Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 30, 1907, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Zpráva ČSDPJ za čtvrté ítvrtlctí
Členů 1906 PfcÍJKM Člcni l'K7
1 říjnu v hotovosti + l'J5t0!)
Úroky 12000 4
210 Svatopluk él 217 10Vi: 'ifilMM
30 Mimiožech 2 r :iíro
169 Blovan í 3 201 lOliW 205í!KI
147 Karel Havlíček é 4 111 28520 120183
02 Hratří v Kruh c 5 98 19007 05145
G2 1 A Komenský é G 70 13750 1U2C0
21 Karel Veliký é 7 22 4100 0000
78 Kovnost é H 80 17119 103902
50 Oeská Koruna é 9 50 10200
04 Oeehoslovan é 10 71 18559 01112
30 Čechie L 11 39 " JOjOt 21931
CO Chrudim č 12 70 12180 93557
30 Český Lev é 13 31 5720 0140
13 h Klácel é 14 21 4037 7053
07 Jan JIu é 15 09 15731 20080
29 Bratří Heveru é 18 27 5018 20045
13 Heverní Hvězda Č 19 21 5395 1001
Jiří 1'odébnidský ř 20 15 2790 4249
Pokrok h 21 17 3175
1180 Celkem 1322 l 28942
Zprávu neposlali Ja
Vydání: fi'kA Komun e 37112
J4 říjnu ItiHiiraicft 1000 l'!eelioloVn ( JO 68441
11 října A F Vrtl jízda ťVehíe í 11 'Só38
dlužil! 400 Chrudim L 12 4710-1
11 říjnu M F JíaStýř jízda Tenký Jev S J4
a služní fifJO Udirníř KIAed ř- 11 113-71
11 října MVal-k Jizda u služní 200 Jun línu í ]S 67fl67
l i října F A Krch ecta do ' brit"ka í 10 H10
Omnhy 4000 Hratřl Heveru A 18 £H7
14 října F A Krch m t#tl Mtyrrnf Hvízdá Č 10 10467
tlotl dlužné 5000 Jiří Poděbradský l 2't llflM
14 října M A Krch nájem 1200 Pokrok í 21 fi'ř23
4 pros Orgán za září říjen
rt ítojml j s~~
litf pro K'v4iwfrťuinrfrií
nadaci
81 pro ! h Dolin 111 líkař
31 pros FA Krch poíloV ntd
lí I!'
50000
860
360
Cctt vydání
Příjem
Vydání
17007 1
$428942
70071
t I i $ I i
Zbývá v pokladní WiMlt
Stav jmžníj
Pod úroky úložno
V llOtOVONtl
V diplomech knihách tl
♦2100000
368871
&25014CJ
12W
23
Poíet členu 1 října
Získáno
i § t i t t i
1322
My nížepHaný výbor účetní
dhledali jme po bedlivém zkou
mání knžh Velko-tajiíjoníka a
Velko-pokl Ž knihy w úplnS
hhodují
Dáno dne 0 ledna 1907 v Ht
Toul Mínn
Antonín Vrtíí F M Wrabek
Frank Mixa
Účetní výbor
V Lásce Bratrství a Svornosti
předkládají Členstvu 0 S V V J
Frank Skok Franta A Krch
pokladník tajemník
Příjem za rok 1906:
1 ledna 1900 v pokladnč $100313
KamMoy Co z půjčky COO00
Úroky 82332
Svatopluk d 1 172766
Mladočetb L 2 24538
Hlovan L 3 142457
Kaní Havlíček L 4 107005
llratřl v Kruh é 5 80209
Jan Anton KomciiHký í 0 44482
Kar4 Wliký Č 7 15906
Buvnont A 8 03982
Z KRUHŮ Č S D P J
HNU CITY Minn — Ctřná re
ilakcf orgánu CSDIM! H bratr
Hkým podravcin ynsílAm vám vý
Kledek volby ňfedníkň iro rok
1907: Ant Váňou před-da Jati
Hhnmbftuer inÍHtopředMln Cyrill
Kňiw tajemník s Matéj 1'roeháka
úřitník Frantiík J 1'ávek po
kladník i John fitochl dftvřrnlki
nfHtra Anna Alochlová pr£iodky
liřj Mri Chiuflíková vnitřní
atrúli Maří lSniibná venkovní
končící dnem 31 pros 1906
(w za rU I00 ♦I21H0CH
Vydání za rok 1006:
7 umrlí ♦lWOOO
FloŽew (! úroky 250000
Tínk SMM
Služní -11900
' VhIovhí i'38ií
Uďh(-
flirnn vydání 8íMft7
Výkaz člentva:
'oíet íleno din poslední zprávy 1184
'řlntnuplýeh J HO
Od tArb '! odvAlf
Z'fnf i-lycb -
(ídHtouplýcb
7
n
4
bvft k (inirOjí fiadací opřfi v
t 4 t t $ I I f i
t I I t I 1
1322
Výkaz jmí ní:
f'lirnný příjem
♦ 1218068
859167
ř'limní vydání
Zty v4 v pokladns
♦VM71
(?mrtní fond obuíM
♦1967056
Záložní fond obnáil
t $ t t i i
078505
Na rfizné vydání
(MHOHI
Wkam rovní ♦2545681
Výdeja pro 311 Úřadovnu přesahovali:
Za tok 1905 7flV8H $2545881
Za rok 1006 10742 86780
$86780 $246S71
Příčina tobo ž mnohá npolky po
tilají poplatek 111 řado v o ii poza
du iiiítto ku !''! ii
Stav jmční:
l'(d úroky
V pokladnu
V diplomi'1'h tttd
210000f)
358871
42580
Jiníril Ifdnot)'
2501451
Hchúe konití budeme ja
ko dřiví kudlou druhou neibMI v
iimkÍcÍ Miifníin vám oznámit h
zf-mřel naru opřtufi jedou bratr a
iíom FrantiM k J Uadlý v htáří 25
N t I lvi to milý hodný a upořA
daný bratr a f h přh"iny víiohni
opravdu elíiue j'h ztrátu Drail
l)rntř a M'try vynaunnm mí vío
moní aby Jednota m4n vidy
Iji-ti vrAttnla k radosti náa vSeh
l my krAťlmo ku přrdu V poled
ni lutii aehftři uv'dll jttto do pol
ku naioho dva iiové bntry u iic
Václava Humla a Ju8 1'lívu !)
8ťt daliííeh čekanou bud uvedeno
v příití wehfizí Víechna čimt a
chvála budiž tČm bratrftm kteří
mm o rozmnožení členu tak utarají
iínttří tajemníeí plna Nrdco přeji
vám bysto 8 v přífilím orgánu
mohli poeblubití takó takovým po-tčí-m
nových čekancfi H pozdní-Ví-m
('yríli Kft8 taj
NKW IMíAíllJi Mírin--í3Čnč
pořolatelstvo orgánu I V viúorohA
nehfti naSeho č 5 bylo ujednáno
aby odbýval výroční plux n vý
ílčlek aby darovAu byl na hodiny
které přijdou do včže novčho Ita
tolíekčho koulela v owadtf Novo
pražwkč Abava odbývala o dno
10 Jedna a výdělek jeNt 17705
Tyto penízy uloženy Jmou na novo
pražnkčm banku tak nazvančm
Fírat National Italik a peníze ty
vypíaeeny budou na požAdání —
Včtfiína členil upolku naelio ms vy
niiMnažila aby návítčva byla co
možno nejltojnčjAÍ vláíúií vžak
(líiehvalu v prodAvmí Jíslkíl inIu
huje í bratr Vojíčch KubeÍ Mno
hým krijanrim bylo to divnč U
upohdť ukk kterýž ju neodvMým a
který není vázán na Manový kato
líekčho koulela Mlará o o hodiny
která mají býlí na včŽÍ kowteJní
Clenová iiažebo upolku přísli k fi
Hlídku že hodiny tyto budou
chloubou a okrafcoti naiíeho mčta
a budou ukazovatl hn každčmu
jednotlivé! n( ú je wirýfleiif ja
kčhokoliv Dne Jí) Jedna odbýval
Sbor pražských liawčft výroční
plfN v 8Íní bratří ilyhákft a ee)ý
éítý výno8 rovnčž bude včnován
na hodiny Kbor h8ičfj zHkal hin
i hudebníky Wet New rriRiie
Itarid rtplnč zdarma Hbor hahíčft
má ČÍMtčho výdělku I0700
ločimí dne J! ledna bylo Velmi
nepříznivá Odpoledne počala míč
bová bouře takže návAtčva neby
la velká 7 venkova nemohl we
zábavy xiíčafctiiíti Žádný K naftí
hpolková zábavá novopražžlí mlád
ci pp Kybák a Miekii8 darovali
nim 2 nudy chmeloviny takŽo
nám uíetříJí $1200 a bratří Hýbá-
kovč darovali nám rfizná wtuhy
úplnčj zdarma — V MouModnim mč
utečku Jordán mají jen laoínč včŽ
ní hodiny vwak pří jejíeh tlukotu
povžímno 8Í jich každý cizinec
který do mčnta zavítá Dá 8i oče
kávat ím v lak velké oxadč jako
je novopražnká webero hh dobro
volných přÍHpčvkTi od jednotlí ven
tolik hi budím 80 mocí zakoupili
iiAdberné hodiny VždyC nebudou
pouB jiro jítý ča budo to pa
mátka pro Novou 1'rahu a okolí na
delí čawy Ku konci musím 8 též
zmínití fa do8taI jwm pozvánku
od pana Karla Funfára z Myrtle
bych Kučantníi hh zábavy 8polku č
0 Jan Amox Komenský kteráž ko
nala g dno lil prosince Xábavy
této jsem wo 8učatnil a n tamními
bratry velíce pčknč 80 pobavil Vři
zábavé této fičínkoval orcheatr f
ftredlfiv Mezí hudebníky byl tčž
p Hvambaeh dobřw známý í v
zdej4írn okolí Na Nový Uok chy
8tnl jm-ui ne jetí donň vwak na
stanici Myrtle osud tomu clitel ji
nak Setkal jsem 80 opčtnč s p
Svambachem Fravil mnč ž jede
hrát do mčsta London 1'ončvadž
už dávno slýchal jsem o Londýnu
Že jeNt to nejvčtií ničsto SVČtft po
jala mne neodolatelná touha po
cestováni a jel jsem opčt až do
Londýna První den byl unit) prii
vodčím ii Jan Avambach alo dru
hčho dno trefil jm-m již víudu sám
I'íí zábavo v LondýnA hrAl český
orchestr jod řízením p IVrlika
VrUina účastníku tčto zAbavy by
li iiaííneí V mčstč tom jest tčž
český obehodnlk pan Jun íaikeS
který vlastni elovatoi' na obili a
skludUtu tM stavebním dřívím K
hvviii U iipiilkuiu jest p Luke
volti t) ňsluum a proto obehot
tuk jřuauioiíitý Tímto končím nvň
ii'íU H přAníiu vieho tlobra
viťiu Uiiijantiiu v hov m luio ina
iiieiiftin Hti v íietó Ant F VrtU
WILLOW HIVFIÍ Mínu - (X
redakey orAnul VŽdy n velikou
nedočkavostí ČekAin na oriřán ro-
krok Západu neboť se vnčm na
cliází množství užitečné četby
)Ale dozvím se jak naSo spoliiso-
siry a spolubratři pokračují Velí
ce mno tčší že Jednota linie zdár
né ku předu pokračuje Jen tak
lúle milení bratřil Osvojme si
leshn "Ituďme svorní a poznejmy
sami sebel" A zdar nás jisté ne
mine Nízké osočování jednotily-
eň jest velíce nehezkým tik a zem n
snižování celku Jest opětné nečest
né Tohoto by h mé každý bratr
a každá sestra střežit Tak 8talo
se že naše číslo 150 bylo nemístné
snižováno a osočováno Jest to
uepčknf' a nesliiíié A zvláště
mezí námi Čechy by se to díti ne
mejo Nechci se rozeplsovutl n
om jakým způsobem číslo na5y
snižováno bylo ale pravím žo jfl
o nehezké Mčla jsem pž neko
Ccsko-SlovDČInlcké PodpJed
6ckoBlov Dělnické Podp Jed
ro slily oíleí mi' (ípiid od řeky
MUwlrtHijipf Jnkož I jro WIk
eoasln a Mlciilnn
Jllivnl JfcdnoU v Ht PauI MlíiDflKOta
ffřiidnlei ň'i'(iilin výborem mi ha-
ťu (iťlikťiii kuWlio řlvillelí niifťf
výsledky Jediiliuí uveřejňoviiny budou
orfton Jlialitttva a Iíim spnolein
NpniHy veškerou ziiíonost Mnít)
Vidkofiřaniilol Jsou:
při-dm-da Váfditv Ty ra Jlopklns
Mínu 2 MÍHlo-píed M F mkiit Kew
nijue Ml ii a Tíijeiiiiilk IV A Krh
mi Pnul Minu Pokladník lr Hkok
Hi pani Mhii III llř í')mrlen h
(ldun líó II 7l li Hlr Ht JOiiiI Mína
rřiidovmi 542 W 71 b Ht Ht Paul
Minii
pr&vy él vi l letní ozniiinovany lindoii
Orální lediioly v dubnu řervenci
říjnu lednu
Hlovan é Ul Bt Faul Mina
odbývll svi selifi kiiřdou 2 neděli v
niéfi'í v síní JOor Předmoiii Mnrlln
Kepl S70 Tiiwenrora Ht aiísto před
MutM Jitiký 'III Jlukn Ht tnj 571
W 71 li Ht 0ietník Frank W-lkn 417
Crí" Ht pokludník Frimk lliuizal 721
VV 71b Ht dfivřrník Matfj VAlek 253
JÍHimoiid Ht prAvodél J runk irlanek
M Miisacbuea Mt proporef nik Alb
Korba IÍ00 Orrla Ht vnitřní stríí Jos
Holřiled 0m ílniiloa Ht venkovní straž
Alb Hinnei! 417 Jlukn Ht miirtól Frank
Kli ba 0H5 řniio Ht výbor inj'-tku
V Vondra '!(S7 Arbor Ht
Kanil Havlíček Borovský l IV
MlnneupollM Mínn
a í t i t M tmi é !!(
oiiiivvfi vi aenri?" nnmnu i ncuisii v
iiiAnícI v {e({iiiiN Kuli -' Ht k CtuUr
tive Hlíir! předsuda Fr Uejidimiin
iředoda JoMcf Ilulbi iiiÍNtopřudMiMÍa
Knrid llálek tiil"innlk Jos K Hrfimek
lili Jluroii Ht M F úMiiík Joneř fteřl
(ÍI8 línroii Ht H I-' pokladník lna Stra-
řebla '!'!' Ontario Ht H K
0 V v Novó 1'raze Mlnn
odbývá hv6 sebdze každou 4 nudili v
myslel J-ředNeda Fr M Korbel iriíxto-
led Jan V Hlmofi Metni A V Vr
tí tajemník Matěj F Jlalitýř poklad
ník Fr Poiníj! prftvodří Fr Hrabce
vnitřní Kiraz V oj KubeA ven HtrftZ kr
Kubik dŮvřrník Mat Poniíje
J A Komcnaký CV1 Hayward Minu
ndbývA ave mlífizii 1 nedali v meír-
PřeilMcda Kan-I Fiinřftr mUto předmida
Anton ČVcb tajemník lamei l'erlík
London Minn úéHník Albert Pacov
ský pokladník Jitím Aredl piňvodňl
Anton llrablik dfivérnlk Jon Plevka
lra?e lan Piu-ovhký F Funřftr lientul
vlor Frank Híiek Anton llruMk a
JoHiř PraUner
Krl Vflliký C VII Nov Třeboft
MlíiiHiHota
0 1bývA sví 'liňn knřdou :i nedMl v
01 -wíel Předtcdn Vojt ťblíř MotitK"
niy Mínu tajemník Váe Fdl Kil
kfiiny Minn pokladník Jan H Fili
lk výlmr iiťijitku Jan Klain Jan
Nnxka mhiM'i- Jan H Klain
Hovjíost t VIII Owítonna Mlnn
ndhývá uví i'liui' kaídoii {I iit-diMi v
iitnll v I bod oilol v Hild f'Hl'K
pndxida Addf lliúk inítopřededa
Fibiiiiiiiii lltiiik tiij-miilk Ant J Va-
m hio 114 W Wíiena Ht úít-tník Jon
i liiiiidík pokladník Frank 1 1 A V ItFP
i 1 (Krtluiioft Minu ti v"l t Ant
Knblsld vníllnl tiA Jo l!avý
Hoktind ulili I'ink la lina pitt'iinf
nik Ju Ki'bi-iniin diHniók J'n V
1'llhlUI
ťmki Koruny t IX I't ťity Mína
illiMÚ vd liiun kMo - ti'tlk V
Imi li ! ti I lm i nd)id l'i i " '11 Abt
Urátu příležitost Vhtoupltl bezplat
né do anglického Hpolku kolikrá
te u pro mnu příňli aly jucm Če
ška a proto přirozené dávám vždy
přednost českému sdružení My
slím fa to je cesta nejsprávniíjší
Každý kdo do spolku vstoupí má
pracovat! pro dobro spolku a ne
pro roztržky Kdo by tak praco
vat! iieclitčl učiní nejlčpy když
Že spolku Českého vystoupí a dá
se do ozonarodiniio lam ony
'čejné náš človřk ničemu nerozumí
'n co mu předáci poručí to vyjíoná
Tak vyprávéla mi jistá paní jež
u uiiKlického sjíolku no nalézá jak
jí poručili aby toho a toho dne
připravila dort že budou pořádat
( večírek Nu zkrátka naší kraja
(né chtějí aby jím bylo poroučeno
ovšem Že ne od krajana Osmélme
se a zmoudřeme a zdar náM jisté
nemine V sesterské ňeté
' Mario Neklidova pokl
VnňoiiK iiilntoiřeilHeila Jun Hebniiibaur-r
lajemiiík Cyril KCt Metnik Mlko Pro
eblika pokladník Frank Pavr-k prA
vtnUl Mario Htocbl
Čoclioiilovan C X Olivia Mina
odbývl SVŮ SfbĎn dřiiboil linddl V lil'
nlei o 1 bod odpol Předida Karel
Kobn inítopřdnoda Matřj Pctříékn
taimiiík Karel Publik JlFP No 6
eettiík VAfl W 1'biybart jokladnlk l
Pekfink prAvodřl Jan ftíndelňř vnitř
Mrlž František Klí venkovní dtrfi
Jakub Pivek výbor máj na lil roky
Vojt JhM Metni výbor Jan HebAnřl
Frá nt IIiivIIhIi Vňe HjfevMck
Úocliiii í X v Ho Oinab Neb
odbývá nv7 Hiliňe kašlou '2 slřcdtl V
'niíslel V 8 bod verer V Nfirodui Híni
mt lil a 1J ti lid PlcdNcda Jan (Utvvny
i!0 a í ul mÍNto přfl Jun Kubnl la
jemnik Adolf ZezulAk 1!£H No W) Htř„
Metník Jan Jllafcek )Si!0 q Ht pokl
JoMeř VoNiicck lil H Ht prfjyodť To-
mdft lieriin vnitřní utrflz VAe Huebý
venkovní strfit Jom-f JloltibCíř
Chrudim C XII v Hacln Wl
odbýv4 sví ncbftwt každou třeli ndel
V iiieníí-i ve 2 bod odpol Fř Hiller
I
dedMedu) Jon llavlina mÍHtopřed) M
Doui-ba tnjiiinrilk Aut Doležal utru
iiíks Fr Tariiý pokladník I AI VW
utřel prfivodžlj Kmil Teplý stráží Váe
Frídl jraporeřník} Jon Pusek aovfř
nik Úeský Um C XIII v Boařorth Rod
wood Co Mlnn
odbývl mdiňzo každou druboii tifdlí v
nudil i 1'řeHi-da Kar Koutek niíittopřrd
Ván Pintulka tajemník Jan Ponekaný
Heařortli Minu iiíi-lnlk Ant Kotval
pokladník Jos HuietYtk Heařorlb Minn
prAvodél Ant Zajíc vnitřní stra V4c
Prantner veiik strli Hlínou Helřert
Ladlnilr Klácel t XIV Tuncobit Win
oilbývá NcliA každou drubou nedřll v
nííHlel Před Albert Kuía míntopíed
V Kin tajemník James lluiiuuk úet
Jomef Koukl pokladník Jos Krntinlec
prAvodél AloU Hturaa vnitř stráž John
Truhlař
Jan Hun t XV Hopklna Mlnn
odbývl své Mchůzii každý druhý pátek v
8 bod v síni br Jos TotuAka Předanila
Jon llromátko mlutopřod Jos Atípá
nek tajemník Hed Hromádko Hop
kinit Minn úAetník Ván KAžiéka Ht
Iouírf Park Mínn pokladník John
Hlinka dňveruík Jos Hejda prAvodél
Frank líejdu vnitřní strát Fr Klouda
Bratři řievoru t XVIII Drywood WU
odbývá svá scIiAzo každou dnihoj nedělí
v iníHÍel Předaeda Jan Forman inliiť
ředHoda Jon JoNÍfek tajemník Josef
FuebM úMník Hob JoNÍfck pokladník
Jon Vlnmiík ir5vodél Htfp Najbrt
feovernl Ilvéieda t XIX Broworvllle
Minnesota
odbývá Nvá Ni-liAo každou druhou ne
děli v uiénlr-l přodwda F íl Hrabtie
inlutopředmdu A Červený tnjeuiulk Fr
Ilavid KFH No 1 Mi-tulk Jim Havlík
pokladník IuiU Motl piúvodéi Albert
Minář vnitřní Htráž 1 (' Hrubec venk
Mtráž Jon Mik 4 ddvémlk Alb Minář
v ítromrvílle Minu
Jiti rod6brdký 6 XX Wlllow Htvr
Minnesota
Předteda Fritnt MatuAka nilntopltdie'
da Tom Lilníks tajemník Jon Hruběl
Hturueon Lnke Minu l!l'l Na 1 iV
ret nik Frank áb-nký pokbtduli-e Martu
Nebudu průvodci Jowt-fa álmká
Pokrok XXI OmaU Nb
odbývá tá mbň# kaldý ítvrtek ř
měniči v Ud brJ V KuSpara jii 1S
ul A Mou F Novák předku Fr Kra-jiči-k
inlutopfiiťittdkyiiAi UuVr ('bar
vat n-HHl Ibtwsrd Ht tjinlk Ar
llbidik nik i J V Ktpar poklad
niki A a to a KrajUVk průvodní AKul
IluiliékH vnitř irá Tem ]Hitk tm
iiAí pl Attna Marti J F Přl- a
Ji m výbr iiialetkui V Phbjl 44
vímtk a tr (I 8itti4ak1 pl Ukaf