Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 26, 1906, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    il Od nás-pro nás
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
K práci!
Již několikráte bylo na to po
ukazováno že je třeba aby mezi
spolky našimi zahájena byla ěilej
& agitace za účelem získání co
možno největšího poctu clena Sa
ma Illavní Úřadovna přijala v tom
smyslu resoluci s tím dodatkem
aby tam kde jen trochu by měl
nový spolek půdu pracovalo se k
jeho založení Čilejšího života je
mezi námi třeba Jedním z nej-
lepších prostředků k zdárnému
rozkvětu našich spolků je osobní
agitace Každý z nás má přáte
le známé a příznivce Užijme
svého vlivu na ně ve prospěch na
Čí milé Jednoty V běžných ho
vorech při zábavě a debatách o
'braťme řež na prospěšnost spolků
podporujících a uveďme ve zná
most přednosti a výhody jež Jed
nota naše skýtá Slovo slyšené
má větší a mocnější účinek než
miriády slov psaných Posudku
přítele každý dá za pravdu Pro
stá upřímná a nehledaná slova
přítelova mají daleko větší cenu
než slova placeného agitátora
Píšeme tyto řádky z vlastní zku
šenosti Na pohled nepatrná
drobná tato práce může nám při
nésti veliké výsledky Uvažuj
me o tom a každý dle vlastního
rozumu posuďme Co lidí — do-l
brých a žádoucích charakterů po
hybuje se kolem nás již by za
jedno promluvené dobré' slovo
mohli býti získáni pro Jednotu
naši Všimněme si jak počínají
si členové Jednot jiných jak úsi
lovně pracují k rozkvětu svých
spolků jak nevynechají ni jediné
příležitosti již mohli by využitko
vati k dobru svého sdružení A
podobné drobné práce je třeba i u
násl Nevyhýbejme se jí nebuď
me skoupými na slovo Pravda
častokráte se stává že pracovník
setká se s neúspěchem setká se s
nezdarem anebo utrží výsměch a
pošklebek Ale to nás nesmí
zaleknouti Tím usilovněji chop
me se práce tím houževnatěji haj
me výhody naší Jednoty A onen
jenž jednou pro nás měl výsměch
když postřehne lásku k věci bývá
odzbrojen A často se stává že
při druhém pokusu získáti se ne
chá a stane se rovněž dobrým pra
covníkem Více lásky k věci je
u nás třeba a práce jistě půjde ku
předu K práci! voláme dnes a
doufáme že tato upřímně míněná
slova setkají se s výsledkem
Pořádejme
veřejné programy!
Malý je dosud počet českých
spolků v Americe které správně
uvědomily si své povolání a vedle
jednotvárných spolkových for
malit přispívají také něčím ku
vzdělání a ušlechtilému pobavení
svého členstva Spolky naší mi
lé Jednoty až na některé čestné
výjimky nesnaží se aby ušlechti
lými podniky zábavně vzděláva
cími získaly pro spolkové snahy
přízeň a porozumění mezi širším
obecenstvem Jak jinak hledí se
na spolek který vedle četných po
vinnosti členstvu svému poskytne
také příležitost k ušlechtilému po
bavení chvilku k příjemnému za
pomnění ua denní trampoty a
strasti Takový spolek má zcela
jinou půdu k takovému polku
kaidý rád přistupuje zejména
pak ti jii snahy své a schopnosti
ehtřjí uplatnit Ve staré vlasti
nyní ivlAitž ijmlky dělnické krá
ří i duchem doby a dtf jmeho
plvíe přán! lidu liji spolkově da
leko lépe a pokropuji nelit my
id ta mořem Svému členitvu
neukládají jnorn poviunotti alt
po&kytuji mu pKlciitoit aby rpů
tobtm ti tavným u?i!o soavidt-
lalo Tím možno jenom si vysvět-
hti rozmach dělnických spolků a
odborných organ isací A něco
podobného schází nám A přece
mezi námi není nouze o síly jež
by "pořádání programů zábavně
vzdělavacích mohly si vzíti na sta
rost Pořádejme veřejné progra
my na něž pozvati můžeme své
přátele a známé Dvě práce ko
náme tu najednou Nejprve po
skytujeme svým členům milé po
bavení a za druhé získáváme spol
ku svému přízeň čímž ovšem při
spíváme nemálo k jeho rozkvětu
Práce 8 tím spojená není ohromná
a nepřekonatelná a vědomí že při
spíváme jí k dobru a prospěchu
celku činí nám ji snadnější a mi
lejší Programy veřejné přispí
vají rovněž k buzení českého ná
rodního vědomí a budí v dětech
našich lásku k rodnému jazyku
Jakou radost uděláme tomu dě
cku dáme-li mu příležitost aby
veřejně zadeklamovalo báseň za
níž dostane se mu potlesku ! Víme
z vlastní zkušenosti že nahodilé
povzbuzení mělo na dítě blahodár
ný vliv po celý život Tož tedy
i kus drobné práce národní tím
konáme příjemné s užitečným
spojujeme Že spolek při tako
vém programu získává na ceně a
že uvede se tím ve známost o tom
zmínili jsme se výše Příště při
neseme podrobný návrh jakým
způsobem by bylo nejlépe progra
my tyto pořádati a zároveň nástin
vzorného programového večera
Doufáme pevně že pracovníci na
ši jimž na prospěchu a rozkvětu
spolku záleží pročtou si jej se zá
jmem a tím práce naše nevyzní
na piano
Nepravé udání
stáři u pojišťujícího spolku
Často i v naší Jednotě stanou se
řípady že žadatel aby dostal se
do pojišťujícího spolku udá ne
pravé stáří Tu by měly býti
naše spolky opatrnější a řádně se
přesvčdčiti je-li skutečně žadatel
tak stár jak udává Pojištěnému
ak může se velmi snadno státi
že pojistka jeho může býti uzná
na 'za neplatnou V "Bratrském
Věstníku" ZCBJednoty dočítáme
Článku z péra pořadatelova a kte
rý pro důležitost zde doslovně o-
tiskujeme: Před nějakým časem
rozhodl vrchní soud státu Minne
sota že pozůstalí člena který při
svém přihlášení se o pojistku udal
nepravé stáří nejsou oprávněni
ku jakémukoliv pojistnému poně
vadž se takový člen dopustil pod
vodu Rozsudek tento vynešen
byl v případě vdovy po "Wilbur M
Tayloróvi proti Velko-loži Staro
bylých Dělníků (AOUW) minne-
sotských Případ byl následují
cí: V srpnu 1893 jmenovaný
Wilbur M Taylor přijat byl co
pojištěný člen u Upchureh lože č
13 v Minneapolis na žádost jím
samou podepsanou ve kteréž u
dáno bylo jeho stáří 44 roků V
červnu téhož roku tedy několik
měsíců před tím než přijat byl u-
činěna byla změna Vrchní loží ve
přijímání členstva a sice na místě
do 50 roků jako před tím omeze
no přijímání členů do 45 roků stá
ří a v červenci téhož roku změna
tato oznámena byla úřudně ve
Věstníku oné jdnoty "A O U
W fluid" Taylor zemřel dne
20 listopadu 1903 a z podaného
lůkazu po jeho smrti shledáno by
lo že týi na místě 41 roků v do
bě svého přistoupení ku spolku
by! jil 47 roků tár Proto jed
nota zdráhala m jvojiStfinl vypla
tit Vdova zadala ialubu proti
Vetko-lolt v krsjtkétu soudu a au
dl Jaggard rwhodl ve prwpříh
Velko-lolf Žalobnice ladalit Já
ďmt o povolen! nového pfelUVnl
které! bylo jl povoleno aSk ten
tokráte oUbýváuo před jiným
oudetm jehkol aoude driviji!
meil Um iyuUq byl ta ilena nj
vyššího soudu státního Při no
vém přelíčení rozhodl soudce sice
ve prospěch žalující však vrchní
ložo se z rozsudku odvolala a nej
vyšší soud státní rozhodl jak pře
dem uvedeno Rozsudek zněl jak
následuje: "A žadatel o členství
v loži a v žádosti uvedl že iest 44
roků stár Stanovy řádu Omezu
jí členství na osoby pod 45 roků
stáří v době jejich přijetí Žádost
pojištění provázel certifikát po
depsaný žádajícím který byl čá
stí žádosti a obsahoval následují
cí prohlášení: "Já stvrzuji že
odpovědi kteréž jsem učinil na
otázky mi předložené spolkovým
lékařem kteréž připojeny jsou k
této žádosti a tvoří část její jsou
pravdivými a kdyby později mě
lo se objeviti že jsem učinil ne
pravá udání jakéhokoliv druhu
třebas bych mezi tím platil pravi
delné poplatky pak svoluji k to
mu aby tato nepravá udání a jed
nání učinila na vždy neplatným
jakýkoliv pojistný certifikát na
základě této smlouvy a zprávy
lékařského vyšetřovatele připo
jené ku této žádosti" — Pojistný
certifikát byl vydán roku 1893 a
od té doby až do jeho smrti v roce
1903 veškeré příspěvky a poplat
ky byly pravidelně placeny Po
smrti teprvé dozvěděla se poprvé
ože z vystavených důkazů smrti
že když žádáno bylo o členství
byl žadatel již přes 45 roků stár a
krajský soud shledal že jeho tvr
zení že 44 roků stáří bylo faleš
né a podvodné učiněné za účelem
dosažení členství v loži Kdvž
ože shledala že jest tu neshoda
mezi tvrzením obsaženým v žádo
sti a důkazy o smrti navrhnula
vdově že by bylo dobře aby si
vzala právníka s nímž by se mó
do vyjednávati a to se také sta-
o Poplatky úmrtní kteréž byly
baceny nebyly nikdy vráceny
avšak lože byla vždy ochotna vrá-
íti je a uvědomila o tom právní
ka pozůstalé vdovy a administrá-
orky Na tomto základě se roz-
íoduje: 1 Že udání nynějšího
stáří žadatelem bylo zvýšením ri
sika a že bylo podstatným v ohle
du zákona 2 Že pojistný certi
fikát který byl žadateli vydán
byl marný a neplatný ab initio
(již od počátku) 3 Jelikož po
jistný certifikát byl dosažen sku
tečným podvodem lože nemá žád
nou zákonitou povinnost aby na
vrátila co zaplaceno bylo na po
platcích dříve nežli mohla učiniti
nárok že smlouva nebyla v plat
nost 4 Že lože žádala pozůsta
lou aby si zjednala někoko s
nímž by se mohlo vyjednávati o
hledně toho nároku to nemůže bý
ti závadou v dovozování lože že
pojistný certifikát jest neplat
ným 5 V celé při a ve veške
rých okolnostech předložených v
tomto případě není ničeho co by
vadilo loži aneb dokazovalo že ta
to kdykolivěk vzdávala se práva
prohlásiti smlouvu za neplatnou
Proto rozsudek nižšího soudu se
zrušuje" — Příklad tento měl by
býti i pro nás výstrahou a povzbu
zením abychom pilně přihlíželi k
tomu aby údaje čekatelů 'byly
správné
Z administrace orgánu — Žá
dáme snažně bratry tajemníky
aby nám laskavě oznamovali změ
ny adres tak abychom vyhnuli se
vom výtkám fa orgán nedochází
právně
Z redakce orgánu — Změny
adres úřťdníků provedeny budou
al v lednovém ÍUk Do ti duby
nechř nám jiou zaslány změny
všfh spolků čími nim práce
imrudnl
Kaldý kdo nřkdy trpřl bolení
mi kyčelními ví jk hrom bole
ti Um byly přivodíny kaJJý
tnůlů vedíti jak tyta ! rylWtl
pouliviuini Ht Jakobi tvl i-
NASE PRÉMIE!
Jako obyčejně tak i letoa nabízíme celoročním předplatitelům na
Pokrok Západu (Pokrok Creteský Pokrok Kansaaký Pokrok Da
kotský Pokrok Iowský Pokrok) různé cenné a praktické prémie za
nepatrný jen doplatek Prémie naše jsou vhodnou ozdobou domác
nosti a výběr jich jest tak hojný že každý náš předplatitel nalezne
mezi nimi některou jež se mu bude zamlouvati
Tyto druhy kalendářů máme v zásobě pro naše celoroční před
platitele již si mohou vybrati dle libosti jeden z nich:
PEČÍRKÚV NÁRODNÍ KALENDÁŘ — Nejoblíbeněji kalen
dář tento jest letos pečlivěji vypraven než kdykoliv před tím Jest
tomu již 50 let co kalendář tento koná roční svou pouť mezi lid český-
U příležitosti té přiložena jest ku kalendáři místo obvyklé
ho obrazu titulního podobizna MUDra Josefa Pečírky zakladatele
kalendáře tohoto Tento padesátý ročník obsahuje tolik četby ušle
chtilé a nanejvýš poutavé že jej zvláště ct čtenářstvu našemu dopo
ručujeme Krámvká cena tohoto kalendáře jest 35c předplatitelům
poskytneme jej jano prémii za doplatek jen 15c
VELKÝ SLOVANSKÝ KALENDÁŘ — Kalendář tento obsa
huje 24 povídky a články poučné různé drobnosti a mimo krásný
velký obraz titulní reprodukci malbyproslulého umělce Jožy Úprky
"Na panském" má 61 vyobrazení v textu Krámská cena pěkného
kalendáře tohoto je 35c předplatitelům poskytneme jej jako prémii
za doplatek jen 15c
KALENDÁř BESED LIDU - Obsah oblíbeného kalendáře
tohoto sestává z 26 povídek a článků poučných a různých drobno
stí Jako titulní obraz přináší původní kresbu L Nováka "Selikó
povstání na Královéhradecku r 1628" a 58 jiných vyobrazení v
textu Krámská cena kalendáře tohoto je 35c předplatitelům po
skytneme jej jako prémii za doplatek jen 15c
KALENDÁŘ AMERIKÁN - Tento největší a nejlepší četký
kalendář ve Spojených Státech vydaný jehož krámská cena je 60c
budeme poskytovati předplatitelům našim jako prémii za doplatek
jen 30c
Mimo kalendáře nabízíme celoročním předplatitelům našich li
stů obrazy umělecky barvotiskem neb tušováním provedené za ná
sledující mírný doplatek:
Mistr Jan Hus loučí se svými přáteli před upálením v
Kostnici 50c
Obraz Husa a Žižky po 15c
Podobizny presidentů Spojených Států 20c
Večeře Páně " 20c
Různé obrazy svatých po 15c
Různé krajino-malby v bohatém výběru po 15c
Dále dovolujeme si oznámiti že obdrželi jsme zásobu česko-
anglických a anglicko-českých slovníků jakož i tlumačů jež prodá
me za tyto ceny :
Jonášův česko-anglický slovník $160
Jonášův anglicko-český slovník 175
Jonášův tlumač 150
Mimo to máme celou zásobu pěkné knihy: "100 deklamací pro
mládež" od nejpřednějších Českých spisovatelů již nabízíme za 50c
"Na marjánce" (The Village Tavern) polka pro dvě ruce na
piano za 25c
Zvouce přátele své k hojnému předplácení a podporování nejla
cinějšího českého časopisu doufáme že hojně využitkují příležito
sti nárni poskytované Se vší úctou
VydíivfitolHtvo 4I?olíroÍini'
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦►♦♦♦♦♦ttllB4BgBHB80
Tho International Land
: and Investinent Co Inc
iibri
SDlaceno
)
2 Má v prodeji statisíce akrů pozemků vzdělaných i ne
vzdělaných ve všech státech západních a Kanadě majetky
farroerské se stavbami i bez staveb jakož i majetky městské
Prostředkuje prodeje i koupě majetků movitých i nemo
vitých dále půjčky pojištění proti ohni a prohlíží abstrakty
Příště uveřejněn bude seznam pozemků
Adresujte :
THE INTERNATIONAL LIND & INB1BNT CO
518 Hec HuiUIiug Omaha Noh
o
o9Ho9itootiooiioeto9oKe4oeioeiooeioeioe)oooeioiooo
9
ííÁjkHořké víno
I'fiprmá tl! {trtlpUft tohoto prottulébo Mktfa oJnoruítno od ?!
U ktftkfib uloril v BraH-kli itluitku a tnlltBtxti Tuto illtlaé Uíl?4
vf H uíifiuo II v prt rk cUvkirh mtlt bftí ulítána CO lék pil Utnuti ti
1'iiUu Brrhull k JIMu fcfiilif mU v4rb folohnfek Mtnoclch
rroilitiho )'! v tnfU kmtavjfifci Ukflck Zititjte o lolo vlno Jljttt
k tbwtát t t Uch takých tiMU!Kkk
8 JIMI A CO MIIWAUKKR Wl jdlnt uuJIUlotí
('tu)!cla) )iUtt]oi )( {
41-
I
!
t
T- S SHAI3T