Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, January 23, 1907, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Dójhimí chvíle
Vlitá vl4ikým ptUménUtn (t pMnoci
dn 21 pmínct W)
Mul lqf4 rfatuptt mhu ktitmt
mfaUt vMk v dUUAto uiitUit toub'ě
ohvklw ůiUiik
M41 vorn nAMnh jn n nmyktit
Jftfctf ikhé iitittíiy 'mnlfm tniďimm
'IimJ'(5 ntity WMaui4 zilkoou v Iru
lift j filha pfiífioínl KJ-olkfi v lUU'
fMiirli4 wbyi
Víítřů nnfSiy iitwiridf kMÍ úkm
(UnhAy JítAfVH vrvull V 4'fcy fcvy
íf)lřřřiíí!Í f dl(owB klkyb ffcí
HcJÍ f#4oti ilvojiifoti v i'i4 4uW'
jnkó kolo m tiiml y k)í14 po
oíí phnomkh rozložený
fřIflWit lžf
V Ulit ebvílí ypiiťViif k1 řWW
fltviiA v i6rn$ iwMiik M-kozoM
H i'M)H k(voii prohféř fattuh tArhfi
jo j4'í (Jaalji
Nďl tou J4fiou bďlovou pkrhiímíii
v Hliník Yíithfi Fníftkfl MikMitufeh
křWlo J'jín v poylfl4 ťlvíll tiofuí
tflj0rifi4 Kuní
K4 níyMI HlyUH fhíi di4f!
Jťří4k vpilo n tnjrmiion tviníí iíij!i)
dam tn ímí rAJofií vithMm
mohutným tmpm
Vnik IruAíiH útfiwJc A klutjcM pttU
I# M brfifií v olť)řil kMÍ fUaM
couvá mínit íiťtuiin frn tm vf44vá
l#íířna pffítíí
V típbu aosním ponMd Vftl ten -'Í4
riSmílooMlj vzkííWiý pvMy Ifovkk
t prtuhn Ihittt jove44 ku výltjd
křííitl botov
V4í!n noU PÍiínny v Jba (ffiIfin
imfiífl véřlt v Í4m 4obra Jr4
hm vtáhl uMn kti dílu pnMnfm
mwiteou rukuř
Coul k o ftříxtA koM A křivJ
ttvc4 t4tři# tni npírim tnlMm r 'Hlku
"VrufM VraA" opMi v (!n4 'úuh
nul in r ff?#i tUtvo litmmrteifit
VÍ14Í vMckI
Af vS# frází— "Hyíbíl ííavnont rf4y(
L4ftktt k lí Jet ru BtyiťJon jMm tríV
Obním m vMy fi imkftn Mry vlky
okovy kruM
V ivU elívíll— -ti!VÍ io liJtfA ílmoo—
tiřjí'8 mřxtřm Cíillíkoii řííí Iftl
V království v kraj
Hlttvuý Jflí rítízoý Uny jiní v ním
valných tlucbft cl víkíi zAjftíích
rro U uviti nílroiU pr4vo boik
Af ltí kím-n
N")olFtiN]'&]04 k'l(! m ozvfnyl
It Tk kMlí ljlfiích tif fm4 1ÁÍ
iud4 v Miny pfl& nlk4 chat
V ár br(hlf v cínaínk rftkvs p14
Lk vAil vílAjrnou ďb novou
yiivun(j Jftfllpfi vnk tftd Iyí
v tUÍ nnřhii
114 vSk lvn pHymkitnfm kli4"
noví 4ohjr polutvl hí krk4
v1nrh ilnvfi rykfl křiku jlol
triumfů oUv
fttkby řítili Mullrt luk Máli
piAvfiu hoínkfm lliUkým Ml cfl
jttt 1u i
AI hr&u {ivAt!A kniiku
iih4 VÍÍIII M IVJ(
J&r Vrchlický
Z ÚEBKO AMERICKÉ V0TU1Z
httP ÁVI UAWZAi
JiiUritmuo
'tn fř4fií vSinhupVn
iiiv)iikf iiťkíf
pffii ukny íyk
luuti m úk4
J'ftíiek lfÍV
lr4i4 íjlotilíI
píoí hUiin Mpii $}
441# j Jíukíi -
7)ii4 f' ví'rtířik
tm tihUi ViaiUk
frui mk 4v4 okfib(
ftylft j"4í4
' vt iiUm
pohdilkit mWihd
v ihiiiiíi níMtm
Hahotii kž4fřk
ut-m v&tk
nphhtt) Jíř (-i4íř(k'l
í f j4fk
fv4 lft witlinikk
v pfMiUa twttitf
Mvřlim (itlnukki
ktfiMiik a milí —
tHMiíMit vUkott
J'6t ! v j4tr6iií
41fíí ff)íl'u 4!vfc')ii
potUik }nnom
hth tlím dokutu
v viru )nititiin ~~
VMimi vítfk iiU
tníiit nu Míle
ktX iťáfiou vkvíl
Tak l í y jíív#i4
řMl4W fyvé
po kll4u v
lw J Íííři4
7Hlbiiin nkuMunnif
iiuhíkIa t4j
VphiiiU)kHf ttiítmUmi
v mynii jn tJ
V -1)1oíi''í {o#tot(i
z víki JřftM
' j4 ňtmm ptkAtiiAA
v rM tiž J44A
i
i
i 'otfiíí-k imhiW o
v vo4ť&'i 4rdftý
život J hrmfi
1
Votvuk
Ak'4 lli loílch a vpíUnttfífU
tiUth lb ť ultmtJ
v fil:íi ťlík po)44lt íltíířfe}i
: a pÍM I4k k v1aIÍ
IidlIka ntar4 tí Msrt4
ki'Jížkou umílft téjf
ffifioliý tti tm hl vpomfn4
í tunto rA y iíisíín tom kraji
h&vnn vídk urnř'ÍA Ifitlíks
íiwnAmí (oli44k ví
Jh frtiom to U4IkA
pfonourt vtké ví' d
Nin4rnfl í44n uí Vím)
ttwnktm eJtti l v tžl
vMyt j!fiom boním kajltít
I u a 'nuk loii'( utól
SETKANÍ
(Jí (ruko ířiiAřiřklid řívolu
Jun
lViIť(lnl (hto l!(i fckYní-no
lvtl'k doznal u iiij poft! ho Jii'
nontj ko !ví řím
VvfíVk vutftl Hrníníl
i h davem n mliAvJ ft prou
tb'M uh jíí hy yKiií'1 v tniní
íIhhIIi když v fm kl'n lid jmi
ydruvíh NnjclMr VuvřUku i"
VivfMrk 4o'íl Ityj Jl(
píílfl Btcíwr I rotl 'i! nu k Jul
iím "Jnk m ti lihli jiiMniuf " um'
U první vítu JU irftt"il Vnvff
Mi k j-fítHI
Nllll lhv41l'!i fi icNttgvAíif
klyi hluihoM (livílj v'wyjilj
prnwhmn MhUi w vyíMniítí
"rm ll('rií'k!i"
"fr-I líi-h" oliíl HUihfr
"Víty fa Uf)wm tftttpirihťUtU
iU UúiU ím tK'ii!iv" Vil tom
lohoU Mavoii ntnhťin U rllíkii
y d Afil m ním "M&hm
nmf] hych v htUUit Vím
irmkmk — ttm VuvílfoU"
VhiUUmní Ailkll aí mm n
Vn!íhk uift oíl tm VonníutUn
liyl to t&Mý tnhuttU Mlovfonf
"Vy fjfííHT" a fjMMvi-ffi (A
ni a? Vflvík
"V tmU'Ml UU loV Vtt Vn
"VťhfvWtlj lililll U) DťOiUiOťU
"Vrofímofll CÍioiIUh to hUo
lyl"
"Auo Do sykk kViAy"
ViivíVVh 'dj'm vroAtl 'tm
to niuVtk choitl Ao íkoly chuiW
tnm po fom on mm tolik tom
TmUt ti)]iďik i klyl v lívro
iť í mk JÍAfi jflykov) ollíj po-
lobis jAko oi mm noiyh-w
n YormhuVt m rohovor l)oM nu
u(-i'o novího 'iitfmttvtho pouť
uUo a pouhutiikiho Hnm w
iřm tnm roHvhi n to to vAMo
hq h$t tmtiohthf kiímn hc mottem
"MU 'Aa rt„M1"
"Ne )A:rn úp] ob kiwi"
"Hdmi" wtívvtiti promni Vnvíí
hk "A kk Htwhii'U'1"
Hí íMTOVOU tvAří ph Ull (tHmiv
tyl mAidtnťn áhkhdnh a Vor'
lodtikfm hyl mmUm-n n touhhuá
VMtUkovjm) lavíl j-j vMvm
eí tťhto projevil
"Vritcuii wm v tnHw v hoU'Ut
UUMn) hoU'h Víl tom MÍtHují"
Vorvi(ui'U pfcil VnsÍVkcm ro
kil Hkm v (U'Mh Atu'lovtJ n v
Amtrko vyllAvA aí chUb v Jaí
Ufich 'Atik prků tbihsni ti tJrA'
mm 'ok ty tf'MHÚ kU-rk provk
im1 toho hlo) t% podpory vjí
aíIou thm ni prokopni vchtn k U-p
íí t%U:nú mk to Mbnupírdrit
tn f-n:ríííl Swohl thy tHU m
kliJl Atijílidí oUfk hho
ikttt ktt-rý vyvolrtl Ayíthjí
hyl pťM vt-líU) tul nhy m Jal
pohťt
"Vrohlm via jak jfl Hit U tomu
ihktnll Vypravujíc VypravujU'
m iM (UM v AÍftrí vIaaIJ Jk
faUt píthíl mm co Jaí 'A) (Wh)
jik jřttfí (tn iUihUÍ do íkolyl Vy
prAVijjtj vé'!Í"
Vormkwk j'a1ícJiI tt vvpmvo
Vfll "H(U'J0VrI Ja'7I v (UxhkuU
prtunyHÍovon Školu rtl uunohl
)mm m k tdfomw tplmw íIoaIaI
ht tam 7U Mojí toďúovk jou
éiudl )nt7 protí: kw jo Mlatf
NVbvftlo jírZ-lio rŽ Aíi'íríkt a
dohřo jA:i uíníí (luknu vkm
ftí Arnríkft k pro nd&dthn lov(
ka V (Uwhkch hUw niříkají nad
vyhtf-UovakbtvUii mi já vím z
iskunoAtf U lych v ČftchAeh
byl v hldnů AÍtuwcJ hk 'Au tukm
íklUkt domoct m krknnfho
xpolečcriAkého pOAtnvftiJÍ (h puk
km tiífiíl já mohou tilnltí mno
zí a mnozí li proto twd thbn
niříkat nl vyAtřhovflltvím
l'řijl jm tdy do Ameriky
líylo AlySt fa V Z'ljáílíl lithií:
n donů prltcf it ttk j!u
octl 'dv ftcl jnf:n inítj ČVeliy
Dovrďlí mfi do jttlk Ak mu'
) jitky hniiNÍly Toužil jnwn p
iitiKlííí-h nž kimkoj jm vkro
řil vSiKlrt m rriřii křftjanA Amtli
kírrik prý vel kt pt-nh fctuJo
vat Nemohl Jm-iu ao vSftlí iulrM
CVlI Jm-IU fa Zlj4í AflKlftfltl h
iiiíiiio SkoJa vylřlAvJl nt ví!
co pothhtijl u J4 Jm iiovhh'1
ÍA1m4 pf'kky profl hyh touto
luMon iiftiMihl uniknout! prAH v
JittkAřli Jtlnoho íliin jř-m ne
douMU majítul íntral ho
tlu hlÍA Altihu fil Jmjh k !
niti Mluvil jiti !ifnii''ky a v
nlnlirk hyl Un li iíitté ::cj"i ll
prSel li hkoii pi fiíjí pí i íiIA hy k
mhJ uUulovtd hfliú ílopoioolil
miií' dn vy£4í Akoly jmt phAm
don kkoliiho vyhoní
líolkh Níklo io'0(JpovKJ ň
j' ho vty Hoh'i wyvaty a po
AhvJoí hyíky lavu kli-ry1 hyl pí-íoom-o
pfj pi'0'JoM nakolik d(l
hondo a kol f'dl n kido hluk
Jikohy orivíovil tu hlulwkou
pn-MÍtvku ktTt mvUtdln po po
lí'ifiíu aíoví FonoAikoviř'' Mlu
-it aí odkhťd n Hkíhff ťílíl
fvolo'') v hrudí Vi ví fíková
A ťi'viditi'a vUdtt BIovm J''oi'
miokovi íi'0 (lopolffli J'V'
míok přrJ nik'i VnviU-kovým
tivjvii iimll j-ho AÍhi -('rtíw i'
j''i tithývaln hnrvy ohdívuhoJoo
aIÍ uk vJhfí Jflo louhy w ao'
hy 1oh'Atoi'! a ozvily #fí jí v
Anoí pt h-t lVo!uj v Jat
Udidi Hhk touží nhy m ovil yi
kkuli Akr' Školu dobyl aí h-p
4Í rxUl l inu tsi i ikii po dni uhlhk
a tmy jeho HtkvnJi Hit pouhoí
Aiy otrokui pfow tuh
iindbtd mk whopnoAtif Vormď
iii'k mlalík ifatitt ho'h dokfmd
toho o tim oi tmá v jJi) aíI
dravý it tihdhtiy' murol aiJ JJi
za íli pt kt tnninnťW m ml
aifeílhfky J'fmobf vt-fajní' Vhď
nkií iihd 'pisk hraj! llvwJlw
uf 4koJu tik potají plaVwi ia'j
Avmí mozoly potají ao houH
víiMÍ Wlwd prhulky pUafa n
tttltfk 4c plffp Alahýl Jo lout
kou kkik jo ovllíliot inhrttOHť
mí j! dUttm kkrd ai io'Jov'ihí
0llou'ít od fialí'h'7iOAtí j? vo
jín') kí'l'ý A" ('lovilo hit A
žívoWi
"1'flM Fo7iiok' prVruííl
liom-hiť p'AÍAvku Vavíík
tíwkni vm ruku í-Mlil Jmí to
0'j'páí co jí' mohl"
"ÍJWal vo 'aí ty JAviiO ml
wVUd" duhodd Hti-im r
íkh nu opii otoVik tm prounnih
Ak Vaví''k a rozmluvy píílíí
múiíttoíl "Vdtkl no 'nt ty
Javno mil wW'ht" aíiIo v jho
mozku pMAhhlo V ihU klowvh
hyl %ii ti pokktktií ti výnmUh
I roMtla frpkoAt Vftvííkovw
ho m-z'lar i Formaikřiv úkpíidi
ao v n£i OAtř krkfaly KvtA k va
kí! Hniflf M'lah nh hroí í kly
hy hylo příhžítoAÍÍ vyAlovíl hy
''1oj AVojj hořkoxt proti Ame-
i
rm%
Zatím aÍI a vyprAzJníl #fíi
tří v 7i'i fylí Formánek Htď
n'ř a Vaví-k 8 tn rovtiH titi
kiid oduhod
Octil A'j nt nlííú Í'omaIu krt-
cVJÍ ku pfťAn hoviifkn o (Uudikvh
a zemí Kolumbovi Vavří k žel
nepokojní} a j-íi tu n tam hoJíl v
rozhovor tího íronío a zkíamAní
KlhlfiA tato Hh hidiyh pro titho
V4o m v ním fonřílo v4o v ním
kvtAÍlo rotnhoval hluku roz
íúkuý alt klov ahy ao mohl vykří
fai ahy v rozervaných vlikeh
mohl m veřojno vyzpovídat zc
kvího ticzdaru
ftlí pikví kol hoAtince
"Fftjdemo na jednu" navrho
val VavWek
Odmítli Hleíií-r hyl oehotei
alo z hledu k Koimlnkoví ne
íe "Tak přijdu kíím" ryehlo sul
poyíAil navrhovatel na políko
vlí ní Avýeh Apoleíníkfi " Na
zdar I"
Veíel v liOAlíriee
U pultu bylo Živo a aotva Vi
víirVk rohUdl ao kolem již im
vže h xlrau ao ozývaloi "Nadar
VavWkul Nazdar I"
" Nazdar 1" hřímavíi pronesl po
zdrnvovaiiý přiblíživ MVÍdomh
k pultu rozhlížel u "rojrto
i i f tli
eiu JiiIt'říiii plil
Vnvííek Anuloval í pilo no it
mluvilo Mluvilo o Dvropň n
Americe Vitvří('elt pívvlAdal
1'ovídnl o mamonu n iiemttiviťmll
o kup' ni m viíin tím eo Ji krAAiiA
A vzííelítiiá jM)vídl o ApuíiioMI
m-if o ípiiln'' vUdú n nAiodol
p$L puvldill O ItřAnt' hulí A řiwM
o tkjiufudt fokkffAt u o faúťm
rAjí povídal o AkolAeh rkoiikch
a o inAiokWiiuím říjtl ktcrA
dAvt tirníi Kolumhva Alíiidovttl
ným přÍAlliovalcřim Mluvil vAí
iJvA v pfrrývHuývh vlAch ii říw
víeo kolem aíoJící mu příwvK'0'
valí (ím víea dkvnl tm jevu Avojo
zkíamAní kterA mu připravila
Amerika Odlebeoval aí Kvit
kviAÍJ í unwel vytAeí IIořkoto
vzrtaJa I lunaelo ht nitru proíď
úl no
Vivřek ftibtoval l'jlo
mluvilo A když pokropila ho
dina a unavt aí Jevila na přitom
nýVb zjovíl m JeAt5 Jednou před
Vavříckem 'lar FirnAnkuv J
ho ylimUil ti'(mi(ih Ak JIŽ tut
VÍee k hořkoAÍl Uouří přeítaJa
a kvn pozbyl AÍly
A při4la reAÍnaee hnn lid 6
uréVií jro Alatí Marno j? pru
ovát proti a írpeovatl aí avoJh
chvil1 í'ro Vavříka udmy Jmou
jatky pr tedy ao vzpírat ft
dAAit avojo nitro 7 Volíi jet
nolřehí přemAhatl trud - 1 xvo
íal VftvíieVk vííziA kdyt Ampl
k tomuto hodin "DYin iialej
nAml"
Kalendáře v lAkAriiAh rAtrmi
Ikwrovy fakké kalendňřa m
rok JW7 Jaoií Jíž vydkny a byly
roMklkny yfatdei pp Hlt Arnik fini
a obchodníkům a Kky Nový ka-
kodhť phiVl AfwM vydAníi ob
ibuJelJ W Aloupefí (ieniA JiAjílift-
vA ft pro každíio iižítecnA četby
krom A dvanActí Alrai kaleiidiři'
ních n tolíkiž pro ApÍAky J'o-
žAdejto o vUaIí v lAkAriA fl ob-
Íržíťí jej optiA zdarma Kdyby
vAA ÍAk Arnik tcbl kalndAřfiv
ncmJ ineb bydlítwdí v mAtA k'lt
jích iclzo obdrželi Jen uaiíít
AVoj jm:io it nprkvtion aArmn
tm piMovnl lístek i3Iojt v jak A
Ml kalcmlAř a! pngeto tich kd
ikU faill tuto oznAmku tt adrcnuj
Ut tm Wt V Hcvcri (o ícJflr
iíapíd íowt
2uř
iíwe!
7é dobrého
dotírá
(Íl)''U 11 0)ft Ml
111) wlr
ř ' m ir#j
f vtumhurt
Při VJM'' I""'
tmu wiMtf !
l -# i4rM
bonu Dp(pe pí
'! }♦!
Itkt (!!
f 'ToHřl(iZáo4''
) f
BROTHERS
CIÍICACO ILL
Dl CI3HGI
61 Dtirtori Avi
Bezplatní Tjllieil
Elíklflck] pit
idirmi
MllnJí lMfl
ir Aá ni avié
f% tlm ířlw i
Jílrk Uhlf1ib4
ájr ifmlll )# 4t
! niUt M Mlwii
ciíiny Zídnnt
li"ll MOtťljK-A
lv% tkkt A-
Jfl l„ iw tl-4 hil'lb 4 #UI)I4 fliwř
AiillcjU 144 íif" N i í iidbcf f4 )kI litrfM
7i4' M II fltfHhi lw tltlU II M Huttm
'uriNl ll'i(l tibml #i4(U II i
dOclIII II )! fMMUťoO lMt lfilM)i
M lll Ml MU ř 4 4 Alt U4l b4iU'
it -UIiil flfl4 lil Jita U Jtl m
krhl iíil luht 4-f Mki(it mlIktU
i-i 44ltil itiltliu mhlH lifl
tU'iltl)MÍM llN4li( MMf ll0lkj44
m M t-Al li l4 mi Ul
lim % H t i'1U twrudl tn t'itiU
kitklilii4fli t Ui ktt1-m mitt brilki ff kik
tilu iltllir #twt
Millmt I fi-r M fertrlitt flu
tlil (kát Jih4i t Minu Hit 1H4 i
t4 IkíU ínf §
fy
O
i
ifcll k4 UO
lMr#i ivtíiii
($: