Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 30, 1907, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rrrmtmiiiMiJiesmnmroiffliiiimiimiiiq
Z přóVjloltýoh kruhů i
imiiiiiiuiraMáimiiiiiimiiiiminmiiiiiiiiiiiir
WAONBU Ho íhkf 22 lednu
1007 -~ Ctěná redakce I Proaím
uveřejněte mí těchto několik řá
dek Bředné musím dožnutí že
1H'JCJU žádný zkušený dopísOVIt-
tel alc takto rád čtu (W jnem
dopiny p I V Drábka it ty roz
čílily mě tak že musím nit né od
povédét Krajan ten vypravuje o
té velké prosperíté farmářů it za
článek ten mu vzdávám čest ne
boť málokterý člověk může takto
vysvětlili pravdu Já n ním nou
klaním Musí to býlí muž zkuše
ný který dobře zná tu prosperitu
Naší obchodníci praví í "Farmář
má nyní fen ncjvétší blahobyt I"
Ale jaký jest to blahobyt pro tur
ment ve skutečností! Když fnriwr
néeo vypěstuje musí tím jít do
trhu do města Když to lam při
veze ii ť jest to již pšenice oves
koma aneb cokoliv 'jiného musí
ne tázat co mí za to kdo dá? A dá
vám právč tolik kolík chce nám
Munítc li ale něco koupit tu ne
musíte tázat co ten který zu (o
chce n vy mu musíte dát jeho ee
nu a necheetcJi jí dát tuk musí
te nechat být Jestli to ale mít
musíte pak mu musíte bez milo
stí dití jeho cenu — Nyní vám
povím jaká jest ta prosperita
rentýře Já jsem na příklad ren
toviil 40 akrů pod kornu Za orá
ní čítám $125 od akru celkem In
dy $5000 za vláčení dvakrát
čítám $800$ za Házení za dne
aneb 25e od iikru $1000 a o voru
vání tííkráte 1800 Korná Ala 10
bušlň po akru uklidil jsem jí te
dy celkem 1000 bušlfj Za obírá
pí platil jsem íe od bušíc za otra
vování člověka u koní řítám 1c na
buši tedy 5c od bušíc říní celkem
K0OO Teď jsem d(d jednu tře
tinu korný nájmu z farmy tak Že
mi zbylo $1007 bušlů Tu jsem
prodlil Za odvezení jí do mčstn
šest Jfiíl vzdáleného čítám k od
bušle což délá $'1200 I 'rodní jsem
za 22tí buiil čilí utržil jsem za ní
celkem $23500 Tady máto celý
účet Za orání $5000 za vláření
$800 za názení $1000 za ovorá
vání $1000 za obírání $8000 za
odvážení $:J200 celkové vydání
$22800 Za kornu jsem obdržel
$21500 zbylo mí tedy celého pro
fitu $7W Zde máte tu velkou
prosperitu Ovšem já jsem nejed
nal mi tuto prácí lile kdybych ní
byl mohl jednali bylo by mí to
přišlo mnohem levnější poněvadž
furmer musí krmit potah ať má
prácí aneb nikoliv a tudy co vy
dělá tuk mu to zase potah sní
když nepracuje A fnrmer musí
potah mílí a musí ho krmit ať má
pro něj práci aneb ne To ale ob
chodník aneb banker nepočítá
Farincr po et-lý týden pracuje tt
nezbudou mu třeba ani tří dolla
ry když prodá náklad obilí a ob
chodník který o tom pracuje pfil
hodiny pouze vydělá od $150 do
$200 Já jsem vydřlal na celých
40 akrech rentovaných $700 mi
mo mvou denní práci obchodník
poHlal kornu do Milwntikea a vy
dělal na ní $'ÍH00 Tady máto tu
proKpcntn 1'roKpcritu najdete na
pravém mUté u bankéřň a obchod-
niku Nerad bych e moc rozepi
soval ale přece Ke jcíté zmíním o
třeh tak zv "cataojíii houae
pro které iiún obchodnici Špičkují
v anglických eflpÍHcch Ovíícm
jeNt hanba objednávat zbuí od
atalogue hotmu" ale jenté vřtií
hanba jet ktlvi niíi obchodníci
iMtaji nám za ihvll dvojuáobnou
cenu NáS obchodník cital mi na
př za vytápěcí kamna $5000 JA
jfccm i objednal řruvna tak vel
ké a těké h v kaMém ohledu i
tak pěkné a utAly mé $2 Koník é
éabraky 100 řemínkové koupi!
jcm od nnirho hcdlářa i% $!)00 a
sáiily 10 lib r Olijediiid Jiimu i
troje éabraky oil firmy Henr He
buek & (X vážily 12 1b každé a
ulály mé í dovozem $025 jedny
Zde máte rozdíl 10 Jb #J00 12
liber $025 Koupil jxem mí hHÍ
zímníeh oken jež nié ntály $15
Mftj aoiiMed wí objednal to umé
éíwlo oken od výíe zmíněné firmy
it stdo ho jedno 02 u dovoz želez-
mění byl 58e mt celý krám í'elý
obnoa byl $010 což je daleko od
$1500 A tak to pokramje
i ě i i r á m ů m
kiizdem jinenj ohicuii Je e
prodávají índíámiké jozemky
Cheeb m nějiký ten chudák kou
pít lont pozemku nimtí jít ku
bankéřovi a muí mu dát jeho
kooomu 'lili to Imnlícr nemít
ntává m povétfiíné že chudák ten
Méeho nedostane N'ynéj4í (ro
períta jet pro délní lid jenž dé
lá na venku a pro obchodníky
nikoliv ale piv takového farme-
m který wí mino' jednat Zde pbt
líme délníku od $20 do $:50mé
híéné v žních pak od $250 do
í}00 denné Konéím MvOj dopíx a
zdravím všechny étenáře "I'o
kroku" i et rerlakcí
Martin Hykorn
DAVID CITY Neb 17 ledna
- - Cléná redakce! 1'éíjméte nf
prve rdeřný pozdrav vy í mílí
élenáří "1'okroku" Abych vá
rní xdélíbi néeo nového toho -zde
moc není aé xem lam e Jeccon
přihodí Ale to není oHlalné pra
nic divné Tak minulý týden
in d j uyn přijde a povídá že dne
veéer ijAjde k muzice Jedna ro
dina prý (jou to Ameríéané) o
ženila Hyna a za tou příéínou u-
upořádá tančení zábavu k níž by
lo nezváno mnoho přátel Do této
zábavy cbyMtal kc i mftj nyu
Frank Také zaMavílo h ii n
několik známých oné rodiny jíž
též chtěli niválívítí onu zábavu
V tom co e ehyataJí k odchodu
kdoHÍ přiběhl a uděloval že omt
paní v J'gíž domě niěja být zába
va odbývána kleala pojednou I
zemi a je prý mrtva Běhala prý
plna radoNtí jak xkvélou upořa
dá zábavu a v té radoxtí zemřela
Váíehní bylí jako vyjevení neb to
nebylo ní k víře oobné Bylo
po záhavé a druhý den měla pa
ní ona pohřeb — Též i ná potka
lo náhle neítěatí Vypravovala
jxem vám jíž jak jam hh bavili
na ítědrý den I'o wváteíeh atězo
val ai mftj lOIetý yn Iíiiíío Že ho
bolí ruka Já mu jí prohlížím ale
níe jaem na ní neshledala I vy
týkala jnem mu Že jen pořád hra
je "bull" a též "foot ball" a k
m ftst uhodil Ale druhý den by
la ruka oteklá a třeli den jesle
více Iíncd js'm vařila všechny
trávy a ruku jeho do vřelého za
vinovala Než přeci? jen mí to ne
dalo a rozhodla jsem se že ponlu
pra doktora abych aspoň zvědě
la co tomu řekne Doktor přísel
a nejprve se otázal co prý dělám
J" ]yž jsem mu to ukázala pravil
Jcn abych to dávala dále že prý
je to nejlepsí a doložil aby tam
chlapce za dva dny přisel Syn
tak uěinil a tu doktor řekl že se
h tím musí něco udělat Že prý ho
uspí a ruku mu rozřeže ale že ne
Mojí za prst n pak že by mj mu
dávala vína A též nám radil
abychom nIí k jinému doktoru
nneb abych k němu jeítě jednoho
doktoru přibrala Tak si syn ru
ku řezat nedal a cl domu A tu
si povídáni! "Mám dát ruku d
sáky doktorovi tož to mohu udě
lat doma sama" Napřed jsem dá
vala pro vytažení dornnívajíe ne
nemá li lo snad otravu od pích
nutí a tu mně posloužily vřelé
obklady a arnika praseěl íluěl
Iak se celá ruka podebrala tt jt
to sama prořízla A teď již syni
zase chodí do ikoly Bylo to od
píchnuli A druhé neítěetl ne
přihodilo mé deeií jej jest pro
vdána v Montaně ZhuMn přibá
t[t ne nám vietn h tt A i zaivrbl
ruka aneb někd jinde a podobně
stalo se l ji Svrbělrt jl noha a
ona h jí poikrábalíi a hle druhý
den měla nohu oteklou a zapále
nou teď jí celá noha náramné
svrbí Tak mné pala abych jí
bonem něco proti tomu poslala
Tuk vidíte drazí v krátké době
se nám přihodilo troje neítéstí
Ováem že Hnutu ('Ihiih z toho je
st: dosti dohře vyvázl a neuhoVd
Minulý týden jwem dostala ně
kolik dopísíí v nichž jem žádá
na abych sdělila co prý je dobré
proti vypadávání vlasti a proti
vráskám v ohlíéejí Jen nám to
nemějte za zlé Božínku která
pak žena hy nebyla ráda hezká?!
Když pak vidí mis nlárnoiicí ký
div že se toho leká i 'o vím Vám
to ale až podruhé dnen jíž ne
mám na to éiK Ale nesmíte cho
dit uplakány a také ne nesmíte
nad iiééím trápit To byste se
vrásek nezbyly nikdy Musíte ne
dobře najíst býtí veselé a usmé
vavé a řádné ne venku proběh
nout a pak Vám mftj recept jisté
pomůže Jinak Vínu ale za 0
spéch neriiéíni -~- V našem ménté
ne uéí Sít sleéna Blatných z Bín
wood hezká to tt tichá dévuáka
Dávám také paní Blatné zaslou
ženou pochvalu za pééí o svou
dcerušku J'ří tom mné přišla na
mysl skuleéiiá historka n jedním
zkušeným mužem Týž stále vy
hlížel velmi smutné 1'rohlížela
jsem ní ho neustále i koneéně jsem
ho otázala jestli mu nnad něco ne
schází Dii odvětil že nikoliv on
že jest vždy takový Jedenkráte
veéer strhla se v offíeu hádka o
škole uěílelíeb a uěítelkácb A
tu nás smutný ělovíěek spustil li
vyprávěl nám celý román rodin
ný Braví) že rád vidí dívku í
ženu když tato umí oblažit do
mácnost když umí vařit vyprat
uSít tak aby muž nemusel po ce
lý nvfij život jen na ávadleny dě
lat chleba kupovat a draze pla
tit služky Tu že prý ho vždy po
padne zlost Která matka prý
che míl m své dcery uéítelku a
nic jiného pak jí nícVmu jinému
iicnauéí On když byl nvoboden
laké jei viděl nejvétáí nvé Žtěstí
v tom když si vezme za ženu hez
kou rozumnou uéiteJku A vzal
si jí A teď vyprávěl kdyby prý
vydělal dvě stě doJIarft měsíčně
že vse je pryé ježto jeho manžel
ka ne nenauéíla ničeho co jest v
domácností třeba nemajíc na to
casu Nyní prý jest nefifastnou
ona i celá rodina nejvíce ale on
sám — A nyní na konec mí dra
zí sdělte kde bych koupila ka
nárka Možná že amid někdo z
Vás nějakého má Jit mám jen
samičku sameřka mí chytla ko
éka a tak bych měla ráda jiného
zde ale se nemohu o žádném do
vědět Kdo má kanárka na pro
dej nechť mí to laskavé sdělí o
zároveň ať udá cenu Vsem po
zdrav Františka Otoupalík
VFJiDKJKK Neb 10 lednu -('lěuá
redakce! V iiitSem městě
čku Verdirc jest přece jen dost
živo a lid vesel a v dobré náladě
Ovsem tu a tam ni také někdo
šťouchne nit hned zase ustoupí
do poadí neb cítí žo ho to více
holí než toho který byl Šťouch
nul Tu třeba zajisté dožnuti že
laky slabovclko-roziinika jenž
nedovede věc dobře rozvážit a říci
hí nedá n který staví wvětu na o
div jen svou bezmyslenkoyítost
'otřebiije když si toho nám pře
je Miy mu spraveuiiiost ukázala
cestu rovnou po které kráčet má
a musí 1'ravda je že těžko ra-
lit a dávat dobré návěstí neb pří
klad těm lidem kteří žádného u
uání nikdy mviiiijl ani nemají
až teprve kdyí hodné chybí a
ltekoU škodu utrpí Tu mu te
pl Ve lit jeho h'hktlll slliosl Vstou
pí V cent II i "lloleéktl IUUU jít
jett potud I AI tu již nejdu a líc
pujd!" Tu tepne musím doxiia
ti h liikdo míi heniíUo dělat n
lidem jen o co ty si přál nbri
jen to co jest nám dle práva a
KpravedlnoMí éínítí dovoleno a
níe víee f 'limitují ne na nvé dra
hé rodiče t na jejíeh dobré a Já
nkyplné napomenutí jež mné a
mé draze milované manželce dali
než jsme jejích domu mposlcd
vystoupilí abychom ne odebrali
do této nové vlastí milené Matka
nám uchystala snídaní n lídf bylo
u nás tolik Že jsme ne ve ňvétní
cí sléží nmčntnalí Zasedlí jsme k
tabulí ale věřte mí krajané že
jsem pro namé nlzy ani talíř nevi
děl A když ostatní lidé viděli
jak mé srdce jent žalem a lítostí
sevřeno í oni hlasité plakali Mno
hý z níeb zajisté ní připomněl co
jsem mu dobrého kdy prokázal
Tu se zase ozvaly hlasy kdo že
nám bude pří svatbách zpívat
nás obveselovat a jednu žcmi opět
st povzdechla kdo nám teď bude
v kostele íi v kaplích péedzpévo
val -bude fo tu jako po vyhoření
V tom ne ke mné drahý mftj otce
nalomí a pravili "Drahé mé
díté zapamatuj ní tato slova své
ho otec Ty mé díté nejmlal4í
které jsem nade váceko miloval
'Au tebe jsem na hejtmanství vše
možné žádostí podal abyn mé v
starostí mé zastal ale nebyl jsem
tak šťasten abych té mohl od to
hoto velkého trápení uchránili
A jinak tí nemohu pomocí abyn
byl šťastnější než jsem já Dám
tí mftj poslední peníz co mám ne
z nucení níe z lásky éíovécké Bfth
té tedy do té nové vlastí prová
zej! Však j-šlé jednou a napo
sled lé žádám Byl'n nám vždy
upřímným poslušným synem
buďte ty í manželka tvá hodnými
a spravedlivými í tam z mořem
Nikdy si nepřivlastňujte něčeho
eo Vaším není milujte bližní své
Až dílky přibudou do kruhu Va
šeho dávejte jím tylo příklady
hned v útlém mládí ať se z nich
NASE PRÉMIE!
Jako obyčejní tak í letoi hhUUint edoroZním předplatitelům m
Bokrok Západu (ťokrok Crelenký Pokrok Kannanký Pokrok JD
kotnký Bokrok lownký Bokrok) různé cenné a praktické premfo m
nepatrný jen doplatek Vtmm rmfa jwn vhodnou ozdobou áomíe
ností a výbér jích jent tak hojný Že každý á$ předplatitel rwhzfH
mní nimi nčkterou jež ne mu bude zam!ouvtí
Tyto druhy kalendářů máme v zánobS pro nale celoroční před
platitele již ní mohou tybratí dle líbontí Jeden z nich i
PEÓÍEKÚV NÁEODNÍ KALENDÁÍí — Nejoblíbeněji kalem
dář tento jent letos pečlívéjí vypraven než kdykoliv před tím Jei4
tomu jíž tt) let eo kalendář tento koná roční nvou pout mezí lid če
nký IJ příležitostí té přiložena jest ku kalendáři takto obvyklé
ho obrazu titulního podobizna MIJDra Josefa Pečírky zakladatel
kalendáře tohoto Tento padesátý ročník obsahuje tolik četby nile
chtílé a nanejvýš poutavé že jej zvlášté ct čtenářstvu rtaíemu dopo
ručiijeme Krámská cena tohoto kalendáře jent %et předplatitel finj
[Kwkytneme jej jako prémií za doplatek jen 15c
ČESKÝ ZÁPAD — Velíce pěkný n vkusné upravený kalen
dář v němž čtenáři naíí najdou množství poutavých povídek a řado
poučných článkft Zejména ty jíž jsou západo-českýmí rodáky
bude kalendář tento nad jiné zajímat Krámská cena tohoto ka
lendáře je 35c my však jej dáváme naším předplatitelům jako pre
míí za pouhých 15c
Mimo kalendáře nabízíme celoročním předplatitelům naších 1b
nlň obrazy umělecky barvotlakcm neb tuhováním provedené za ni
sledující mírný doplatek:
Mistr Jan llu loučí ne ivýmí přátelí před upálením v
Kostnici 50c
Obraz Huna a Žižky po 15c
Podobizny presidentů Hpojených Htátů 20c
Večeřo I ánČ ( 20c
Kňzné obrazy nvntých po 15c
Hftzrté krajíno-malby v bohatém výběru po 15c
Dálo dovolujeme ří oznárnitl Že obdrželi jsme zánobu Če
aiiKlických a anglicko českých nlovníkft jakož tlumačft Jež proiH
me za tyto eeny i
Jonášův Čenko nngllcký nlovník $150
Jonášův anglicko čpský nlovník 175
Jonášův tlumaČ 150
Mimo to máme celou nánobii pěkné knihy i "100 deklamacl pr
mládci" od nejpřednéjších českách spisovatelů jU nabijme za 50c
"Na marjánce" (The Víllaee Tftvcrn) polkl pro iHé ruee n
piatío za 25c
Zvouce přátele nvé k hojnému předpláceni a podporování ntjla
clnějJIho českého čauoplmi doufáme U hojn využítkyjí píílfflto
nti nnttd poskytované H vií úctou fW
'Vydíivi i1Invo J olíroh ii'
dočkali dobré n tťnUib rodLiy n
U)ikfu) té drahý nynu že ván pak
nikdy tmnrmouit jako vy jsk
nezarmoutílí nás"— Ta slova mé
ho otce ustala v mé paočtí zft
Mjjou pro vždy A doufám že
í mé rodině Díky za vš drahý
oteí Tvá lébsná sebránka pro
měnila ne nice jíž v tvmi u popel
!e íleehetné liti' ťé a moudrá
iiftftointiniií tvá zajistily tí trva
lou památku Když otee dítkám
svým dává takové příklady pak
ne jisté doéká od níeb dobré od
měny Neb éJovčk jebož nrdee
vždy jest hotovo zmírnítí bol nvé
bo bížního jest ten nejíťantnéjší
na nvété protože jent npokoje
že vykonal m-jsvétéjší povíinont
Af dobré útiiky utkví v nrdeí
kažíébo pak m tthniofi imunní
bát ž ho bude trápí tí zlé nvédo
mí Jem píoé přesvědč fo í
číovčka jenž ní je jíst že m ne
dopustil toho z čeho jest sínťii
velíee to trápí Jak aíe tnuní cHU
ten kt'ý ví že jest vttmil Míií
ki'Hpiu(' což jsme na tom nvčfč
jen proto abychom trápili druh
lrtihtij Káyí židé přibylí Krista
na kříž posmíyalí ne mu volají
ce í "Jut li syn Boží nestup n kří
že!" A Krístnn jím odpovédéh
"My všichni jsme synové Boží"
V tom obsažena jsou slova prav
dy HnášVíjme m hvortiú fcďcti
drubm čiíí buďme ní přátelí ve
spolek 'Mluvím sh-cSsiiy Hvnk
ře "Bok roku" zvláště pak p
Bapouška a jeho rodinu v (itu
říory H Dak V éeté
J KKolář jed
LouiHBorkíi
český právnič a veřejný notář
Obydlí 2 55 La