Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 30, 1907, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
rUBLIKIIED WEEKLY
KnUrtd t tb l'ot Ottk ftt Omnii
Nb st HAforui clím tnuli mattnr
1'ulllUa 1 Pokrok l'ubi:hl(g (V
130tí — 1311 ifowM M— TIWJJ
Vfcrlption bjr míli — 1100 ptr jtit
VjfláTá: Vydaratíhtá Spi) Pokroka
via uuitKé míui
1309—1311 JJowrl ul — Tilefoi £913
řřidpbtn $100 f) rok
Po Čtch 9200 ti rok
1'OKKOK ZÁPADU
OMAHA WJBB
Omaha Neb 30 ledna 1007
KLUB "KOMENSKÝ" V ČE
CHÁCH '! vmhUuV ffttUo untrU'kíut lítťtlt
li lntr Ziuhitf
Po Zemí Kolumbovi m-c se
stesk i hritísuje ícsko americký
život Pří tíío vzpomínce myříl
ml letí přes oceán do Kvmpy
tam lo mí ho roíiiňf
Mílí jsme tíž podobný boj Spo
lečnost v níž jncri se pohyboval
Minia se původcem revolučního
linutí Uzavírajíc v sobí lidí
mladí plní nadije literární slávy
n hudebních triumfu brzy byla
svírína těžkostí mlh kteří se
vznaly kol příbytku bodrých ji
hočeských měšrunfi I mluvili) se
rokovalo (Jhtílí jsme život vřt&f
činnost mozku a duí' větší poroz
umění pro krásu a ideály životní
Dyla to dosti těžká prače Pylí
jsme mladí "chudí bez spolcčen
skího postavení a jmína Vňude
jsme naráželi na opposicí Mí
Mnu díval se na nás odmítaví
profesor mířil ní chladností
akademik tě-žíl se na naío fiasko
ZaíJi jsme připravovat pfidii
skrze "Písecká Listy" První inflj
cuillelon nevzbudil mnolio pozor
ností Pylo v něm sice mnoho
níi řk ii na "fiosíctví kustovnictvl
děsný nedostatek vzdělávacích
prostředku" byl v ním síce přís
ný appcl zní jící "vás páriovi na
radnici kteří o kasárnách dově
dělo rokovat na ní penízu shá
nit volám ku prácí kulturní Kta
rejte so tftkí o jiaso duševní po
třeby starejte se a neutíkejte od
tito činnosti jako mnozí z vílu
dovedou prchat ze zasedací síní
když se jedná o stavbu divadla"
bylo v ním sice mnoho příkrých
slov než hladina se nikterak ne
rozvířila Vňak přece objevil se zájem
Objevil se zájem když umíní
milovní obyvatelstvo královskího
místa Písku ítlo týden po týdnu
sarkastické ícuiJJetony a zíjem
tento byl napnut článkem nade
jwaným "Veřejnosti" v nímž
jsem na dovolával spolupůsobení
víeeh íntclliKí-ntníeh sil "Jest to
pestrá íeta irofesoři uíítelí
právníci a medikovi j básnící spi
sovateli komponisti} herci pível
redaktoři politikovi nakladateli I
Žádáme práci Není nemož
ná ale potřebuje pevní vole a
nudseiií Schopných sil máme
dost a dost nuže povolaní vzhů
ru — _ Kč? u nns nevyplní se
slova Nerudova: Nas intelliyen
sc stará so o umíní o litcrnttini
jen tenkrát když má z toho osob
ní prospěch I"
Mnoho se mluvilo Na námí
stí a v parku v redakci i při pi
ví Nikdn bylo slyšet iwuUonl n
souhliN hlavní mezi student
stvem jindif opYt ozýval se odpor
a objevila se nadutomt Cítili jsme
dobře proí íitsto % intelligcntuích
míst proti nám se bojovalo: snnha
vy šla % ní'Jio středu a pýcha tm
jisti lidi má VÍUÍ tnoe liež vse
obecní dubro
KiMieíné odhodlali jnliu' s při
krtíili od píra ke skutkům l'n-
nívadž pro fínaíní obtíže nemohli
jsmo se pustit šumí v prácí žádali
jsme o spolupůsobení Těl Jed
Sokol jež po níkolíka schůzích
h nitím se spojila a brzy na to po
řádán byl veřejný projmim "íio
ííoITiv veíer" Žurnalista Stejskal
přeietl jednu z kratších ÍJoolo-
vých [Mjvídek rediktor Mncháíek
přednesl příležitostní báseň pří
tel Javurek podil několik tenoro
vých sol M ('hlauda opít zahrál
na piano a mni zbyla přednáška
— prosním byl asi tíliož ducha
v jřikím jest veden zdejší vzdílá
veí klub "Komenský"
A pokraíovidí jsme Mílí jsmts
)Octívou snahu a nidícní a když
neporozuniínf a překážky nás po
tkávaly radostní ílí jsme ku pře
du chtíjíee staří přesvídíít že
loljá vfile mnoho muže uíínít
Jtyl vhyhn práví veíer Vikto
ra nutili ku Kterémuž večeru
mílí jsme v úmyslu zinkat Vrchlí-
ckíbo když jsem se rozlouííl s
Cvchy líutfílv veíer pořádán ne
byl Opuslíjíř za mnou 1'ísek i
jíní pracovníci a život písecký
tekl opít tím starým Jiným prou-
cm
Jak je teif nevím l'řál bych
si vsak ' plní ho srdce aby v mím
rodišti bylo združení jež by lid
vedlo ku vzdílánf ku volní my-
slince a duševní kráse
VLADISLAV FLORJANSKÝ
(hmtUi Si-h 21 Iclwi JÍM
V Nebrasee budeme v brzku vi
nt i mílí ho a vzácní ho hosta Za
vítá k nám jeden z nejpředníj-
íích u míle ft íeských chlouba na
šeho Národního Divadla a milá
íek pražskího obeeenstva [i Via-
lisbtv FlířJansk hrdinná tenor
1'ovíst jaká ho předehází z K
vropy í 7 východních' států dává
nám jistotu že oíekává nás ojo
liriílá příležitost dopřáli sí požít-
ku umíJeekílio jakího jsme po
sud v Nebrasee nemívali Pan
Florjanský pořádá totiž řadu kon
certů po koloniích íeských a budí
birnkolív zavítá zpívem svým
iluboký obdiv a praví nadšení
pro hudbu naší íeskou i pro svůj
ilas j přednes jež nemá hned tak
sobí rovníbo Kdo zná p Flor
janskího z 1'rahy zajistí pama
tuje jak velkí nadšení budil při
kaŽdím vystoupení svím u obe
censtva staří vlasti Divadlo by
lo vždy přcplníno a potlesku i vy
volávání nebylo kouco Uspíchy
ty doprovázejí p Florjanskího
tíž na cestí jeho amenckí a kra-
janí naší ve Spojených Státech
jakož í Amerikáni jsou plni nud-
Sení pro výkony jeho tak žo kon
certní ta cesta jest dosud jedním
triumfem p Florjansího i umíní
íeskího Jsme jisti žo i v Neb
rasee nestane' se jinak Nebude
us nikoho kdo by s připravili
chtíl o řídký a tak vzácný poži
tek tak Ž p Florjanský i zde
bcpeení najde síní přcplniny a
ono srdeíní uvítání kterího si
zasluhuje a jímž stát nás vždy
ku ctí sví nad jiní vynikal
1'an Florjanský narodil se roku
180 i ve Lvoví a ukoníiv studia
reální i vysokou žkolu techni
ckou věnoval se z nabádání přá
tel svých jíž seznali obzvláště
lirásný hlas jeho studiu peveekí
iiiu pod vedením prof (lerbííe a
svétoznáiuího itaUkího mistra
Souvesti)- 1'onejprvo vystoupil
na tníntskíin divadle ve Lvoví
záhy víak získán byl řiditelem
Šubertem pr Národní Divadlo v
1'liize kdo p fadu let byl Opo
rou repertoiru první silou ope
rv iirSÍ h tiiilAckeui eelího obe
censtva i kritiky Přízeň jkou
p Florjanský v Praze polvul ne
má sobi rovního v dějinách divu
din Národního tt jevila se když
umrlce diuitietu okoiuoutmi pil
jd enalciiH-nt tia nťkolik roků v
divadle Vftrsavskím jsa tarn jme
nován ředitelem císařskí ojiery a
prvním tenorem v tak mohutním
projevu všeobecní sympatie jak
dosud v Praze nebyla k umíleňm
vídána Darů kvítínových bylo
takoví množství že jevišti celí
bylo nímí pokryto salvy potlesku
zníly od konce jednoho až do po
íátku následujícího jednání ví
řily nepřetržití tak že iimílec byl
večera toho 47kráte vyvolán Kaž
dá opera ve kteří noví vystoupil
byla vždy novým pronikavým ň-
spíchem n p Florjarmký může
být hrd na svůj rcpertoír který
íítá iižasný vskutku poíet sedm-
lesátisesti oper Nejhlavníjsí z
nich jsou: Prodaná Ncvísta Dali
bor Dví vdovy Tajemství Dímb
tri Dra n i boří v ('echách Ottelo
Violeta AíaAkarní ples Komedi
anti Sedlák kavalír Toska Fra
Diavolo Vílím Tell nuyonotl
Hobert Oábef Mcrlín Asrael Ži
dovka Hábska královna Tn-
hauser Dohrcntfrín Walkura Mi
stři pívcí Norimberští Kueu O
ničili Píková Dáma Halka Jíra-
ínka iiUl Skladatel Cajkovský
yl provedením íilohy DcjjNkího p
Klorjfinskýni tak nadšen Žc vy
mohl mu pohostinní cntfužcmcnt
u carskí o[ery v Petrohradí kde
umílec s ohromným ůspíchem tíž
vystupoval H operou íeskou za
vítal na divadelní výstavu ve
Vídni kdo výkony svýní jež
vzbudily praví nadšení příspíl
mnoho ku hlavnímu vítízstí íeskí
opery nad soutíží evropskou oper
jiných národů Ncjvítsí a nej-
rvníjsí divadla evropská jak
opery Berlínská Hamburská
ražďanská Mnichovská Vídeň
ská opera císařská ba i velká o-
cra v Paříží i divadlo Da Hcala
v Milani chtíJa ho získali pro svá
jevišti Oínila mu neobyčejní'
čestní nabídky p Florjanský
víak lnoucí hluboce k umíní čc-
skímu dal přednost přízní a lásce
obecenstva pražskího před na bíd-
amí jinými Když roku 1 D00 o
lebral se do Varšavy byl častým
lostem v Praze krle obecenstvo
stále znovu výstupu jeho si vyža
dovalo a koneční vrátil h zpít
ňplní Nyní nalčzá se umílce ten-
o na koncertní cestí Amerikou a
ořádal jíž řadu koncertů v New
Yorku Daltímore (flcvelandu
PíttsbiirKii Dufřalo Delroit Koy
Jity atd vcsinís s neobyčejným
ňspíehcm tak že bez výmínky o
pakovány býtí musely ba i na
zpáteční cestí musel p Florjanský
přislíbili že opětní v místech
tich koncerty uspořádá Po Neb
rasee navštíví p Florjanský K-wi-sas
South Dakotu Minnesotu a
VVísconsin P'ak bude mítí řadu
koncertů v ('hicau i na výcho-
dí — 'A koncertů kteří v Nebras
ee dosud pořádá a kterých poíet
ale bude znační rozmnožen zná
my jsou náe dosud následující:
3 února v South Omaha 4 úno
ra ve Wahoo 5 února ve West
on 0 února v Crete 17 února v
Omaze 10 února v South Omazc
druhý koncert a 18 února ve
Wilber
POSLEDNÍ SLOVO
liiK oln N-b 21 ludiitt líu7
Pomalu ale jistí blížíme se k
dobí kdy naSe snaha a přiČiníní
o docílení stolice íeskího jazyka
na státní universitě v Lincoln
Neb dojde k uskutečnění Ať již
snaha naSe korunovány bude nále
žitým úspěchem nebo ne jsme si
vědomi plní sví práce jŽ pro věc
tuto jme vykonali a víme dobře
že nebylo jedni příležitosti
již bychom byli opomenuli užiti
ku prospěchu věci Doufám v Sak
pevni že na5o snahy setkají so n
ÚHpěchiU Mluvil jnelil N kiuicle
lem university i jinými profesory
h tl viiihíit jnou m podnikem na
kUw hioumíui frimiu tolik po
jotýkují najtlc li se ukuteeni V
Ufih m středu ílovík který y w
mohl úkolu tomu podvolili Až
potud jsme si jistí že nebudu ni
kdo klátí jiných překážek
Ovžcm že i potom mohou se vy
skytnoutí nijaká jiní požadavky
regentů universitních Ke&fcnti
budou mítí svojí pravidelnou
schůzí dne 15 února a potom se
lovíme další podrobností
Až potud nase působení a oče
kávaní Nyní přehledneme struč
né nafii činnost
OchIÍ studující nh státní uníver
sítí usnesli se opít ní předložití
peticí před DM of Kcgcnt a ne
jako loni před Dnívcrsítní senát
skládající se z universitních pro
fesorů Požádali jsme za spolu
působení prof lí Šimka a kraja
ny ve státu Nebraskfl aby svýn
vlivem bylí nám lápomoení Kra-
janí jednotlivci i spolky souhla
sili s tímto naSím projevem žá-
lostmí předem vypracovanými
patřičnými podpíay o()atřenýíní
jež zasílány byly na p Václava
DureAo v Omaha Neb Ti kra ja
ní a spolky kteří až dosud tak ne
učinili jicchf učiní tak v dobí nej-
Jižsi nejdíte do 10 února Dne
15 února musí vsc býlí předlože
no regentům Proto kra janí ne
meškejte l Víc pokračovalo dobře
a soubtduí Z tí příčiny jsem o-
rá vnén k nadíjí Že vse soulad-
ní řízeno bude až do poslcdka
Mnoho bylo mluveno i psáno o
mito našem podniku ale až do
sud nebyla podájia žádná zpráva o
poitu českých studujících na uni
versit í Ostatní dříve ani neby-
o možno počet jích bezpeční ur
čit Jest zde více fJcchů než sám
jsem sí jnyslel a počet jích příslím
rokem bude jeslí rozmnožen
Následující studující jsou v uni
versitním kursu: Stanely líartofi
Wm Chaloupka Irvín J Langer
Mallat Otto Wilber Neb} Jícnry
'aumaij Fred W Hofman Wm
J Provazník Svoboda Adolf A
Omaha Neb I Dulta Durchard
U M Straka Kd (doufal David
'íty Neb Dworak M OakdaJe
Neb J F Hladík Plaínvíevv
Neb Einma Křísl Tobías Neb}
Ohancey O L M Hrubeský Oe-
neva Neb Jessíe J Kíllían
Wahoo Neb Otto Kotouč Du
toís Neb J V Kreyčík Píshel-
vílle Neb Jeo S Lero Dur
well Neb Clara O Malick DIoo
mintrtou Neb Jos H Mclccr
mcoln Neb F J Pípal Frank
U Vocisek So Omaha Neb A
A Tenopír Millían Neb Wm
' Vívian Lincoln Neb John W
Wopat Orand Island Neb Jo
Závodský Newman Orovc Neb —
Na hospodářské kolleji na delším
tříletím kursu jsou: L Drodecký
Howells Neb P Košák Dáven-
ort Neb V Kuska Ohíowa
Neb HK Kavan Línwood Neb
O Nerud Dorchesler Neb John
A Prokeš Sehuyler Neb John
Albert Wahoo Neb — Na krát-
kím kursu anebo zimním dlí tu:
Emil A Dažata Howells Neb
10 V Staněk Howells Neb Kuv
L Coufal Sehuyler Neb John
U Dode Morse Bluff Neb J
E Hotový IhvÍKht Neb Frank
Hromádku Milli#ari Neb V J
Kaplan Alkinson Neb Ed Krej-
čí John JI Touí Exeter Neb
Frank Křivohlávek ml Jos mej-
díř Dorebester Neb Jos Kubá-
lek Jauo-s F Wínd Weston
Neb W A PospíSil Piiikuc
Neb 1'Vank Shimerda Wilber
Neb Anton L SteeluT Dodgo
Neb Mibmlav (' Svobodil Hetlil
Neb (ieore Witlla Jos Walla
Liliwood Neb
Zde máme uvedeno 57 studen
tů ze kterých bylo by možno se
hnut větní část k návhtěví íeskí'
třídy Mimo těchto doslechl jsem
že sl Albina Urlcli z Wcslon n
Freil Timek Lynch Neb ho
dlají řapoěítl druhým semestrem
7 uvedených hodlají letošního tu
ku Kraduovati následující i Stan
HartoS Jím H Mdcer V J Pí'
pal J V Kreyčík Jos Závodský
E E Drodecký P KaSek Václav
KiiSkfl a ostatní budou pokraío
vatí ve Hvýeh studiích
Mohl bych se rozhovořili íířňjí
o líto vící ale bylo toho o tito
věci napsáno jíž tolik ž víc bylo
by jíž opakováním Nyní je nut
no vyčkali jak vče bude dále po
kračovali Doufáme že Všichni krajaní
podají nám ruku pomocnou Pro
zatím dík lij i jmínerri ékých stu
dujících vŠeíi krajanfmi a spol
kům za ochotní přispění a spol
kům za apolu působení Jenom
vzájemnou podporou muzejně se
k iiíccmu dopracovat!
John V Kreyčík
„i i imp 11 iiihii1 1 1 m
TRŽNÍ ZPRÁVY
Omaha 2H ledna
Trh pšeničný započal pří cenách
poníkud snížených jež ani později
se valní jiezJepáíly Příznivé zprá
vy z Argentiny a slabá poptávka
za hotoví LyJy příčinou chaloslí
v Liverpoolu a to práví z valní
částí přivodilo í zde snížení cen o
7i e Trh kukuřičný započal po
někud jndle nvfiak ceny z minulí
ho týdne se celkem udržely
Průměrné ceny byly následující:
Pňcníce í 2 tvrdá O0'a—70c č
:i tvrdá m—Wc í 4 tvrdá 02-
5c
Jarku č -'J M—W
Kukuřice l íí žlutá ílOýi č í{ bí
lá i8-{8ve
Oves í :í bílý nr%(' i bílý
IVU
Žito h 2 5íM č 3 57'íc
Dovoz dobytka hovízího byl
sluSný Následkcra zpozdíní m
vlaků zahájen byl trochu pozdí
ale pří dobré poptávce se strany
naktipovačů pro místní nakládar
ny Sel dobytek dobře na odbyt
Trh na dobytek vepřový jehož
ři vezeno !ylo do trhu as 7200 ku
sů byl dosti čilý pří cenách o 5
až 10c vyšších proti oním z konce
minulého týdne Dnes placeny
nejvyífií ceny za dobytek vepřový
od r 1903
Průměrní ceny byly následující:
Voli jknf nt ftjJpí 1120— UW
Jslovke 300 — 12(1
Voli ku krmení 2fiS — 121
iVasiita prostřftrlní fl75 — ůlVfa
'rsmúh i(iVk fl70— J72i
Ovfio mřjtepSÍ 535—560
Tehíata 700—740
Vejce íerstvé tucet 22c
Máslo z m&nliren lb 25— 2J
MM tatmkttkd iiftjlnpíí lb 21— 22J
WJcpicf lb Va
ICohnutl lb Cc
Kackny lb 0— 10fl
Husy lij i 8—06
Krocaní lb 10— U
NAŠIM ODBĚRATELŮM I
Při prohlídce našich kněh shle
dali jsme že celá řada naiich od-
bératelů vzdor tomu že list je
úžasně levný dluhuje často za ni
kolik roků My máme také četné
závazky a veliká vydání Platiti
musíme hned a hotové List sna
žíme te den ze dne zdokonalili ale
snahy naše zůstávají nedoceněny
Žádáme ty kteří za list dluhují
aby neotáleli déle a dlužné obnosy
zapravill
Vyd "Pokroku"
PŘIJME SE SPOLEČNÍK
do vzorní zařfzeního hostincw v
ryze českem místečku uirostífd
velkí české osady Tomu jenl
vyznft v živnosti hostinské bu
de dána nřednost Po nMrmA
bostíiieo i se vSíui zařlžeiiíin nro-
najmo u výhodných podmínek
1'fihlAsky příjlmft t ochoty MPo
krok Západu" Ornahs Neb tk