Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 30, 1907, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    11
MONIIEOVA NAUKA
IVorafavll nu !iíií iMiívfiliiíli'i klu
tm " KodK iKf " v l'wit City
in j'iílvii!) M "kotu r
(Viluř l(nl'U u
Xii Nláviijb'ích okolmalí ny
jno ' nikdy nemíchali do zále
žitostí evropských (i také nemíní
lne ewopukýu Modlám překáželi
Ale ollílio llámdové ktel phhlá
Ctili nvoJÍ neodvÍNbwl li obdrželi jí
lí ZííMulnijl í mií podpory Tu
svobodu jejích my jsme dl"1 zúkn
101 píiroef0ill llZJlilJÍ I Z lé píí
éíuy nemohli bychom nečinná píí
blížili iii pokusy jež mají ii ň
Vl je utiskovali HmJ Hiáty by
ly plni' oprú vnéliy 0110 míchání k"
do americké politiky považovali
n ioinířcwlo'! proti Mpoj Hfáfům
Jest to nemožné aby opojení
mocno! I méjy míchali lo u
meríeké politiky zavéNfl 11 roz
táhnout! aVojí polílj('(OU HOUNÍM'
vil do amerického poovéla bez
ohrožování oiiíilio míru a našeho
blaha S'em'ížcmc véřit že míl
bratří v ižní Americe by tuko
vou Noustiivu vedli ze vé vIiinI
ni vůle ímI přeuvédcení Jíní to
nemožné abychom pohlíželi na tu
koví vtírání jakýmkoliv zpŮo
bcm lhostejností"
Xiklioluí kořen celé !é(o muky
jfht že cvropuké mocnoMÍ mají ní
Uedéfi výeh záležíloMÍ 11 otázek
11 nemají pražádného práva Nimží
lí n znící ti ulabé ale nadějné n
publiky jího americké které lou
dobou Nimžíly n vyprostili ze jim
pinékébo líylo to Nmélé a!
velkodusné prohlášení ochrany
víléí novelu o život zápasícím re
publikám Kvropským mocnoMcm
iifi to dána oMlrá 11 jasná výtra
lni že lu-Hiní níéítí malé alabé
jiuoy americké n že zemé ze kle
rýeh vypuzenu byla evropaká ou
ta víi vládní nesmějí býlí před
mětem choutek hrabivých ucíi v
lil -I Ti evropských
Tolo velkoduáné prohlášení 11
valilo nit ií4 národ velkou odpo
véiliioht Tím yiiijiil oiS udrinl
nIimiovínKo wjrí oilltojn' j vý
1'oju Mylo to v tltt)l' kdy ro
fulIíkrt oitM' ly)i fcíimi viMomlm
vliiNtciii'1'kýio J)iiř-li ieoflvíloNti
NÍlní přfvJiijil v kruzích jiolítl
ekych hfa'm$vh í vJoJníf-h
Hnlcc niroíjji iirioloviilo x rmd
porážkou Afi(ílí) ve dvou vAIkíeh
iiíd byl iui1m'o pro obneií xuoio
Nprivu iirodií neodvílot Ne
bylo tudíž divu žh Í[im llyh
republik jíboiiiiicríckýeli m xvojí
H'olvíiowt vzbiizovl blubolťý
woueít 11 poutní pozornou! í ú-j'-m
luiíí republiky
NVií nirod nemohl bleiltí Ibo
hlfjflé ni tento Zi'pjX Itylo fo v
A jmu 11 ku propéi'}iu íuiAÍ velkí
(publiky by z tiVkti jižních ze
mí uéíiéiiy byly zdrnvY- a níIu re
publiky nby jinudy lieiidv'idontí
svobody 11 mí rodní wnnoxprívy no
Miíly ji ti[eviMiviily jut pud' iimc
rícké A tyto nkolrioHtí douueo
vnly nimi republiku by roztáljbi
nvojí oclifjiunou ruku nud omniem
11 životem MK!erkýYli republik n
elininibi je před Útoky 11 poimty
evrupMkého koncertu
Tuto ni rodní zixmbi pokruéfi
víi lit h Itiiiboi ilobou moderního
pokroku ji bytu vyklnliíiui db po
Iřcbiýeli okolrioKti luiždebo pf
pobl 0 „)y Jejílirt prohliiíe
il byla AmíiiIií toto podrobenu
loUbki politickým píetfeMUll
nic vdy vyíla nich vlt'ut' Vy
in její nitllii UÚ ííroveň vltéz
nou její dráhu
1'rvní důležitý pílpíid udál ne
i-il ltidy preidentj 'ukil v roku
HIV (Htlot hriniíť Oreyonu
nulii btí I ttii4(un Hv de
i-r i'iťi rotil vboluii k Anuhi
liUMpnli) kioiceit téí ditcl yíikro
čití proti piítťenl htAtu TtHu
b I ttii 1'foiďnt l"tlk rhtnč vy
fcitiupil 1 tudii'oífué učinil vy
kbid Moii!cMy iumky jitPiíitVjil t
Mhl licí lik% ltl H j ho před
ehfulce Ve Miifru powelntvl pnivih
"MA to býlí JiiMift 11 lireilYj pro
hJá4cní celému nvHu jiiko íiiS 11
Ntiinovený eí! 11 nmh ím tMud
evropNki kolonie neb držebnont
lient bít! iiíícnil bez nníelni
n volení v kterékoliv r7iil i wevero
i 1 i i 1 M t ittá
iiiieriekílio iioioNvelii Dui o
známeno bylo veřejní fa mm vli
dii nehýbl by Jhoitejnou kdyby
01 rov kiibiniký přepiiMtn byl
vládoir'Éi!iiiř'bikou i-Viiiicli nebo
Anglií Ile tohoto výkbidu pre
NÍdelilii 1'olkii velmoer klerA mí
ly oindy nebo držebnoiti v Ame
ťivt nemohly tyto jiným vládám
pepuittí bez výitlovnMio Nvolení
nuieríek vlády
Druhý přípiid který vyŽidovil
ukrocení 11116Í vlády pro porue=
ní leMn ánidy byl proti Fmnell
ve Vliilřníeh áležitoNtech Mexiku
V lob' NÍly byl národ náí rozdvo
jen a roztržen hotibnou válkou
domáeb V dob1 kdy íihS národ
mue Hopnout i váeehny Nvá íly
uby nehoviil NVojí domácí cell
voní v dob' kdy národ náí nemel
éiiNU nul hmotných proitředkft by
ehrmitl mohl jiná národy Frnn
eío ehytře využílkoviibt této krl
tíelsY? doby n uchvátili! Mexbo
Obrojenou mocí zniíhi tiimnřjwí
vlálu n nu trunkách teto vlády po
tlivíbt nioniirehíí evropukou po
riikoinkýiii Mnxmilíánem Hylo
to olevcná hnnební ponížení
Monreovy nnuky v dob' kdy náí
národ byl mnlomoeným opHtl ho
proti zbiibélámu uchvácení 11 zni
čení Máviijícíbo Jiárodu iimeriek
ho íeMt to jeden říu h nkutek
který vždy bude vihiitl !lu muy
4 loibélhtví tm mluvná ilíjíny
friincoiizikého národu
delíioíb' ho ulííílfi krutá hdilo
eívílií války tu záNtupel iiiiní vlá
dy iiemehkwll uvřdomíti Fnineíí
že její ukrocení je vtírání do vlád
nich xálcžítoMl Ncnteriká republi
ky jimeríeká toť pníví Frmeie
uetrvnlo dlouho Aíiixmílíán ná
ilroj l'Vnneie byl zoitřeleu 11 nie
íeuí republikl bybt lielirálřlltt
Třetí přípiul doiud nevymizel
ujjSÍ pjiuitl Dne J7 proiilnee
IHÍI5 prenídent ('levebind píekvi
pil eelý Nvct zvláštním poelilvím
týkiijíeíeni e hmníř! mel republi
kou venzucikou A winflíekou dr
žebnoMÍ IWIntvl bylo pravou
bomí)ou do lichých kruhft diplo
matického mvcIji Americký národ
trnul nud přínowtí ráznowtí ft
tméloNlí tohoto poNchlví Když ne
lid vpimiitovid % prvního záchvu
tu překvipení !u bylo inidňení
oubliMi a chvály do nekonečnu
l'reídent pouze udeřil nit víe-
oheenou Ntriiuu eítu ameríckíJio
lidu AiiKlíe tvrdila že por me
zi VelieziielNkoil republikou II lili
ilíekou držebiioNlí nepodléhá Mou
reové áNjnlé Náí preNÍdeiit a
tjnl opáéué MtaiiovUko n prohlňiíl
h táž příéína která nutí evrop
%Uý koncert aby udržoval rovno
váhu ve itarém ivélé nutí též
Kpoj Státy aby udržovali nvreho
vnuoNt ve Nvété novém Když ní
iiniílieký zahraniční míniMr Ntcžo
val ž tuto nauka má podivné
nové 11 íiroké míněni americký
preMÍdent odpovédcl "Uez dlou
liýeh diivodu nebude na Akodu IA
ti náhled že unika 11a které i
meríeký národ Ntojl je NÍlná 11
zdravá proto její ziehování je
lul'ité pro ufk mír a pro umní
bepeéuo)! Je potřebná k udrŽo
vání celíitvoNti niiíifh hvohodných
ú-ilavil h pro unii formu vládní
UiVNleiu Hpoj Stttft jeNt tuto mi-
uku přípUNobitl každému utupní
iuimIki pokroku 11 národního po
kroku A tato lumku iiemftŽe no
xtát mrtvou ibikud iimm' republiku
íije A pakli rovnováhu je Npi'it
vedlivou přivinou pni žáilivmi Ktii
i"ut rnei mocemi Nt archo uvitu m
předlili' leot ťipbtA lievkíiiuivoti
Jcht záchov Ani Moíitcov v nauky
hvM ititoti llrtwtho lidu M IlUkl
IAdv iVkittc
izirjrr 'wj&jwjvá
!4pw )
so iiclipeti
riniá krev J"Nt ílvot
'1fMVÍ MvKub
g NoÍÍÍhííI krov í
fk kavIiiCiim hlavni iipř4dky fa- h
ty IihIhii kAyt yjiipittnířin m(U
NKiřH ikoieJf hI#
Pi ANKUkl KocuIk
m
1
mm
1
Wh
im
přehni odít ra 11 í i
é krev vyltíb Ř
P é
jf CeoMOc láhev
NéloMlb#n41M itťdUkO Ůflttiá I Ombf 1 TnkOV itlt
Elogtmtnfi zařízený HOSTINEC
Urýt rlitl
Too nsro-vcilr IAM tž 15 11 Howanl ni
}Mnf Krogflv "Ctthluel" n u Jukoí I u#JMI l
lahvoví Nu aklailó Ii4 {ou tu wpJIijI vtnn Jmii4 llkry vborsé
dyutnlky ('hutní řlSku-k 1)0 ru
i 1 V- IU TAH NÚVAV
I yivtvn irijiiuu „ — ——
I The I uter milionu I Lund
and Irivestinent Co Inc
(Kapitál $50000 boto splaceoo $25000)
Mi v prodeji Ntatlaíctf akrů pozumkft vzdílaných I nc
vzdéJanýeh vo vloch t4tch yápftdních n Kunadž mftjetky
řttrmcruké tivbaml I bR ntnvnh jakož I majetky rnřtké
1'roNtřoilkujo proiUje I koupS majetků movitých i nemo
vitých dále půjčky pojiSt&nf proti ohni a prohlíží ftbutrakty
l'říSt5 uveřejnžn bude DDznam pozemků
Admmijtei
HNATIONAL LUD & II
518 Jíco Itiilldlng Oimilut Neb
Tli INTGHNATIONAL LUD & IHVBSTMBNT CO
v r n
in 71
0 D □ 0 0
H potéNcním můžeme oznámili veřejnoNlí ž jxme úplné a v každé podrobnowtl vyho
vili požadavkům ikonu o éÍNlých potravlnáeh a lécích tak Že i nu ilálo mohou Hevo
nrvy vyhláSená léky prodávány býtl po celá Americe
Každý lék vypravený z naSeho závodu jct opatřen nu obnlu pútvrzením ž vSem
požadavkům zákonu bylo vyliovéno Toto potvrzení v orÍKÍnáln nalézá ho uloženo u
vládního tajemníku zemédélNtví vo WiihliínKtonu 1) O juk Nlanovcno paragrafem devá
tým řeéeného národního zákonu i
"NO 1005 — (JUARANTEED UNDER THE FOOD "
AND DRUOS ACT JUNE 30 1000"
V éeském překladu to znamená s "Číulo 1005 — Zaručeno dle zákona o potravinách a
lécích ze dne 30 června 1900" To znamená Že BEVKKOVY HOMNNft LÉKY no-
jou nijak v přípruvé poriiM iiy ani neHprávné znamenány u žo proto mohou býtl jako upo
lehlivá u Ntátuíj zaruéené prodávány i kupovány Ochotné mohli jkuio vyhovétí požadav
kům tohoto nového zákona jelikož na5e léky VŽDY byly připravovány dle žÍBtS védě
ekýeh zásad pří éemž náležité dbáno yáxad u pntvidtd lékárnických předepHaných Kar
makopií a Národním Formulářem Celá obchodní Nprávu firmy V F Severa Co jakož
i moderní dokonale zařízená laboratoř jct pod příiaým dozorem (jraduovnuých lékární
ků a lékaře který zjednav ní víceletou zkuíenoNt v jedné z nejvřtžích nemocnic téií ae
rozNáhlé praltNÍ 1'ovždy jme dbalými toho uby léky naío udržely ho na výít dokonalosti
ii zvlážté no Niiažlme aby vynikaly nvoJI řiatotou bezjeénými úéinky a uby byly ňplné
spolehlivé
Dúkujlcw veřejnoNti za duMuvaduí pílzeA ubezpeéujemo ji l nu vSemožnS vynamm
iimt abychom 1 mi dále důvěry Vnfil hodnými no htuli n přejlee vicm mnoho ydaru tr
váme v uté oddaní
' W F SEVERA CO
(Vdar Kapid lovva due 1 ldii 1!K)7 přda
ř