pak
škoda štrapace a peněz anebo tam
přijdou mužové tiké jiní a Jestli
oidoti překřičení neb udušení při
rozenou většinou chicagskou zač
nou rozbrojo znova" -~ A new
yorský "Ilias Lídu" rovněž je
len z nejstaršíťh výslovné svobo
lomyslných časopisů píícs "Ná
vrh ten přiehází od lidí (s výmíu
íou těch poetívé siřiýílcjícíeh)
ode dávna známých kde každý
návrh pro českou věc se náležité
uvažuje nežli se veřejností podá
zhojí-ií se pří tom pošramocená
lopulárnost n jaký z toho bude
zisk Že ta naše svobodomyslnost
yla vybudována na měkkém zá
kladě jest věcí každému bedlivěj
šímu pozorovateli známou Jv
smíváním se náboženství a víře
věřícím sousedům štvaním trot
uiežím zlehčováním obětavostí
věřících k náboženským účelům !
na stavby kostelů far a škol atd
tím si? pravá svobodomyslnost vy
pěstovali nedá zvláště když so to
podává křiklavým sprosťáekým
spůsobem tak jak se dělo a děje
Známá firma novinářská která si
řivJastfiujo patent svobodomysl-
Hosti hvou nevraživosti stváč-
stvím a nadávkami na každého
kdo se odvážil mílí své vlastní ná
hledy a jo vyřknout! které jejímu
obchodu so svobodomyslností ne
nasvědčovaly a nebyly vhod byla
první Která rozháranost a roztří
štěnost mezi svobodomyslné svým
lováním vrhla a nyní přichází
s návrhem aby so to na kongresu
spravilo co sama zavinila? — Ny
ní navrhuje smír! — Nechci býtí
škůdcem ani protivníkem kongre
su ale staré hříšníky jo těžko tm-
ravovat Spáchané křivdy no-
jsou lehko k zapomenutí Firma
tato odchovala nám po svém znťi-
sobu mnoho odj
Ipadlíkú od církví
a kostelů ale nezáleželo jí na
tom aniž toso dovedla vychovat!
nám mravně z přesvědčení oběta
vých svobodomysttiíkŮ a řádných
karakterň Nechceme předbíhat
událostem a posuzovat příčiny
před účinkem Jest třeba vyěkatí
jakých úspěchů so doděláme na
sjezdě kde so může vykonat mno
ho" — To jo tedy pravý stav vě
cí Na konec otiskujeme slova
jež v těchto dnech píío nám jeden
zo starých již sešedívělých svo
bodářň a n nimiž jisto souhlasili
budou všichni upřímní lidé "Vím
Žo není daleka doba žo samolibé
surové a nevědomé chvástání o
svobodomyslnosti zapuzeno bude
ušlechtilou něžnou a hřející svo
bodomyslností ku které budo hr
dě hlásiti se každý dobrý člověk
aniž by muel obávali že bude
mu lidmi soudnými a třeba hlá
sícími so k lé éí oné víře vypá
leno un čelo Kainovu znamení"
)oufejme žo doba ta j nedaleká
Ony hlasy jež se všech strnu a 1
jtteh nejpovolanej-deh mM se o
zývajl nelze přehlédnout! s lim
jstcjnofctí Jsou známkou doby
I Surové kupčeni nu svobodomysl
nostl vyzývaví nepfátrUhl vůči
i těm jielil přisvědčení je jiné lie-
ti-iiiUiiHl it luil 1 " k li'm !(tt
íí noiuiihbcl dneinl i-rsloil kle
ion béioii se iiaii pntentovunl svii-
boflaří 'o musí zmizeli To vŠo
ehno je ncsvobodomyslné ba pro
radou svobodomyslností A jo-JÍ
chystaný sjezd jitřenkou k těm
lepším dobám pak my so sjezdem
souhlasíme Jsou-li však opráv
něny pochybností starých svobo-
mysmyeu harcovníku pak byjo
by nejlépe epořálatí ničeho a
vyčkali doby příznivější
W J Bryan a ¥ormmH Jednoty
(Z ('unijnímu "'lim (Utmmitutr ' ' fltieet
V r(M)
Vzrůst l-armerské Unie na jího
ápadé n "TUu American Society
of JJtpiíty" vo středním západu
jext známkou žo si rolníci uvědo
mují důležitost společného jednání
zabezpečení svých ímlustríal-
nich zájmů
J'af mořské liiío jsou zakládány
10 způsobu řemeslných jednot a
jsou namnoze vo styku s místními
ederaeemí práce majíce delegáty
vo všech sehůzích těchto těles íiu
mesJník-uníonísta naléhá na to
aby měl slovo v rozhodování ja-
ý jat niá obdrželi za svou prácí
A rolníci kteří přistupují k Jed-
notám jednoduo požadují totéž
Zn nynějších poměrů jest rolník
nucen prodali svůj výrobek za
cenu určenou mu kupcem a zá
roveň musí platit za své potřeby
eny určené mu prodavačem
Hyřtléin tento jest jako pusť na
rekruty onoho barevného jentJe
mana! 1'oJapí farmáře ať jde
sem neoo ?am
Jet to týž poměr kterýž shli
láváme v kruzích finančních
Hanka sí vlastni právo platit pe
nězi dío své libostí a zároveň po
žadovat formu peněz při placení
vašich povinností čilí dluhů
Jest tudíž zcela přirozeno žo
kruhy ínteressované které od
věku farmáře vyssávaly počínají
odsuzovali tyto nové Jednoty
jako "farmářský trust" Tím
však oklamali so dají pouzo ti
kteří si rádi v bludu a klamu hoví
ví
Kolnicí kteří so k Jednotám
Jídávají a těch jo mnoho pouze
ložadují aby měli slovo pří sta
novení cen na výrobky své práce
a aby mohli požadavek svůj uplat
nit čili vymítit oni so orpnisují
ro vzájemný svůj prospěch
Tak jako různé řemeslné unie
lobyly sobě organísací úspěchu
podobné í rolníci mohou docílili
ruji!cliu dío toho jak silné budou
jejich Jednoty a juk jejich poža-
lávky budou se zakládat na spra
vedlnosti
Kolnieké Jednoty by měly rňstí
v sílo a důležitosti tak aby pojmu
!y každého kdo so živí zeměděl
stvím ODRODILEO
(1'ííi Jun n-m-í-ký)
Když jsem vo staré vlastí slý
chával žo so dal někdo pokřtít
žid vždy bývalo k tomu dodáno:
"Zas to udělal k vůli zisku Žid
kdyby byl desetkráte pokřtěn
zůstane přece jenom židem" Ne
začínám tím k vůli židovské nebo
křesťanské víře alo k vůli národ
nosti Tak jako Čech nikdy se
nemá a nemusí styděli za svoji
národnost a původ tu i žid neum
hi zapírat svůj židovský původ
Židovský národ jo po celém svě
tě rozptýlen jo bez vlasti ulo éa-
sto přeeo jenom slýcháme žo žídélUo Iieraniíer Každému bude zná
světem vládnou Mezí židy ze- )' málo svobodomyslných
jména zde v Americe kdo Židov- zasedá v našich městských úřa
ská víra není jim ve společenském dech hlavně ve sboru parkov
postavení závadnou jt řídlo kdyl'n komÍMařú
ludeiirt no židovský odrodilee I Nenechá se upliti iv Havlíček
Židé jsou íntellievntiil v rodi lná viliky svůj výiNim pouzo 11
náeh duji sobé zábieli na v)cho jediné pro nás Čechy a h ostatní
v o dítek doiiřúvajl jim vvššího nárudové ul nu výjimky m iatť-
WiIUUiI tliileko (UHlíJi líci hv
viléiňui iluleko eusti ji líc !l ti
' r koliť-k národ jiný Proto ncid
rkuliéli národ jiní Proto lieid
divu h iu všutlo vynikají kou
podnikavými obchodníky podpo
rovatelí okroku a milovníky krá
sného umění Mami sobé jsou 11
j)římní a lnou k sobé so zvláštní
příchylností Svému souvěrci
jsou vždy židé ochotní 'pomocí
Zídé jhoii národ přičinlivý pilný
Nejsou žádní" pijáci ani lehkomy
slní mrhačí v uzavírání súatkú
jsou opatrní Jenom za zvlášt
ních okolností vstupují do sňatku
s jinými národnostmi A ten kdo
tak iéiní jo u židů v opovržení
Tím zachovalí sí svojí Individua
litu ať žili kdekoliv J'ří vstu
pování do manželství nejsou leh
komyslní Žid nezení so dříve
židovka nevdává dokud nemá
existenci řádné zabezpečenou
"Prve nežíí zajíček musí býtí
trávníček" (H židů věru by
chom so mohli lecčemus naučit
Jen takový žid který svým po
chybným charaktere! u lehkou
povahou odi"tí so nemůže pře
bíhá do cizího národa stává se
svého rodu nehodným zkrátka
odrodílcem Židé takové nezda
ry rády oželí
Odrodílcí čemkého národa bylí
našemu národu vždy jen ku íkodé
a hanbě 1 upřímných Cehů a
11 všech spravedlivých lidí bylí
vždy v opovržení
Do mní česko americké společ
ností vetřel so židovský odrodí Joo
klorý svojí povahou nejsa židem
mí Cechem natropil se v české
veřejností ostudy dost a dost
Podívno pří tom žo ni5í Češíí
výtečnicí jíž e nám za vzory
vůdce a učíleb představují za
milovali sí dotyčného židovského
odrodílee Kiy)iy odrodil so f'och
posílali by naň oheň síru hromy
a peklo Žo jo židem hýčkají
jej !o eesKO společnosti ZVOU po
něvadž jeho VŠehosehopUOSt íf)0-
bou dobře využílkovalí ku svým
nekalým záměrům
II řádných vzdělaných a počest
ných lidí každý odrodilee a zrádce
rodu svého bývá v opovržení
DOPIS Z CHICAGA
Tak nám nestal masopust a o
velkolepých jak so samo sebou
rozumí bálů jest na vsceh stra
nách dost a dost O takové vl
et jest jako obyčejné jak náleží
postaráno Mnohém lépe béřou si
to naše národní spolky na starost
nez naše národní podniky n zále
žitostí eelé naší národnosti vůbec
so týkající To bvlo od íakživa
naším nešťastným zvykem žo vě
cí veřejné a národní musely vždy
ustoupili výdélkářství a zábavám
My už ani jiní nebudem
Ctitelé Karla Havlíčka Borov-
ll ' í w
sKeno nraeiui nvni Usi ovno na
-------
tom aby pomník byl tento rok a
sice někdy v měsíci září postaven
Jak vyrozumívám byl zadán již
kontrakt proslulému pražskému
sochaři Mistru Strachovskému
jehož plodem jest socha llavjíčko
va v Jíořo Kutné dle jejíhož vzo
ru í naše socha zhotovena býtí má
Nyní jet hlavní a důležitou o
tázkoti: Kam postavití pomník
onen!
Do parku? Jet velice proble
matickým zda parkovní komise
neehú se pohnout a propůjčí mí
sto pru pomník muže jakým byl
ná Ihvlre' který nám Cechům
jet právě tím čím svobodomysl
ní mu Američanu jcht lomáš
Paiin- a Jnersoil Němci Haine
j Francouovi Koseau Voltairo no-
"o o in 11 ntiu Ví mu málo nilio
no o in i i loiU v lm
'hola ni'! o m'
loi lnU lru'di A tuto vál-
"'"i okolnost Iři-ba nu vdv vl
ti v úvahu a nrozčílovatí m pro
len čí onen návrh daný tm jíní
místo My mámo bohužel mnoho
trpké zkušeností kterak so s ná
mi so strany naších místních ň
řadů jedná Čechové jsou všímá
ní pouzo takhle před volbamíkdy
so jím slibuje všecko nu svété n
pěkné so jím mažo med kolem úst
leé po volbách f Oblíznemo so fl
jo to!
Denní Hlasatel přichází s ná
vrhem že by pomník nemusel státí
zrovna v Chicagu ti žo kdvŽ bv
so v jiné České osadé dostalo pro
pomník místo výhodnější žo by
mohl postaven býtí tam Jest to '
velmi dobře míněno sice Ječ já
nedoufám žo návrh tento dojde
ohlasu Chicago jest jaksi Mek
kou Čechů amerických ft pomník
tam na každý pád patří Tam mi
mo to novstali ona myšlenka tam
došla také svélio uskutečnční zá
sluhou nadšenců pro památku
Havlíčkovu Do žádného jiného
města v lníi nezavítá každého
roku tolik krajanů ze všech částí
Spoj Států jako sem a neměli by
u uviděli snad první pomník če
ský na této púdé americké 1
Divné by to bylo včru divné
aby v takovém velemčstč kd ži
je přes 100000 Čechů osazujícíeli
úplně nékolík čtvrtí města nena
šlo so místo pro pomník českého
velikána a mučedníka jakým byl
Karel Havlíček
Česká StrᎠač v poslední době
ztratila následkem různých okol
ností mnoho nadšených a oběta
vých údů čítá dosud vo svých řa
dách rnužo vlivu požívající fl v
každém odlcdu rozšafné í oběta
vé jímž zajisté so podaří získat
místo pro pomník Jen když našo
listy budou v přičíně té konali
též svou povinnost jak so od nich
nechá očekávat Není žádné po
chybnost žo so místo pro pomník
dostane Nechť so zvolí deputaci!
z mužů rázných vo veřejností ně
co representujících kteří neostý
chají so promluvit patřičné slo
vo na patřičném místě a ať so jed
noduše prohlásí "My místo pro
pomník chceme a musíme ho do
stat za každou cenu" Jen žádné
prosení jen žádné mačkání čepíc
Po líavlíčkovsku na to s
"líuďto a nebo- !"
Málem bych přehlédl že "Koz
hledy" před několika týdny uči
nily poznámku jako bych byl ve
svém dopise kdysi tvrdil žo pan
Kuták byl původcem nepřízniví
kritiky díla Muíma ÍJorkího
které loňského roku sebráno by
lo společností Ludvíkovou Mí
ním představení "Na dní živo
ta" dávané pod názvem "Pe
lech" Podotýkám že já jsem po
dobného nenapsal aniž bych byl
Kozhledy nebo p Kutáka nčjak
ínsunuoval v tom směru poně
vadž přední márn více důvěry v
onen list í jeho redaktora Ž by
něčeho podobného so dopustil jen
k vůli tomu aby někdo myslel žo
tomu rozumí Posudek ten vyšel
z pramenů docela jiných rozumí
se žo méně povolaných Mohlo-lí
dílo ÍJorkího sehráno býtí stokrát
nebo i vícekrát v Berlíně kdo ru
ským autorům vůbec mnoho pří
zniví nejsou lož měl zde ten éí
onen tím méně práva ehopití se
nože a pustit so do košerování dí
la jejž buif nepochopil A liels
mu ~~ s odpuštěním docelil ne
rozuměl Avšak pan Kuták to nebyl a já
to také nenapsal Jestli so Ur
proti všemu nadání do dopisu do
stalo není lo mou vinou To musí
mít někdo jiný na svědomí
Pan Kuták podotýká ft prý
Hohledy nemají dosud žádnou
rubriku pro divadlo alo já jsem
myslel h když tutjl "Kozhledy"
v ohlavení svém tftkA umění žo
tnké myslí divadlo Ono by to
na fádný pád nemohla škodit
kdyby tukový čsopU vínovnl di-